Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 05 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын  2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 05 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3080668
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1525855
Эмэгтэй 3 1554813
18 ба түүнээс дээш насны иргэн нийт  4 2018950
Эрэгтэй 5 983431
Эмэгтэй 6 1035519
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1061718
Эрэгтэй 8 542424
Эмэгтэй 9 519294
Төрсний бүртгэл нийт  10 31074
Эрэгтэй 11 16144
Эмэгтэй 12 14930
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 7413
Анхны  14 6424
Дахин 15 968
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 1787
Захиргааны журмаар 17 595
Шүүхийн журмаар 18 1192
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 602
Монгол Улсын иргэнд 20 593
Гадаад Улсын иргэнд 21 9
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 8482
Эрэгтэй 23 5004
Эмэгтэй 24 3478
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 272
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 79
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 46
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 96
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 24771
Насанд хүрэгч 30 18907
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 28277
Насанд хүрэгч 32 21265
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 113
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 21417
Хугацаа сунгасан 35 46151
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 76447
Хугацаа сунгасан 37 39136
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38  
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 162630
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 298
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 109184
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 90
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 367
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4440
Нөхөрлөл  45 3867
Хоршоо 46 4070
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 467
Төрийн бус байгууллага 48 22272
Сан 49 1066
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2652
Шашны байгууллага 51 728
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3538
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 6593
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 8912
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9316
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1578
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 18474
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 188
нийт  66 18662
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 9
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 18259
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 327
Нийт  70 18595
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 8878
Бэлэглэх гэрээ 72 4223
Барьцааны гэрээ 73 47395
Өв залгамжлалын гэрээ 74 1486
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 3736
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 65113
Нийт  77 130831
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 43517
Иргэн 80 -
Хуулийн этгээд 81 5119
Эд хөрөнгө 82 38398
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 94521
Үүнээс: Иргэний баримт 84 74606
Хуулийн этгээдийн баримт 85 6899
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 13016
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 985
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 111
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 874
Илрүүлсэн зөрчил   90 30462
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 6
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 30456
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 221312000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-269, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт