Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх /нэмэгдэх, хасагдах/

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ   МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр/тогтоол/, хурлын тэмдэглэл
/1 хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Хувьцаа шилжүүлэх шийдвэр/тогтоол/-т:

 • хэнээс хэнд, хэдэн төгрөгийн үнийн дүнтэй, хэдэн ширхэг, хэдэн хувийн хувьцааг ямар төрлийн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлж байгааг тусгаж, хувьцаагаа шилжүүлсэн этгээдүүд гарын үсэг зурна.

Хувьцаа шилжүүлэн авсан хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/-т:

 • гүйцэтгэх захирал өөрчлөх бол өмнөх гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлж, шинэ сонгосон байх/,
 • хуулийн этгээдийн нэр, байрших хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө зэрэгт өөрчлөлт орсон бол тусгаж, дүрмээ хавсралтаар батлан гарын үсэг зурж, тамга /тэмдэг/-аар баталгаажуулсан байх

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

Хувьцаа шилжүүлж байгаа болон авч байгаа этгээд нь компани бол хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ гаргаж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурсан байна. /шаардлагатай тохиолдолд холбогдох этгээдэд гэрээ, шийдвэр, тогтоол, дүрэмд тус компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг олгосон агуулгыг тусгах/

5

Хурлын зар хүргэсэн нотлох баримт

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий этгээд хуралд оролцоогүй тохиолдолд хууль, дүрэмд заасны дагуу хурлын зар хүргэсэн талаарх нотлох баримт

6

Нотариатаар гэрчлүүлсэн гэрээ, эсхүл өвлөх эрхийн гэрчилгээ

Эрх шилжүүлэх тухай шийдвэр/тогтоол/ гарснаас хойш Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээг байгуулж, нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. /эрх шилжүүлэх, бэлэглэх, худалдах, худалдан авах гэрээ/

7

Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмд тусгана

8

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдага, ТУЗ-ийн дарга, гишүүн нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

9

Хуулийн этгээдийн  хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

10

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

11

 

Татварын албаны тодорхойлолт

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч болон түүний хувьцаа, хувь оролцоо, саналын эрхийн талаарх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд холбогдох татвар төлсөн талаарх татварын албаны тодорхойлолт

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,  гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.
 • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх /нэмэх, хасах/

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шийдвэр/тогтоол/-т хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж буйг тусган, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

Хувьцаа эзэмшигч нь компани байх тохиолдолд түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ шаардлагатай.

5

Шинэчилсэн дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийг тусгасан байх

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ байгуулах
/1 хувь/

6

Баталгаажсан санхүүгийн тайлан /1хувь /

Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсан байна. /тайлангийн улирал болоогүй тохиолдолд тухайн дүүргийн цаасан хэлбэрээр завсрын тайлан гаргаж СТСХ-ээр баталгаажуулан ирүүлж болно/

ГХОХХК-д гадаадын хөрөнгө оруулагч нэмэгдсэнээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өсгөх бол: гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг

7

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хуулийн этгээдийн удирдлага өөрчлөх /гүйцэтгэх захирал, дарга, тэргүүн/

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Шашны  байгууллагын өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шийдвэр/тогтоол/-т:

 • өмнөх удирдлагыг чөлөөлж, шинэ удирдлагыг сонгосон /томилсон/ байх
 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурна.

Охин компанийн гүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ авна.

ТБ,АГ,УТҮГ-ын хувьд хуулиар эрх олгосон байгууллагын өмнөх удирдлагыг чөлөөлсөн, шинэ удирдалыг томилсон шийдвэр. /эх хувь эсхүл хуулбар үнэн дарагдсан хуулбар/

5

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Шинээр сонгогдсон гүйцэтгэх захирал, ТУЗ, УЗ-ийн дарга/тэргүүн/ зэрэг нь гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар авна.

6

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл

Банк, даатгал, аудит, ББСБ, ХЗХ гэх мэт хуулийн этгээд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авч ирнэ.

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх /нэмэх, хасах/

д/д

  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сангийн хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т өөрчлөгдөх, нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг хавсралтаар баталсан байх.

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм эсхүл дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт 
/2 хувь/

Дүрэмд үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгана.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ хийнэ.
/1 хувь/

6

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хуулийн этгээдий дүрмийн шинэчилсэн найруулга

д/д

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Шашны байгууллагын өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Шинэчилсэн дүрмийг хавсралтаар баталсан байх.
Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сангийн хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, гишүүд гарын үсэг зурсан байна

Охин компанийнхаа дүрмийг шинэчилж буй тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ авч ирнэ.

5

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрмээ холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд шинэчилсэн гэрээ байгуулах
/1 хувь/

6

Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл

Зарим үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарч холбогдох байгууллагаар дүрмээ хянуулж, зөвшөөрөл авна. Тухайлбал:

 • аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компанийн хувьд Сангийн яаманд,
 • шашны байгууллагын хувьд ИТХ-д,
 • арилжааны банкны хувьд Монгол банкинд,
 • нээлттэй ХК, ББСБ, Даатгалын компанийн хувьд Санхүүгийн зохицуулах хороонд дүрмээ хянуулж зөвшөөрсөн тухай албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.
 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

д/д

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Шашны байгууллагын өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан,  Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т хуулийн этгээдийн оршин байх хаяг /утасны дугаар/ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхой тусгаж,  шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг баталсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм, эсхүл дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт
/2 хувь/

Дүрэмд зөвхөн хаягийн өөрчлөлтийг тусгасан байна.
/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэртээ тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/

6

Хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

7

Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл

 • Шашны байгууллагын хувьд орон нутагт үйл ажиллагаа  явуулдаг бол аймгийн ИТХ-аас, Улаанбаатар хотод явуулдаг бол Нийслэлийн ИТХ-аас хаяг өөрчилснийг зөвшөөрсөн албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.
 • Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам,
 • Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.
 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх

д/д

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол les.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

 • Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт 10000 төгрөг,
 • ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Шашны байгууллагын өөрчлөлт 40000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

5

Нэр өөрчилснийг  зарлуулсан өдөр тутмын сонин

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, хуучин нэр болон өөрчлөгдөж буй нэрийг тусгасан байна. /төрийн байгууллагын хувьд сонинд зарлуулах шаардлагагүй/

6

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т нэрээ хэрхэн өөрчилж байгаа тухай тусгаж, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг хавсралтаар баталсан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

5

Шинэчилсэн дүрэм
/2 хувь/

Дүрэмд зөвхөн нэрийн өөрчлөлтөө тусгасан байна.
/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэрт тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/

6

Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл

 • Шашны байгууллагын хувьд харьяа Аймаг, Нийслэлийн ИТХ-аас нэр өөрчилснийг зөвшөөрсөн албан бичиг авч ирнэ.
 • Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам,
 • Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.
 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.
 • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дахин авах /үрэгдүүлсэн, хуучирсан, гэмтээсэн/

д/д

 БҮРДҮҮЛЭХ
МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Шашны байгууллагын өөрчлөлт 200000 төгрөг,
 • Гэрчилгээ шинээр авах 44000 төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3, 15.1.1/

Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуучирсан, гэмтсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг улсын бүртгэлийн байгууллагад хураалгах

4

Гэрчилгээ үрэгдүүлснийг зарлуулсан өдөр тутмын сонин.

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг бичиж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон тухай тусгасан байна. Зарлуулсан өдөр тутмын сонингийн эх хувийг  авч ирнэ.

5

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ /толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,
 • Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,
 • Хоршоо, Нөхөрлөл хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/,
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т гэрчилгээ үрэгдүүлсэн, эсхүл хуучирсан, гэмтсэн тул дахин шинээр авах тухай тусгасан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

6

Хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, дүгнэлт.

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.
 • Хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг, өргөдөл, хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, /Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23.1.2/
 • улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор хуульчилсан. /Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24.2/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
Хуулийн этгээд татан буулгах

д/д

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулснаас хойш 2 сар, түүнээс дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

1

УБ-06 маягт
/1 хувь/ 

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 • Хуулийн этгээдийн улсын тэмдэгтийн хураамж 10000 төгрөг,

   /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3/
Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаасан баримт эсхүл баримт бичгээ өгөхдөө банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх

4

Татан буулгасан тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин.

Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг тусгаж, татан буулгаж байгаа тухай тусгасан бай сонинг авч ирэх.

4

Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/

/Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэх/

 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ /толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,
 • Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагч/гишүүд/ болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,
 • Хоршоо, Нөхөрлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/,
 • Салбарын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,
 • Гадаадын компаний төлөөлөгчдийн газрын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,
 • Төрийн байгууллагын хувьд эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /тогтоол, тушаал/ гарсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаа, татан буулгах комиссыг байгуулсан тухай тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байна.

5

Дуусгалтын тайлан

Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тамга/тэмдэг/ дарж , баталгаажуулсан тайлан байна.

6

Татвар төлөгчийн хасалтын карт

Харьяа татварын байгууллагаас татвар төлөгчөөс хассан карт авах

7

Тамга, тэмдэг хураалгасан баримт  /1 хувь/,

Тамга/тэмдэг/-ээ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгийг тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгч, тамга/тэмдэг/ хураалгасан баримт авч, татан буулгах баримт бичигтээ хавсаргана.

8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас өр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирэх

9

Хуульд заасан бусад

ХЭУБТХуулийн 24.1.8 дахь заалт

Шашны байгууллагын хувьд МУ-ын хууль тогтоомж зөрчигдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд зөвшөөрөл олгосон байгууллага /ИТХ/ тухайн сүм хийдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг ирүүлэх, ХК, Банк, Даатгал, ХЗХ зэрэг хуулийн этгээд нь СЗХ-ноос зөвшөөрөл авсан байна.

 • Татан буулгах комиссын дарга, эрх хүлээн авагч өргөдөл гаргах эрхтэй.

Хайлт