Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны худалдан авах үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Нэг. Ерөнхий зүйл

 

1.1. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2017 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас шууд гэрээ 3, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 1-ийг тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж, гэрээний дагуу нийлүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээг ерөнхий газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг” акт үйлдэн, 100 хувь хүлээн авч ажилласан.

1.2. 2017 оны Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авалтын талаар:

1.2.1. ТҮЦ машины лавлагааны үнэт цаас нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зарласан ХААТР маягт, лавлагааны тендерээр худалдан авалт хийх байсан боловч тухайн тендерийн сонгон шалгаруулалтаар шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тухайн тендерийг 05 дугаар сарын 05-ны өдөр дахин зарлаж, 05 дугаар сарын 22-ны өдөр нээсэн.

Мөн нийгмийн даатгалын үйлчилгээг 4 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн ТҮЦ машинаар дамжуулан өгч эхэлсэн, мөн ерөнхийлөгчийн сонгууль эхлэхтэй холбоотой ачаалал эрс нэмэгдсэн болно.

Иймд дээрх хүчин зүйлээс шалтгаалаад ТҮЦ машины лавлагааны худалдан авалтыг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулан “Үндэсний үнэт цаас”, Мөнхийн үсэг групп”, Адмон принт” ХХК-д үнийн санал хүргүүлж, хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан “Адмон” ХХК-тай 2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 138 000 ширхэг 9 867 000 төгрөгийн 2017/08 тоот гэрээ, 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 100 000 ширхэг 7 150 000 төгрөгийн А-ХҮГ-17/18, 2017/13 тоот гэрээ, 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 150 000 ширхэг 9 150 000 төгрөгийн 2017/21 тоот гэрээ, 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр 120 000 ширхэг 8 580 000 төгрөгийн А-БГ-17/26, 2017/27 тоот гэрээ тус тус байгуулж, шууд худалдан авалт хийсэн.

Мөн Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолын 2.28-д зааснаар Үндэсний архивын газартай байгуулсан гэрээний дагуу 99200 ширхэг 6 847 000 төгрөгийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас шууд худалдан авалт хийсэн.

1.3. 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажил байхгүй болно.

1.4. Тухайн онд хийгдсэн тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хуулийн хүрээнд тендер хүчинтэй байх хугацаанд хийж дуусгасан.

1.5. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус газраас зарлагдсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гарсан зөрчил байхгүй.

1.6. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан санал гомдол:

1.6.1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан ОӨУБЕГ-ын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерт “Хуулийн 55.1-д заасны дагуу тендерийн баримт бичиг бэлтгэх явцад өрсөлдөөнийг хязгаарласан” гэсэн үндэслэлээр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт “Колорфул” ХХК-иас гомдол гаргасан боловч холбогдох баримт бичгийг хянан үзээд хууль зөрчсөн болон өрсөлдөөнийг хязгаарласан гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн.

Дээрх нээлттэй тендерийг нээж, шалгаруулалтыг хийхэд “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх №02 дугаартай багцын тендерт “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн боловч 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан байна.

Сангийн яам тухайн гомдлын дагуу холбогдох баримт бичгийг хянан үзээд хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн байна.

1.7. Чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын бараа:

1.7.1. ”Үндэсний үнэт цаас” ХХК –тай “Гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер”-ийн 258 720 000,0 төгрөгийн ОӨУБЕГ/201703, SP17025 тоот гэрээ, нэмэлтээр 25 025 000 төгрөгийн гэрээг тус тус байгуулж, гэрээний дагуу нийлүүлсэн гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авсан.

1.7.2. ”Үндэсний үнэт цаас” ХХК –тай “Хаатр маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер”-ийн 185 746 000,0 төгрөгийн ОӨУБЕГ/201700004, SP17021 тоот гэрээ, нэмэлтээр 6 600 000 төгрөгийн гэрээг тус тус байгуулж, гэрээний дагуу нийлүүлсэн ХААТР маягт, лавлагааг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авсан.

1.7.3. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх 176 506 000,0 төгрөгийн 2017/45 дугаар гэрээ байгуулж тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн хавтас, дэвтрийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авсан.

1.7.4. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх 162 800 00,0 төгрөгийн MSP-17/01-03, 2017/42 дугаар гэрээ байгуулж тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авсан.

Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг ашигласан талаар

 

2.1. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр хязгаарлагдмал тендер 2, нээлттэй тендер 1-ийг тус тус зарлаж, худалдан авалтын явц, үр дүнг тухай бүр оруулан, тайлагнаж байсан.

2.2. Ерөнхий гэрээ байгуулах журмын дагуу цахим дэлгүүрийн худалдан авалт хийгээгүй болно.

2.3.Тус газар нь 2017 оны жил эцсийн байдлаар худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

2.3.1. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

2.3.1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/63 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2 хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион байгуулсан. Үүнд:

2.3.1.1.а. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201703 дугаартай тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

-“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 258 720 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 703 700 төгрөг;

-“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 232 958 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 703 700 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

“Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

Үнэлгээ хийх шатанд: “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан учир 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Иймд тус газар нь ”Үндэсний үнэт цаас” ХХК –тай “Гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер”-ийн ОӨУБЕГ/201703, SP17025 тоот гэрээ байгуулж, тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авсан.

Мөн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.4-д заасны дагуу гэрчилгээ нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201703, SP17025 тоот анхны гэрээний үнийн 20 хувиар нэмэлт нийлүүлэлтийн гэрээг “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-тай /гэрчилгээ нийлүүлэх 26000 ширхэг 25 025 000 төгрөгийн гэрээ/ 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр байгуулсан.

Дээрх нэмэлт гэрээний дагуу нийлүүлэх гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд 12 дугаар сарын 23-ны дотор хүлээн авахаар ажиллаж байна.

2.3.1.1.б. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201704 дугаартай тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соѐмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

- “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 240 212 500 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

- “Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн үнийн санал 187 019 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

- “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 185 267 500 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

- “Соѐмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 117 402 500 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Соѐмбо принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 30.1.1-д заасныг үндэслэн тендерээс татгалзаж, тухайн тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн болно.

Захиалагч тендерийн баримт бичигт зарим өөрчлөлтийг оруулж дээрх тендерийг 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад дахин зарлаж, 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр нээхэд “Адмон принт” ХХК , “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн байна. Үүнд:

- “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 198 308 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

- “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 185 746 600 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

- “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 173 019 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

“Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé õóóëèéí 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

“Адмон принт” ХХК , “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

Үнэлгээ хийх шатанд: “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендер байж чадаагүй тул тухайн тендерээс татгалзсан болно.

Харин “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28, 29 дэх зүйлд заасан шаардлагыг нэгэн зэрэг хангасан, мөн хуулийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Иймд тус газар нь ”Үндэсний үнэт цаас” ХХК –тай “Хаатр маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер”-ийн ОӨУБЕГ/201700004, SP17021 тоот гэрээ байгуулж, тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн ХААТР маягт лавлагааг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авсан.

Мөн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.4-д заасны дагуу ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201700004, SP17021 тоот анхны гэрээний үнийн 20 хувиар нэмэлт нийлүүлэлтийн гэрээг “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-тай /лавлагаа нийлүүлэх 150 000 ширхэг 6 600 000 төгрөгийн гэрээ/ 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр байгуулсан.

Дээрх нэмэлт гэрээний дагуу нийлүүлэх лавлагааг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд 12 дугаар сарын 25-ны дотор хүлээн авахаар ажиллаж байна.

2.3.2. Нээлттэй тендер шалгаруулалт

2.3.2.1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан А/11, А/09 тоот тушаалын дагуу Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зохион байгуулахаар шилжүүлсэн болно.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерийн урилгыг 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр www.tender.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 03 дүгээр сарын 10-ны өдөр нээж, шалгаруулалтыг хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй байна.

Дээрх тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр дахин зарлаж, 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр нээж, шалгаруулалтыг хийхэд “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх №01 дугаартай багцын тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тухайн багцын тендер хүчингүй болсон.

Иймд “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх №01 дугаартай багцын тендер шалгаруулалтыг хуулийн 30.2.-т заасны дагуу шууд гэрээ байгуулахаар 4 компанид үнийн санал хүргүүлж, тендер ирүүлсэн 4 компаниас хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч, 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн байна.

Тус газарт ирүүлсэн Төрийн өмчийн бодлого газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн А-2/2032 тоот зөвлөмжийн дагуу “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх 2017/45 дугаар гэрээ байгуулж тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн хавтас, дэвтрийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд хүлээн авсан.

Харин “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх №02 дугаартай багцын тендерт “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч, 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн байна.

Тус газарт ирүүлсэн Төрийн өмчийн бодлого газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн А-1/1720 тоот зөвлөмжийн дагуу “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-тай 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх MSP-17/01-03, 2017/42 дугаар гэрээ байгуулж тус гэрээний дагуу нийлүүлсэн гэрчилгээ, үнэмлэхийг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авсан.

2.3.3. Шатахуун

2.3.4.1. 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас шатахууны зардалд 18.4 сая төгрөг төсөвлөгдсөн бөгөөд үүнээс 16.2 сая төгрөгийг харьцуулалтын аргаар худалдан авалт хийж, “Магнай трейд”, “Петровис”, “Шунхлай” ХХК-иудтай гэрээ байгуулж ажилласан.

Үлдэгдэл 2.2 сая төгрөгийг засгийн газрын авто баазын тээврийн төлбөрт шилжүүлсэн.

2.3.4.Тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодотголоор тоног төхөөрөмж худалдан авах 250 сая төгрөг нэмж тусгагдсан бөгөөд дараах худалдан авалт хийгдсэн. Үүнд:

2.3.4.1. Харьцуулалтын арга

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Топика” ХХК-тай 23 214 040 төгрөгийн сүлжээний тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах 2017/03, Г-13/17 тоот гэрээ байгуулсан.

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 10 956 000 төгрөгийн “Сервер сторэж, сүлжээний сэлбэг худалдан авах” 2017/04/ХХ/17/22 тоот гэрээ байгуулсан.

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 11 775 000 төгрөгийн “Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” 2017/05/ХХ/17/23 тоот гэрээ байгуулсан.

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 39 410 000 төгрөгийн “Хяналт, мониторинг орчны хяналтын систем худалдан авах” 2017/02/ХХ/17/21 тоот гэрээ байгуулсан.

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу шууд худалдан авалт хийж, "Термо тех", Зуузай электроникс, Самсоник, Ньюсоник, Сэрүүн, Хашхан, Мобиком корпораци, Сити сейф, Грандворн интернэшнл, Сити сейф, Сарториа, Саммит Ком Тех, Юнивишн, Асар хурай компаниудаас 62,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авсан.

2.3.5. Тус газарт Оюуны өмчийн гадаад үйлчилгээний нэмэлт орлогоос орсон 940,0 сая төгрөгийг програм хангамж, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулж шийдвэрлэсэн бөгөөд ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/962 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, дараах худалдан авалтыг зохион байгуулж дуусгасан болно. Үүнд:

2.3.5.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Оргил Дельта Трейд” ХХК-тай 49 072 422,76 төгрөгийн “Оюуны өмчийн мэдүүлэг хүлээн авах програм хангамжийн аюулгүй байдлын лиценз, вирусын эсрэг програм хангамж, үйлдлийн системийн лиценз” худалдан авах 2017/65 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Оргил Дельта Трейд” ХХК-тай 25 090 840,86 төгрөгийн “Оюуны өмчийн албан хаагчдын хэрэглээний програм хангамж” худалдан авах 2017/66 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ОНЛАЙНСОЛЮШНС” ХХК-тай 48 950 000,00 төгрөгийн “Хуулийн этгээдийн нэр олголтын програм хангамж” ажил гүйцэтгэх 2017/52 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.5-д заасны дагуу ”Киберком” ХХК-тай 166 050 000,00 төгрөгийн “Хэрэглэгчийн компьютерийн багц” худалдан авах 2017/68 тоот шууд гэрээ байгуулсан.

2.3.5.5. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.5-д заасны дагуу ”Үлэмж финанс” ХХК-тай 140 000 000,00 төгрөгийн “Нөөцлөлтийн програм хангамж” худалдан авах 2017/58 тоот шууд гэрээ байгуулсан.

2.3.5.6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”АЙ ТИ ЗОН” ХХК-тай 46 440 000,00 төгрөгийн “Оюуны өмчийн бүртгэлийн системийн хадгалах төхөөрөмж, өнгөт принтер” худалдан авах 2017/67, IZSLS-17-242 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.7. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолын хавсралтын дагуу ”Бэхийн өндөр” ХХК-тай 9 000 000,00 төгрөгийн “Мэдээллийн сангийн хөрвүүлэлт” ажил гүйцэтгэх 2017/55 тоот шууд худалдан авалтын гэрээ байгуулсан.

2.3.5.8. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ИНТЕРАКТИВ” ХХК-тай 40 400 000,00 төгрөгийн “Иргэний үнэмлэхний бичил санах ойд хаягийн мэдээллийг оруулах, өөрчлөх” ажил гүйцэтгэх 2017/56 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.9. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ИНТЕРАКТИВ” ХХК-тай 40 900 000,00 төгрөгийн “Тоон гарын үсгийг иргэний цахим үнэмлэхний санах ойд бичих програм хангамж” ажил гүйцэтгэх 2017/57 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.10. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ДАРЖАА ТАЙЖ” ХХК-тай 35 950 000,00 төгрөгийн “Дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдах хэвлэх, хувилах төхөөрөмж” худалдан авах 2017/62 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.11. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.5-д заасны дагуу ”ИДЕА ДЭВЭЛОПМЕНТ” ХХК-тай 84 925 000,00 төгрөгийн “Нэгдсэн лавлагааны систем боловсруулах” ажил гүйцэтгэх 2017/54, 12/0117 тоот шууд гэрээ байгуулсан.

2.3.5.12. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ГАНУУД КОМПЬЮТЕРС” ХХК-тай 40 845 000,00 төгрөгийн “Сүлжээний тоног төхөөрөмж” худалдан авах 2017/53, С/023 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.13. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”ГАНУУД КОМПЬЮТЕРС” ХХК-тай 29 700 000,00 төгрөгийн “Оюуны өмчийн байрны серверийн өрөөний тохижилт” ажил гүйцэтгэх 2017/64, С/022 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.14. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”АЙ ТИ БИЗНЕС” ХХК-тай 48 800 000,00 төгрөгийн “Албан хаагчдын зөөврийн компьютер, серверийн тог баригч” худалдан авах 2017/63 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.15. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”АЙ ТИ БИЗНЕС” ХХК-тай 45 500 000,00 төгрөгийн “Оюуны өмчийн бүртгэлийн системийн сканер” худалдан авах 2017/59 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.16. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Акуа Энержи” ХХК-тай 48 310 000,00 төгрөгийн “Оюуны өмчийн бүртгэлийн системийн мэдээллийн сангийн сервер” худалдан авах 2017/61 тоот гэрээ байгуулсан.

2.3.5.17. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Акуа Энержи” ХХК-тай 49 666 600,00 төгрөгийн “Системийн аппликейшн сервер” худалдан авах 2017/60 тоот гэрээ байгуулсан.

 

Гурав. Нийслэл, орон нутагт хийгдсэн худалдан авалтын талаар:

 

Тус газрын нийслэл, орон нутгийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс нь 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар худалдан авалт хийгээгүй, харин аймаг, орон нутгийн Засаг даргын тамгын газраас дараах аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст үнэ төлбөргүй үндсэн хөрөнгө, бараа материал шилжүүлэн өгсөн байна. Үүнд:

 

1. Төв аймгийн Засаг даргын А/359 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 3 сая төгрөгийн авто машины засварын материал шилжүүлэн өгсөн.

 

2. Дундговь аймгийн Засаг даргын А/109 дугаар тушаалын дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 3,3 сая төгрөгийн 2 ширхэг скайнер, 1,5 сая төгрөгийн 1 ширхэг нотебүүк, 1,8 сая төгрөгийн 1 ширхэг компьютер нийт 9,9 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө шилжүүлэн өгсөн.

 

3. Хэнтий аймгийн Засаг даргын А/219 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Бор-Өндөр суманд эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, сүлжээнд холбоход шаардагдах 4,6 сая төгрөгийн бараа материалыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн.

 

Мөн тус аймгийн Засаг даргын А/404 дугаар захирамжийн дагуу 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор “Нэг иргэн нэг бүртгэл” аяныг зохион

байгуулж, иргэний бүртгэлийн бичиг баримтгүй зорилтод бүлгийн 87 иргэнийг бичиг баримтжуулах зардалд 1,4 сая төгрөгийг шилжүүлэн өгсөн.

 

4. Нийслэлийн засаг даргын А/11 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газарт 21,5 сая төгрөгийн програм хангамжийн инсталл, лицензийг шилжүүлэн өгсөн.

 

5. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын А/803 дугаар захирамжийн дагуу Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс сумдын улсын бүртгэгч нарт 17,3 сая төгрөгийн 5 ширхэг компьютер, 5 ширхэг принтер, 1 ширхэг зургийн аппаратыг шилжүүлэн өгсөн.

 

6. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын А/264 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Бат-Өлзий суманд эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, сүлжээнд холбоход шаардагдах 22,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, бараа материалыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн.

 

7. Дорнод аймгийн Засаг даргын А/223 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэг цонхны үйлчилгээнд зориулсан 5,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг Улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн.

 

8. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын А/231 дугаар захирамжийн дагуу “Нэг иргэн нэг бүртгэл” аяныг зохион байгуулж, иргэний бүртгэлийн бичиг баримтгүй зорилтод бүлгийн иргэнийг бичиг баримтжуулах зардалд 1,9 сая төгрөгийг шилжүүлэн өгсөн.

 

9. Орхон аймгийн Засаг даргын А/396 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 43,8 сая төгрөгийн архивын тоног төхөөрөмж, компьютер, сканер, принтерийг шилжүүлэн өгсөн.

 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал:

 

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт хуулийн дагуу хэвийн явагдсан.

2. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг 2016 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 1/6008 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

3. Хуулийн 48.4-т заасны дагуу батлагдсан төлөвлөгөөг 2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр www.tender.gov.mn сайтад байршуулсан боловч 2017 оны 2 дугаар сарын А/23 тоот тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахад хугацаа хоцорч оруулснаар бүртгэгдсэн.

4.Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг www.tender.gov.mn, www.shilendans.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад цаг хугацаанд нь оруулсан.

5. Худалдан авах ажиллагааны тайланг 2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 3/2879 тоот албан бичгээр, 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1/5467 тоот албан бичгээр, 2017 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 3/8605 тоот албан бичгээр, 2017 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 1/10042 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.

6. Журмын 3.2-т заасны дагуу маягт 2-оос 8-д заасан мэдээллийн дагуу худалдан авах ажиллагааны тайланг гарган 2018 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн ... тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

7. Тус газар нь 2017 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас шууд гэрээ 3, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 1-ийг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд дараах байдлаар хэрэгжсэн. Үүнд:

- Шууд гэрээгээр иргэний цахим үнэмлэх нийлүүлэх 2 гэрээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт нийлүүлэх 1 гэрээ тус тус төлөвлөгөөнд тусгагдсан хугацаанд бүрэн хэрэгжсэн.

- 2 хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын хувьд үнэлгээний хороо 2 дугаар сарын 22-ны өдөр хуралдаж тендерийн баримт бичиг боловсруулах явцад 2 хязгаарлагдмал тендерийн техникийн тодорхойлолтыг хянаж үзэхэд ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендерийн техникийн тодорхойлолт, загварыг албан ѐсоор баталсан тушаал шийдвэр байхгүй байсан.

Мөн гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендерийн техникийн тодорхойлолтын хувьд тухайн техникийн тодорхойлолтыг баталсан тушаал шийдвэр байсан боловч төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээний хувьд Монгол Улсын Тэргүүн дэд шадар сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаал, 2012 оны 6 дугаар тушаал дээр цаасны нягтрал 245 гр, нас барсны гэрчилгээ, гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээний бар код 9 оронтой байна гэж заасан байна.

Гэтэл нийслэл, 21-н аймгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа принтерүүд 120 гр/м2 нягтралтай цаас татах хүчин чадалтай, бар кодны хувьд 10 оронтой бар код уншдаг програм нэвтэрсэн тул өмнөх жилүүдэд тендер зарлахдаа үнэлгээний хорооны хурлаар энэ асуудлыг хэлэлцээд, тухайн нөхцөл байдалдаа тохируулж тушаалаар баталсан цаасны грамм, бар кодны оронг өөрчилж,тендерийн баримт бичигт оруулж батлуулдаг байсан байна.

Иймд үнэлгээний хороо гэрчилгээний тодорхойлолт, загварт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тушаал шийдвэр, ХААТР маягт, лавлагааны техникийн тодорхойлолт, загварыг албан ѐсоор баталсан тушаал шийдвэр тус тус гарсны дараа ТББ-т тусгаж өгөх ѐстой гэсэн шийдвэрт хүрсэн.

Ийнхүү дээрх шалтгааны улмаас ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендерийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр зарлахад шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул 5 дугаар сарын 5-ны өдөр дахин зарласан, харин гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер 2017 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдөр тус тус зарласан.

-Нээлттэй тендер шалгаруулалтын хувьд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт эрх шилжсэн бөгөөд тухайн газарт зарлагдсан Багц №01 “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх тендер шалгаруулалтыг 3 удаа, харин Багц №02 “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” 2 удаа тус тус зохион байгуулсан. Мөн дээрх тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах явцад Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Сангийн яаманд тус тус гомдол гарсан боловч хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн байна.

8. Хязгаарлагдмал болон нээлттэй тендерийн тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хүчинтэй байх хугацаанд хийж дуусгасан.

9. Хязгаарлагдмал 2 тендер болон нээлттэй 1 тендерийн урилга, үр дүнг www.tender.gov.mn, www.shilendans.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тухай бүр байршуулж, мэдээлж байсан.

10. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан ОӨУБЕГ-ын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерт “Хуулийн 55.1-д заасны дагуу тендерийн баримт бичиг бэлтгэх явцад өрсөлдөөнийг хязгаарласан” гэсэн үндэслэлээр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт “Колорфул” ХХК-иас гомдол гаргасан боловч холбогдох баримт бичгийг хянан үзээд хууль зөрчсөн болон өрсөлдөөнийг хязгаарласан гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн.

Ийнхүү дээрх нээлттэй тендерийг нээж, шалгаруулалтыг хийхэд “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх №02 дугаартай багцын тендерт “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн боловч 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан байна.

Сангийн яам тухайн гомдлын дагуу холбогдох баримт бичгийг хянан үзээд хууль зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн байна.

11. Тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлж байгаа үнэт цаас, маягтыг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авч, ажилласан.

 

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт