ОӨУБЕГ-ын худалдан авах ажиллагааны 2 дугаар улирлын тайлан

ОӨУБЕГ-ын  2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн . . . тоот албан бичгийн 2 дугаар хавсралт

 

 

         ОЮУНЫ ӨМЧ, ÓËÑÛÍ Á¯ÐÒÃÝËÈÉÍ ÅЪÍÕÈÉ ÃÀÇÐÛÍ

     2017 ÎÍÛ  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ТАЙЛАН

 

2017 оны 06 дугаар

сарын 30-ны өдөр                                                                                       Улаанбаатар хот

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 1-ийг тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Ø  Тус газар нь 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

 

 

                                    Нэг. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

 

1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/63 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2 хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтыг дараах байдлаар зохион байгуулсан. Үүнд:

 

1.1.1. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201703 дугаартай тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт”  ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

1.1.1.1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 258 720 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 703 700 төгрөг;

 

1.1.1.2.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 232 958 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 703 700 төгрөг;

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

 “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

 

Үнэлгээ хийх шатанд: “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан учир 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 

1.1.2 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ/201704 дугаартай тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг” ХХК, “Адмон принт” ХХК,  “Соёмбо принтинг” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

 

1.1.2.1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 240 212 500 төгрөг, тендерийн баталгаа 2 410 500 төгрөг;

1.1.2.2.“Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн үнийн санал 187 019 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 410 500 төгрөг;

1.1.2.3.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 185 267 500 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 410 500 төгрөг;

1.1.2.4.“Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал 117 402 500 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 410 500 төгрөг;

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг” ХХК, “Адмон принт” ХХК,  “Соёмбо принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 30.1.1-д заасныг үндэслэн тендерээс татгалзаж, тухайн тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн болно.

 

Захиалагч тендерийн баримт бичигт зарим өөрчлөлтийг оруулж дээрх тендерийг 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Сангийн яамнаас олгосон үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 8 компанид тендерийн урилгыг албан бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд www.tender.gov..mn, www.burtgel.gov.mn сайтад дахин зарлаж, 2017 оны        05 дугаар сарын 22-ны өдөр нээхэд “Адмон принт” ХХК , “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК  тус тус  òåíäåð èð¿¿ëñýí áàéíà. Үүнд:

 

1.1.2.1. “Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 198 308 000 төгрөг, тендерийн баталгаа    2 410 500 төгрөг;

1.1.2.2 “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 185 746 600 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 410 500 төгрөг;

1.1.2.3. “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК-ийн үнийн санал 173 019 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  2 410 500 төгрөг;

 

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

Монголын үнэт цаас хэвлэл ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé õóóëèéí        27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

 

“Адмон принт” ХХК , “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

 

Үнэлгээ хийх шатанд: “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендер байж чадаагүй тул тухайн тендерээс татгалзсан болно.

 

Харин “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн       28, 29 дэх зүйлд заасан шаардлагыг нэгэн зэрэг хангасан, мөн хуулийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 

Хоёр. Нээлттэй тендер шалгаруулалт

 

2.1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй íèéë¿¿ëýõ нээлттэй òåíäåðèéг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан А/11, А/09 тоот тушаалын дагуу Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зохион байгуулахаар шилжүүлсэн болно.

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй íèéë¿¿ëýõ нээлттэй òåíäåðèéг урилгыг 2017 îíû 02 äугааð ñàðûí 03-íы ºäºð www.tender.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 03 äүгээр сарын 10-ний єдөр íýýж, шалгаруулалтыг хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй байна.

 

Дээрх тендерийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр дахин зарлаж, 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр нээж, шалгаруулалтыг хийхэд “Хавтас, дэвтэр” нийлүүлэх №01 дугаартай багцын тендерт  шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тухайн багцын тендер хүчингүй болсон.

 

 Иймд хуулийн 30.4.3.-д заасны дагуу шууд гэрээ байгуулахаар 4 компанид үнийн санал хүргүүлэн ажиллаж байна, харин “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх №02 дугаартай багцын тендерт “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч, 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн боловч 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан байна.

 

Гурав.Шатахуун

 

3.1. 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас шатахууны зардалд 18.4 сая төгрөг төсөвлөгдсөн бөгөөд үүнээс засгийн газрын авто баазын тээврийн төлбөрт 10,6 сая төгрөгийг, 2017 оны 1 сард бензин талоны зардалд 3,3 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан.

Үлдэгдэл 4.5 сая төгрөгийг харьцуулалтын аргаар худалдан авалт хийхээр үнийн саналыг “Магнай трейд”, “Петровис”, “Шунхлай” ХХК-иудад хүргүүлж ажиллав.

Дээрх компаниудаас зах зээлд хамгийн бага үнээр бензин шатахуун борлуулж байгаа “Петровис” ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

 

Дөрөв. Шууд худалдан авалт

 

4.1. Тус газрын  ТҮЦ машины лавлагааны нөөц дууссан тул “Үндэсний үнэт цаас”, Мөнхийн үсэг групп”, Адмон принт” ХХК-д үнийн санал хүргүүлж, хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан “Адмон” ХХК-тай 2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр   138 000 ширхэг 9 867 000 төгрөгийн 2017/08 тоот гэрээ, 2017 оны 04 дүгээр сарын   24-ний өдөр 100 000 ширхэг 7 150  000 төгрөгийн А-ХҮГ-17/18, 2017/13 тоот гэрээ, 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 150 000 ширхэг 9 150  000 төгрөгийн  2017/21 тоот гэрээ, 2017 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр 120 000 ширхэг 8 580 000 төгрөгийн А-БГ-17/26, 2017/27 тоот гэрээ тус тус байгуулж, шууд худалдан авалт хийсэн.

Мөн “Титан би” ХХК-тай гэрээний дагуу 100 000 ширхэг 9 500 000 төгрөгийн гадаад паспорт захиалгын хуудас, Үндэсний архивын газартай гэрээний дагуу       94200 ширхэг 6 522 000 төгрөгийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас тус тус шууд худалдан авалт хийсэн.

 

Тав. Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан санал гомдол, зөрчил

 

5.1. 2017 оны эхний хагас жилийн  худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил байхгүй.

5.2. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан ОӨУБЕГ-ын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй íèéë¿¿ëýõ нээлттэй òåíäåðт “Хуулийн 55.1-д заасны дагуу тендерийн баримт бичиг бэлтгэх явцад өрсөлдөөнийг хязгаарласан” гэсэн үндэслэлээр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт “Колорфул” ХХК-иас гомдол гаргасан боловч холбогдох баримт бичгийг хянан үзээд хууль зөрчсөн болон өрсөлдөөнийг хязгаарласан гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн.

Ийнхүү дээрх нээлттэй тендерийг нээж, шалгаруулалтыг хийхэд  “Мэдүүлгийн хуудас, дугтуй” нийлүүлэх №02 дугаартай багцын тендерт “Монголын үнэт цаас хэвлэл” ХХК шалгарч  2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн боловч 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан байна.

 

Ø  Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй хууль зүй дотоод хэргийн сайдын багцаас дараах худалдан авалт хийгдсэн. Үүнд:

 

1.Харьцуулалтын арга

1.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Топика” ХХК-тай 23 214 040 төгрөгийн сүлжээний тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах 2017/03, Г-13/17 тоот гэрээ байгуулсан.

1.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 10 956 000 төгрөгийн “Сервер сторэж, сүлжээний сэлбэг худалдан авах” 2017/04/ХХ/17/22 тоот гэрээ байгуулсан.

1.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 11 775 000 төгрөгийн “Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” 2017/05/ХХ/17/23 тоот гэрээ байгуулсан.

1.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 39 410 000 төгрөгийн “Хяналт, мониторинг орчны хяналтын систем худалдан авах” 2017/02/ХХ/17/21 тоот гэрээ байгуулсан.

Ø  Нийслэл, орон нутагт хийгдсэн худалдан авалтын талаар:

Тус газрын нийслэл, орон нутгийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтэс нь 2017 оны              эхний хагас жилийн байдлаар худалдан авалт хийгээгүй, харин аймаг, орон нутгийн Засаг даргын тамгын газраас дараах аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст үнэ төлбөргүй үндсэн хөрөнгө, бараа материал шилжүүлэн өгсөн байна. Үүнд:

1.    Төв аймгийн Засаг даргын А/359 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 3 сая төгрөгийн авто машины засварын материал шилжүүлэн өгсөн.

2.    Дундговь аймгийн Засаг даргын А/109 дугаар тушаалын дагуу тухайн аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 3,3 сая төгрөгийн 2 ширхэг скайнер, 1,5 сая төгрөгийн 1 ширхэг нотебүүк, 1,8 сая төгрөгийн 1 ширхэг компьютер нийт 9,9 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө шилжүүлэн өгсөн.

3.    Хэнтий аймгийн Засаг даргын А/219 дугаар захирамжийн дагуу тухайн аймгийн Бор-Өндөр суманд эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, сүлжээнд холбоход шаардагдах 4,6 сая төгрөгийн бараа материалыг Улсын бүртгэлийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн.

 

 

Ø  Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал:

1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын багцын хүрээнд 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт хуулийн дагуу хэвийн явагдаж байна.

 

2. Тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлж байгаа үнэт цаас, маягтыг ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/549 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн гишүүд гэрээний дагуу хүлээн авч, ажиллаж байна.

 

 

 

оо-О-оо

 

 

 

 

 

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт