Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийн дансны дугаар

...
Аймгийн нэр Банкны нэр Дансны дугаар
1 Архангай УБХ Төрийн банк 180000005122 үйлчилгээний хураамж
180000280968 тэмдэгтийн хураамж
3 Баян-Єлгий УБХ Төрийн банк 29140003722 үйлчилгээний хураамж
29140003723 тэмдэгтийн хураамж
3 Баянхонгор УБХ Төрийн банк 23210002768 үйлчилгээний хураамж
23210002766 тэмдэгтийн хураамж
4 Булган УБХ Төрийн банк 120000085567 үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж
5 Говь-Алтай УБХ Төрийн банк 240000123924 үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж
240000123943     лавлагааны данс
6 Говьсїмбэр УБХ Төрийн банк 300200022117 үйлчилгээний хураамж
300200025981  тэмдэгтийн хураамж
7 Дархан-Уул УБХ ХААН банк 5046293702 үйлчилгээний хураамж болон тэмдэгтийн хураамж
8 Дорноговь УБХ Голомт банк 5405006780 үйлчилгээний хураамж
Төрийн банк 281500054913 тэмдэгтийн хураамж
9 Дорнод УБХ Голомт банк 4705006689 үйлчилгээний хураамж
Хаан банк 5422106150 тэмдэгтийн хураамж
10 Дундговь УБХ Төрийн банк 220000113314 энгийн, 220000181518 яаралтай үйлчилгээний хураамж
220000113314 тэмдэгтийн хураамж
11 Завхан УБХ Төрийн банк 170000060132 үйлчилгээний хураамж
170000087165 тэмдэгтийн хураамж
12 Орхон УБХ Төрийн банк 130000070615 үйлчилгээний хураамж
1310000801704 тэмдэгтийн хураамж
13 Өвөрхангай УБХ ХААН банк 5540599680 үйлчилгээний хураамж
Төрийн сан 1019000941 тэмдэгтийн хураамж
14 Ємнєговь УБХ Төрийн банк 210000093088  үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамж
15 Сїхбаатар УБХ Төрийн сан 120012008 үйлчилгээний хураамж
Төрийн банк 27000015398 үйлчилгээний хураамж, 27000035913 тэмдэгтийн хураамж
Голомт банк 5900000046 үйлчилгээний хураамж, 5900001074 тэмдэгтийн хураамж
16 Сэлэнгэ УБХ Төрийн банк 15000008451 үйлчилгээний хураамж
15000008453 тэмдэгтийн хураамж
Голомт банк 43200000688 үйлчилгээний хураамж
4320000690 тэмдэгтийн хураамж
17 Төв УБХ Төрийн банк 319900076831 үйлчилгээний хураамж
319900076853 тэмдэгтийн хураамж
18 Увс УБХ Төрийн сан 150012008 үйлчилгээний хураамж
150000941 тэмдэгтийн хураамж
19 Ховд УБХ Голомт банк 5605000916 үйлчилгээний хураамж
5601001563 тэмдэгтийн хураамж
20 Хөвсгөл УБХ Голомт банк 4905002581 үйлчилгээний хураамж
4905009737 тэмдэгтийн хураамж
21 Хэнтий УБХ Төрийн сан 180012008 үйлчилгээний хураамж
181700952 тэмдэгтийн хураамж
22 УБЕГазар Голомт банк 1410004701 тэмдэгтийн хураамж
1410004702 үйлчилгээний хураамж
Төрийн банк 106000002476 тэмдэгтийн хураамж
106000002468 үйлчилгээний хураамж
1 Сонгинохайрхан Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
Улаанбаатар хотын банк 2601025964 тэмдэгтийн хураамж
2 Сүхбаатар Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
1410004701 тэмдэгтийн хураамж
3 Хан-Уул Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
Улаанбаатар хотын банк 2603030351 тэмдэгтийн хураамж
4 Баянгол Төрийн банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
2602035640 тэмдэгтийн хураамж
5 Баянзүрх Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
Улаанбаатар хотын банк 2609006065 тэмдэгтийн хураамж
6 Багануур Төрийн банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
Голомт банк 4605100341 тэмдэгтийн хураамж
7 Багахангай Төрийн банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
300700019085 тэмдэгтийн хураамж
8 Налайх Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
Төрийн банк 106000002468 үйлчилгээний хураамж
312500516494 тэмдэгтийн хураамж
Хаан банк 5749909360 тэмдэгтийн хураамж
Хас банк 5001204004 тэмдэгтийн хураамж
9 Чингэлтэй Голомт банк 1165004534 үйлчилгээний хураамж
1410004701 тэмдэгтийн хураамж