Үүнд:

 • Мэдүүлэг (Өргөдөл)
 • Тодорхойлолт
 • Товч тайлбар
 • Томъёолол
 • Ажил үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

Эдгээр материалийг бүрдүүлэхэд туслах товч мэдээлэл

1."Ашигтай загварын мэдүүлэг"-ийн маягтыг Оюуны өмчийн газрын www.ipom.mn вэб сайтаас авна. Мэдүүлгийг Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон "Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч"-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болох бөгөөд энэ нөхцөлд мэдүүлгийн бүрдлийг "Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч" хариуцана.

2.Тодорхойлолт: Ашигтай загварын тодорхойлолтыг мэдүүлэг гаргагч дараахь дэс дараалалтай гаргана:

Үүнд:

 • Ашигтай загварын нэр
 • Ашигтай загварын зорилго, тайлбар, мөн чанар,
 • Ашигтай загварыг хэрэгжүүлэх арга зам, жишээгээр тодруулж харуулах, зургаар тайлбарлах
 • Төсөөтэй шийдлүүдээс сонгон авч мэдүүлж байгаа шийдэлтэйгээ харьцуулан жишсэн шийдлүүдийн мөн чанарын тухай болон жишиж харьцуулж байгаа шийдлийн дутагдалтай талуудын тухай

3.Товч тайлбар: Товч тайлбарт мэдүүлсэн шийдлийг ашиглах салбар, мөн чанар, шинэ байдлыг 150-250 үгэнд багтааж бичнэ.

4.Томъёолол: Ашигтай загварын эрхийн хамгаалалтын хүрээг тодорхойлж, уг шийдлийн ялгарах шинэ шинжийг харуулсан томъёолол боловсруулсан байна. Үүнд:

 • Ашигтай загварын томъёололыг уг шийдлийн нэрийн араас "ялгаа нь" гэж бичээд тухайн шийдлээр багаж, хэрэгсэл, аргад урьд нь байгаагүй ямар шинэчлэл, өөрчлөлт хийсэн болон боловсронгуй болгосон цоо шинэ зүйлээ товч тодорхойлж бичнэ.Томъёололд дэвшүүлж буй шийдлийн объект, мөн түүнтэй харьцуулан жишиж буй бүтээлийн аль алинд нь байгаа түгээмэл гол шинжүүдийг заана.
 • Хэрэв шийдэл нь арга байвал: шинэчлэн өөрчилсөн ба шинээр зохиосон дамжлага, тэдгээрийн дараалал, нөхцөл шинж байдал, хэрэгуүүлэхэд ашиглах тусгай материал, багаж хэрэгслийг
 • Хэрэв шийдэл нь бүтэц байвал: хийцийн шинэчлэл, шинж байдал, шинэ зангилаа нарийвч, бүрдэл хэсэг, хоорондын харилцан байрлал, холболт түүний хэлбэр, хэмжээ, материалын онцлог ялгаа, угсралтын дарааллыг
 • Хэрэв шийдэл нь бодис байвал: Химийн нэгдлийг илэрхийлэх томъёололд химийн нэгдлийн нэр, гарлын үүслийг химийн нэр томъёогоор илэрхийлж, атомын хоорондын холбоо, молекул дахь атомын байршлыг тодорхойлж томъёогоор тодруулж хэлэх

5.Ажил үйлчилгээний хураамж 10 000 /арван мянга/ төгрөгийг Голомт банкан дахь Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/ 1410004702 тоот дансанд төлсөн баримтыг хавсаргана

6.Хэрэв мэдүүлж буй ашигтай загвар нь хүн амын хүнсний хангамж, эрүүл ахуйн холбоотой бол хүний эрүүл мэнд, биед хохирол учруулахгүйг нотолсон эрүүл ахуй, халдвар судлалын байгууллагын магадлагаа, тодорхойлолт

Жич:-Мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 1 сарын дотор ашигтай загварын шаардлага хангасан эсэх, бүртгэгдэх боломжтой эсэхэд шинжээч магадлан шүүлт хийж дүгнэлт гаргана. 

 • Ашигтай загвараар бүртгэх боломжтой гэж шинжээчийн дүгнэлт гарсан өдрөөс хойш 1 сарын дотор Оюуны өмчийн газар ашигтай загварын гэрчилгээ олгоно.
 • Анхдагч огнооноос эхлэн ашигтай загварын гэрчилгээ 7 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 • Хэрэв "Гадаадын ААН болон иргэдээс ашигтай загвар" Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргахыг хүсвэл:

Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон "Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч"-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болно.
Давамгайлах огноо: Давамгайлах огноо тогтоолгох хүсэлт гаргахад Олон улсын хайлт болон олон улсын шүүлтийн дүгнэлтийг хавсаргана.

/ Лавлах утасны дугаар 316454, 326806, 327267 /

Ашигтай загварын мэдүүлэгт тавигдах бусад шаардлага

 • Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийг 2% үйлдэх бөгөөд 1 хувь нь цаасан дээр нөгөө хувь нь дижитал хэлбэрээр байна.
 • Мэдүүлгийн цаасан дээрхи хувь нь бичгийн А4 цаасны ар, өвөрт бичигдсэн байх ба бичвэр нь цаасны зүүн талаас 3см, баруун талаас 1,5см, дээд ба доод талаас 2см бөгөөд мөр хоорондын зай Single, үсгийн өндөр 12 нэгж байна.
 • Мэдүүлгийн дижитал хувь нь е-майл/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./, CD data, Flash эсвэл уян дискний аль нэгээр байж болно.
 • Бичвэрийн фонд нь Arial байх ба Windows XP Standart Keybord driver-аар шивнэ.
 • Мэдүүлэгт хавсаргах зураг нь нарийвчлал өндөртэй, дүрс нь тод байх буюу өөрөөр хэлбэл 2,54см2 /1 inch/ талбайд 300 цэг байх нягтралтай зургийн файлын өргөтгөл буюу 300 dpi, Tiff өргөтгөлтэй байна.
 • Бүртгэгдсэн мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагчид буцаан олгохгүй.
 • Патентийн тухай хуулийн 10.3-т заасан нэмэлт, засварыг хийж ирүүлэхдээ шинэ бүтээл, ашигтай загварын томъёололд өөрчлөлт оруулахгүй.

"Ашигтай загварын өргөдөл" Маягт АЗ-01 бөглөх заавар

 • Маягтын (21) буюу мэдүүлгийн улсын бүртгэлийн дугаар,(22) буюу Анхдагч огноо гэсэн хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Мэдүүлэг гаргагч ашигтай загварын мэдүүлгийг хэрэв анх удаа гаргаж байгаа бол давамгайлах огноотой хамааралтай (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөхгүй. /Жич:Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ /РСТ/-ний дагуу мэдүүлэг гаргаж байгаа бол гэрээнд заасан хугацаанд багтаан мэдүүлгийг гаргах бөгөөд (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөнө./
 • Мэдүүлэг гаргагч нь ашигтай загварын мэдүүлгээ хэрэв өөрөө гаргаж байгаа бол ашигатай загварын олон улсын ангилал (51) хүснэгтийг бөглөхгүй байж болно.
 • Маягтын (54) буюу Ашигтай загварын нэр хүснэгтэд: тухайн бүтээлийн нэрийг бичихдээ уг нэр нь бүтээлийн мөн чанарт нийцсэн тодорхойлолт болон томъёололд бичигдсэн нэртэй адил байхыг анхаарна уу.
 • Мэдүүлгийг иргэн эсвэл хуулийн этгээд гаргана.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол Маягтын (71) хүснэгтэд эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол Маягтын (71) хүснэгтэд хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. /жич: Хэрэв мэдүүлэг гаргагчийн тоо нь 1-ээс дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж, бусад мэдүүлэг гаргагчдын холбогдох мэдээллийг Хавсралт №1-д бичиж хавсаргана./
 • Ашигтай загварын зохиогчтой холбоотой мэдээллийг Маягтын (72) Зохиогч гэсэн хүснэгтэд бичнэ. / Зохиогч нь нэг буюу түүнээс дээш байж болох бөгөөд хамтран зохиогчдын холбогдох мэдээллийг бичихдээ хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №2-т бичиж хавсаргана. Хэрэв хамтран зохиогчгүй бол хавсралтыг бөглөхгүй./
 • Маягтын (73) Гэрчилгээ эзэмшигч хүснэгтэд: 
 • Хэрэв гэрчилгээ эзэмшигч нь иргэн түүний эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв гэрчилгээ эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. / Гэрчилгээ эзэмшигчдийн тоо 1-с дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №3-г бөглөнө./
 • Маягтын (74) хүснэгтэд тухайн мэдүүлэг гаргагч нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл бүхий оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй эсэх талаар тодорхойлох бөгөөд хэрэв оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчгүй бол энэ хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Хэрэв мэдүүлгийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргаж байгаа бол Маягтын (74-)ийг тухайн төлөөлөгч бөглөж мэдүүлгийн бүрдлийг хариуцна./
 • Зохиогчийн баталгаа буюу Хавсралт №4-ийг уг бүтээлийн зохиогч үйлдэж хавсаргана. / Хэрэв зохиогчийн тоо нь 1-ээс дээш бол зохиогч тус бүр үйлдэж хавсаргана./
 • Ашигтай загварын зохиогч(чид) өөрийн бүтээлээ өмчлөх онцгой эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд Шилжүүлэх акт буюу Хавсралт №5-ийг үйлдэж хавсаргана.