Санхүүгийн тайлангаа зургаа ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

Жишээ нь: 2022389 регистрийн дугаар эсвэл ИХТЭРЭМ нэрээр хайна г.м