Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 07 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 07 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  В 
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3089744
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1530350
Эмэгтэй 3 1559394
18 ба түүнээс дээш насны иргэн нийт  4 2021055
Эрэгтэй 5 984456
Эмэгтэй 6 1036599
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1068689
Эрэгтэй 8 545894
Эмэгтэй 9 522795
Төрсний бүртгэл нийт  10 43149
Эрэгтэй 11 22337
Эмэгтэй 12 20812
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 9522
Анхны  14 8259
Дахин 15 1263
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 2331
Захиргааны журмаар 17 797
Шүүхийн журмаар 18 1534
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 811
Монгол Улсын иргэнд 20 800
Гадаад Улсын иргэнд 21 11
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 11274
Эрэгтэй 23 6652
Эмэгтэй 24 4622
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 385
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 121
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 72
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 123
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 27762
Насанд хүрэгч 30 20894
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 28649
Насанд хүрэгч 32 21503
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 141
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 30895
Хугацаа сунгасан 35 76682
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 119837
Хугацаа сунгасан 37 57046
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 99.43%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 164038
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 298
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 110384
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 90
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 372
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4458
Нөхөрлөл  45 3915
Хоршоо 46 4082
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 470
Төрийн бус байгууллага 48 22575
Сан 49 1078
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2664
Шашны байгууллага 51 739
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3546
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 8225
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 10079
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9359
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 2597
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 23891
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 229
нийт  66 24120
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 12
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 25776
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 827
Нийт  70 26615
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 13160
Бэлэглэх гэрээ 72 5572
Барьцааны гэрээ 73 66279
Өв залгамжлалын гэрээ 74 2022
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 5018
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 88283
Нийт  77 180334
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 58154
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 6543
Эд хөрөнгө 82 51611
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 131437
Үүнээс: Иргэний баримт 84 106702
Хуулийн этгээдийн баримт 85 9534
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 15201
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 1130
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 148
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 982
Илрүүлсэн зөрчил   90 54132
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 54132
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 374631000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-283, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт