Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 06 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 06 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3085575
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1528285
Эмэгтэй 3 1557290
18 ба түүнээс дээш насны иргэн нийт  4 2019955
Эрэгтэй 5 983920
Эмэгтэй 6 1036035
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1065620
Эрэгтэй 8 544365
Эмэгтэй 9 521255
Төрсний бүртгэл нийт  10 37711
Эрэгтэй 11 19513
Эмэгтэй 12 18198
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 8688
Анхны  14 7549
Дахин 15 1118
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 2108
Захиргааны журмаар 17 679
Шүүхийн журмаар 18 1429
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 743
Монгол Улсын иргэнд 20 733
Гадаад Улсын иргэнд 21 10
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 9993
Эрэгтэй 23 5893
Эмэгтэй 24 4100
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 326
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 104
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 58
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 107
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 24771
Насанд хүрэгч 30 18907
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 28277
Насанд хүрэгч 32 21265
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 129
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 26977
Хугацаа сунгасан 35 65543
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 99930
Хугацаа сунгасан 37 48241
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38  
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 163624
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 298
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 109883
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 90
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 370
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4448
Нөхөрлөл  45 3899
Хоршоо 46 4077
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 469
Төрийн бус байгууллага 48 22446
Сан 49 1075
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2659
Шашны байгууллага 51 733
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3542
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 7543
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 10079
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9339
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1787
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 21737
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 215
нийт  66 21952
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 11
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 23359
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 660
Нийт  70 24030
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 11336
Бэлэглэх гэрээ 72 5041
Барьцааны гэрээ 73 58832
Өв залгамжлалын гэрээ 74 1816
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 4487
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 79244
Нийт  77 160756
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 52772
Иргэн 80 -
Хуулийн этгээд 81 5786
Эд хөрөнгө 82 46986
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 114995
Үүнээс: Иргэний баримт 84 91546
Хуулийн этгээдийн баримт 85 8966
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 14483
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 1081
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 134
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 947
Илрүүлсэн зөрчил   90 46254
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 7
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 46247
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 318098000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-278, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-8 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт