ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

                                    2017-01-04                                                                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот                            

Нэг. Ерөнхий зүйл:

 

Тус газар нь 2016 оны хугацаанд Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, үйл ажиллагааны аудит хийж, тайлан, дүгнэлтэд үндэслэн бодлогын хувилбар, санал, зөвлөмжийг боловсруулж, удирдлагад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх зэрэг зорилтыг тавьж ажиллаж байна.

Дээрх зорилтын хүрээнд тус газар нь үйл ажиллагаандаа Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалаар батлагдсан “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал” болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/06 дугаар тушаалын дагуу Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрыг газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн нэг, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн дөрөв, 1800-1890 хариуцсан оператор нэг гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

Хоёр. Удирдлага, зохион байгуулалтын хүрээнд:

 

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан.

·                     Газрын нийт албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж, Тамгын газарт хүлээлгэн өгсөн.

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын дотоод аудитын 2016 оны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулсан.

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын эрсдэлийн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.

·                     Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/304 дүгээр тушаалаар Ерөнхий газрын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдон Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/15 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнд тус газрын Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ажиллаж, тус газрын албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж, Төрийн захиргаа, удирдлагын газарт хүргүүлсэн.

·                     Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Тамгын газарт хүргүүлсэн.

·                     Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх журмыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай тушаалын төсөл боловсруулж, 9 сарын 26-ны өдрийн Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын А/141 тоотоор батлуулан, Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

·                     ”Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.2.2-д заасны дагуу  “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсруулж ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалын хавсралтаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаж байна.

 

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр:

 

Тайлант хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

·                     Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ыг баримтлан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /хуучин нэрээр/-ын 2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, тайланг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн;

·                     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /хуучин нэрээр/-ын дотоод газар, хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг Ерөнхий газрын даргад танилцуулсан.

·                     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /хуучин нэрээр/-ын аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг Ерөнхий газрын даргад танилцуулсан.

·                     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /хуучин нэрээр/-ын “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр” бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, илтгэх хуудсыг Ерөнхий газрын даргад танилцуулсан;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/128 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн нарийн бичгийн даргаар Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ажиллаж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2010 оны 84 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, тэдгээрийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах аргачлал”-ын дагуу байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцлийн мониторинг хийж, тайланг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн;

·                     "Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг гарган үнэлгээ өгсөн.

·                     Үндэсний хөтөлбөр, улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

·                     Ерөнхий газрын даргын өгсөн үүргийн дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ын төсөлд өгөх саналыг бэлтгэж 12 дугаар сарын 1-ний өдөр санал өгсөн.

·                     Байгууллагын нээлттэй ил тод байдлын явцад хяналт шинжилгээ хийж, Ерөнхий газар, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсүүдийн цахим хуудсан дээр ажиллаж мэдээлэл цуглуулсан. Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ил тод нээлттэй байдлын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор 37 заалт бүхий зөвлөмжийг боловсруулж, Тамгын газарт хүргүүлсэн.

·                     Улсын бүртгэлийн төв архивт хэрэгжиж буй Улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим архив төслийн хэрэгжилтэд газар дээр нь очиж хяналт тавьж, танилцуулга бэлтгэсэн.

·                     Байгууллагын албан бичгийн стандартад хяналт тавьж, зөвлөмж бэлтгэсэн.

·                     Иргэний бүртгэлийн газрын Гадаадад зорчих бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, ажлын ачааллын талаар газар дээр нь очиж хяналт тавьж, ажлын байрны зураг авалт хийж, санал зөвлөмж боловсруулан илтгэх хуудсаар Ерөнхий газрын даргад танилцуулсан.

·                     Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газар, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлстүүдийн цахим хуудсанд явцын хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж газрын даргад танилцуулсан.

·                     Дотоод албан бичгээр Тамгын газраас цаг ашиглалтын одоогийн байдал, цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн судалгаа, мэдээллийг 10 дугаар сарын 5-ны өдөр хүлээн авсан ба танилцуулга бэлтгэж Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргад танилцуулсан.

·                     Цахим архив төслийн 3-р улирлын тайлантай холбогдуулан 10-р сарын 11-ний өдөр Улсын бүртгэлийн төв архивын газар, Мэдээлэл технологийн газарт очиж ажлын явцын талаар мэдээлэл цуглуулж, холбогдох албан хаагчдаас мэдээлэл авч, төслийн явцын талаар газрын даргад танилцуулсан.

·                     Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж удирдлагад танилцуулсан.

·                     Засгийн газрын 100 хоногт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бэлтгэж Тамгын газарт дотоод албан бичгээр хүргүүлсэн.

·                     Сар бүрийн захиргааны статистик мэдээг нэгтгэн, боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд сар бүр хуульд заасан хугацаанд хүргүүлсэн.

·                     Мэдээллийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Тамгын газарт хүргүүлсэн 37 заалт бүхий  зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянаж, Мэдээлэл сурталчилгааны хэлтэст дахин зөвлөмж хүргүүлсэн.

·                     Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын дунд хугацааны төлөвлөгөөг судлан, өөрийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой заалтуудыг хяналтад авч, газрын албан хаагчдын жендерийн судалгааг гаргасан.

·                     Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх судалгааны байгууллагуудын судалгааг гаргаж, газрын даргад танилцуулсан.

·                     Орхон аймгийн бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд 11 дүгээр сард  Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хийж шалгалт хийсэн талаарх илтгэх хуудсыг бичиж, газрын даргад танилцуулсан.

·                     Даргын 2016 оны А/360 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хийж, дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулан, холбогдох газруудад зөвлөмж хүргүүлэн биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна;

·                     Даргын 2016 оны А/466 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хийж, дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулан, холбогдох газруудад зөвлөмж хүргүүлэн биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна;

·                     Даргын 2016 оны А/474 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудит хийж, дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулан, холбогдох газруудад зөвлөмж хүргүүлэн биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна;

·                     Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Даргын зөвлөлийн хурал, Шуурхай хурал, Тамгын газрын шуурхай хурал, Ерөнхий газрын даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, чиглэлийн хяналтын хүснэгтэд баяжилт хийж, үүргийн биелэлтийг холбогдох албан тушаалтнаас гаргуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.

·                     Газруудын 14 хоногийн төлөвлөгөөт ажилд явцын хяналт тавих дэд төлөвлөгөө гаргаж, явцын хяналтыг 2 удаа хийсэн..

·                     Үндэсний хөтөлбөр, улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилтэд хагас, бүтэн жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэж байна.

·                     Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын Аймгийн засаг дарга нартай байгуулах 2017 оны үр дүнгийн гэрээнд бүртгэлийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээний төслийг Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1/12504 тоот албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

·                     Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын Аймгийн засаг дарга нартай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээнд бүртгэлийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэхээр тусгагдсан ажил, үйлчилгээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Ерөнхий газрын даргын 1/12503 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

·                     Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Даргын зөвлөлийн хурал, Шуурхай хурал, Тамгын газрын шуурхай хурал, Ерөнхий газрын даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар, чиглэлийн биелэлтэд хяналт тавьж, тухай бүр баяжилт хийж, биелэлтийг 2016 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар гаргаж даргын шуурхай хуралд танилцуулсан.

·                     “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 5/12700 тоот албан бичгээр Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

·                     Орон нутгийн эхний 12 сарын үйл ажиллагаанд явцын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж дүнг анхаарах асуудлын талаар даргын зөвлөлийн 4 дүгээр хуралд танилцуулсан.

·                     Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалаар батлагдсан “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ыг баримтлан дараах хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:

o   21 аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн.

o   Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дотоод газруудын 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн.

o   Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газрын 9 дүүргийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн.

·                     Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”, Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”, Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалаар батлагдсан “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ыг баримтлан 2017 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Үүнд:

o   УБЕГ /хуучин нэрээр/-ын 2015 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөнд хяналт шинжилгээ  үнэлгээ хийх

o   Холбогдох эрх зүйн актын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлын хэрэгжилтэд хагас, бүтэн жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэж байна;

 

Дөрөв. Дотоод аудитын ажлын хүрээнд:

 

·                     Улсын бүртгэл болон статистикийн байгууллагын 2015 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний аудит болон орон нутгийн аудитын газраас хийсэн санхүүгийн аудитын  дүнд өгөгдсөн дүгнэлтийн дагуу зөвлөмж, акт, албан шаардлагыг биелүүлж ажиллах талаар холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт 2016 оны А/235 тоот албан бичгээр Зөвлөмж хүргүүлэн хяналт тавьж ажилласан. Зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан ирүүлэх хугацаа болоогүй байна.

·                     Ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/285 дугаар тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд түүвэрчилсэн шалгалт хийж дүнг илтгэх хуудсаар удирдлагад танилцуулсан.

·                     2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтээр Үндэсний статистикийн хорооны харъяа байсан 23 байгууллагаас 2 байгууллагад итгэл үзүүлж 21 байгууллага нь “Зөрчилгүй санал дүгнэлт” авсан байна. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтээр нийт 26 зөвлөмж, 13 аудитын явцад залруулсан зөвлөмж, 33 акт, 11 албан шаардлага өгөгдсөн байна. Аудитаар өгөгдсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллах, цаашид зөрчлийг давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох газар, хэлтсийн  дарга нарт Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргын 2016 оны  8/235 тоот, 5/11718 алыан бичиг тус тус хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар газар, хэлтсүүдээс өгөгдсөн зөвлөмж, акт, албан шаардлагын хэрэгжилтийг авч нэгтгэн гаргахад зөвлөмжийн биелэлт нь дунджаар 93.4 хувь, актыг биелэлт 100 хувь, албан шаардлагын биелэлт 100 хувьтай байна.

·                     Дотоод аудитын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 4 дүгээр улирлын мэдээг Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 5/12497 тоот албан бичгээр Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

 

Тав. Эрсдэлийн үнэлгээний чиглэлээр:

 

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаанд 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар эрсдэлийн үнэлгээ хийж, тайланг Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн;

·                     Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор “Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын эрсдлийн менежментийн 2016 оны төлөвлөгөө” батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний биелэлтийг холбогдох нэгжүүдээс гаргуулан нэгтгэх, цаашид гарч болзошгүй эрсдэл, нэмэгдсэн эрсдэл бий эсэхийг нэгжүүдээр өөрсдөөр нь тодорхойлуулах байдлаар эрсдлийн үнэлгээг хагас жилийн байдлаар гаргахаар бэлтгэж байна.

·                     Ажлын байрны эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг батлуулахаар Тамгын газарт танилцуулгын хамт хүргүүлсэн

·                     Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/223 дугаар “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалаар тус газарт ашиглагдаж байгаа улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим сан, нэгдсэн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах зориулалт бүхий техник тоног төхөөрөмжийн өнөөгийн байдалд эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын төлөвлөгөөнд зааснаар дэд ажлын хэсэг байгуулсан. Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/442 дугаар “Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай” дэд ажлын хэсгийг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын даргаар ахлуулж, тус газрын ахлах мэргэжилтэн, 2 мэргэжилтэн тус ажлын хэсэгт орж ажиллан, Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, оюуны өмчийн цахим мэдээллийн сан нэгдсэн зориулалт бүхий техник тоног төхөөрөмж сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газарт харъяалагдах албан хаагчдын ажлын байруудад 2016 оны 10-р сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 7-ны өдрүүдэд эрсдэлийн үнэлгээг хийж дүнг уг ажлыг шалгалт хийж дүнг илтгэх хуудсаар  удирдлагад танилцуулж ажилласан.

·                     Эрсдэлийн үнэлгээний чиглэлээр илтгэл боловсруулж дэд даргад танилцуулсан.

 

Зургаа. Тендер сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр:

 

·                     Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 258 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны үйл ажиллагаанд шаардлагатай Гэрчилгээ, лавлагааны үнэт цаас, дэвтэр, хавтас, мэдүүлэг, бусад маягт нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо-ны гишүүнээр Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ажилласан.

 

Долоо. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр:

 

·                     Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Үндэсний статистикийн хороотой  нэгдсэнтэй холбоотойгоор Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын  болон 21 аймаг, нийслэлийн шилэн дансны цахим хуудас дахь нэрийг бүртгэл, статистикийн   газар болгон өөрчлүүлэх хүсэлтийг Сангийн яаманд тавьж шийдвэрлүүлсэн;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын санхүүгийн хэлтэс болон аймаг, нийслэлийн Улсын бүртгэл, статистикийн газрын шилэн дансны цахим хуудаст 2015 оны мэдээллийг нөхөн байршуулсан байдал, 2016 оны эхний 4 сарын байдлаар байршуулсан мэдээлэлд аудит хийж, мэдээллээ байршуулаагүй, байршуулсан боловч хугацаа хоцроож оруулсан, шаардлага хангаагүй мэдээллийг нэгж тус бүрээр гарган 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 7/294 тоот албан бичгээр хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна;

·                     Дээрх газар, хэлтсүүдэд мэдээлэл байршуулах график төлөвлөгөөний загвар боловсруулан хүргүүлж тус бүрдээ батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг зөвлөсөн. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор ирүүлэх талаар албан бичигт тусгасан.

·                     Шилэн дансны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29-р тогтоолын хэрэгжилтийг хянаж, хуваарийн дагуу мэдээллээ байршуулж хэвших, газар, хэлтсийн дарга нар мэдээлэл хугацаандаа байршиж буй эсэхэд байнгын хяналтыг үргэлжлүүлэн тавьж ажиллахын чиглэл болгосон албан бичгийн 9 сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нарт хүргүүлсэн.

·                     Шилэн данс руу нэвтэрч орох шинэ кодыг орон нутагт мэдээлж, хэрэгжилтэнд 7 хоног бүр хяналт тавьж ажилласан.

·                     Нийслэл, аймгийн бүртгэлийн хэлтсийн эрсдлийн үнэлгээ болон эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд явцын хяналт тавьсан.

·                     Нэмэлт сонгуулийн зардлын гүйцэтгэлд аудит хийсэн.

·                     Дотоод аудитын 3-р улирлын тайланг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн.

·                     Шилэн дансны гуравдугаар улирлын байршуулсан мэдээллийн тулгаж төсвийг нэг бүрчлэн тулгаж, 1 дүгээр сараас 7 дугаар сар хүртэл нөхөж оруулах талаар чиглэл өгч биелэлтийг хангуулан ажилласан. 11 дүгээр сарын байдлаар байршуулаагүй мэдээлэлгүй 100 хувийн биелэлттэй байна.

 

Найм.  Дүрэм журмыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:

 

·                     “Улсын бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам”, “Монгол Улсын иргэний гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийг түр түдгэлзүүлэх, цуцлах журам”-ын шинэчилсэн найруулгын төслийг тус тус холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, төв, орон нутгийн хяналтын улсын байцаагч нараар хэлэлцүүлэн, байгууллагын вэб сайтад байршуулан, дотоод газар, хэлтсээс санал авч нэгтгэн, Даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон;

·                     “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх тамга, тэмдэг хэрэглэх журам”, “Улсын бүртгэлийн байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох технологи ажиллагааны журам”-ын төсөлд тусгах саналыг дотоод албан бичгээр Төрийн захиргаа, удирдлагын газар, Иргэний бүртгэлийн газарт тус тус хүргүүлсэн;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын баримт бичгийн эргэлтийг зохион байгуулах журмын төсөлтэй танилцаж, цахим болон цаасаар хүлээн авах албан бичгийн жагсаалтыг гаргаж Төрийн захиргаа, удирдлагын газарт хүргүүлсэн;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны А/264 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан “Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц батлагдсантай холбогдуулан тус газарт хэрэглэгдэж буй дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг””-ийн бүрэлдэхүүнд Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ажилласан;

·                     “Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын шагнал олгох журам”-ын төсөлд санал өгч ажилласан;

·                     “Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, ашиглах, хадгалах журам”-ын төсөлд санал өгч ажилласан;

·                     Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн, зохион байгуулалтын бүтэц батлагдсантай холбогдуулан Оюуны өмч, Улсын бүртгэийн ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Шагналын журам, Ажилтны ёс зүйн дүрэм-ийн төсөлд санал хүргүүлсэн;

·                     Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын ирүүлсэн албан тоотын дагуу Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тус газрын үйл ажиллагаатай холбогдуулан саналаа 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр Тамгын газарт хүргүүлсэн;

·                     Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт тус газрын албан хаагчид ажлын хэсгийн ахлагч, гишүүнээр ажилласан.

·                     Тус газрын үйл ажиллагаатай холбоотой болон бусад хууль тогтоомжийг хамарсан тестийг зохион Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн.

·                     Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Засгийн газрын 100 хоног арга хэмжээг зохион байгуулах чиглэлийн дагуу 2 хуулийн төсөлд саналыг боловсруулж, Тамгын газарт хүргүүлсэн

·                     “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.2.2-д заасны дагуу  “Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ыг шинэчлэн боловсруулж ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/416 дугаар тушаалын хавсралтаар батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаж байна.

 

Ес. Албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах, мэргэшүүлэх чиглэлээр:

 

·                  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын тєв, орон нутгийн удирдах ажилтны 2016 оны нэгдсэн сургалт, зєвлєгєєнд тус газрын удирдах албан хаагчид хамрагдсан;

·                  Хууль зүйн яамнаас зохион байгуулсан “Захиргааны ерөнхий хуулийн танилцуулах сургалт”-нд Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн албан хаагчид хамрагдсан;

·                  Хууль зүйн яамнаас 3,4,5 дугаар саруудын сүүлийн долоо хоногийн Лхагва гарагт зохион байгуулсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний яам, агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт”-нд Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн албан хаагчид хамрагдсан;

·                  Хууль сахиулахын их сургуулиас зохион байгуулсан “Хууль сахиулах салбарын инноваци” сэдэвт лекц, ярилцлагад Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн хамрагдсан;

·                  Хууль зүйн яамнаас харьяа агентлаг, байгууллагын дотоод аудит хариуцсан албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулж буй дотоод аудитын туршилтын сургалтад Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн Болормаа хамрагдаж, Хил хамгаалах ерөнхий газрын хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэрт нийцлийн аудит хийж гүйцэтгэсэн;

·                  Сангийн яам, JICA төсөл, Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбоо хамтран зохион байгуулсан дотоод аудитын туршилтын 4 өдрийн эрчимжүүлсэн сургалтад дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн хамрагдсан. 

·                  10-р сарын 1, 2-ны өдөр Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчдын нэгдсэн сургалтанд нийт албан хаагчид хамрагдсан.

·                  10-р сарын 11-14-ний өдрүүдэд 2 албан хаагч Сангийн яам, JICA төсөл, МҮДАХ-с зохион байгуулсан Дотоод аудитын сургалтанд хамрагдсан.

·                  Сангийн яам, Дотоод аудитыг чадавхийг бэхжүүлэх төсөл, Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбооноос зохион байгуулсан 4 өдрийн эрчимжүүлсэн сургалтад хамрагдсан

·                  Сангийн яам, "Дотоод аудитын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-өөс хамтран зохион байгуулах "Зааварлагч багшийн сургалт"-д хамрагдсан.

 

Арав. Байгууллагын албан хаагчдад хууль тогтоомж сурталчлах чиглэлээр:

 

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Дорноговь, Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газрын үйл ажиллагаанд төлөвлөөт, Дархан-уул аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газрын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн шалгалтыг хийж гүйцэтгэхдээ “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарч буй зөрчил, цаашид анхаарах асуудлууд” сэдвээр бүртгэлийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, танилцуулсан;

·                     Прокурорын мэдэгдлийн дагуу Иргэний бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч, ахлах бүртгэгч, үйлчилгээний албан хаагчдын дунд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  хууль тогтоомж, журам, зааврыг таниулан сурталчлах, соён гэгээрүүлэх зорилго бүхий сургалтыг зохион байгуулсан.

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдөж, хяналтын улсын байцаагчийн эрх хэрэгжүүлэх чиг үүргийг эрх бүхий албан тушаалтан хэрэгжүүлэх болсонтой холбогдуулан Хяналтын хэлтсээс төв, орон нутгийн бүртгэл, статистикийн салбар нэгжийн хяналтын улсын байцаагч нарт онлайн сургалтыг зохион байгуулсан.

 

Арван нэг.  Бусад ажлын хүрээнд:

 

·                     Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/48 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх захиргааны статистик мэдээг эхний 3 сард сар бүр чиглэлийн газруудаас авч нэгтгэн, Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Энэхүү ажлыг 4-р сараас эхлэн Нэгдсэн бодлого, хамтын ажиллагааны газарт шилжүүлсэн;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 261 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнд Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга ажиллаж, гадаад паспортын бэлдэцийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан;

·                     Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж, хянуулан Тамгын газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтэст хүргүүлсэн.

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/222 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнд Шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн ажиллаж, “Суварга констракшн” ХХК-ийн гаргасан гомдлыг судлан үзэж, дүгнэлт гарган Ерөнхий газрын даргад танилцуулж, холбогдох арга хэмжээг авсан;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлын 2016 оны төлөвлөгөөний төсөлд тус газрын чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар саналаа өгсөн.

·                     Аймгийн Улсын бүртгэл статистикийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хянаж, санал өгч ажилласан;

·                     "Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг холбогдох газруудаас гаргуулан нэгтгэн, төлөвлөгөөний явцын дүнг гарган, 7 хоног тутам танилцуулсан;

·                     Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 7, 8, 9-р саруудын сар бүрийн статистик мэдээллийг холбогдох газар, хэлтсүүдээс авч нэгтгэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн;

·                     Орон нутгийн удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөнд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газраас тавих илтгэлийн танилцуулгыг бэлтгэж, газрын дарга илтгэлийг тавьсан.

·                     Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын албан хаагчдын судалгааг шинэчлэн гаргаж, удирдлагад танилцуулсан.

·                     Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн албан хаагчдын цаг бүртгэлийн системийн өнөөгийн байдал, сайжруулах арга хэмжээний талаар танилцуулга бэлтгэж, холбогдох мэдээллийн хамт Тамгын газарт хүргүүлсэн.

·                     Ерөнхий газрын хэмжээнд албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа автомашины ашиглалтын талаар судалгаа танилцуулга бэлтгэсэн.

·                     Газрын хурлыг 11 удаа хийж, тэмдэглэлийг хөтлөн албажуулсан.

·                     2016 оны ерөнхий газрын даргын А/472 тоот тушаалаар Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга Т.Гантөмөр ажлын хэсгийн даргаар, ажлын хэсгийн гишүүнээр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн Б.Өэлүн-Үжин нар ажиллаж байна.

·                     2016 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн ерөнхий газрын даргын А/438 тоот тушаалаар Архивын ажлын хэсэгт дэд дарга Д.Дэлгэрсайхан ажлын хэсгийн даргаар ажиллаж, ажлын хэсгийн гишүүнээр Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа орж ажиллаж байна.

·                     2016 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн салбарын нийт албан хаагчдын цаг бүртгэлийн гэнэтийн шалгалтыг зохион байгуулах ажилд газрын нийт албан хаагчид оролцож, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдад мэдээлэл хүргүүлэх, нийт газар, хэлтсийн дарга нарт цаг ашиглалт, хөдөлмөрийн бүтээмжид хяналтаа сайжруулан ажиллах талаар үүрэг болгож, сануулах албан бичгийг төлөвлөж, хүргүүлсэн.

·                     Арга зүйн байнгын зөвлөлд тус газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Рэнцэнбямба ажиллаж байна.

·                     Төрийн албаны зөвлөлийн Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны 01/01-01 тогтоолоор Ёс зүйн хороог байгуулж, нарийн бичгийн даргаар тус газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Рэнцэнбямба ажиллаж байна.

·                     Төрийн албаны зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 161 дүгээр тогтоолын дагуу Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийг байгуулж, салбар зөвлөлийн даргаар тус газрын дарга Т.Гантөмөр ажиллаж байна.

·                     Шуурхай хуралдааны бэлтгэлийг хангаж, газруудын өнгөрсөн 14 хоногт хийсэн ажил, статистик үзүүлэлтүүд, удирдлагын үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилт, өргөдөл гомдол, албан бичиг шийдвэрлэлтийн мэдээ, газруудын орлогын мэдээлэл, ирэх 14 хоногийн төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргаж, танилцуулга бэлтгэсэн.

·                     Үндсэн болон нэмэлт, дахин сонгуулийн сонгогчдын ирцийн мэдээллийг сонгуулийн хэсэг тус бүрээр нэгтгэж, дүүрэг, аймаг, улсын хэмжээний дүн мэдээ, статистик мэдээг гаргасан;

·                     Засгийн газрын 11-11 төвд ирсэн Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай холбоотой  нийт 790 санал хүсэлтийг газар хэлтсүүдрүү хуваарилан, удирдлагад танилцуулан шийдвэрлэсэн

·                     Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 тусгай дугаарт 61492 иргэн холбогдон иргэний, хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан.

·                     Байгууллагын зочны дэвтрийг хөтлөх, иргэдийн асуулт, санал хүсэлтэд нийт 270 хариу өгч ажилласан.

·                     Газрын албан хаагчид хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаж ажилласан.

·                     Тус газарт ирсэн албан бичгийг хянаж 219 албан бичиг ирснээс 12 албан бичиг буцаасан байна.

·                     Газрын албан хаагчид хүний нөөцийн програмд өөрсдийн мэдээллээ шивж баяжилт хийсэн.

·                     Газрын чиг үүрэгт хамаарах 804 албан бичгийг хүлээн авч, хугацаанд нь шийдвэрлэж ажилласан.

 

 

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт