Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 04 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын                                                                           2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 04 дүгээр сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3075655
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1523372
Эмэгтэй 3 1552283
18-аас дээш насны иргэн нийт  4 2017841
Эрэгтэй 5 982890
Эмэгтэй 6 1034951
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1057814
Эрэгтэй 8 540482
Эмэгтэй 9 517332
Төрсний бүртгэл нийт  10 21372
Эрэгтэй 11 11119
Эмэгтэй 12 10253
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 5828
Анхны  14 4995
Дахин 15 813
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 1415
Захиргааны журмаар 17 457
Шүүхийн журмаар 18 958
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 404
Монгол Улсын иргэнд 20 400
Гадаад Улсын иргэнд 21 4
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 5242
Эрэгтэй 23 3118
Эмэгтэй 24 2124
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 227
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 65
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 40
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 77
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 20133
Насанд хүрэгч 30 15185
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 19981
Насанд хүрэгч 32 14897
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 99
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 15280
Хугацаа сунгасан 35 30756
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 39585
Хугацаа сунгасан 37 21226
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 94.05%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 161183
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 297
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 108134
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 89
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 366
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4417
Нөхөрлөл  45 3846
Хоршоо 46 4055
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 464
Төрийн бус байгууллага 48 22028
Сан 49 1055
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2628
Шашны байгууллага 51 720
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3526
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 5179
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 8866
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9287
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1578
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 15051
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 142
нийт  66 15193
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 9
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 12908
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 176
Нийт  70 13093
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 6436
Бэлэглэх гэрээ 72 3296
Барьцааны гэрээ 73 34674
Өв залгамжлалын гэрээ 74 1123
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 2918
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 49901
Нийт  77 98348
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 33252
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 3943
Эд хөрөнгө 82 29309
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 74596
Үүнээс: Иргэний баримт 84 58039
Хуулийн этгээдийн баримт 85 5366
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 11191
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 834
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 96
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 738
Илрүүлсэн зөрчил   90 21545
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 5
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 21540
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 158053000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-261, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт