Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ дахин авахад

Гэмтээсэн болон хүсэлтээр 

 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол
 3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 44.000төгрөг/
 4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө. 

 Үрэгдүүлсэн

 1. УБ 05 маягтыг бөглөх
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан зар /сонингийн эх хувь/
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, Хас банк 5001122188 дансанд 44.000төгрөг/
 5. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд 

Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө. 

Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд 

 1. Баталсан маягтын дагуу гаргасан өргөдөл /УБ-06/
 2. Татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл
 3. Дуусгалтын тайлан
 4. Татварын улсын байцаагчийн акт
 5. Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасалтын карт /ТБ-05/
 6. Өртэй эсэх лавлагаа /шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа/
 7. Татан буулгах тухай нийтэд мэдээлснийг нотлох баримт /өдөр тутмын сонин эх хувь/
 8. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тамга тэмдэг хураалгасан тухай баримт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Голомт банк 1401002649, хас банк 5001122188 дансанд 10.000төгрөг/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт 

Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

Санамж           

 1. Та хуулийн этгээдийн татан буулгах бүртгэлийн талаар “Иргэний хууль”, “Компанийн тухай хууль”, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-иас холбогдох заалтыг тус тус харна уу.
 2. “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 24.2 дах заалтын дагуу татан буулгах тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоёроос зургаан сарын дараа татан буулгаж улсын бүртгэлээс хасна.
 3. Татан буулгах тогтоол /шийдвэрт/ үүсгэн байгуулагч гарын үсгээ зурсан байх бөгөөд нэг үүсгэн байгуулагчтай тохиолдолд үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр нэгээс дээш үүсгэн байгуулагчтай тохиолдолд үүсгэн байгуулагчийн тогтоол гаргана.

Хайлт