Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 03 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын                                                                           2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 03 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3072129
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1521625
Эмэгтэй 3 1550504
18-аас дээш насны иргэн нийт  4 2007259
Эрэгтэй 5 977736
Эмэгтэй 6 1029523
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1064870
Эрэгтэй 8 543890
Эмэгтэй 9 520980
Төрсний бүртгэл нийт  10 18132
Эрэгтэй 11 9484
Эмэгтэй 12 8648
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 4343
Анхны  14 3722
Дахин 15 621
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 1011
Захиргааны журмаар 17 326
Шүүхийн журмаар 18 685
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 349
Монгол Улсын иргэнд 20 345
Гадаад Улсын иргэнд 21 4
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 4824
Эрэгтэй 23 2865
Эмэгтэй 24 1959
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 139
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 39
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 24
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 46
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 13918
Насанд хүрэгч 30 10471
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 13986
Насанд хүрэгч 32 10380
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 75
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 11143
Хугацаа сунгасан 35 22023
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 39585
Хугацаа сунгасан 37 21226
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 92.75%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 159687
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 296
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 107084
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 88
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 364
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4396
Нөхөрлөл  45 3794
Хоршоо 46 4043
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 461
Төрийн бус байгууллага 48 21759
Сан 49 1041
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2610
Шашны байгууллага 51 715
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3512
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 3717
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 8642
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9263
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1578
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 11123
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 98
нийт  66 11221
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 1
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 9010
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 103
Нийт  70 9114
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 4252
Бэлэглэх гэрээ 72 2401
Барьцааны гэрээ 73 23775
Өв залгамжлалын гэрээ 74 761
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 2058
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 33112
Нийт  77 66359
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 23767
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 3012
Эд хөрөнгө 82 20755
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 52635
Үүнээс: Иргэний баримт 84 40056
Хуулийн этгээдийн баримт 85 3753
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт /нийслэл/ 86 8826
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 667
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 82
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 585
Илрүүлсэн зөрчил   90 15414
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 15414
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 115113000
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-255, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. 3 дугаар сард Монгол Улсын харьяат болсон 1 иргэнийг нэмж, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт