УБЕГ-ын 2019 оны 07 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт МД Өссөн дүн Тухайн сар
А Б 1 2
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Монгол Улсын иргэн Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) 1 3275331 5129
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) 2 1622272 2540
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) 3 1653059 2589
18 ба түүнээс дээш насны иргэн Нийт мөр4=мөр(5+6) 4 2107013 2128
Эрэгтэй 5 1024938 1012
Эмэгтэй 6 1082075 1116
18-аас доош насны иргэн Нийт мөр7=мөр(8+9) 7 1168318 3001
Эрэгтэй 8 597334 1528
Эмэгтэй 9 570984 1473
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Төрсний бүртгэл Нийт мөр10=мөр(11+12) 10 45655 6516
Эрэгтэй 11 23266 3260
Эмэгтэй 12 22389 3256
Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт мөр13=мөр(14+15) 13 959 137
Монгол Улсын иргэнд 14 955 137
Гадаад улсын иргэнд 15 4 0
Гэрлэлтийн бүртгэл Нийт мөр16=мөр(17+18) 16 10909 1515
Анхны 17 9519 1359
Дахин 18 1390 156
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл Нийт мөр19=мөр(20+21) 19 2504 294
Захиргааны журмаар 20 779 94
Шүүхийн журмаар 21 1725 200
Нас баралтын бүртгэл Нийт мөр22=мөр(23+24) 22 10677 1390
Эрэгтэй 23 6513 893
Эмэгтэй 24 4164 497
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) 25 250 27
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 100 10
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 27 34 1
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 98 13
Эцэг тогтоолтын бүртгэл 29 14 3
Үрчлэлтийн бүртгэл 30 4 0
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) 31 0 0
Насанд хүрэгч 32 0 0
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 33 0 0
Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) 34 18027 5489
Насанд хүрэгч 35 12353 3900
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 36 5674 1589
Иргэний цахим үнэмлэх Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) 37 174697 71672
Шинээр олгосон 38 34427 12657
Дахин олгосон 39 68255 30596
Хугацаа сунгасан /25 нас/ 40 37367 14956
Хугацаа сунгасан /45 нас/ 41 34648 13463
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) 42 212017 31004
Шинээр олгосон 43 212017 31004
Дахин олгосон 44 0 0
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) 45 9483 886
Хувьцаат компани   46 7 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани   47 7347 716
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   48 114 19
Төрийн бус байгууллага   49 1508 116
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар   50 5 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 51 64 2
Нөхөрлөл 52 285 31
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   53 0 0
Хоршоо 54 30 1
Хадгаламж, зээлийн хоршоо   55 13 0
Сан 56 113 9
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   57 90 5
Шашны байгууллага   58 20 6
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага   59 0 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага   60 0 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага   61 1 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 62 503 81
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 63 8 1
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 64 0 0
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн 65 9928 1017
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 66 10214 950
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг   67 2437 197
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо   68    
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87)   69 263233 29928
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75)   70 58092 6501
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 71 16699 2045
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 72 137 11
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 73 7 2
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 74 12812 1264
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 75 28437 3179
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо мөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) 76 184175 21086
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 77 21573 2975
Бэлэглэх гэрээ 78 5617 709
Арилжих гэрээ 79 615 71
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 80 2600 369
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 81 21 3
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 82 351 41
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 83 4759 543
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл Барьцааны гэрээ 84 83833 9169
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх 85 64373 7166
Бусад гэрээ Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м 86 433 40
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90)   87 20966 2341
Бусад бүртгэл Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 88 6661 651
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх 89 630 75
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх 90 13675 1615
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл     0  
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) 91 57802 6320
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) 92 57776 6319
Барьцааны мэдэгдэл Барьцааны мэдэгдэл 93 51025 5394
Барьцаалуулагчийн тайлбар 94 638 126
Нэмэлт өөрчлөлт 95 3138 433
Сунгалт 96 242 13
Цуцлах 97 2733 353
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101)   98 6 0
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл 99 0 0
Барьцаалуулагчийн тайлбар 100 2 0
Нэмэлт өөрчлөлт 101 4 0
Бусад бүртгэл Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ 102 20 1
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо   103 0 0
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) 104 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 105 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 106 0 0
- Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 107 0 0
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) 108 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 109 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 110 0 0
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо   111 0 0
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) 112 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 113 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 114 0 0
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) 115 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 116 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 117 0 0
- Мадридын хэлэлцээр болон Протоколын дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 118 0 0
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121)   119 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 120 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 121 0 0
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) 122 22643170 84099
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив 123 21401948 79332
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 124 199104 305
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 125 1042118 4462
Оюуны өмч 126 0 0
Олгосон лавлагаа, хуулбар Иргэний баримтын архив 127 256276 26765
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 128 9998 1020
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 129 13675 1615
Оюуны өмч 130 0 0
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО   131 3710 340
- Графикийн дагуу   132 246 16
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр   133 3464 324
Илрүүлсэн зөрчил   134 20108 2054
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн   135 22 1
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо   136 20086 2053
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/   137 751401 219900
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо   138 0 0
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг /   139 0 0

Тайлбар:Энэ хүснэгтэд иргэний улсын бүртгэлд хамрагдаагүй нөхөн бүртгэлээр хүн амын тоонд 41 иргэн нэмэгдсэн болно.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт