Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захигааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 02 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын 2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2016 оны 02 дугаар сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3067612
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1519388
Эмэгтэй 3 1548224
18-аас дээш насны иргэн нийт  4 2004065
Эрэгтэй 5 976180
Эмэгтэй 6 1027885
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1063547
Эрэгтэй 8 543208
Эмэгтэй 9 520339
Төрсний бүртгэл нийт  10 11639
Эрэгтэй 11 6059
Эмэгтэй 12 5580
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 2717
Анхны  14 2330
Дахин 15 387
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 619
Захиргааны журмаар 17 181
Шүүхийн журмаар 18 438
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 215
Монгол Улсын иргэнд 20 211
Гадаад Улсын иргэнд 21 4
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 2823
Эрэгтэй 23 1656
Эмэгтэй 24 1167
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 75
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 29
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 18
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 28
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 7703
Насанд хүрэгч 30 5757
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 7991
Насанд хүрэгч 32 5863
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 51
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 7006
Хугацаа сунгасан 35 13290
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 24582
Хугацаа сунгасан 37 13667
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 91.45%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 158288
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 296
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 106057
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 88
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 363
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4379
Нөхөрлөл  45 3763
Хоршоо 46 4030
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 457
Төрийн бус байгууллага 48 21520
Сан 49 1023
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2596
Шашны байгууллага 51 709
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3506
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 2341
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 8559
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9247
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1578
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 7982
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 60
нийт  66 8042
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 0
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 5955
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 61
Нийт  70 6016
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 2609
Бэлэглэх гэрээ 72 1611
Барьцааны гэрээ 73 14661
Өв залгамжлалын гэрээ 74 461
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 1295
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 19189
Нийт  77 39826
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 15843
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 1806
Эд хөрөнгө 82 14037
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 30961
Үүнээс: Иргэний баримт 84 26292
Хуулийн этгээдийн баримт 85 2597
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт 86 2072
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 453
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 54
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 399
Илрүүлсэн зөрчил   90 9718
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 9718
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 71995000
       
Тайлбар: 1. Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-248, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.
2. Монгол Улсын харъяатаас гарсан 753 иргэнийг хасч, Монгол Улсын нийт иргэний тоог гаргасан болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт