Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн тайлан /2014 оны жилийн эцсийн байдлаар/

 

Д/д

 

Хөтөлбөр/төслийн агуулга

 

Гүйцэтгэл

 

 

1. “ЦАХИМ ЗАСАГ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

 

1.

 

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар /Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана.

“Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр

 

Засгийн газрын 2012 оны 101 дүгээр тогтоол

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:

Төрийн байгууллагыг холбосон мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг байгуулан мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглах замаар төрийн бодлого боловсруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын үйлажиллагаа, үйлчилгээ, мэдээ, мэдээллийг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэж, төрийн ой санамжийг төгөлдөржүүлэх, түүнд суурилсан цахим засгийн үйлчилгээг хөгжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Улсын төсөв

 

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг- Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар

 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Хэрэгжих хугацаа: 2012-2016 он

 

4.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилтууд

Нэгдүгээрзорилт: Цахим засгийг хөгжүүлэх бодлого зохицуулалт, эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох;

Гуравдугаар зорилт: Төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж,  иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй  болгох;

 

5.

 

Зардал         /сая төгрөг/

Төсөв  /нийт шаардагдах зардал/

 

15.986,3сая төгрөг

Үүнд:

Төсөв /2014он/

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1       Улсын төсөв

78.4

 

78.4

 

100%

Тайлбар: ТҮЦ машины лавлагааны үнэт цаасны зардлыг тусгасан болно.

 

 

 

 

6.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:

 

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Цахим үйлчилгээ үзүүлэх болон контент хөгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах хуулийн төсөл боловсруулж, батлуулах

Улсын бүртгэлийн хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Хууль зүйн яаманд тус тус хүргүүлсэн.Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын 2014 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр өргөн барьж хэлэлцүүлж эхэлсэн. Уг хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар үргэлжлүүлэн хэлэлцэж байна.

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Төрийн байгууллагын вэб сайтын контентын чанарыг сайжруулах, тухай бүр нь баяжилт, шилжилт хийж хэвшүүлэх

УБЕГ нь www.registrationmongolia.com домайн хаягтай, гадны серверт байршиж байсан вэб хаягийг мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Үндэсний дата төвтэй гэрээ хийсний үндсэн дээр төрийн байгууллагын нэгдсэн цахим хуудас байршуулах хост https://burtgel.gov.mn шилжүүлэх ажлыг 2013 оны 2 дугаар улиралд зохион байгуулсан. Цахим мэдээллийн баяжуулалт, ашиглалтыг хариуцсан ажилтныг тогтмол ажиллуулж мэдээллийн шинэчлэлтийг тухай бүр хийж байна. Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор өөрийн байгууллагын https://burtgel.gov.mn цахим хуудас дахь мэдээллийг тогтмол шинэчилэн ажиллаж байна. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн, төсөв санхүүгийн, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр мэдээллийг тухай бүрт шинэчлэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой нийт 373 мэдээ мэдээллийг шинэчилэн байршуулсан байна.

Хүрэх үр дүн 2: Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

“Төрийн түгжрэлгүй үйлчилгээ” зорилтын дор “Төрийн үйлчилгээний цахим машин”-ыг нэвтрүүлэн Үндэсний дата төвд байршуулсан бүртгэлийн мэдээллийн сангаар дамжуулан иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, иргэний үнэмлэх дахин авах хүсэлт зэрэг 10 төрлийн лавлагааг цахим хэлбэрээр олгож байна.

Цахимжсан хувийн хэргийн материалаас “Мэдээлэл удирдах систем”-ийг ашиглан иргэний гэр бүлийн баримтын сангийн 1951-1976 оны төрсний бүртгэлийг бүтэн онуудаар, 1977-1988 оны хоорондох төрсний бүртгэлийг хэсэгчилсэн байдлаар, 1951-1988 оны гэрлэлтийн бүртгэл, гэрлэлт цуцлалт, овог нэр өөрчлөлт, хүүхэд үрчлэлт, эцэг тогтоолт, гэрлэлт сэргээлтийн бүртгэлийг, 1951-1982 оны нас баралтын бүртгэлийг шалгаж, лавлагаанд ашиглаж байна. Энэ нь архивын лавлагаа олгох үйл ажиллагааг түргэн шуурхай болгосон.

Хүрэх үр дүн 3: Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ шинээр олгох, шилжүүлэх үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх

Хөрөнгийн эрхийн төсөл бүсийн найман тулгуур төв буюу Төв, Дархан-Уул, Орхон, Завхан, Ховд, Өвөрхангай, Хэнтий, Дорнод аймаг, Нийслэлийн дүүргүүдийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, тасагт хэрэгжиж эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын хувийн хэргийн цаасан нотлох баримтыг цахимжуулж, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим систем /ePRS/-ийг нэвтрүүлсэн.

УБЕГ-аас "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн. Цаашид эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шуудангийн сүлжээгээр дамжуулан иргэн хуулийн этгээдэд хүргэхээр гэрээ хэлцэл хийгдэж байна.

Хүрэх үр дүн 4: Иргэний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийг хөгжүүлэх

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, УБЕГ-ын даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/134/202 тоот хамтарсан захирамж, тушаалаар хамтарсан Ажлын хэсэг байгуулан иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор иргэний бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг хорооноос үзүүлж байна.
Нийслэлийн 50 хороог иргэний бүртгэлийн онлайн системд холбосон бөгөөд иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдээллийг хорооноос шууд мэдээллийн нэгдсэн санд тусгадаг болсон. 2014-04-24-ний өдрөөс дээрх хороодоос шилжилт хөдөлгөөний, гэрлэсний, гэрлэлт цуцалсны /шүүхийн журмаар/, гэрлэлт сэргээсний, төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээний дахин олголтын бүртгэлийг хийж,  иргэний үнэмлэхийн болон оршин суугаа хаягийн лавлагаа олгож байна.

Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/854 дүгээр захирамжийг үндэслэн дахин 39 хороог улсын бүртгэлийн Онлайн сүлжээнд холбосон бөгөөд одоогоор холбогдох нэгжүүдэд програм суулгах, техник тоног төхөөрөмжийн тохиргоо хийх ажлыг хийж байна.

Хүрэх үр дүн 5: Төрийн засаг захиргааны анхан шатны нэгжээр дамжуулан иргэдэд төрийн үйлчилгээ, мэдээ мэдээллийг хүргэхэд цахим шуудангийн хайрцаг болон мэдрэгч бүхий технологийг нэвтрүүлж эхлэх

МТШХХГ-аас мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглан шуудангийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах, цаг хугацаа хамаарахгүйгээр ашиглах боломжтой ухаалаг шуудангийн хайрцгийг нэвтрүүлсэн билээ. УБЕГ-аас энэхүү Ухаалаг Шуудангийн Хайрцагт иргэний цахим үнэмлэх унших, Үндэсний дата төвд байрлуулсан иргэний бүртгэлийн мэдээллийн сантай тулган нягтлах, иргэний хурууны хээний мэдээллийг унших,  боломжийг технологийн хувьд бүрдүүлсэн.

ТҮЦ машинаар дамжуулан цахим үнэмлэхийг унших, иргэний хурууны хээний мэдээллийг тулган нягталж тухайн иргэнтэй холбоотой иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн мэдээллийг цахим лавлагаа хэлбэрээр олгох үйлчилгээг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Хүрэх үр дүн 6: Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнд “Ухаалаг дараалал систем”-ийг нэвтрүүлэх

Цахим засаг үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан бүртгэлийн үйлчилгээнд “Ухаалаг дарааллын систем”-ийг нэвтрүүлэх зардал тус газрын төсөвт тусгагдаагүй ч өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан зарим газар, хэлтсийн тухайлбал, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар, Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээнд дарааллын системийг нэвтрүүлээд байна.

Хүрэх үр дүн 7:Иргэний үнэмлэх уншигч төхөөрөмжийг иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх

Хурууны хээ болон иргэний цахим үнэмлэх уншигч төхөөрөмжийг хуулийн этгээдийн бүртгэл, иргэний гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээнд тус тус нэвтрүүлж, ашиглаж байна.

Хүрэх үр дүн 8: УБЕГ-ын мэдээлэл, лавлагааны системийг байгуулах

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн байгууллагуудад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг “Үндэсний дата төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газарт шилжүүлэн байршуулах тухай” 2012 оны 146 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Төрийн үйлчилгээний цахим машин”-ыг нэвтрүүлэн Үндэсний дата төвд байршуулсан бүртгэлийн мэдээллийн сангаар дамжуулан иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа, иргэний үнэмлэх дахин авах хүсэлтийг тус тус цахим хэлбэрээр олгож байна.

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар ТҮЦ машинаас иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 546694, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр 42942, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр 2328 лавлагааг тус тус олгож, иргэний цахим үнэмлэхийг дахин авах хүсэлтийг ТҮЦ машинаар дамжуулан 7988 иргэн ирүүлснийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.

7.

Дүгнэлт /ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд/

Ололт:

 • Иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлж цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран лавлагаа, мэдээлэл цахим хэлбэрээр олгож байна.
 • Иргэний бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг хорооноос үзүүлж байна.

Дутагдал, анхаарах асуудал:

 • Хөтөлбөрийн зорилтод тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх зардлыг төсөвт тусгуулах санал хүргүүлдэг ч дараагийн шатанд танагдаж байгаагаас төсөл, хөтөлбөр хэрэгжихэд хүндрэл үүсч байна.
 • Цахим лавлагааны эрх зүйн орчин тодорхойгүй байгаа тул ТҮЦ машины лавлагаагаар зарим байгууллагууд үйлчлэхгүй байна.

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

 

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /Өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 3

55 %

2

60%

50%

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ

 

... %

 

 

2. УЛСЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ АРХИВ ТӨСӨЛ

 

1.

 

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар /Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана.

Улсын бүртгэл мэдээллийн цахим архив төсөл

2010-2014

 

Үндэслэл: Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын цаасан баримтыг цахим хэлбэрт

шилжүүлж, цахим архивын санг үүсгэн  ашигласнаар  иргэд, байгууллагад үзүүлэх төрийн үйлчилгээ чирэгдэлгүй,шуурхай болох, төрийн байгууллагуудын мэдээлэл солилцооны хурд нэмэгдэх, цахим иргэний үнэмлэх олгох ажлын бэлтгэл хангагдах, улсын бүртгэл, мэдээллийн хяналтыг сайжруулах, иргэний бүртгэл, мэдээллийн сангийн үнэн бодит, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангах болон архивын сангийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулахад  төслийн зорилго оршино.

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг КОЙКА, Улсын төсөв

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:

БНСУ-ын “SK C&C” компани

 

Хэрэгжих хугацаа: 2010-2014

4.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. Монгол Улсын нийт иргэний бүртгэлийн маягтыг нэгтгэж хувийн хэрэгжүүлэх, цахим хэлбэрт хөрвүүлэх, бүртгэлийн нэгдсэн санд нэгтгэх

Зорилт 2. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн маягтыг нэгтгэж хувийн хэрэгжүүлэх, цахим хэлбэрт хөрвүүлэх, бүртгэлийн нэгдсэн санд нэгтгэх

Зорилт 3. Үндсэн баримтын цахим санг үүсгэснээр иргэд, байгууллагад үзүүлэх төрийн үйлчилгээ түргэн шуурхай болох, бүртгэл, мэдээллийн хяналтыг сайжруулах, бүртгэлийн мэдээллийн сангийн үнэн бодит, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангах

 

5.

 

Зардал         /сая төгрөг/

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

4000000 ам долларын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд програм хангамж, компьютер, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн.

Үүнд:

Төсөв /2014 он/

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1       Улсын төсөв

360.8

360.8

100%

Багц 2

Гадаадын зээл, тусламж

-

-

-

 

Тайлбар:  2014 онд гэрээт албан хаагчдын цалин, бичиг хэргийн зардлын дүнгээр тусгав.

 

 

 

 

6.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:

 

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Иргэний бүртгэлийн маягтыг нэгтгэж хувийн хэрэгжүүлэн үндсэн баримтын цахим сан үүссэн байна.

Иргэний гэр бїлийн байдлын бїртгэлийн архивын сангаас 12521 ботийн 5704445 хуудас сканнердан зурган файл їїсгэж, засвар метада хийснээс 12518 ботийн  5705021 хуудас баримтад чанар шалгаж, 12511 ботийн  5702152 хуудас баримтыг түүвэрчлэн шалгалт хийгээд байна.

Хувийн хэргийн нэгдсэн сангаас: 3210000 хувийн хэргийн 15679632 хуудас баримт цахимд оруулахаас 436611 хувийн хэргийн 3974774 хуудас баримт сканердаж, 170826 хувийн хэргийн 1513797 хуудас баримт засварлаж, 146739 хувийн хэргийн 1294730 хуудас баримт метадата хийж, 127927 ботийн 1127948 хуудас баримтыг чанар шалгаж, 95191 ботийн 837658 хуудас баримтыг түүвэрчлэн шалгасан байна.

Цахимжуулалтын явц 54.72%-тай хийгдэж байна.

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн маягтыг нэгтгэж хувийн хэрэгжүүлэн үндсэн баримтын цахим сан үүссэн байна.

Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын баримтын 88799 хувийн хэргийн 3245012 хуудас баримтыг цахимжуулж, цахимжуулалтын ажил бүрэн дууссан. Орон нутгийн хувьд тус газар өөрийн нөөц бололцоог ашиглан 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг 2014 оны 5 дугаар сараас хэрэгжүүлж байна. Ажлын явц 96%-тай хийгдэж байна.

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Иргэд, байгууллагад үзүүлэх төрийн үйлчилгээ түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй болж, бүртгэл, мэдээллийн хяналт дээшилж, мэдээллийн сангийн үнэн бодит байдал, аюулгүй ажиллагаа хангагдсан байна.

Цахим санд оруулсан мэдээллийг дискэнд бичиж байна. Цахим архивын мэдээлэл удирдах EDMS системийг 21 аймаг, 9 дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газар, Иргэний бүртгэлийн газар, Улсын бүртгэлийн төв архивын газар, Бүртгэлийн хяналтын хэлтэс зэрэг нэгжүүдэд цахимжсан мэдээллийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн, портал систем буюу е-office системийг байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Цахимжсан мэдээллийн сангаас шалгаж, лавлагаа мэдээллийн үйлчилгээндээ ашиглаж эхэлсэн.

 

7.

Дүгнэлт /ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд/

Ололт:

 • Иргэний баримтын архивын баримтыг цахимжуулах ажлыг 2012 оны 5 дугаар сараас эхлүүлж 2013 оны жилийн эцэс хүртэл буюу 19 сарын хугацаанд 25,83%-ийг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн бол 2014 онд 12 сарын хугацаанд 28,89%-ийн цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахимжуулалтын явцыг 54,72%-д хүргэж цахимжуулалтын ажлыг эрчимжүүлсэн.
 • Цахимжсан хувийн хэргийн материалаас “Мэдээлэл удирдах систем”-ийг ашиглан лавлагаа, мэдээлэл олгож байна. Энэ нь архивын лавлагаа олгох үйл ажиллагааг түргэн шуурхай болгосон.
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн Les системээс хуулийн этгээдийн цахимжсан мэдээллийг улсын бүртгэгчид үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

 

Дутагдал, анхаарах асуудал:

 • Серверийн хүчин чадал муу байх тул цахим сан руу хөрвүүлсэн баримтыг хэрэглээнд ашиглахад удаан, их хэмжээний цаасан баримтыг цахимжуулахад зарим тоног төхөөрөмжийн тоо хэмжээ дутмаг байдалтай байна. Иймд серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах шаардлагатай.

 

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

 

 

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /Өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

 

71,57%

 

3

 

54.72%

 

100 %

 

60%

 

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ

... %

 

3. ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН ТӨСӨЛ

 

 

1.

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар /Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана.

Хөрөнгийн эрхийн төсөл

 

Үндэслэл: Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”.

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах, гэр хорооллын иргэдэд хашааны газраа өмчилж, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд нь цогц дэмжлэг үзүүлнэ.

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци

 

3.

 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Монголын мянганы сорилтын сангийн Хөрөнгийн эрхийн төсөл

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:

“Ай Ти Зон” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч:

БНСУ-ын “Эс кэй си энд си” компани

4.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, Монгол Улсад төвлөрсөн эд хөрөнгийн бүртгэлийн цахим систем бий болсон байна.

Зорилт 2. Гэр хорооллын газрын өмчлөх эрхийг бүртгэх үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Зорилт 3. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн байрны шинэчлэлт, засвар хийгдсэн байна.

 

5.

 

Зардал         /сая төгрөг/

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

17.2 сая ам доллар

Үүнд:

Төсөв /2014 он/

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1       Улсын төсөв

 

-

 

-

 

-

Багц 2

Гадаадын зээл, тусламж

 

4096,7

 

4096,7

 

100%

Тайлбар: Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагаас нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээр тусгав.

 

 

 

 

6.

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг бий болгон тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлнэ. Эд хөрөнгийн баримтын архивыг цахимжуулж, цахим мэдээллийг хөрвүүлэн нэгдсэн санд нэгтгэсэн байна. Бүртгэлийн цахим системтэй болж өмчийг түргэн шуурхай бүртгэх нөхцөл бүрдүүлнэ.

 

Энэхүү төслийн хүрээнд бүсийн найман тулгуур төв буюу Төв, Дархан-Уул, Орхон, Завхан, Ховд, Өвөрхангай, Хэнтий, Дорнод гэсэн 8 аймаг болон Нийслэлийн дүүргүүдийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, тасгийг хамарсан.                           Эдгээр аймаг, дүүргийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын 458011 хувийн хэргийн 18 сая хуудас цаасан нотлох баримтыг цахимжуулж дууссан.

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим систем /ePRS/-ийг 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нэвтрүүлсэн.

 

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Гэр хорооллын иргэдэд хашааны газраа  өмчилж, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд нь цогц дэмжлэг үзүүлнэ.

 

 

Төслийн хүрээнд өмчилсөн газрын өмчлөх эрхийн гэрчилгээг иргэдэд олгох ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажил нь гэр хорооллын газар дахин төлөвлөлтийн ажлыг хэрэгжүүлэхэд томоохон угтвар ажил болсон төдийгүй иргэдийн санаатай болон санамсаргүйгээс үүдэлтэй газрын зөрчил маргааныг арилгах, холбогдох төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг газар дээрх үнэн бодит мэдээллээр хангах зэрэг ихээхэн ач холбогдолтой болсон юм.

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын төв байрны болон 4 дүүрэг, 8 аймгийн байрны шинэчлэлт, засвар хийгдсэн байна.

Улсын бүртгэлийн хэлтсүүдийн ажиллах орчин, ажлын байрны засвар, шинэчлэлийн ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.

 

7.

Дүгнэлт /ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд/

 

Ололт:

 • Эд хөрөнгийн бүртгэлийн цаасан суурьт баримтыг цахимжуулснаар цахим бүртгэлийг үзүүлэх урьдчилсан нөхцлийг бүрдүүлсэн,
 • Нийслэлийн дүүргүүд, 8 аймгийг нэг системд холбож, архиваас цаасан хувийн хэрэг татахгүй цахим систем ашигласнаар бүртгэлийн үйлчилгээ хөнгөн шуурхай болсон,
 • Эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээг бүртгэлийн анхан шатны нэгж болох сумын түвшинд хүргэж эхэлсэн. Тухайлбал, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл суманд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн систем /ePRS/-ээр бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.
 • Үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн анхны бүртгэлийн мэдүүлгийг хүлээн авч татгалзах үндэслэл байхгүй бол эрхийн улсын бүртгэлд ажлын 9 буюу 14 хоногт  бүртгэж, гэрчилгээг олгодог байсан үйлчилгээний хугацааг багасган ажлын 5 хоногт багтаан бүртгэдэг болсон.

Цаашид анхаарах асуудал:

 • Төсөлд хамрагдаагүй үлдсэн 13 аймгийн эд хөрөнгийн цахимжуулалтын ажлыг гүйцэтгэх бэлтгэл ажлыг эхлүүлж бүрэн дууссан ба цаашид цахимжуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

 

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

 

 

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /Өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж

 

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

 

100%

 

3

 

100%

 

100%

 

100%

 

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ

 

... %

 

 

4. КОМПАНИЙН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

 

 

1.

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар /Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана.

Компанийн онлайн бүртгэлийн систем

2013.04

Үндэслэл: Засгийн газрын 2011 оны 69 дүгээр тогтоол

“Компанийн засаглалын үндэсний хөтөлбөр батлах тухай”, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр.

 

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго:

Бизнесийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

2.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн буцалтгүй тусламж

 

3.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага/хэрэгжих нийт хугацаа

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Бизнесийг дэмжих санаачлага төсөл

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:

“Инносолюшн” ХХКомпани

Хэрэгжих хугацаа: 2013-2015 он

 

4.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 1. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны явц, ажлын урсгалыг автоматжуулна.

 

Зорилт 2. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийг интернэтэд суурилсан  онлайн хэлбэрт  шилжүүлнэ.

 

5.

 

Зардал         /сая төгрөг/

Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/

 

98,9 сая төгрөг

Үүнд:

Төсөв /он/

Гүйцэтгэл

Хувь

Багц 1       Улсын төсөв

 

 

 

 

Багц 2

Гадаадын зээл, тусламж

 

 

 

 

Тайлбар:

 

 

 

6.

Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:

 

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны явц, ажлын урсгалыг автоматжуулсан байна.

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг төрийн болон төрийн бус байгууллага болон иргэдэд интернэтээр дамжуулан онлайн хэлбэрээр хүргэх системийг шинээр боловсруулж, ашиглалтанд оруулахад зорилтын хүрээнд төрийн болон төрийн бус бусад байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох боломжийг уг системд тусгаж өгснөөр нэр сонгох, тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай баримт бүрдүүлэх, банкинд данс нээлгэх зэрэгт иргэн заавал өөрийн биеэр хандах шаардлагыг багасгах, үнэн зөв бодитой мэдээлэл үүсэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1: Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа интернэтэд суурилсан онлайн хэлбэрт шилжсэн байна.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хууль тогтоомж, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн.Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн газрын 2014 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр өргөн барьж хэлэлцүүлж эхэлсэн. Уг хуулийн төслийг УИХ-ын намрын чуулганаар үргэлжлүүлэн хэлэлцэж байна.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг онлайн хэлбэрт оруулснаар Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаа түргэн шуурхай, иргэдэд нээлттэй болох давуу талтай юм. Хуулийн этгээдийн онлайн бүртгэлийн системийг Дэлхийн банкны тусламжтайгаар боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байгаа бөгөөд энэхүү шинэ системийг нэвтрүүлэхэд холбогдох техник тоног төхөөрөмж, серверийн орчин шаардлагатай байна.

МТШХХГ-аас тус газарт 2014 оны 8 дугаар сард “Төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нэгдсэн өгөгдлийн сантай холбох” төслийн тухай, гүйцэтгэгч “Инносолюшн” компаниас 2014 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 263/14 дугаартай албан бичгээр хамтран ажиллах тухай хүсэлтийг тус тус ирүүлсэн.

Энэ төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах жишиг таван үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг дэмжиж тус газраас иргэдэд үзүүлдэг хуулийн этгээдийн нэрийг онлайнаар авах, шинээр үүсгэн байгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, үйлчилгээний дарааллыг урьдчилан захиалах үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх саналыг хүргүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангаж, гүйцэтгэгч талтай хамтран системийн туршилтыг хийж дуусган, нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажлыг хийж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ:

-         Үндэсний дата төв УТҮГ-аар дамжуулан гадаад гарцыг ашиглан интернэтээр мэдээлэл хүлээн авах;

-         Хуулийн этгээдийг шинээр үүсгэн байгуулахтай холбоотой оноосон нэр сонгох модул;

-         Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахад бүрдүүлэх материалыг илгээх, хүлээн авах;

-         Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой материал илгээх, хүлээн авах;

-         Хуулийн этгээдийг татан буулгахтай холбоотой материал илгээх, хүлээн авах зэрэг модулийг Les системд нэмж оруулах ажлыг тус тус гүйцэтгээд байна.

 

7.

Дүгнэлт /ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд/

Ололт:

 • Тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээр төсөвт тусгагдаагүй ч төслийн хөрөнгө оруулалтаар програм хангамжийн асуудлаа шийдвэрлэж байна.

 

 

8.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ

 

 

9.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /Өөрийн үнэлгээ/

Биелэлт дундаж

Зорилтын тоо

Зорилт 1

Зорилт 2

 

 

75%

 

2

 

70 %

 

80 %

10.

Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/

Нэгдсэн үнэлгээ

 

... %

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт