Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 09 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 09 дүгээр сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  В 
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3100550
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1535702
Эмэгтэй 3 1564848
18 ба түүнээс дээш насны иргэн нийт  4 2023258
Эрэгтэй 5 985529
Эмэгтэй 6 1037729
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1077292
Эрэгтэй 8 550173
Эмэгтэй 9 527119
Төрсний бүртгэл нийт  10 56998
Эрэгтэй 11 29354
Эмэгтэй 12 27644
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 12636
Анхны  14 10947
Дахин 15 1689
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 3107
Захиргааны журмаар 17 1038
Шүүхийн журмаар 18 2069
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 1074
Монгол Улсын иргэнд 20 1060
Гадаад Улсын иргэнд 21 14
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 14342
Эрэгтэй 23 8537
Эмэгтэй 24 5805
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 506
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 174
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 93
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 153
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 38035
Насанд хүрэгч 30 27139
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 39547
Насанд хүрэгч 32 28261
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 187
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 38922
Хугацаа сунгасан 35 91277
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 145750
Хугацаа сунгасан 37 77482
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 99.48%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 166134
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 298
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 111937
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 90
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 375
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4519
Нөхөрлөл  45 3940
Хоршоо 46 4091
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 475
Төрийн бус байгууллага 48 22910
Сан 49 1107
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2674
Шашны байгууллага 51 746
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3557
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 10273
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 10165
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9407
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 2610
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 28927
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 349
нийт  66 29276
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 13
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 31745
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 1284
Нийт  70 33042
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 18017
Бэлэглэх гэрээ 72 7407
Барьцааны гэрээ 73 88021
Өв залгамжлалын гэрээ 74 2744
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 6651
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 115651
Нийт  77 238491
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 71332
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 10113
Эд хөрөнгө 82 61219
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 163419
Үүнээс: Иргэний баримт 84 134458
Хуулийн этгээдийн баримт 85 11483
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 17478
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 1368
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 190
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 1178
Илрүүлсэн зөрчил   90 65463
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 65463
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 454353000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-309, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт