Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 10 дүгээр сар/

МАЯГТ №2 УБЕГ
ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 10 дугаар сар
Үзүүлэлт м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн /тоогоор/

А

Б  В
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ

Монгол улсын нийт иргэн

нийт

1 3109154

Үүнээс:

Эрэгтэй

2 1539964

Эмэгтэй

3 1569190

18 ба түүнээс дээш насны иргэн

нийт

4 2025887

Эрэгтэй

5 986810

Эмэгтэй

6 1039077

18-аас доош насны иргэн

нийт

7 1083267

Эрэгтэй

8 553154

Эмэгтэй

9 530113

Төрсний бүртгэл

нийт

10 67049

Эрэгтэй

11 34835

Эмэгтэй

12 32214

Гэрлэлтийн бүртгэл

нийт

13 14004

Анхны

14 12151

Дахин

15 1853

Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл

нийт

16 3423

Захиргааны журмаар

17 1124

Шүүхийн журмаар

18 2299

Үрчлэлтийн бүртгэл

нийт

19 1200

Монгол Улсын иргэнд

20 1185

Гадаад Улсын иргэнд

21 15

Нас баралтын бүртгэл

нийт

22 15806

Эрэгтэй

23 9449

Эмэгтэй

24 6357

Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл

нийт

25 558

Гэрлэлтийн бүртгэл

26 194

Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл

27 106

Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл

28 166

Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах

Нийт

29 38035

Насанд хүрэгч

30 27139

Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх

Нийт

31 39547

Насанд хүрэгч

32 28261

Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/

33 204

Иргэний цахим үнэмлэх

Шинээр олгосон

34 41228

Хугацаа сунгасан

35 96331

Үндэсний энгийн гадаад паспорт

Шинээр олгосон

36 163950

Хугацаа сунгасан

37 85377

Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь

38 99.48%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд

39 166843
Үүнээс:

Хувьцаат компани

40 298

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

41 112480

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

42 90

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

43 375

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

44 4528

Нөхөрлөл

45 3949

Хоршоо

46 4093

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

47 475

Төрийн бус байгууллага

48 23028

Сан

49 1119

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

50 2676

Шашны байгууллага

51 746

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

52 3561

Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд

53 10972

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд

54 10165

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд

55 1565

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/

Нийт

56 19067

Эрэгтэй

57 9369

Эмэгтэй

58 9698

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

59 9417

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд

60 2610

Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/

61 571

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

62 115

Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь

63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл

64 30867

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт

65 386

нийт

66 31253

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл

Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл

67 14

Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл

68 34518

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл

69 1445

Нийт

70 35977

Гэрээний эрхийн бүртгэл

Худалдах худалдан авах гэрээ

71 20082

Бэлэглэх гэрээ

72 8102

Барьцааны гэрээ

73 97023

Өв залгамжлалын гэрээ

74 3053

Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ

75 7310

Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/.

76 127463

Нийт

77 263033
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ

Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/

78  

Үүнээс:

нийт

79 77279

Иргэн

80 0

Хуулийн этгээд

81 10726

Эд хөрөнгө

82 66553

Олгосон лавлагаа /хуулбар/

83 179272

Үүнээс:

Иргэний баримт

84 148531

Хуулийн этгээдийн баримт

85 12514

Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/

86 18227

Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо

87 1510

Үүнээс:

Графикийн дагуу

88 210

Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр

89 1300

Илрүүлсэн зөрчил

90 72449

Үүнээс:

Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн

91 0

Захиргааны хариуцлага ногдуулсан

92 72449

Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ

93 503648000

Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-329, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно. 2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт