УБЕГ-ын 2019 оны 06 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт МД Өссөн дүн Тухайн сар
А Б 1 2
I. ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Монгол Улсын иргэн Нийт мөр1=мөр(2+3+10-22) 1 3270202 5592
Эрэгтэй мөр2=мөр(5+8+11-23) 2 1619732 2770
Эмэгтэй мөр3=мөр(6+9+12-24) 3 1650470 2822
18 ба түүнээс дээш насны иргэн Нийт мөр4=мөр(5+6) 4 2104885 2227
Эрэгтэй 5 1023926 1002
Эмэгтэй 6 1080959 1225
18-аас доош насны иргэн Нийт мөр7=мөр(8+9) 7 1165317 3365
Эрэгтэй 8 595806 1768
Эмэгтэй 9 569511 1597
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Төрсний бүртгэл Нийт мөр10=мөр(11+12) 10 39139 7131
Эрэгтэй 11 20006 3711
Эмэгтэй 12 19133 3420
Үрчлэлтийн бүртгэл Нийт мөр13=мөр(14+15) 13 822 166
Монгол Улсын иргэнд 14 818 164
Гадаад улсын иргэнд 15 4 2
Гэрлэлтийн бүртгэл Нийт мөр16=мөр(17+18) 16 9394 1561
Анхны 17 8160 1368
Дахин 18 1234 193
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл Нийт мөр19=мөр(20+21) 19 2210 374
Захиргааны журмаар 20 685 111
Шүүхийн журмаар 21 1525 263
Нас баралтын бүртгэл Нийт мөр22=мөр(23+24) 22 9287 1538
Эрэгтэй 23 5620 939
Эмэгтэй 24 3667 599
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл Нийт мөр25=мөр(26+27+28+29+30) 25 223 48
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 90 20
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл 27 33 6
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 85 19
Эцэг тогтоолтын бүртгэл 29 11 1
Үрчлэлтийн бүртгэл 30 4 2
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл Аймаг, хот руу шилжин явсан мөр31=мөр(32+33) 31 0 0
Насанд хүрэгч 32 0 0
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 33 0 0
Аймаг, хотоос шилжин ирсэн мөр34=(35+36) 34 12538 2510
Насанд хүрэгч 35 8453 1507
Хүүхэд /16-аас доош насны/ 36 4085 1003
Иргэний цахим үнэмлэх Нийт мөр37=мөр(38+39+40+41) 37 103025 18105
Шинээр олгосон 38 21770 3813
Дахин олгосон 39 37659 6687
Хугацаа сунгасан /25 нас/ 40 22411 3979
Хугацаа сунгасан /45 нас/ 41 21185 3626
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Нийт олгосон мөр42=мөр(43+44) 42 181013 33892
Шинээр олгосон 43 181013 33892
Дахин олгосон 44 0 0
II. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд мөр45=мөр(46+47÷60+61) 45 8598 1342
Хувьцаат компани   46 7 1
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани   47 6631 1021
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   48 95 14
Төрийн бус байгууллага   49 1392 210
Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар   50 5 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 51 62 14
Нөхөрлөл 52 254 63
Үүнээс- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай   53 0 0
Хоршоо 54 29 0
Хадгаламж, зээлийн хоршоо   55 13 3
Сан 56 104 12
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага   57 85 14
Шашны байгууллага   58 14 3
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага   59 0 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага   60 0 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага   61 2 1
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 62 422 99
Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 63 7 3
Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 64 0 0
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн 65 8911 1856
Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон 66 9264 1631
Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг   67 2240 435
III.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Тухайн жилд бүртгэгдсэн:
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо   68    
Нийт бүртгэлийн тоо мөр69=мөр(70+76+87)   69 233305 61945
Анхны бүртгэлийн тоо мөр70=мөр(71+72+73+74+75)   70 51591 30034
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 71 14654 2634
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 72 126 17
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 73 5 3
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны баталгаажуулалт 74 11548 2123
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 75 25258 25257
Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоомөр76=мөр(77+78+79 ÷ 83+84+85+86) 76 163089 28530
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 77 18598 4140
Бэлэглэх гэрээ 78 4908 890
Арилжих гэрээ 79 544 131
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 80 2231 446
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 81 18 5
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 82 310 72
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 83 4216 723
Барьцааны гэрээ, барьцааны эрх дуусгавар болгох бүртгэл Барьцааны гэрээ 84 74664 12571
Барьцааны эрх дуусгавар болсныг бүртгэх 85 57207 9478
Бусад гэрээ Бусад гэрээ /Түрээсийн гэрээ, хөлслөх гэрээ, бусад гэрээ дуусгавар болгох г.м 86 393 74
Бусад бүртгэлийн тоо мөр87=мөр(88+89+90)   87 18625 3381
Бусад бүртгэл Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 88 6010 959
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх 89 555 123
Лавлагаа, мэдээлэл өгөх 90 12060 2299
Хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны мэдэгдэл        
Нийт бүртгэлийн тоо мөр91=мөр(92+98+102) 91 51482 8742
Барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр92=мөр(93+94+95+96+97) 92 51457 8742
Барьцааны мэдэгдэл Барьцааны мэдэгдэл 93 45631 7195
Барьцаалуулагчийн тайлбар 94 512 116
Нэмэлт өөрчлөлт 95 2705 988
Сунгалт 96 229 29
Цуцлах 97 2380 414
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдлийн бүртгэлийн тоо мөр98=мөр(99+100+101)   98 6 0
Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл Өмнө үүссэн барьцааны мэдэгдэл 99 0 0
Барьцаалуулагчийн тайлбар 100 2 0
Нэмэлт өөрчлөлт 101 4 0
Бусад бүртгэл Лавлагаа /гэрчилгээт хайлт/ 102 19 0
IV. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭ        
Зохиогчийн эрхийн мэдүүлгийн нийт тоо   103 0 0
Шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр104=мөр(105+106+107) 104 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 105 0 0
- Шинэ бүтээлийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 106 0 0
- Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 107 0 0
Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн нийт тоо 108=мөр(109+110+111) 108 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 109 0 0
- Бүтээгдэхүүний загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 110 0 0
- Гаагийн хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо   111 0 0
Ашигтай загварын мэдүүлгийн нийт тоо мөр112=мөр(113+114) 112 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 113 0 0
- Ашигтай загварын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 114 0 0
Барааны тэмдгийн мэдүүлгийн нийт тоо мөр115=мөр(116+117+118) 115 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 116 0 0
- Барааны тэмдгийн шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 117 0 0
- Мадридын хэлэлцээр болон Протоколын дагуу мэдүүлсэн мэдүүлгийн тоо 118 0 0
Газар зүйн мэдүүлгийн нийт тоо мөр119=мөр(120+121)   119 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн дотоодын мэдүүлгийн тоо 120 0 0
- Газар зүйн заалтын шууд мэдүүлсэн гадаадын мэдүүлгийн тоо 121 0 0
V. УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН МЭДЭЭ 122=мөр(123+124+125+126) 122 22559071 47274
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив 123 21322616 39401
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 124 198799 442
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 125 1037656 7431
Оюуны өмч 126 0 0
Олгосон лавлагаа, хуулбар Иргэний баримтын архив 127 229511 36799
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 128 8978 2132
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 129 12060 2299
Оюуны өмч 130 0 0
VI. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ТОО   131 3370 50
- Графикийн дагуу   132 230 48
- Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр   133 3140 2
Илрүүлсэн зөрчил   134 18054 3331
- Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн   135 21 2
- Зөрчлийн хуулиар шийтгэл оногдуулсан тоо   136 18033 3329
Оногдуулсан торгуулийн хэмжээ /мян.төг/   137 531501 88715
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний үйлдсэн актын тоо   138 0 0
Хураасан бараа бүтээгдэхүүний дүн /мян.төг /   139 0 0

Тайлбар:Энэ хүснэгтэд иргэний улсын бүртгэлд хамрагдаагүй нөхөн бүртгэлээр хүн амын тоонд 10 иргэн нэмэгдсэн болно. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэлийн тоо өссөн байгаа нь газрын албанаас эзэмших, ашиглах эрх олгож байгаа бүх бүртгэл дундын мэдээллийн сангаар дамжин эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдэж цахимаар дугаар олгогдож эхэлсэнтэй холбоотой өссөн байна.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт