Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын захиргааны статистикийн мэдээлэл /2016 оны 01 дүгээр сар/

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 4 сарын 7-ны өдрийн А/48 дугаар тушаалаар батлав.  Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын                                                                           2016 оны ............... дугаар албан бичгийн хавсралт  
 МАЯГТ №2 УБЕГ 
УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
  2016 оны 01 дүгээр сар
Үзүүлэлт  м/д  Жилийн эхнээс өссөн дүн
/тоогоор/ 
                                                    А Б  
1. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээ
Монгол улсын нийт иргэн нийт  1 3063796
Үүнээс: Эрэгтэй 2 1517498
Эмэгтэй 3 1546298
18-аас дээш насны иргэн нийт  4 2001929
Эрэгтэй 5 975140
Эмэгтэй 6 1026789
18-аас доош насны иргэн нийт  7 1061867
Эрэгтэй 8 542359
Эмэгтэй 9 519508
Төрсний бүртгэл нийт  10 5497
Эрэгтэй 11 2866
Эмэгтэй 12 2631
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт  13 1318
Анхны  14 1128
Дахин 15 190
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт  16 292
Захиргааны журмаар 17 96
Шүүхийн журмаар 18 196
Үрчлэлтийн бүртгэл нийт  19 94
Монгол Улсын иргэнд 20 92
Гадаад Улсын иргэнд 21 2
Нас баралтын бүртгэл нийт  22 1226
Эрэгтэй 23 692
Эмэгтэй 24 534
Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл  нийт  25 34
Гэрлэлтийн бүртгэл 26 17
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл 27 7
Холимог гэр бүлд төрсөн хүүхдийн бүртгэл 28 10
Аймаг хот руу бүр мөсөн шилжин явах  Нийт  29 3726
Насанд хүрэгч 30 2777
Аймаг хотоос бүр мөсөн шилжин ирэх Нийт  31 3991
Насанд хүрэгч 32 2875
Өмнө бүртгэлд хамрагдаагүй байсан иргэний бүртгэл /шинээр төрсөн, харьяат болсон, харьяалал сэргээн тогтоолгосон хамаарахгүй/ 33 27
Иргэний цахим үнэмлэх Шинээр олгосон 34 3415
Хугацаа сунгасан 35 6982
Үндэсний энгийн гадаад паспорт Шинээр олгосон 36 12592
Хугацаа сунгасан 37 7703
Цахимжуулсан иргэний бүртгэлийн хувь   38 90.06%
2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээд   39 156974
Үүнээс: Хувьцаат компани 40 295
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 41 105309
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 42 88
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 43 360
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  44 4365
Нөхөрлөл  45 3742
Хоршоо 46 4025
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 47 455
Төрийн бус байгууллага 48 21311
Сан 49 1009
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 50 2581
Шашны байгууллага 51 705
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 52 3493
Тайлант хугацаанд шинээр бүртгэгдсэн хуулийн этгээд   53 1292
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд   54 8559
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн хуулийн этгээд   55 1565
Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлсэн иргэн /малчин өрх/ Нийт  56 19067
Эрэгтэй 57 9369
Эмэгтэй 58 9698
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэл Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 59 9232
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд 60 1578
Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар /ашгийн бус/ 61 571
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар 62 115
Цахимжуулсан хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хувь 63 100%
3.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээ
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 64 3347
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 65 30
нийт  66 3377
Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл Төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 67 0
Төрөөс үнэгүй хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 68 3164
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 69 30
Нийт  70 3194
Гэрээний эрхийн бүртгэл Худалдах худалдан авах гэрээ 71 1193
Бэлэглэх гэрээ 72 813
Барьцааны гэрээ 73 6077
Өв залгамжлалын гэрээ 74 240
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ 75 609
Бусад /Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх, гэрээ дуусгавар, лавлагаа, урдчилсан тэмдэглэл г.м/. 76 8469
Нийт  77 17401
4. Улсын бүртгэлийн архив болон хяналт шалгалтын мэдээ
Улсын бүртгэлийн архивын нэгдсэн тоо /2016 оны/ 78  
Үүнээс: нийт  79 7121
Иргэн 80 0
Хуулийн этгээд 81 973
Эд хөрөнгө 82 6148
Олгосон лавлагаа /хуулбар/ 83 16153
Үүнээс: Иргэний баримт 84 13773
Хуулийн этгээдийн баримт 85 1568
Эд хөрөнгийн эрхийн баримт 86 812
Бүртгэлийн хяналт, шалгалтын нэгдсэн тоо   87 230
Үүнээс: Графикийн дагуу 88 27
Өргөдөл, санал, гомдлын мөрөөр 89 203
Илрүүлсэн зөрчил   90 4696
  Эрх бүхий хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн 91 0
  Захиргааны хариуцлага ногдуулсан 92 4696
  Ногдуулсан торгуулийн хэмжээ 93 37776000
       
Тайлбар: Энэ хүснэгтэд тусгагдаагүй Боловсрол, сургалтын байгууллага-231, Эрдэм шинжилгээний байгууллага-2, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл-4 нь Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт хуулийн этгээдийн тоонд орсон болно.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт