Хувийн хэргээс холбогдох баримтын ХУУЛБАР олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

Хувийн хэргээс холбогдох баримтын ХУУЛБАР олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг

Байгууллагын хувьд:

 • Тухайн хуулийн этгээдийн албан бичиг /Улсын бүртгэлийн төв архивт хандана. Үйлчилгээний III байрны 1 давхарт хүсэлтээ өгнө/
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний хувьд:

 • Хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Нотлох баримт / ААН-н гэрчилгээний хуулбар, г.м./

Хураамж: нэг нүүр хуудас нь 500 төгрөг, Голомт банкны 1401001101 дансанд тушаана.
Хугацаа: ажлын 1 хоногт олгоно.
Жич: Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэл хавсаргана.
Хуулийн этгээдийн мэдээллийн сангаас Лавлагаа олгоход бүрдүүлэх баримт бичиг
Байгууллагын хувьд:

 • Албан бичиг /Улсын бүртгэлийн төв архивт хандана. Үйлчилгээний III байрны 1 давхарт хүсэлтээ өгнө/
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Иргэний хувьд:

 • Хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Нотлох баримт /хөдөлмөрийн дэвтэр, ААН-н гэрчилгээний хуулбар, г.м./

Хураамж: 5000 төгрөг, Голомт банкны 1401002649 дансанд тушаана.
Хугацаа: ажлын 3 хоногт олгоно.
Жич: Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэл хавсаргана.
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭДИЙН ИХЭЭР АСУУДАГ АСУУДЛААР БЭЛТГЭСЭН АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
Хуулийн этгээдийн талаарх лавлагаа, баримт бичгийн хуулбарыг хэрхэн авах вэ?

 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиудад лавлагаа мэдээллийг хэрхэн олгох тухай тодорхой заасан байдаг. Улсын бүртгэлийн төв архивын газар нь хувийн хэрэг, мэдээллийн сангаас иргэн, хуулийн этгээд болон хууль хяналтын байгууллагын хүсэлтээр лавлагаа, мэдээлэл болон бичиг баримтын хуулбарыг олгоно. Лавлагаа хуулбарыг авахдаа дараах бичиг, баримтыг өгнө.
 • Хуулийн этгээдийн хувьд: тухайн хуулийн этгээдийн албан бичиг, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний хувьд: хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбар болон бусад нотлох баримт /хөдөлмөрийн дэвтэр, хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар гэх мэт/-ыг өгч авна.

/Жич: Бусад этгээдээр төлөөлүүлж байгаа бол итгэмжлэл хавсаргана./

Лавлагаа, бичиг баримтын хуулбар хүссэн этгээд хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?

 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн сангаас лавлагаа, мэдээлэл авах шаардлагатай иргэн, хуулийн этгээд албан хүсэлтээ бичгээр гаргана. Хүсэлт гаргасан этгээд иргэн бол хүссэн мэдээлэл болон өөрийнхөө оршин суугаа хаяг, холбоо барих утас, мэдээллийг тодорхой бичсэн хүсэлт, хуулийн этгээд бол хүссэн мэдээллийн талаар тодорхой бичиж, он, сар, өдөр, дугаар, эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, байгууллагын тэмдэг бүхий албан бичиг ирүүлнэ.

Лавлагаа, бичиг баримтын хуулбар ямар хугацаанд гарах вэ?

 • Хүсэлтийг хүлээн авсан албан тушаалтан нь лавлагааг ажлын 3 хоногт, хуулбарыг ажлын 1 хоногт олгоно. Баримтын хуулбар хувьд “ХУУЛБАР ҮНЭН” гэсэн тэмдэг дарж олгосон огноо, хуулбар олгосон албан тушаалтны гарын үсгээр баталгаажуулж олгоно.

Лавлагаа, хуулбарт ямар төлбөр хураамж, хаана төлөх вэ?

 • Лавлагаа, хуулбарыг аль ч банкинд доорх дансанд тушаана.
 • Лавлагаа -5000 төгрөг / Голомт банк-1401002649 данс/
 • Хуулбар нэг нүүр хуудас нь -500 төгрөг /Голомт банк-1401001101 данс/
 • Та лавлагаа, хуулбар авах хүсэлтээ УБЕГ-ын 3-р байрны 107 тоот өрөөнд өгнө
 • Лавлагаа, хуулбартай холбоотой мэдээллийг 1800-1890, 7011-4594 утсаар лавлана уу

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувийн хэрэг, мэдээллийн сангаас лавлагааг хэнд, ямар хэлбэрээр олгодог вэ?

 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив нь хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувийн хэрэг, мэдээллийн сангаас иргэн, хуулийн этгээд болон хууль, хяналтын байгууллагын хүсэлтээр лавлагаа мэдээлэл болон бичиг баримтын хуулбарыг олгоно.
 • Лавлагаа, мэдээллийг дэлгэрэнгүй болон хураангуй байдлаар хүссэн мэдээллийн талаар бичгээр болон холбогдох баримт бичгийн хуулбар хэлбэрээр олгоно.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг түүхчилсэн байдлаар гаргах бөгөөд доорх этгээдэд олгоно.

 • Тухайн мэдээлэлд холбогдох этгээд өөрөө бичгээр хүсэлт гаргасан эсхүл итгэмжлэлээр зөвшөөрсөн
 • Хууль, хяналтын болон тусгайлан эрх олгогдсон төрийн бусад байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн тухайн байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай лавлагаа мэдээллийг авна.
 • Харин эрүү, иргэний хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч, өмгөөлөгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөлч нь үйлчлүүлэгчийнхээ эрх ашгийг хамгаалхад шаардлагатай лавлагаа мэдээллийг бүртгэлийн байгууллагаас гаргуулах тухай хүсэлтээ уг хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа албан тушаалтанаар дамжуулан авна.

Хураангуй мэдээлэлд ямар мэдээлэл агуулагдах вэ?

 • Тухайн хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх;
 • Тухайн хуулийн этгээд татан буусан эсэх;
 • Тухайн хуулийн этгээдийн оршин байх хаягийн мэдээлэл;
 • Тухайн хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр өөрчлөгдсөн байдлын талаар мэдээлэл агуулагддаг.
Харин хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хувийн хэрэг дэх иргэний үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын болон татвар төлөгчийн бүртгэлийн дугаартай холбогдох мэдээллийг хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон байгууллага, этгээдэд олгоно.

Хайлт