Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 08 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 08 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  В 
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3095554
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1533228
Эмэгтэй 3 1562326
18 ба түүнээс дээш насны иргэн нийт  4 2021958
Эрэгтэй 5 984896
Эмэгтэй 6 1037062
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1073596
Эрэгтэй 8 548332
Эмэгтэй 9 525264
Төрсний бүртгэл нийт  10 50559
Эрэгтэй 11 26125
Эмэгтэй 12 24434
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 11083
Анхны  14 9629
Дахин 15 1454
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 2712
Захиргааны журмаар 17 884
Шүүхийн журмаар 18 1828
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 946
Монгол Улсын иргэнд 20 932
Гадаад Улсын иргэнд 21 14
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 12891
Эрэгтэй 23 7665
Эмэгтэй 24 5226
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 445
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 143
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 89
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 137
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 38035
Насанд хүрэгч 30 27139
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 39547
Насанд хүрэгч 32 28261
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 158
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 35207
Хугацаа сунгасан 35 84532
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 134157
Хугацаа сунгасан 37 69717
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 99.48%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 165018
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 298
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 111127
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 90
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 372
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4474
Нөхөрлөл  45 3927
Хоршоо 46 4086
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 471
Төрийн бус байгууллага 48 22729
Сан 49 1092
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2669
Шашны байгууллага 51 740
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3552
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 9181
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 10098
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9383
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 2600
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 26499
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 282
нийт  66 26781
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 13
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 29020
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 1080
Нийт  70 30113
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 15664
Бэлэглэх гэрээ 72 6551
Барьцааны гэрээ 73 77909
Өв залгамжлалын гэрээ 74 2377
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 5973
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 102616
Нийт  77 211090
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 65420
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 8318
Эд хөрөнгө 82 57102
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 144853
Үүнээс: Иргэний баримт 84 118582
Хуулийн этгээдийн баримт 85 9678
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 16593
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 1224
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 181
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 1043
Илрүүлсэн зөрчил   90 60829
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 60829
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 414451000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-294, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт