Мэдээллийн ил тод байдал, асуулт, хариулт 11

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Асуулт: Төрийн байгууллагаас өгч буй мэдээлэл төлбөртэй юү?

Хариулт: Үйлчилгээний хөлс төлнө(16.1). Үйлчилгээний хөлс нь уг мэдээллийг өгөхтэй холбогдон гарах хувилах, шуудангаар хүргүүлэх зэрэг шууд зардлаас хэтэрч болохгүй бөгөөд хууль тогтоомжид заасан бусад үйлчилгээний хөлстэй давхардуулан авахгүй. Засгийн газраас баталсан үйлчилгээний хөлс тооцох аргачлал, үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг үндэслэн тухайн байгууллагын удирдлага үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтооно.