Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягтыг бөглөх /Тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Үүсгэн байгуулагч буюу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл /1 хувь/

Шийдвэрт хэнээс хэнд, хэдэн төгрөгийн үнийн дүнтэй, хэдэн хувийн хувьцааг ямар төрлийн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлж байгааг тусгаж, дүрмийг шинэчлэн баталж, хувьцаа эзэмшигчид /итгэмжлэл, эрх бүхий этгээд/ гарын үсгээ зурна.

Гүйцэтгэх захирал, оноосон нэр, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, дүрмийн сан зэрэгт өөрчлөлт орсон бол шийдвэр, дүрмэндээ тусгаж, холбогдох нотлох баримтыг авч ирнэ.

Хурлын шийдвэрт бүх хувьцаа эзэмшигчид гарын үсгээ зураагүй тохиолдолд хурлын тэмдэглэл шаардлагатай.

Хувьцаа эзэмшигч нь компани тохиолдолд түүний хувьцаа эзэмшигчдийн эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол шаардлагатай.

3

Иргэний хуульд заасан холбогдох гэрээ /эрх шилжүүлэх, бэлэглэх, худалдах, худалдан авах, өв залгамжлалын гэрчилгээ/

Нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж, сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

6

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмдээ заавал тусгана.

7

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч 100% өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд

Шинээр хувьцаа эзэмшигч нь нэрийн баталгаажилтын хуудсыг авсан байна.

Жич: Хаалттай хувьцаат компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлтөө ҮЦТХТөв ХХК-д бүртгүүлнэ. Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьд нийтэд санал болгосноос бусад хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлт тус газарт бүртгэгдэнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд/үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/
Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх

Бүрдүүлэх материал

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-05 маягтыг бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/

Шийдвэрт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж буйг тусган, дүрмийг шинэчлэн баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурсан байна.

Хурлын шийдвэрт бүх хувьцаа эзэмшигчид гарын үсгээ зураагүй тохиолдолд хурлын тэмдэглэл шаардлагатай.

Хувьцаа эзэмшигч нь компани байх тохиолдолд түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр /тогтоол/ шаардлагатай.

Харъяа Татварын хэлтэс болон дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн аль нэгээр баталгаажуулсан тайлан баланс /1хувь /

Тайлангийн улирал болоогүй тохиолдолд тухайн дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулж ирүүлж болно.

ГХОХХК-ийн хувьд: хөрөнгөө бэлэн мөнгөөр нэмэгдүүлэх бол банкны тодорхойлолт, депозит хуулга, тоног төхөөрөмжөөр нэмэгдэж байгаа тохиолдолд гаалийн барааны мэдүүлэг

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө буюу дүрмийн сангийн өөрчлөлтийг тусгасан дүрэм

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн хувьд: хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ /1 хувь/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно./Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/

САНАМЖ:

Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримт хэрэгтэй болно.Та “Компанийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
Компанийн гүйцэтгэх захирал өөрчлөх

Бүрдүүлэх материал

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-05 маягтыг бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Үүсгэн байгуулагчдын /хувьцаа эзэмшигчдийн/ шийдвэр /1хувь/

Шийдвэрт өмнөх захирлыг чөлөөлж, шинэ захирлыг томилсон байна. Шийдвэрт аль нэг хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг зураагүй бол хурлын тэмдэглэл шаардлагатай.

Охин компанийнхаа захирлыг өөрчилж буй тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр авч ирнэ.

Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Гүйцэтгэх захирлаар томилогдож буй иргэний иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй /

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

ГХОХХК-ийн хувьд: баримт бичиг гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн тохиолдолд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримт хэрэгтэй болно.
 • Та “Компанийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Үүсгэн байгуулагчдын /хувьцаа эзэмшигчдийн/ шийдвэр /1 хувь/

Шийдвэртээ нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгасан байна.

4

Шинэчилсэн гэрээ /1 хувь/

Хоёроос дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ /1хувь/

5

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

6

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

ГХОХХК-ийн хувьд: баримт бичиг гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн тохиолдолд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх

Бүрдүүлэх материал

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягтыг бөглөх
/Тамгаа дарах, 1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Үүсгэн байгуулагчдын /хувьцаа эзэмшигчдийн/ шийдвэр /1хувь/

Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралтаар баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсгээ зурсан байна.

Шийдвэрт аль нэг хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг зураагүй бол хурлын тэмдэглэл шаардлагатай.

Охин компанийнхаа дүрмийг шинэчилж буй тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр авч ирнэ.

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрмээ хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг заавал тусгасан байх.

Зарим үйл ажиллагааны онцлогоос хамаараад холбогдох байгууллагаар дүрмээ хянуулж, зөвшөөрөл авна. Тухайлбал: Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг компанийн хувьд Сангийн яаманд, арилжааны банкны хувьд Монгол банкинд, Нээлтэй ХК, ББСБ, Даатгалын компанийн хувьд Санхүүгийн зохицуулах хороонд дүрмээ хянуулж зөвшөөрсөн тухай албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.

Хоёроос дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ /1хувь/

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

ГХОХХК-ийн хувьд: баримт бичиг гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн тохиолдолд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно./
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх
/тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Үүсгэн байгуулагчид /хувьцаа эзэмшигчдийн/-ын шийдвэр /1хувь/

 • ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, ХК-ийн хувьд ТУЗ-ийн, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/
 • Шийдвэртээ хуучин хаяг, өөрчлөгдөж буй хаягаа тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна.

3

Хаягийн өөрчлөлтийг тусгасан дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ хаягийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Бусад өөрчлөлтийг тусгах бол заавал шийдвэртээ тусгана, эсвэл дүрмийн шинэчилсэн найруулга гэж бүртгүүлэх шаардлагатай

5

Хаягийн нотлох баримт
/1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ. Хувьцаа эзэмшигчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

6

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000,
Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

7

Татварын байгууллагын тодорхойлолт /Татварын өр төлбөртэй эсэх/

 • Нийслэлээс аймаг, аймгаас нийслэл шилжих тохиолдолд авч ирнэ.
 • Татварын өр төлбөргүй тохиолдолд шилжилтийг бүртгэнэ
 • Татварын өр төлбөртэй тохиолдолд ТЕГ-ын даргын татвар төлөгчийг шилжүүлэх тухай тушаалд үндэслэн бүртгэл хийнэ

8

Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл

 • ХК-ийн хувьд СЗХорооноос зөвшөөрөл авах г.м

Нийслэлээс аймаг, аймгаас нийслэл шилжихэд бүртгэлийн байгууллага нь тухайн хуулийн этгээдийн шинэ хаягийг бүртгэж, хувийн хэргийг шилжин очиж буй газрын бүртгэлийн байгууллагад шуудангаар хүргүүлнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/Голомт банк 1401001101, Хас банк 5001122188 дансанд 500 төгрөг/

Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

2

УБ-05 маягтыг бөглөх /Тамгаа дарах, 1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

3

Үүсгэн байгуулагчдын /хувьцаа эзэмшигчдийн/ шийдвэр /1хувь/

 • ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, ХК-ийн хувьд ТУЗ-ийн, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/
 • Оноосон нэрээ хэрхэн өөрчилж байгаа тухай тусгаж, дүрмийн өөрчлөлтөө хавсралтаар баталсан байна.

4

Оноосон нэрээ өөрчилсөн тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин

Сонинг эх хувиар авчирна. Зарлалд хуулийн этгээдийн хуучин нэр, регистрийн дугаар болон өөрчлөгдөж буй нэрийг дурдсан байна.

5

Оноосон нэрийн өөрчлөлтөө тусгасан шинэ дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ нэрийн өөрчлөлтөө тусгасан байна.

7

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

8

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах. Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

9

Зарим тохиолдолд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөлтэйгээр /Банк, ББСБ, Даатгал, Аудит г.м/ үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээд нь СЗХорооноос зөвшөөрөл авсан байна

ГХОХХК-ийн хувьд: баримт бичиг гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн тохиолдолд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улс оронд үйлдэгдсэн бол Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
ТББ, Сан, Шашны байгууллагын удирдлага өөрчлөх

Бүрдүүлэх материал

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-05 маягтыг бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл/1хувь/

Тогтоолд өмнөх захирал эсхүл УЗ-ийн дарга /Тэргүүн/-ыг чөлөөлж, шинэ захирал эсхүл УЗ-ийн даргыг томилсон байна.
Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхи нь хуралд оролцож, тогтоолд гарын үсгээ зурсан байх.

Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Шинээр томилогдож буй иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй /

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. Шинэ гэрчилгээ 44000, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх 10000.

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримт хэрэгтэй болно.
 • Та “Компанийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
Хоршооны удирдлага /дарга/ өөрчлөх

Бүрдүүлэх материал

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-05 маягтыг бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл/1хувь/

Тогтоолд өмнөх захирал эсхүл УЗ-ийн дарга /Тэргүүн/-ыг чөлөөлж, шинэ захирал эсхүл УЗ-ийн даргыг томилсон байна.
Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхи нь хуралд оролцож, тогтоолд гарын үсгээ зурсан байх.

Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Шинээр томилогдож буй иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй /

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. Шинэ гэрчилгээ 44000, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглэх 10000.

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримт хэрэгтэй болно.
 • Та “Компанийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
ТББ, Сан, Хоршоо, Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /1 хувь/

ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/

Шийдвэртээ нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Үйл ажиллагааны чиглэл нь тухай хуулийн этгээдийн төрөл /ашгийн төлөө, ашгийн төлөө бус/, зорилго, хуульд нийцсэн байх

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
ТББ, Хоршоо, Нөхөрлөл, Шашны байгууллага, Үйлдвэрчний эвлэлийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /1 хувь/

ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/

Шийдвэртээ нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Үйл ажиллагааны чиглэл нь тухай хуулийн этгээдийн төрөл /ашгийн төлөө, ашгийн төлөө бус/, зорилго, хуульд нийцсэн байх

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
ТББ, Сан, Хоршоо, Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /1 хувь/

ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/

Шийдвэртээ нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.

Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/

Дүрэмдээ үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Үйл ажиллагааны чиглэл нь тухай хуулийн этгээдийн төрөл /ашгийн төлөө, ашгийн төлөө бус/, зорилго, хуульд нийцсэн байх

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Өдөр тутмын сонинд зарлуулах

Өдөр тутмын сонинд татан буугдсан тухай зарлуулснаас хойш 2 сараас дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж ХЭБГ-т хандана. Зарлуулсан сонинг эх хувиар авч ирнэ.

2

УБ-06 маягт бөглөх
/тамга тэмдгээ дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

3

Үүсгэн байгуулагчид, эрх бүхий этгээдийн  шийдвэр /1хувь/

 • Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн, Хоршоо, Нөхөрлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн хувьд бүх гишүүдийн шийдвэр байх
 • Салбарын хувьд үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн шийдвэр
 • Гадаадын компаний төлөөлөгчдийн газрын хувьд үүсгэн байгуулагч хуулийн этгээдийн шийдвэр
 • Төрийн байгууллагын хувьд эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /тогтоол, тушаал/
 • Шийдвэртээ ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаагаа тусгаж, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсгээ зурж, тамга тэмдгээ дарна

4

Санхүүгийн хаалтын тайлан /Төлөөлөгчийн газраас бусад хуулийн этгээд бүрдүүлнэ/

Харьяа дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн тамга дарж , баталгаажуулсан байх

5

Татварын байцаагчын акт /тодорхойлолт, илтгэх хуудас/

Харьяа дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагаар шалгуулсан акт

6

Татварын хасалтын карт /ТБ-05 маягт 2 хувь/ Татварын байгууллагаас авна

Татварын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тамгатай байх

7

Тамга/тэмдэг/-аа хураалгахыг хүссэн албан бичиг  /1 хувь/, тамга, тэмдгийн хамт авч ирнэ

Тамга /тэмдэг/ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгээ тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгнө

8

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь

Гээгдүүлсэн бол энэ тухайгаа хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн дугаараар сонинд зарлуулсан байх /сонингийн эх хувь/

9

ШШГЕГ-аас  лавлагаа

Өр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирнэ

10

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт

Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу 10000 төгрөг.

 

Шашны байгууллагын хувьд Монгол Улсын хууль тогтоомж зөрчигдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд зөвшөөрөл олгосон байгууллага /ИТХ/ тухайн сүм хийдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг ирүүлэх

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ /гээсэн болон хуучирсан, гэмтээсэн/ дахин авах

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-05 маягтыг бөглөх / Тамгаа дарах, 1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

Гэрчилгээ дахин авах тухай хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол/, тамга тэмдэг дарагдсан байх

 

 

 

  

 • ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчидийн шийдвэр. Толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр
 • 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл
 • ТББ, Сангийн хувьд үүсгэн байгуулагч болон Удирдах зөвлөлийн тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 • Хоршоо, Нөхөрлөлийн хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хувьд Тэргүүлэгчдийн тогтоол, хурлын тэмдэглэл
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188  дансанд 44000 төгрөг/
 • Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой
Гэрчилгээгээ гээж, үрэгдүүлсэн бол сонинд зарлуулах
 • Өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг эх хувиар авч ирэх
Хуучирсэн, гэмтээсэн бол гэрчилгээгээ авч ирнэ

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.23, 15.24-т заасныг уншиж судлах

Хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг,өргөдөл, хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох мөн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор хуульчилж заасан.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 • Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details /
 • Та Компанийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль,Хоршооны тухай хууль,Нөхөрлөлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
 • Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах.