Хууль зүйн салбарын “Нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн хүрээнд 2018 онд ОӨУБЕГ-аас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

                                                                                                                БАТЛАВ.

                  ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

       ДАРГА                                     Р.СОДХҮҮ

  

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН  ХҮРЭЭНД 2018 ОНД

ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийх ажлын агуулга

Хэрэгжүүлэх ажил

Хэрэгжүүлэх

 хугацаа

Хариуцах эзэн

1. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

 

Эрх зүйн үндэслэл:

·         Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах тухай эрхийн тухай хууль

·         Авилгын эсрэг хууль

·         ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт

·         Хууль зүйн салбарын нээлттэй бодлогын баримт бичиг

·         Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

Хууль зүйн сайдын баталсан нийтээр мөрдөх хэм хэмжээний актыг болон үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн нээлттэй байдлыг хангаж цахим хуудас, мэдээллийн самбартаа байршуулах

Тухай бүр

Тамгын газар

Б.Бадамцэцэг

Хууль зүйн яам, харьяа агентлаг байгууллагуудын боловсруулж буй хууль, дүрэм, журмын төслийг вэб сайт болон бусад хэлбэрээр олон нийтэд хүргэх, санал авах

Жилдээ

Тамгын газар

Б.Бадамцэцэг

Хэлэлцүүлгийн зарыг вэб сайтууд болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр боломжит хугацаанд нийтэлж байх, хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг тусгасан эсэх талаар нийтэд мэдээлэх

Жилдээ

ИБГ

ЭХЭБГ

ХЭБГ

УБТАГ

ЗЭГ

АҮӨЭГ

ОӨУБ-ийн байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаарх мэдээллийг авч цахим хуудас, мэдээллийн самбараар дамжуулан нийтэд мэдээлэх

Жилдээ

МСХ Т.Хулан

ОӨУБ-ийн байгууллагын үйл ажиллагааг сар бүр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

Сар бүр   

МСХ Т.Хулан

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 болон твиттэр, фэйсбүүк, ютүб, өргөдөл гомдлын санал хүсэлтийн дэвтэр, хайрцаг зэргийг тогтмол ажиллуулж, байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбараар дамжуулан олон нийтэд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэх

 

 

 

 

Сар бүр

ХШҮДАГ Т.Гантөмөр

МСХ Т.Хулан

Үйлчилгээ үзүүлж буй байршил, бичиг баримтын бүрдүүлэлтийн жагсаалт, үйлчилгээний үнэ, хураамжийн мэдээллийг агуулсан мэдээллийн самбар ажиллуулах

 

Жилдээ

ИБГ

ЭХЭБГ

ХЭБГ

УБТАГ

ЗЭГ

АҮӨЭГ

 

Өргөдөл гомдлын мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээ авах, хариуцлага тооцдог механизмтай байх

Жилдээ

Тамгын газар

Б.Бадамцэцэг

 

Өргөдөл, гомдлын тоо, агуулга, давтамж, шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, олон нийтэд тайлагнах, өөрийн вэб сайтад тавих

Сар бүр

ХШҮДАГ Т.Гантөмөр

 

Иргэдийн байнга асуудаг асуулт, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, эрх зүйн үйлчилгээний тухай мэдээллийг иргэдэд хүргэх, хэвлэж,  тараах, байгууллагын вэб сайт, цахим хуудаст байршуулах

Жилдээ

ИБГ

ЭХЭБГ

ХЭБГ

УБТАГ

ЗЭГ

АҮӨЭГ

 

Үйлчилгээ хариуцсан албан хаагчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утасны мэдээллийг Тамгын газраас авч, өөрийн вэб сайт болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байршуулах

 

   II улиралд

ИБГ

ЭХЭБГ

ХЭБГ

УБТАГ

ЗЭГ

АҮӨЭГ

 

 

Байгууллагын вэб сайтын холбогдох мэдээллийг англи хэл рүү орчуулах

 

Жилдээ

ЭЗГХХ

Ц.Оюунбилэг

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явцын талаарх мэдээллийг байгууллагын вэб сайтад байршуулах

Тухай бүр

ЭЗГХХ

Ц.Оюунбилэг

Байгууллагатай холбоотой хууль, дүрэм, журмыг вэб сайт, мэдээллийн самбарт байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

 

 

Тухай бүр

ЭЗГХХ

Ц.Оюунбилэг

МСХ

Т.Хулан

Удирдлагуудын гадаад томилолтын талаарх мэдээллийг вэб сайтад байршуулах /Томилолт бүрээр/

 

 

Тухай бүр

ЭЗГХХ

Ц.Оюунбилэг

 

2.Хүний нөөцийн бодлогын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

 

Байгууллагын ёс зүйн дүрэм, дотоод журам, бусад дүрэм, журмыг өөрийн вэб сайтад байрлуулах, хэвлэмэл байдлаар албан хаагчдад тараах

III улирал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХНСХ

Т.Ганжаргал

Сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах

Тухай бүр

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудастаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлэх

Тухай бүр

албан тушаалтанд оногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг уг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 10 хоногийн дотор холбогдох этгээд нийтэд мэдээлэх

10 хоногийн дотор

байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулах, түүний мөрөөр арга хэмжээ авсан байх

Жилдээ

Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

Эрх зүйн үндэслэл:

·         Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл

·         Авилгын эсрэг хуулийн 6.1.5

·         Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл

·         Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

·         ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт Хууль зүйн сайдын 2012 оны А/15 дугаар тушаалаар “Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлого” баримт бичгийн 5.4

 

төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлэх

Жилдээ

Эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон талаарх нээлттэй байдлыг хангах

Тухай бүр

Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах

Жилдээ

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хамт олон мэдээлэх

III улиралд

 

Тайлан мэдээг авилгатай тэмцэх газарт хүргэх, дүгнэх, цахим хуудас мэдээллийн самбартаа байршуулах

 

Жилдээ

Байгууллагын албан хаагчдад нээлттэй бодлогын талаар нэгдсэн танилцуулга, сургалт, мэдээлэл хийх (онлайн сургалт )

 

II улиралд

 

Байгууллагын зардлаар суралцагчдын талаарх мэдээллийг вэб сайтад байршуулах

 

 

 

 

 

Тухай бүр

3. Төсөв санхүүгийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

 Эрх зүйн үдэслэл:

·         Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл

·         Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4

·         Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл

·         Хууль зүйн салбарын Нээлттэй бодлогын баримт бичиг

·         Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

·         ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт

 

Тухайн жилийн төсөв худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийг жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудастаа байршуулах

Тухай бүр

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Ч. Хүрэлбаатар

Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг жил бүрийн 08 дугаар  сарын 15-ны өдрийн дотор, сар, улирлын гүйцэтгэлийг дараа сарын 08-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудастаа байршуулах

Тухай бүр

Дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудастаа байршуулах

Тухай бүр

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг дараа ажилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, хагас жилийн тайланг 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудастаа байршуулах

Тухай бүр

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь тухайн жилийн 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор, аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тухайн жилийн 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Тухай бүр

Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг улирал бүр мэдээллийн самбар, цахим хуудаст байршуулах

Улирал бүр

Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг улирал бүр мэдээллийн самбар цахим хуудаст байршуулах

Улирал бүр

Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 15-ний өдрийн дотор мэдээллийн самбар цахим хуудаст байршуулах

Тухай бүр

4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ

худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

 

Эрх зүйн үдэслэл:

·         Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл

·         Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4

·         Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл

·         Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47,4, 48 дугаар зүйлийн 48.5,

·         Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам

·         ЗГ-ын Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт

 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт  шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан

7 хоногийн

дотор

 

 

 

 

 

 

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Ч. Хүрэлбаатар

Төр болон орон нутаг 50 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа компанийн гаргасан их хэмжээний хэлцэлд тооцогдохуйц баталгаа, батлан даалт

7 хоногийн дотор

Шилэн дансны мэдээлэл, зарлагын гүйлгээ бүрд түүнд холбогдох эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хуулбар, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдлийг хавсаргасан байна.

Тухай бүр

Захиалагч тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин,  хэвлэл мэдээллийн бусад хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлнэ.

Тухай бүр

Захиалагч тендер шалгаруулалтын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод, нээлттэй зарлах бөгөөд сонирхсон этгээдэд саадгүй олгоно.

Жилдээ

10,000,000,001 төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй ажил, 100,000,001 төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй бараа, үйлчилгээний тендерийн урилгыг олон улсын худалдаанд өргөн хэрэглэгддэг хэл дээр гардаг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх

Жилдээ

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан түүнтэй танилцах боломжийг бүрдүүлэх

Жилдээ

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр холбогдох албан хаагчдыг мэргэшүүлэх

Жилдээ

Тендер шалгаруулах явцад илэрсэн зөрчлийн талаар тухай бүр холбогдох байгууллагад мэдээлсэн байх

Тухай бүр

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт