Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

ОӨУБЕГ-ын 2017 оны 1 дүгээр сарын . . . -ны өдрийн . . . тоот албан бичгийн 2 дугаар хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр    Улаанбаатар хот

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2015 онд Хууль зүйн сайдын баталсан 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөөны хүрээнд урсгал зардлаас шууд гэрээ 2, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 2 тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулж бүх тендерийг тендер хүчинтэй байх хугацаанд шалгаруулан гэрээ байгуулсан.

ХАА-ны талаар тендерт оролцогч нараас “Адмон принт” ХХК нь тус газраас зарласан “Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт нийлүүлэх” NRSO-2016/04 дугаартай  тендерт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу гомдол гаргасан, харин бусад оролцогч нараас  ямар нэгэн гомдол гараагүй болно.

Дээрх “Адмон принт” ХХК-ийн гаргасан гомдолтой холбоотой Сангийн яамны     2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 5/3181 тоот албан бичигт дурдсан тендерийн баримт бичгүүдийг хүргүүлсэн болно.

Сангийн яамнаас ирүүлсэн 2016 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 5/3553 тоот албан бичигт “Гомдол гаргагч компанийн ирүүлсэн тендерээс захиалагчийн зүгээс боловсруулсан тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтод заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу <Гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээ нугаламгүй, бар кодыг зөрүүтэй байрлуулсан>, мөн <Нас барсны гэрчилгээ нугаламгүй, бар кодыг зөрүүтэй байрлуулсан>, <Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, Газар өмчлөх гэрчилгээний дугаар неон гэрэлд өнгө хувирахгүй, бар код зөрүүтэй, соёмбоны хэмжээ алдсан /өргөн 1,6см/, тэмдэг дарах зориулалттай дугуй дүрс бүхий хэсэг байхгүй> гэсэн үндэслэлээр татгалзсан захиалагчийн шийдвэр үндэслэлттэй байна” гэсэн хариу ирүүлсэн.

Тус газар нь 2016 онд  худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

2016 оны худалдан авах ажиллагааны талаар:

Нэг. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

2.1. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын /хуучнаар/ гэрчилгээ нийлүүлэх NRSO-2016/04, SP16034 тоот тендерийг 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр   e-procurement.mn, shilentender.mn, burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2016 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп”, “Адмон принт”  ХХК тус тус тендер ирүүлсэн. Үүнд:

2.1.1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 152 102 500 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 678 740 төгрөг;

2.1.2.“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн үнийн санал 28 805 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 678 740 төгрөг;

2.1.3.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 80 366 000 төгрөг, тендерийн баталгаа         1 678 740 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 “Адмон принт” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тендерээс тус тус татгалзсан. 

“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

Үнэлгээ хийх шатанд: “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан учир 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д заасныг үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.4-д заасны дагуу гэрчилгээ нийлүүлэх NRSO-2016/04, SP16034 тоот анхны гэрээний үнийн 20 хувиар нэмэлт нийлүүлэлтийн гэрээг “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-тай /гэрчилгээ нийлүүлэх 65000 ширхэг 26 675 000 төгрөгийн гэрээ/ 2016 оны             11 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулсан.

2.2. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын /хуучнаар/ ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх NRSO-2016/03 дугаар бүхий тендерийг 2016 оны 3 дугаар сарын      28-ны өдөр e-procurement.mn, shilentender.mn, burtgel.gov.mn сайтад зарлаж, 2016 оны       4 дүгээр сарын 19-ний өдөр нээхэд “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп” ХХК, “Адмон принт” ХХК тус тус тендер ирүүлсэн.Үүнд:

2.2.1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн үнийн санал 142 395 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 754 750 төгрөг;

2.2.2.“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн үнийн санал 113 875 000 төгрөг, тендерийн баталгаа  1 754 750 төгрөг;

2.2.3.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал 118 811 000 төгрөг, тендерийн баталгаа          1 754 750 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

  “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангасан шаардлагад нийцсэн тендер байсан.

Үнэлгээ хийх шатанд:  “Үндэсний үнэт цаас” ХХК, “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4-д заасны дагуу харьцуулах хамгийн бага үнэтэй тендер байж чадаагүй тул тухайн тендерээс татгалзсан болно.  

“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28, 29 дэх зүйлд заасан шаардлагыг нэгэн зэрэг хангасан, мөн хуулийн 28.7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34.1.4-д заасны дагуу ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх NRSO-2016/03 тоот анхны гэрээний үнийн 20 хувиар нэмэлт нийлүүлэлтийн гэрээг “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-тай /ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх 22 100 000 төгрөгийн гэрээ/ 2016 оны 11 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулсан.

Хоёр. Нээлттэй тендер шалгаруулалт

3.1. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын /хуучнаар/ дэвтэр, хавтас нийлүүлэх NRSO-2016/01 дугаар бүхий нээлттэй тендерийн урилгыг 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр өдрийн сонин, www.e-procurement.mn, www.burtgel.gov.mn, www.shilendans.gov.mn сайтад зарлаж, 2015 оны  4 дүгээр сарын 28-ний өдөр нээхэд        “Нэг үүд” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп” ХХК, “Соёмбо принтинг” ХХК, “Адмон принт” ХХК  тус бүр 2016/01-01, 2016/01-02, 2016/01-03 дугаар бүхий 3-н багцад, “Хөх монгол принтинг” ХХК №2016/01-03 дугаартай багцад оролцохоор 5-н компани тендер ирүүлсэн.Үүнд:

3.1.1.“Нэг үүд” ХХК-ийн үнийн санал багц №2016/01-01 гэрчилгээний хавтас 62 550 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 290 000 төгрөг, багц №2016/01-02 хувийн хэргийн хавтас 117 900 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 800 000 төгрөг, багц №2016/01-03 бүртгэлийн дэвтэр 76 300 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 898 000 төгрөг;

3.1.2.“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн үнийн санал багц №2016/01-01 гэрчилгээний хавтас 75 420 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 290 000 төгрөг, багц №2016/01-02 хувийн хэргийн хавтас 120 000 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 800 000 төгрөг, багц      №2016/01-03 бүртгэлийн дэвтэр 96 208 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 898 000 төгрөг;

3.1.3.“Соёмбо принтинг” ХХК-ийн үнийн санал багц №2016/01-01 гэрчилгээний хавтас 66 600 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 290 000 төгрөг, багц №2016/01-02 хувийн хэргийн хавтас 159 000 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 800 000 төгрөг, багц      №2016/01-03 бүртгэлийн дэвтэр 84 600 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 898 000 төгрөг;

 

3.1.4.“Адмон принт” ХХК-ийн үнийн санал багц №2016/01-01 гэрчилгээний хавтас     81 180 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 290 000 төгрөг, багц №2016/01-02 хувийн хэргийн хавтас 144 100 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 800 000 төгрөг, багц №2016/01-03 бүртгэлийн дэвтэр 93 500 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 898 000 төгрөг;

3.1.5.“Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн үнийн санал багц №2016/01-03 бүртгэлийн дэвтэр 147 120 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 898 000 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийг удирдлага болгон тендерийн баримт бичиг болон ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

2016/01-01 тоот багцад “Мөнхийн үсэг”, “Соёмбо принтинг”, “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн дээрх тендерээс татгалзаж, тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасны дагуу “Нэг үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.2016/01-02 тоот багцад “Адмон принт” ХХК-аас ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн дээрх тендерээс татгалзаж, шаардлагад нийцсэн “Мөнхийн үсэг групп”, “Соёмбо принтинг”,     “Нэг үүд” ХХК–аас ирүүлсэн тендерийг бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү эрэмбэлж, харьцуулахад тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасны дагуу “Нэг үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер байх тул “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон болно.

2016/01-03 тоот багцад “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн дээрх тендерээс татгалзаж, шаардлагад нийцсэн “Мөнхийн үсэг”, “Соёмбо принтинг”, “Адмон принт”, “Нэг үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг бага харьцуулах үнэтэйгээс их харьцуулах үнэтэй рүү эрэмбэлж, харьцуулахад тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасны дагуу “Нэг үүд” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй байх тул “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгосон

3.2. Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын /хуучнаар/  мэдүүлэг болон бусад маягт нийлүүлэх NRSO-2016/02 дугаар нээлттэй тендерийн урилгыг 2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр өдрийн сонин, www.e-procurement.mn, www.burtgel.gov.mn, www.shilendans.gov.mn сайтад зарлаж, 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр нээхэд  “Нэг үүд” ХХК, “Мөнхийн үсэг групп” ХХК , “Соёмбо принтинг” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Хөх монгол принтинг” ХХК болох нийт 5-н компани тендер ирүүлсэн. Үүнд:

3.2.1.“Соёмбо принтинг” ХХК -ийн үнийн санал 61 910 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 015 000 төгрөг;

3.2.2.“ Нэг үүд” ХХК -ийн үнийн санал 145 625 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 015 000 төгрөг;

3.2.3.“Адмон принт” ХХК -ийн үнийн санал 72 435 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 015 000 төгрөг;

3.2.4.“Хөх монгол принтинг” ХХК -ийн үнийн санал 61 549 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 015 000 төгрөг;

3.2.5.“Мөнхийн үсэг групп” ХХК -ийн үнийн санал 113 195 000 төгрөг, тендерийн баталгаа 1 015 000 төгрөг;

Үнэлгээний хороо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тендерийн баримт бичиг, ТШӨХ-д заасны дагуу оролцогч байгууллагуудын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн  27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 27.4-т заасныг үндэслэн тухайн тендерээс татгалзсан.

Үнэлэх үе шатанд: “Хөх монгол принтинг”, “Нэг үүд”, “Адмон принт”, “Соёмбо принтинг” ХХК–аас ирүүлсэн үнийн саналыг харьцуулж үзэхэд тус хуулийн 28.7.3, 28.7.4-т заасныг үндэслэн “Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь хамгийн бага харьцуулах үнэтэй, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан тул гэрээ байгуулах эрх олгосон болно.

Гэрээний биелэлтийн талаар:

Тус газрын даргын 2016 оны А/511, А/115 тоот тушаалаар “Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх” ажлын хэсэг тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлэх үнэт цаас, маягтыг техникийн тодорхойлолтын дагуу хэвлэсэн эсэх, хатуу дугаарлалт, баглаа боодол, тоо ширхэг, чанар зэргийг шалгаж, шаардлага хангаагүй үнэт цаас маягтыг тухай бүр засуулж, хүлээн авч ажиллаж байна. Үүнд:

1.“Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн 2016 оны “Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт нийлүүлэх тендер”-ийн NSO-2016/04, SP16034 тоот гэрээний дагуу нийлүүлсэн 152 102 500 төгрөгийн 199 500 ширхэг гэрчилгээг хүлээн авсан.

Гэрээний дагуу хүлээн авсан дээрх үнэт цаас, маягт нь  техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагууд болон хатуу дугаарлалт, сав баглаа боодлын тоо ширхгийг нягтлан, шалгаж үзэхэд үйлдвэрийн болон бусад алдаа гараагүй болно.

“Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт нийлүүлэх тендер”-ийн NSO-2016/04, SP16034 тоот анхны гэрээний нэмэлт гэрээ бүхий 26 675 000 төгрөгийн 65000 ширхэг гэрчилгээг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-нд хүлээн авч, гэрээний техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагууд болон хатуу дугаарлалт, сав баглаа боодлын тоо ширхгийг нягтлан, шалгаж үзэхэд үйлдвэрийн болон бусад алдаа гараагүй.

2. “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн 2016 оны “ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх  тендер”-ийн NRSO-2016/03 тоот гэрээний дагуу нийлүүлсэн 113 875 000 төгрөгийн  1 609 000 ширхэг үнэт цаас, маягтыг “Ажлын хэсэг” хүлээн авах явцад нийлүүлсэн ХААТР маягт, лавлагаа нь техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангахгүй байсан тул үйлдвэр лүү буцааж, дахин залруулан хэвлүүлж,  хүлээн авахад ямар нэгэн зөрчилгүй илэрээгүй болно.

Мөн “ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер”-ийн NRSO-2016/03 тоот анхны гэрээний нэмэлт гэрээ бүхий 22 100 000 төгрөгийн 300 000 ширхэг ХААТР маягт, лавлагааг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-нд хүлээн авч, гэрээний техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагууд болон хатуу дугаарлалт, сав баглаа боодлын тоо ширхгийг нягтлан, шалгаж үзэхэд техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангахгүй байсан тул дээрх 300 000 ширхэг ХААТР маягт, лавлагааг үйлдвэр лүү нь буцааж, дахин залруулан хэвлүүлж, “Ажлын хэсэг” техникийн тодорхойлолтын дагуу түүвэрчлэн шалгахад зөрчилгүй байсан .

3.“ Хөх монгол принтинг” ХХК-ийн NRSO-2016/02 тоот гэрээний дагуу техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан 113 875 000 төгрөгийн 125 000 ширхэг иргэний бүртгэлийн маягт, 800 000 ширхэг хувийн хэргийн дугтуйг бүрэн хүлээн авсан.

4.“Нэг үүд” ХХК-ийн 2016 оны “Дэвтэр маягт, хавтас нийлүүлэх тендер”-ийн NRSO-2016/01 тоот гэрээний дагуу нийлүүлсэн 256 750 000 төгрөгийн 797000 ширхэг  90 000 ширхэг төрөлт, гэрлэлтийн хавтас, 350 000 ширхэг хувийн хэргийн хавтас, 350 000 ширхэг хувийн хэрэг, 7000 ширхэг бүртгэлийн дэвтрийг тус тус хүлээн авсан.

Гэрээний дагуу хүлээн авсан хавтас, дэвтэр, хувийн хэрэг нь гэрээ болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан бөгөөд үйлдвэрийн болон бусад алдаа гараагүй болно.

Гурав. Шууд худалдан авалт

4.1. Тус газар нь бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой Архивын ерөнхий газраас       2016 оны 1 сарын 20-нд 1240000 төгрөгийн албан бланкийн хэвлэмэл хуудас А4 2000 ширхэг, А5 16000 ширхэг, тушаал 2000 ширхэг, 2016 оны 3 сарын 14-нд 2 562 000 төгрөгийн албан бланкийн хэвлэмэл хуудас А4 10500 ширхэг, А5 21000 ширхэг, тушаал 6300 ширхэг,   2016 оны 5 сарын 10-нд 6 728 000 төгрөгийн албан бланкийн хэвлэмэл хуудас А4 22800 ширхэг, А5 79000 ширхэг, тушаал 5600 ширхэг, 2016 оны 6 сарын 2-нд     2 570 000 төгрөгийн албан бланкийн хэвлэмэл хуудас А4-6000 ширхэг, А5-30000 ширхэг, тушаал 5000 ширхэг, 2016 оны 10 сарын 20-нд 8 360 000 төгрөгийн албан бланкийн хэвлэмэл хуудас А4 25 000 ширхэг, А5 83 500 ширхэг, тушаал 10500 ширхэг нийт  21 460 000 төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн.

Мөн 2016 оны 4 дүгээр сарын 4-ны өдөр “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-аас 110 000 ширхэг 9 900 000 төгрөгийн, “Титан би” ХХК-аас гадаад паспортын захиалгын хуудас     100 000 ширхэг 9 000 000 төгрөгийн тус тус шууд худалдан авалт хийсэн.

оо-О-оо

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт