МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАТЛАВ.
ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА Р.СОДХҮҮ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Д/д Хуулийн заалт Хийгдэх ажил Хугацаа  Хариуцах албан тушаалтан
Эхлэх Дуусах
НЭГ.СОНГУУЛИЙН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ
                                               1.1 БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА      
1 23.1-23.9 Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд иргэдийн байнга оршин суугаа газрын мэдээллийн санг үндэслэн тухайн нэгжид харьяалах сонгогчдын тоон мэдээллийг  хүргүүлнэ.  2017.01.31 2017.02.01 С.Чинбат,  Д.Энхцэцэг
2 Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчидийн хэсэг байгуулсан тогтоолыг хүлээн авч  мэдээллийн санд оруулж PDF файл үүсгэж, цахим болон цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ.  2017.02.08 2017.02.15 Аймаг, нийслэл,  дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар 
3 Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчидийн хэсэг байгуулсан тогтоолыг үндэслэн  хэсгийн санал авах байрны мэдээллийг үүсгэдэг програм хангамж боловсруулах. 2017.01.27 2017.02.03 С.Чинбат
4 Хэсгийн санал авах байрны мэдээллийг үүсгэдэг програмд хаягийн мэдээллийг оруулж, хэсэг оноох бэлтгэл ажлыг хангана.  2017.02.15 2017.02.21 С.Чинбат,                                Д.Энхцэцэг                            Аймаг, нийслэл,  дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар 
5 Хэсгийн дугаар тогтоох асуудлыг Ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ 2017.02.16 2017.02.17 Ажлын хэсгийн ахлагч, нарийн бичгийн дарга нар 
6  Хэсгийн дугаарыг тогтоох тухай Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаал гаргана.  2017.02.20 2017.02.21 С.Чинбат
7 Онлайн програмд хэсгийн мэдээллээр дараалсан дугаар үүсгэнэ.  2017.02.22 2017.02.23 С.Чинбат
8 Сум, дүүргийн иргэдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолыг үндэслэн сонгуулийн хэсэгт хаягийн бүртгэлтэй сонгогчдод хэсэг онооно.  2017.02.23 2017.02.28 С.Чинбат Д.Энхцэцэг                                Аймаг, нийслэл, дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар
9  Хэсэг оноолт гүйцэтгэсэн тухай илтгэх хуудсыг ирүүлнэ.  2017.03.01 2017.03.15 Аймаг, нийслэл дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар
10 Сонгогчдын хэсэг оноолтын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, түүвэр шалгалтыг зохион байгуулна.  2017.02.23 2017.05.15 Ч.Эрдэнчимэг                       Бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагч нар 
1.2.  БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
11 23.1-23.9 Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид энэ хуулийн 23.1-д заасны дагуу байгуулсан хэсгийн мэдээллийг аймаг, нийслэлийн улсын бүртгэлийн  байгууллагад тав хоногийн дотор хүргүүлнэ.  2017.02.02 2017.02.10 Аймаг, нийслэл дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар
12 Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчидийн "Сонгуулийн хэсэг байгуулсан тогтоол" нь Сонгуулийн тухай хуулийн шаардлага хангаагүй бол албан бичгээр буцааж, тогтоолыг зөвтгөж ирүүлнэ.  2017.02.06 2017.02.17 С.Чинбат,                         Д.Энхцэцэг                         Аймаг, нийслэл дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар
ХОЁР.СОНГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРДАЛ
2.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
13 38.3.1-38.3.6, 41.1 Сонгууль зохион байгуулах зардлын тооцоог гаргана. 2017.02.13 2017.02.17 Б.Бадамцэцэг   Ч.Хүрэлбаатар            
14 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар зардлын хэмжээг тогтооно. 2017.02.18 2017.02.20 Б.Бадамцэцэг Ч.Хүрэлбаатар
2.2.  БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
15 38.3.1-38.3.6 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, нягтлан шалгах, өөрчлөлт оруулах, хүргүүлэхтэй холбогдсон сургалт, бичиг хэрэг, унаа, албан томилолт, хоол, мөнгөн урамшуулал, улсын бүртгэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын бүртгэлийн мэдээлэл /сонгогчдын нэрсийн жагсаалт/-ээр хангах, мөн улсын бүртгэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөд сургалт зохион байгуулах, сонгогчдыг бүртгэх, тэднийг таньж оруулах техник хэрэгсэл, сэлбэг, программ хангамж, тусгай тэмдэглэл хийх хэрэгсэл, тэдгээрийг худалдан авах, түрээслэх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах, засвар үйлчилгээг хийх, хэвлэх, тээвэрлэж хүргүүлэх, татан авах болон түүнтэй холбогдсон бусад зардал; зэрэг зардлын тооцоог гаргаж Хууль зүй, дотоод хэргийн  яаманд танилцуулна. 2017.02.22 2017.02.24 Б.Бадамцэцэг Ч.Хүрэлбаатар
16 Сонгуулийн эрх бүхий иргэний тоог Үндэсний аудитын газар хүргүүлнэ.  2017.02.24 2017.02.27 С.Чинбат Д.Энхцэцэг
17 Хэсгийн дугаар тогтоосон тухай тушаалыг Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлнэ.  2017.03.01 2017.03.05 С.Чинбат Д.Энхцэцэг
ГУРАВ.СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, ХҮРГҮҮЛЭХ
3.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
18 61.7. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудаст байрлуулах програмыг сонгогч зөвхөн өөрийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтойгоор зохионо.  2017.02.10 2017.02.17 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
19 61.6 Вэб сайт дахь сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар Тагнуулын ерөнхий газраас чиглэл авч хамтран ажиллана.  2017.02.17 2017.02.28 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
20 61.6 Сонгуулийн эрх бүхий иргэн, харьяалах санал авах байрны талаарх мэдээллийг нэгтгэж, цахим хуудсанд  тавигдах сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг  үүсгэнэ.  2017.02.24 2017.02.25 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
21 61.6 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг “Үндэсний дата төв” УТҮГ-т байрлах серверт байршуулна. 2017.02.27 2017.02.28 С.Чинбат
22 61.6 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсэг нэг бүрээр нэгтгэн  улсын бүртгэлийн асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага вэб сайтад байрлуулна.  2017.03.01 2017.03.01 С.Чинбат
23 38.3.1-38.3.2 Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын ажиллах компьютерт үйлдлийн систем суулгах, хэвийн ажиллагааг хангана.  2017.04.03 2017.04.24 С.Чинбат 
24 61.8 УДШ, БХЯ, ГИХГ, ШШГЕГ, ХХЕГ,Гадаад улсад санал өгсөн сонгуулийн насны иргэдийн мэдээлэл авах програм боловсруулна 2017.04.03 2017.04.09 С.Чинбат
25 61.9-61.11 Төрийн холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг шалгана.  2017.05.02 2017.05.09 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
26 61.11 Цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн мэдээллийг үндэслэн тухайн цэргийн анги, нэгтгэл хамаарч байгаа хэсэгт саналаа өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тухайн сонгогчийг нэмж бүртгэн, байнга оршин суугаа газрынх нь хаягийн дагуу бүртгэгдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасна. 2017.05.10 2017.05.29 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
27 61.9-61.11, 61.12.1-21.12.4 Төрийн холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу сонгогчийн нэрийн жагсаалтад зохих тэмдэглэгээг хийнэ. 2017.05.10 2017.05.29 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
28 61 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээллийн санг бэлтгэнэ. 2017.05.21 2017.05.29 С.Чинбат
29 61.12 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэх эрхийг аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн эрх  албан хаагчдад олгоно.  2017.05.26 2017.05.29 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
30 61.12. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсэг тус бүрээр 3 хувь хэвлэнэ.  2017.05.30 2017.05.31 Д.Энхцэцэг С.Чинбат                             Аймаг,  дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар                                     
31 61.12 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэвлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавина.  2017.05.30 2017.05.31 Т.Гантөмөр                   Ч.Эрдэнэчимэг 
32 61.18 Сонгуульд оролцож байгаа улс төрийн нам, хамтарсан намуудаас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг олгох програм хангамжийг боловсруулна.  2017.06.01 2017.06.05 С.Чинбат 
33 65.2. Санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогч шилжих  хүсэлтийг хүлээн авч, сонгогчид шилжих хуудас олгоно.  2017.06.02 2017.06.12 Аймаг,  дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар                                     Итгэмжлэгдсэн ажилтан
34 65.4. Санал авах 10-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгогч шилжих хуудсыг үндэслэн сонгогч шилжин ирсэн бүртгэлийг хөтөлнө. 2017.06.02 2017.06.16 Аймаг,  дүүргийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нар                                     Итгэмжлэгдсэн ажилтан
35 61.12.1-61.12.4, 61.16, 64.3. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлтийн мэдээг улсын хэмжээнд нэгтгэн ажиллах шуурхай бүлэг ажиллана. 2017.05.30 2017.06.18 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
36 61.12.1-61.12.4, 61.16, 64.3. Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын ажиллах компьютерт сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээллийн санг хуулна. 2017.06.02 2017.06.09 С.Чинбат 
37 61.12.1-61.12.4, 61.16, 64.3. Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын ажиллах компьютерт сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээллийн санг хуулахад хяналт тавина.  2017.06.02 2017.06.09 Ч.Эрдэнэчимэг
38 61.1. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах, тоног төхөөрөмж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны нарийвчилсан арга зүйг боловсруулж, биелэлтийг хангана.  2017.06.02 2017.06.15 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
39 61.12.1-61.12.4, 61.16, 64.3.65.1. Итгэмжлэгдсэн ажилтны ажиллах сонгогчийн бүртгэлийн  тоног төхөөрөмж хүргүүлнэ.  2017.06.12 2017.06.16 Б.Бадамцэцэг Ч.Хүрэлбаатар
40 61.12.1-61.12.4, 61.16, 64.3.65.1. Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын програмын сургалтаар  сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулсны дараа нэрийн жагсаалтыг 3 хувь хэвлэнэ 2017.06.17 2017.06.24 Д.Энхцэцэг С.Чинбат                Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар 
3.2.  БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
41 61.2 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх,танилцуулах, давхардлыг шалгах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн  яаманд хүргүүлнэ.  2017.03.13 2017.03.17 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
42 61.8 УДШ, БХЯ, ШШГЕГ, ГИХГ,  ХХЕГ-ын удирдлагатай сонгуулийн насны иргэдийн мэдээлэл ирүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулна.  2017.04.05 2017.04.10 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
43 61.8 УДШ, БХЯ, ГИХГ, ШШГЕГ, ХХЕГ, Гадаад улсын ЭСЯ-д сонгуулийн насны иргэдийн мэдээлэл авах  програм хангамжийг хүргүүлж,суурилуулж бэлэн болгох 2017.04.10 2017.05.01 С.Чинбат
44 61.8 УДШ, БХЯ, ГИХГ, ШШГЕГ, ХХЕГ-аас сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг файл болог цаас хэлбэрээр хүлээн авна.  2017.05.02 2017.05.09 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
45 61.12 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг Аймаг,нийслэлийн сонгуулийн хороонд актаар хүлээлгэн өгнө. 2017.06.01 2017.06.02   Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар 
46 61.18 Сонгуульд оролцож байгаа улс төрийн нам, хамтарсан намуудаас ирүүлсэн албан хүсэлт, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг олгохтой холбогдон гарах зардлыг бүртгэлийн байгууллагын санхүүд шилжүүлсэн баримтыг үндэслэн цахимаар нэг удаа олгоно.  2017.06.05 2017.06.10 Б.Бадамцэцэг   Г.Амаржавхлант 
ДӨРӨВ.СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАД ХОЛБОГДОХ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ
4.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
47 61.15, 64.1-64.4. Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдлыг сум, хорооны улсын бүртгэгч хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна.  2017.06.02 2017.06.15 Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар 
48 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай лавлагаа хэвлэнэ.  2017.06.02 2017.06.16 Улсын бүртгэгч нар
4.2.  БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
49 61.1. Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой улс төрийн нам, нэр дэвшигч нараас ирүүлсэн гомдол, төрийн  байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийг хүлээн авч, хариу өгнө.  2017.03.01 2017.06.26  Б.Бадамцэцэг                          Д.Энхцэцэг                    Д.Үржинсүрэн 
  ТАВ.ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ЗОГСООХ
5.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
50 66.1, 66.2.  Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлсэн  иргэний мэдээлэл  улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд тусгагдсан эсэхийг бүртгэлийн журналын дагуу нягтлан шалгах, тусгагдаагүй орхигдсон тохиолдолд холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн мэдээллийн санд нөхөн тусгах ажлыг зохион байгуулна.  2017.03.01 2017.04.25 Д.Энхцэцэг                                 Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар 
51 Хуульд заасан  хугацаанд иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс өөр нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг зогсоох тухай төв орон нутгийн салбар, нэгжүүдэд чиглэл хүргүүлнэ 2017.04.25 2017.04.26 Д.Энхцэцэг
52 Иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс өөр нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг Бүртгэх програм хангамжийг түр хугацаанд зогсооно.  2017.04.27 2017.06.27 С.Чинбат 
53 Алслагдсан сумын улсын бүртгэгч оффлайн програмд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлсэн боловч тээвэрлэлтээс шалтгаалж, бүртгэлийн маягтыг  иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд хуулийн хугацаанд тусгаж, баталгаажуулаагүй бол бүртгэлийн маягт, журналын хуулбарыг ирүүлж, мэдээллийн санд тусгуулах арга хэмжээ авна.  2017.04.27 2017.05.01 Д.Энхцэцэг                                  Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар 
                                  Зургаа. Гадаад улсад санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг гаргах ажлын хүрээнд  
6.1. БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
54 62.4 Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтын маягтыг  батлуулна.  2017.03.01 2017.03.03 Д.Энхцэцэг
55 62.6 Төв комиссоос Гадаад улсад байгаа сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг  хүлээн авна 2017.05.24 2017.05.25 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
56 62.9 Гадаад улсад байгаа иргэдийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг  иргэний бүртгэлийн улсын санд үндэслэн нягтлан шалгаж, зөрчилтэй сонгогчийн нэрийг хасна.  2017.05.24 2017.05.26 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
57 62.7 Гадаадад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэдийн мэдээллийг иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтанд хүргүүлж хасалт хийлгэнэ. 2017.05.27 2017.06.03 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
58 62.1 Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг салбар комисст цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.  2017.06.04 2017.06.05 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
6.2. БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
59 62.1, 62.2.  Гадаадад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн иргэдийн мэдээллийг хүлээн авах талаар төв комисстой хамтарч ажиллана.  2017.05.01 2017.05.20 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
Долоо.САНАЛ АВАХ ӨДРИЙН СОНГОГЧДИЙН ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ
7.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
60 61-66, 89, 89 Сонгууль явуулахтай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, түүний салбар, нэгж бэлэн байдалд ажиллана.  2017.06.02 2017.06.27 Газар, хэлтсийн дарга нар 
61 87.1,       89.1-89.6. Санал авах байранд ирсэн сонгогч улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд гарын хурууны хээг шалгуулах ба тухайн ажилтан нь иргэний бүртгэлийн мэдээллийн улсын сан дахь сонгогчийн бүртгэл, түүнчлэн тухайн хэсэг дэх сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбартай тулган үзэж, зөрчилгүй бол сонгогчийн бүртгэлийн хуудас олгоно. 2017.06.26 2017.06.26 Итгэмжлэгдсэн ажилтан нар
62 87.1,       89.1-89.6. Итгэмжлэгдсэн ажилтан сонгогчийн бүртгэлийн тайлан /нээлт, хаалт, явц, зөөврийн битүүмжилсэн  хайрцгаар болон түр хасав тэмдэглэгээг сэргээсэн сонгогч/-ирцийн мэдээг тогтоосон хугацаанд мэдээлнэ.  2017.06.26 2017.06.26 Аймаг, дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
63 87.1,       89.1-89.6. Ирцийн мэдээг улсын хэмжээнд нэгтгэнэ 2017.06.26 2017.06.26 Д.Энхцэцэг С.Чинбат                           Т.Гантөмөр
64 61-66, 89, 89 Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн талаарх илтгэх хуудсыг бичиж, удирдлагад  танилцуулна.  2017.07.01 2017.07.08 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
65 87.1,       89.1-89.6. Сонгуулийн хэсгийн ирцийн бүртгэлийн мэдээний нэг хувийг хэсэг тус бүрээр товьёоглон хадгаламжийн нэгж үүсгэн, Иргэний бүртгэлийн газар ирүүлнэ.  2017.07.03 2017.07.07. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
66 61-66, 89, 89 Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн талаарх илтгэх хуудсыг дээд газар, албан тушаалтанд танилцуулахаар хүргүүлнэ.   2017.07.14 2017.07.16 Б.Бадамцэцэг                            Д.Энхцэцэг 
Найм .БУСАД
8.1.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
67 3.1 Сонгогчдыг санал өгөх боломжоор хангах үүднээс алдаатай хэвлэгдсэн цахим үнэмлэх болон 18-аас дээш насны иргэний огт хэвлэгдээгүй байгаа цахим үнэмлэх олгох ажилд хяналт тавих,иргэний үнэмлэхний тараалт,олголтыг эрчимжүүлэх удирдлагаар хангана 2017.02.01 2017.06.10 Б.Бадамцэцэг   Д.Энхцэцэг С.Чинбат
68 3.1.2, 23,    61-66 Хаягийн  зөрчлийг арилгах чиглэлээр төв, орон нутгийн улсын бүртгэлийн газар хэлтэст чиглэл заавар, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангана.  2017.02.01 2017.04.15 Ч.Эрдэнэчимэг                         Д.Энхцэцэг
69 61 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2017.02.01 2017.07.01 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
70 38.3.1-38.3.2 Сонгуулийн бүртгэлийн тоног төхөөрөмж иж бүрдэлд техникийн үзлэг тооллого хийнэ.  2017.02.13 2017.02.27 С.Чинбат Ч.Хүрэлбаатар
71 61.16, 38.3.36, 61.15, 64.1, 64.4, 65.2, 65.4. Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын ажиллах компьютерийн үйлдлийн системийг бэлтгэх 2017.04.01 2017.04.03 С.Чинбат  
72 Итгэмжлэгдсэн ажилтантай байгуулах гэрээ,  нууцын баталгааны загвар гаргаж аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлнэ 2017.04.12 2017.04.14 Б.Бадамцэцэг                     Д.Үржинсүрэн 
73 Итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулж, нууцын баталгаа гаргуулна. 2017.04.17 2017.04.21    Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
74 Төв орон нутгийн газар хэлтэс итгэмжлэгдсэн ажилтны судалгаа гаргаж ерөнхий газарт ирүүлнэ.  2017.04.21 2017.05.02 Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
75 38.3.4 Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын эрх зүйн сургалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана.  2017.05.19 2017.05.23 Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
76 61.16, 38.3.36, 61.15, 64.1, 64.4, 65.2, 65.4. Аймаг, дүүрэгт  итгэмжлэгдсэн ажилтнууд улсын бүртгэгч нарт эрх зүйн  сургалт зохион байгуулна.  2017.05.24 2017.05.28 Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
77 Итгэмлэгдсэн ажилтнуудад програмын сургалт явуулах бэлтгэл ажлыг хангана. /Сургалтын тушаал, хөтөлбөр, удирдамжийг батлуулах, хичээл бэлтгэх/  2017.06.05 2017.06.15 Д.Энхцэцэг                                С.Чинбат                        Т.Ганжаргал                               
78 Итгэмжлэгдсэн ажилтаны нэвтрэх, түгжих, сэргээх, хаах, нээх кодуудыг лацдаж бэлтгэх 2017.06.05 2017.06.12 Д.Энхцэцэг С.Чинбат
79 Аймагт итгэмжлэгдсэн ажилтнууд, улсын бүртгэгч нарт програмын сургалтыг  зохион байгуулна.  2017.06.17 2017.06.21 Д.Энхцэцэг                                С.Чинбат                        Т.Ганжаргал
80 Нийслэлд итгэмжлэгдсэн ажилтнууд  нарт програмын сургалтыг  зохион байгуулна.  2017.06.23 2017.06.24 Г.Анхныбаяр                         Т.Ганжаргал                             Дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
81 38.3.5 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр ажиллах шуурхай баг байгуулна.  2017.06.22 2017.06.27 С.Чинбат  Ч.Хүрэлбаатар
82 38.3.1 Сонгуулийн дараа итгэмжлэгдсэн ажилтны ажилласан тоног төхөөрөмжийг татан авна.  2017.06.27 2017.07.01 Ч.Хүрэлбаатар                           Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нар
83 38.3.1 Итгэмжлэгсэн ажилтны компьютераас баазыг хуулах, цэвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  2017.07.01 2017.07.09 С.Чинбат  
8.2.  БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД ХОЛБОГДОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
84 38.3.1  "Интерактив" ХХК-тай  хамтран сонгогчдын бүртгэлийн програм хангамжинд  өөрчлөлт оруулах, тохиргоо хийх, програмын гарын авлага бэлтгэнэ. 2017.03.13 2017.03.16 С.Чинбат  
85 38.3.1  "Интерактив" ХХК-тай  хамтран сонгогчдын ирцийн бүртгэлийн програм хангамжинд  өөрчлөлт оруулсан програм хангамжийг ТЕГ,СЕХ-нд шалгуулж сертификат авах 2017.03.17 2017.03.17 С.Чинбат  
86 38.3.3, 38.3.4 Итгэмжлэгдсэн ажилтанажиллуулах талаар БСШУЯ-нд албан бичиг хүргүүлэн хамтран ажиллана.  2017.04.03 2017.04.05 Б.Бадамцэцэг                      Д.Үржинсүрэн 
87 38.3.3, 38.3.4 Итгэмжлэгдсэн ажилтнаар ажиллах иргэдийг Тагнуулын Ерөнхий газар /аймгийн таггуулын хэлтэс/-д хүргүүлж шалгуулна.  2017.04.12 2017.04.20 Б.Бадамцэцэг                  Г.Анхныбаяр                                                                    
88 61 Байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 1 сар тутам шинэчлэлт хийнэ.  2017.03.01 2017.06.01 С.Чинбат  

ХЯНАСАН:

АЖЛЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ, ДЭД ДАРГА Д.ДЭЛГЭРСАЙХАН

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Б.БАДАМЦЭЦЭГ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Д.ЭНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА С.ЧИНБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ИБГ-ЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ОТГОНЖАРГАЛ

ИБГ-ЫН УЛСЫН АХЛАХ БҮРТГЭГЧ Ц.ЖАВХЛАНТ

МТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ Д.БАТБАЯР

МТГ-ЫН ПРОГРАМ ЗОХИОГЧ Л.АЛТАНЦЭЦЭГ

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт