Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 

2016 оны ..... тоот албан бичгийн хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

2016 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Үйл ажиллагааны зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур

Биелэлт

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Оноо

Нэг. Хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт

1

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд  сурталчлах, холбогдох мэдээллийг иргэд, байгууллага  чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах;

1.1.Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг  мэдээллийн самбар,  байгууллагын цахим хуудсаар сурталчлах, нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах, албан хаагчдад яриа таниулга хийх;

Хууль тогтоомжийг  сурталчилсан байна.

 

Байгууллагын нийт албан хаагчдын хурал, удирдах ажилтны зөвлөгөөн, газар, хэлтсийн хурал, сургалт, семинар дээр ерөнхий газрын дарга, газар, хэлтсийн  удирдлагууд авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар тогтмол мэдээлэл хийж, улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй хүргэх, үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах, үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулах санал санаачилга гарган ажиллаж байна.
Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас /https://burtgel.gov.mn/ болон мэдээллийн самбарт авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тусгай цэс үүсгэн авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд  сурталчлах, холбогдох мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг хангах ажлын хүрээнд  Авлигын эсрэг хууль, Авлигын мөн чанар, шалтгаан, хор хөнөөлийн талаарх сургалтын материал, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөө,  Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн талаарх мэдээлэл, ярилцлага, авлига, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх мэдээ зэрэг мэдээллийг шинэчлэн байршуулсан.
Авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвээр Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, 50 гаруй албан хаагчийг хамруулан оролцуулж, сонирхсон асуултад хариулт өгч ажилласан.

1.2.Авлигатай тэмцэх газар/АТГ/-аас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материал, гарын авлагыг албан хаагчдад танилцуулах, иргэдэд тараах;

Сурталчилгааг танилцуулсан байна.

 

Тус газарт Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн “Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага”, “Нийтийн албан тушаалтнуудад зориулсан гарын авлага”, “Шударга ёс” сэтгүүл, “Шилэн дансны тухай хууль, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”, “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан гарын авлага”-ыг нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар, 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон холбогдох газар, хэлтсийн албан хаагчдад танилцуулж, хүргүүлэв. Мөн АТГ-аас бэлтгэн ирүүлсэн брошур, сурталчилгааны материалыг 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, нийслэл, дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний заал танхимуудад байршуулж, иргэдэд тараах ажлыг зохион байгуулж ажиллав.

2

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг ба нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох;

2.1. Боловсруулж байгаа хууль, дүрэм, журмын төсөлд байгууллагын цахим хуудсаар иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал, шүүмжлэлийг хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэх;

Цахим хуудсанд хууль, дүрэм, журмын  төслийг байршуулж, олон нийтийн саналыг цахим хуудсаар авах нөхцөл бүрдүүлсэн байна.

 

Боловсруулж байгаа хууль, дүрэм, журам, бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан, иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцох, санал шүүмжлэлийг хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д “Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийг тухайн захиргааны байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт 30-аас доошгүй хоногийн хугацаанд байрлуулж санал авна” гэж заасны дагуу “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам”-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг танилцуулж санал авч байна.
МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 126 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”, УБСЕГ-ын даргын 2016 оны А/549 дүгээр  тушаалаар “УБС-ын байгууллагаас үндэсний энгийн гадаад паспорт, хил орчмын нутагт хялбарчилсан журмаар зорчих үнэмлэх олгох, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх журам”-ыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан орон нутаг, газар хэлтсүүдээс санал авч нэгтгэн батлуулсан.

2.2.Боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төслийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах, иргэд, олон нийт, сонирхогч бүлгүүдтэй харилцан санал солилцсон байх;

3

Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

3.1.Байгууллагын үйл ажиллагааны 2016 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулах;

Төлөвлөгөө боловсруулж хяналт тавьж ажилласан байна

 

Хяналтын газрын 2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.

3.2.Хийсэн хяналт шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулах;

Хяналтын газраас 2016 оны хяналт шалгалтын  төлөвлөгөөний дагуу Сэлэнгэ аймаг, Дорноговь аймаг, Дархан-Уул аймаг, Говь-алтай аймаг, Дорнод аймаг, Нийслэлийн Баянгол, Багануур дүүрэгт хийсэн төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн шалгалтын дүнг цахим хуудасны Мэдээллийн ил тод байдал булангийн “Тайлан” цэсэнд байршуулсан.

3.3. Хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт, зөвлөмж гаргах/-ний үр дүнгийн талаар цахим хуудсаар мэдээлсэн байх;

Хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт, зөвлөмж гаргах/-ний үр дүнгийн талаарх мэдээллийг байгууллагын цахим хуудасны Мэдээллийн ил тод байдал булангийн “Тайлан” цэсэнд байршуулсан.

4

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

4.1.Байгууллагын жилийн төсөв /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл /4 дүгээр сарын 1-ний дотор/, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан,  санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт /4 дүгээр сарын 25-ны дотор/ -ийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах;

Байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байна

 

Хуульд заасны дагуу байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг тогтмол байршуулан ажиллаж байна.
Энэ хүрээнд  Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2016 оны батлагдсан төсөв, тодотголоор батлагдсан төсвийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд заасан цагалбарын дагуу цаг хугацаанд нь, шуурхай байршуулсан.
Мөн байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2015 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн 2015 оны аудитын дүгнэлтийг байршуулсан.

4.2. Сар, улирлын төсвийн гүйцэтгэл /дараа сарын 8-ны дотор/, тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл /өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 7 хоногт/, төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт түүний шалтгааны тайлбар /улирал бүр/-ийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах;

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, төсвийн хэтрэлт, хэмнэлт, түүний шалтгааны талаархи мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулж, мэдээлсэн.

4.3. Хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, хагас жилийн санхүүгийн тайлан /8 дугаар сарын 15-ны дотор/, дараа жилийн төсвийн төсөл /9 дүгээр сарын 15-ны дотор/, Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ /7 дугаар сарын 1-ний дотор/-г цахим хуудсанд байршуулах;

4.4. Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт /өөрчлөлт орсноос хойш 7 хоногийн дотор/, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн  гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт /гүйлгээ хийснээс хойш 7 хоногийн дотор/, байгууллагын орон тоонд орсон өөрчлөлт /өөрчлөлт орсноос хойш 7 хоногийн дотор/, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт /тухайн этгээдийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэрийн хамт/-ыг цахим хуудсандаа байршуулах;

Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт, 5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн  гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт, байгууллагын орон тоонд орсон өөрчлөлтийг цахим хуудсанд байршуулсан.

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, орон нутгийн улсын бүртгэлийн газар хэлтсийн шилэн дансны үйл ажиллагааг шалгаж, илтгэх хуудсаар танилцан ажиллаж байна.

Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх/ мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан.

4.5.Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн /татварын орлого, татварын бус орлогын талаарх/ мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах;

4.6.Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг нээлттэй байлгах;

2016 оны байдлаар тус газарт гадаадын зээл, тусламжаар төсөл хэрэгжээгүй байна.

5

Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах боломжоор хангах

5.1.Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх мэдээллийн жагсаалтыг цахим хуудсанд байршуулах;

Хэвлэл мэдээллээр сурталчилсан байна

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлж буй Иргэний улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, Оюуны өмчийн үйлчилгээ, Улсын бүртгэлийн төв архивын үйлчилгээ, бүртгэлийн хяналт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл, бүртгэлийн үйлчилгээ  үзүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн талаарх мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг https://burtgel.gov.mn цахим хуудасны “Үйлчилгээ” буланд байршуулж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. 
Мөн цахим хуудасны “Хууль эрх зүй” буланд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, УИХ болон ЗГ-ын тогтоол, Монгол улсын дээд шүүхийн тогтоол, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, аргачлал, зааврыг байршуулсан.
Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт бусад цаг үеийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэд, олон нийтэд цаг тухайд нь хүргэж, сурталчлан ажиллав.
ОӨУБЕГ-аас үзүүлдэг үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бүртгүүлэх, лавлагаа мэдээлэл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, үнэ хөлсний хураамж зэрэг мэдээллийг шинэчлэн байгууллагын вэб сайтад байршуулан ажилласан.
Үүнд: Иргэний бүртгэлийн 18 нэр төрлийн үйлчилгээ, холбогдох 15 төрлийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалт, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн 23 төрлийн үйлчилгээ, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 13 төрлийн үйлчилгээ, Архивын 27 төрлийн үйлчилгээ, Оюуны өмчийн 6 төрлийн үйлчилгээний мэдээлэл, бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг байршуулсан байна.

5.2.Бүртгэл хөтлөх журам, бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах;

6

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

6.1. Байгууллагын ажлын байрны сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах;

Нийтэд зарлан мэдээлсэн байна.

 

Байгууллагын хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд https://www.burtgel.gov.mn байгууллагын цахим хуудсанд Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулахтай болон хүний нөөц, төсвийн ил тод байдалтай холбоотой хууль тогтоомж, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, Ёс зүйн хорооны мэдээлэл, сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай тушаал, Байгууллагын зардлаар суралцаж буй албан хаагчдын мэдээлэл, ОӨУБЕГ-т шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэдээлэл, 2016 оны гадаад томилолтын талаарх мэдээлэл, сул орон тооны зар зэрэг хүний нөөцтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг байршуулав.
Мөн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл, төрийн албаны хууль тогтоомж, дүрэм журмыг байршуулан ажилласан.
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, дүгнэлт гаргах сонгон шалгаруулалтын талаархи мэдээллийг цахим хуудас байршуулан мэдээлж, сонгон шалгаруулалтыг амжилттай зохион байгуулсан.
ОӨУБЕГ-ын 8 сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах тухай албан бичиг болон зарыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, Төрийн албаны цахим хуудаст байршуулсан бөгөөд уг сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

6.2.Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явуулах талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлан мэдээлэх;

7

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах

7.1.Байгууллагын 2016 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулах /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/;

Төлөвлөгөөг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Байгууллагын 2016 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын https://burtgel.gov.mn цахим хуудас, мэдээллийн самбар, худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим хуудас, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд тус тус байршуулан ажилласан.

7.2.Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилгыг  цахим хуудсандаа байршуулах;

Тендерийн урилга, баримт бичгийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Хууль зүйн сайдын баталсан 2016 оны урсгал зардлаар худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, нээлттэй 2, хязгаарлагдмал 2 тендер зарлаж,  мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор урилгыг өдөр тутмын “Өдрийн сонин” болон байгууллагын цахим хуудас /www.burtgel.gov.mn/, мэдээллийн самбар, худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим хуудас /www.e-procurement.mn/, шилэн дансны нэгдсэн цахим /www.shilendans.gov.mn/ хуудсаар олон нийтэд зарлаж, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтын журмыг байршуулж,  олон нийтэд хүргэн ажилласан.

7.3.Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулах;

Холбогдох мэдээллийг байршуулсан байна.

 

Хязгаарлагдмал тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон шилэн дансны цахим хуудсанд тухай бүр мэдээлж ажиллав.

7.4. Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг цахим хуудсанд байршуулах;

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийг цахим хуудсанд байршуулсан.

7.5. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулах;

Тайлан, дүгнэлт, шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсанд байршуулав.

7.6.Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулах;

Үнэлгээний хороонд холбогдох төлөөллийг оролцуулсан байна.

 

Байгууллагын төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу тус газраас 2016 онд зарласан бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд “Монгол мэргэдийн уламжлал” ТББ-ийн тэргүүн Б.Төрмөнх, “Худалдан авах үйл ажиллагааны хөтөч” ТББ-ийн тэргүүн Б.Батжаргал нарын төлөөллийг оролцуулан, худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан.

8

Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

8.1. ОӨУБЕГ-ын даргын тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын  ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулж, мөрдөх;

Албан хаагчдад ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг танилцуулсан байна.

 

УБСЕГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт  шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор нийт албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан.
Мөн УИХ-ын 2016 оны 12 дугаар тогтоол, ЗГ-ын 2016 оны 04 дүгээр тогтоолын хүрээнд УБСЕГ-ыг  Статистикийн Үндэсний хорооноос салгаж, Оюуны өмчийн газартай нэгтгэж, ОӨУБЕГ болгон бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийгдсэнтэй холбогдуулан нийт албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах ажил хийгдэж байна.  

8.2. Шинээр ажилд томилогдсон төрийн албан хаагч  бүрийг ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарьтай танилцуулж, мөрдүүлэх;

Тус газарт шинээр томилогдсон болон Засгийн газрын 2003 оны “Төсвийн байгууллагын зарим ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх тухай” 233 дугаар тогтоолын дагуу гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдад төрийн албаны болон бүртгэлийн байгууллагын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолт, байгууллагын үйлчилгээний стандарт зэргийг танилцуулан  ажиллаж байна.
Түүнчлэн тус газрын даргын тушаалаар томилогдсон төрийн албан хаагч бүрт ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийг танилцуулах арга хэмжээ аван ажиллаж байна.

8.3. Хариуцсан  ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаар нээлттэй болгох;

Мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын цахим хуудасны “Мэдээллийн ил тод байдал” буланд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдлагуудын иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол хүлээн авах ажилтны овог нэр, өрөөний дугаар, утасны дугаар, хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл байршуулж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна.

9

 

Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий төрийн бус байгуулага, иргэдийн сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах

9.1. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжтэй байдалд хяналт тавих, судалгаа, дүн шинжилгээ хийх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх;

Иргэний нийгмийн байгууллагаар судалгаа хийлгэсэн байна.

 

ОӨУБЕГ-аас Иргэд болон төрийн бус байгууллагатай 8 төрлийн сургалт зохион байгуулах замаар хамтран ажилласан байна.
Тодруулбал: “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан эрх зүйн сургалт”-ын Сэргээн засалт хөгжлийн төвийн оюутнууд, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны төлөөлөлд хийсэн. Мөн Их дээд сургуулийн багш, оюутнуудад “Статистик мэдээллийн хэрэглээ” сэдвээр, “Инновацийн шийдэл-бидний амьдралд” сэдвээр техник технологийн сургуулийн багш, оюутан, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлд сургалт мэдээлэл хийсэн. Эдгээр сургалтын талаарх мэдээллийг цахим хуудас, пэйж хуудсанд  байршуулан олон нийтэд сурталчилсан.

9.2. Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлсэн ажил, хамтын ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хуудсаар мэдээлсэн байх;

Төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллаж,  цахим хуудсаар мэдээлсэн байна.

 

10

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, уг асуудлаар Авлигатай тэмцэх газартай харилцах эрх бүхий албан тушаалтантай байх

10.1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах эрх бүхий албан тушаалтны  гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгасан байх, хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалын байдал, тогтвортой ажиллах нөхцөлийг хангах, цалингийн урамшуулал олгох;

Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан байна.
Сейф, лац,, цахим сүлжээ, компьютер бусад тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна.

 

Тус газрын даргын тушаалаар авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах, Авилгатай тэмцэх газартай харилцан хамтран ажиллах эрх бүхий албан тушаалтан 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/187 тоот тушаалаар томилогдон ажиллаж байна. Мөн 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах салбарын эрх бүхий албан тушаалтныг 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/298 тоот тушаалаар томилон ажиллуулж байна. Эрх бүхий албан тушаалтны гүйцэтгэх чиг үүргийг 2015 онд шинэчлэн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусган, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж, ажил хавсран гүйцэтгэсний цалингийн нэмэгдлийг олгон ажиллаж байна. Эрх бүхий албан тушаалтны  өрөө тасалгаанд зориулалтын сейф байршуулж, байгууллагын албан хаагчдын хувь хүний нууцтай холбогдох мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай байдлыг ханган ажиллаж байна.
Харьяа газар, хэлтсийн дарга нарт албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргуулан авах талаар заавар, зөвлөмж боловсруулан хүргүүлж, албан хаагчдад ХАСХОМ-ийг www.meduuleg.iaac.mn цахим хуудсанд цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх, цаасан хэлбэрээр хэвлэх талаар тухай бүр зааварчилгаа өгч мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд авч байна.

10.2. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад идэвхитэй хамрагдах,  үр дүнтэй ажиллах;

Сургалтад хамрагдсан байна.

 

Авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвээр Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр сургалт зохион байгуулж 50 гаруй албан хаагчийг хамруулсан.
Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2 албан хаагч Авилгатай тэмцэх газраас энэ оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан “Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” түүний хэрэгжилт, зохион байгуулалт сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэгт хамрагдсан. Мөн Авилгатай тэмцэх газар, аймгийн Хууль зүйн хэлтсээс хамтран зохион байгуулсан Эрх бүхий албан тушаалтнуудын ажил үүргийн онцлог, анхаарах асуудал сургалтанд байгууллагын хариуцсан ЭБАТ хамрагдсан. Аймгийн Тагнуулын хэлтсээс зохион байгуулсан сургалтанд байгууллагын нийт албан хаагч хамрагдаж авилга, ашиг сонирхол, терроризм, гэмт хэргийн чиглэлээр сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонсож, цаашид хэрхэн анхаарч ажиллах, хамтран ажиллах тал дээр 2 байгууллагын албан хаагчид харилцан мэдээлэл солилцсон уулзалтыг зохион байгууллаа.

11

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх

11.1. “ОӨУБЕГ-ын ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж батлах, мөрдүүлэх, цахим хуудсанд байршуулж, албан хаагчдад танилцуулах;

Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, батлан, цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/348 дугаар тушаалаар “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн баталж, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулсан болно.
Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар, аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгах,  холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг чанд сахиж, мөрдүүлэх чиг үүрэг бүхий Ёс зүйн хороог Төрийн албаны зөвлөлийн тус газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны "Ёс зүйн хороог байгуулах тухай" 01/01-01 тоот тогтоолоор 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсан.

11.2. Нэгж бүрт үйл ажиллагаа, албан хаагчдын ёс зүйн байдлын талаарх санал хүсэлтийг хүлээн авах утас болон санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулах, түүний хэрэгжилтийг тайлагнах;

Санал хүсэлтийн хайрцаг байршуулж, утас ажиллуулсан байна.

 

2016 оны 11 дүгээр сарын 16-аас хойш ёс зүйн хорооны даргын 11-320765, нарийн бичгийн даргын 11-313576 утаснуудыг нээлттэй ажиллуулж, санал хүсэлтийг хүлээн авч байна.

11.3. Ёс зүйн зөрчил үүссэн буюу үүсч болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг Зөвлөмж өгөх хэлбэрээр авах, Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэж, хамт олонд мэдээлэх;

Ёс зүйн зөрчлийг арилгасан байна.

 

Ёс зүйн хорооны энэ оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн анхдугаар хуралдаанаар нэр бүхийн 8 албан хаагчийн ёс зүйн асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гарган төрийн албаны зөвлөлийн ОӨУБЕГ-ын дэргэдэх салбан зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна.

 

12

Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх

12.1. Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, албан хаагчдад танилцуулах;

Давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг гаргаж, танилцуулсан байна.

 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар зөвшөөрсөн давхар ажил эрхэлж болох ажлын жагсаалтыг нийт албан хаагчдад танилцуулсан.

12.2. Давхар ажил эрхлэлтийн талаарх судалгаа гаргаж, албан хаагчид давхар ажил эрхлэх тохиолдолд Төрийн захиргаа, удирдлагын газраас зөвшөөрөл авах;

Давхар ажил эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргасан байна.

 

Тус газрын хэмжээнд хуулиар зөвшөөрсөн ажил үйлчилгээг давхар эрхэлж байгаа 2 албан хаагч байна. Нийт албан хаагчдад давхар ажил эрхлэх тохиолдолд Тамгын газраас зөвшөөрөл авч ажиллах талаар зохих мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаж байна.

13

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

13.1. Байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, төрийн болон байгууллагын нууцад хамааруулснаас бусад шийдвэр /тушаал, захирамж/-ийг цахим хуудсанд байршуулах;

УБЕГ-ын даргын нийтэд хамаарах тушаал, шийдвэр, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа дүрэм, журмыг цахим хуудсанд байршуулсан байна.

 

Иргэд болон бүртгэлийн ажилтныг хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангахтай холбогдуулан тайлант хугацаанд байгууллагын цахим хуудаст УИХ болон Засгийн газрын тогтоолоор баталсан 17 хууль, Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 36 холбогдох хууль тогтоомж, Хууль зүйн сайдын тушаалаар батлагдсан 16 журам, дүрэм, аргачлал, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан 33 журам, заавар, Монгол Улсын дээд шүүхийн 15 тогтоол, нийтээр дагаж мөрдөх 6 дүрэм, журмыг тус тус байршуулав. Үүнд:
2016 онд шинэчилсэн “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ЗГ-ын тогтоол, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай”, “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх оюуны өмчийн маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журам”, “Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам”-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаарх танилцуулга, “Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам”-ын нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл зэрэг эрх зүйн холбогдолтой мэдээллийг байршуулсан байна.

13.2. Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн болон статистикийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, зааврыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах;

13.3. Үйлчлүүлэгчээс авч буй төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийг мэдээллийн самбар, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах;

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд иргэдээс  авч буй төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийг  байгууллагын цахим хуудасны “Үйлчилгээ” буланд бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл тус бүрээр гарган байршуулсан. Мэдээллийг Улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн нэгж тус бүрийн үйлчилгээний танхимын мэдээллийн самбарт иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар байршуулан ажиллаж байна. Түүнчлэн  ОӨУБЕГ-ын статистик мэдээг сар тус бүрээр гарган байршуулж байна. 2016 оны байдлаар нийт 11 удаа статистик мэдээ байршуулсан байна. Албан хаагчидтай холбогдож, түргэн шуурхай мэдээлэл авах боломжийг иргэдэд олгох зорилгоор ерөнхий газар, нийслэл, дүүрэг, аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчидтай харилцах утасны жагсаалтыг шинэчлэн байршуулав. Иргэдээс цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд Танд сонирхуулахад асуулт, хариулт булангийн 20 гаруй төрлийн асуултанд хариулт өгсөн байна. Цахим хаягт цаг үе, үйл явдлын холбогдолтой нийт 27 мэдээ, мэдээллийг фото зургийн хамт байршуулан ажиллав.

14

Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх шат дамжлагыг цөөрүүлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

14.1. УБСЕГ-ын хуулиар тогтоосон эрхлэх асуудлын талаар болон байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах;

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан байна.

 

Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр 188 телевиз /давталттайгаар/, 17 өдөр тутмын сонин, 79 мэдээллийн сайт, 9 монголын радиотой хамтран ажиллаж, холбогдох удирдлагууд болон ажилтнуудыг нэвтрүүлэгт оролцуулах, ярилцлага өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Тухайлбал:
Сонгуулийн сурталчилгаа, шилжилт хөдөлгөөн, сонгогч шилжих журам, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн төслийн талаар мэдээлэл боловсруулж, удирдлагад танилцуулан Ikon.mn, news.mn, olloo.mn, ikop.mn, mass.mn, zaluu.com, dorgio.mn, gogo.mn, montsame.mn сайт болон  Монголын мэдээ, Зууны мэдээ сонинд мэдээлэл нийтлүүлсэн. Мөн MNB, ETV, UBS, TV5, NTV , SBN, EAGLE, C1, MN25, TM телевиз болон Монголын радиогийн нэвтрүүлэгт оролцуулах ажлыг зохион байгуулсан болно. Түүнчлэн дээрх мэдээллийг 12 телевизийн титрэн мэдээллээр урсгаж нийтэд хүргэсэн.
Сонгуулийн буюу сонгогчдын нэрийн жагсаалтын рекламыг UBS телевизтэй хамтран бэлтгэсэн бөгөөд удирдлагуудад танилцуулж телевизээр цацахад бэлэн болгож, реклам, титрэн мэдээллийг 5, 6 дугаар сард Монголын Үндэсний олон нийтийн телевиз болон Ubs телевизээр батлагдсан хуваарийн дагуу нэвтрүүлсэн.

 • 2 дугаар сарын 25-наас 3 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд Монголын Үндэсний телевиз, MNC, C1, MN25, ТМ телевиз, www.ikon.mn, www.medee.mn, www.montsame.mn сайт болон Өнөөдөр сонинд Иргэний бүртгэлийн газрын дарга Д.Энхцэцэг гадаад паспортыг чиптэй болгох асуудлаар ярилцлага, мэдээлэл өгсөн.
 • 3 дугаар сарын 25-наас 31-ний өдрүүдэд Иргэний бүртгэлийн газрын дарга Д.Энхцэцэгийг сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд тус газраас хэрэгжүүлж байгаа ажил болон сонгогчдын нэрийн жагсаалт, баримт бичгийн зөрчил, шилжилт хөдөлгөөн зогсох сэдвийн хүрээнд МҮОНРТ-ийн 1-р суваг ММ агентлагийн Цагийн хүрд, МҮОНРТ-ийн 2-р сувгийн “Эрх зүйн хөтөч” 30 минут, UBS телевизийн “Энэ сэдвээр” 15 минутын Зочны цаг,  MN25 болон С1 телевизийн 10 минутын Зочны цаг, ETV телевизийн 30 минутын Тодруулга нэвтрүүлэг, ТМ телевизийн Мэдээний зочин, Eagle телевизийн 30 минутын “Өдрийн зочин”, Монголын радиогийн 20 минутын ярилцлагын шууд, шууд бус нэвтрүүлэгт тус тус оролцуулсан.
 • 5 дугаар сарын 13, 14-ны өдрүүдэд “17 мянган иргэн шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээгүй байна” гэх мэдээлэл зарим мэдээллийн сайтуудаар гарсан. Тиймээс энэ асуудлыг хэвлэл  мэдээллийнхэнд зөвөөр ойлгуулж, залруулах зорилгоор Иргэний бүртгэлийн газрын дарга Д.Энхцэцэгийг Etv, nbs, Tv9,  ntv телевиз  болон news.mn, mass.mn сайтад ярилцлага өгөх ажлыг зохион байгуулсан.\
 • 5 дугаар сарын 20-ны өдөр иргэний шилжилт хөдөлгөөний асуудлаар Нийслэлийн Улсын бүртгэл, статистикийн хэлтсийн дарга Б.Наранцэцэг Tv9 телевизэд ярилцлага өгсөн.
 • 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Монголын Үндэсний телевизийн “Хэлэлцүүлэг” 45 минутын шууд нэвтрүүлэгт сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар ИБГ-ын дарга Д.Энхцэцэг оролцсон.
 • Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  төлөвлөгөөний дагуу 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн www.news.mn , www.zaluu.com  сайтуудаар сонгуулийн видео баннерыг байршуулсан. Мөн мэдээний титрийг 9 телевизэд өгч цацуулсан.
 • UBS , Монголын үндэсний телевизээр 5 дугаар сарын 5-наас 25-ны өдрүүдэд нийт 40 удаа сонгуулийн сурталчилгаа хуваарийн дагуу цацагдаж олон нийтэд хүрсэн. Мөн Монголын үндэсний телевизээр сонгогчдын нэрийн жагсаалттай танилцах,иргэний шилжилт хөдөлгөөн 4 сарын 30-наас 60 хоногийн хугацаанд түр зогсох тухай урсдаг мэдээллийг 6 дугаар сарын 01-ний өдрөөс цацаж эхэлсэн.
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн гадна дэлгэцээр сонгуулийн рекламыг 05 дугаар сард 10 удаа явуулав.
 • Сурталчилгааны төлөвлөгөөний дагуу иргэний бүртгэлтэй холбоотой иргэдийн ихээр сонирхдог асуулт,  хариултыг Иргэний бүртгэлийн газартай хамтран бэлтгэж байгууллагын цахим хуудасны “Түгээмэл асуулт хариулт”  буланд байршуулав.
 • Сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, иргэдийн сонгох эрхийг олгох зорилгоор байгууллагын  цахим хуудаст байршуулсан сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг иргэд олон нийтэд таниулах зорилгоор сурталчилгааны төлөвлөгөө, төсвийг гаргаж ерөнхий газрын даргаар батлуулсан. Энэ хүрээнд видео баннер хийлгэж zaluu.com, news.com мэдээллийн сайтад байршуулж эхэлсэн. Мөн Монголын үндэсний телевизийн Цагийн хүрд, UBS, TV5 телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн доогуур дээрх мэдээллийг 27-ны өдрөөс нэвтрүүлж эхэлсэн. ntv, sbn,  etv, eagle, tv8, mn25, tv9, c1 телевизүүд болон 24tsag.mn, zuwsomgolt.mn, newscom.mn сайтуудад цагаан мэдээ өгч олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын тооллого эхлэх гэж байгаа болон хэрэгжиж байгаа ажлын явцын талаарх мэдээллийг olloo.mn, mass.mn, zaluu.com, dorgio.mn, gogo.mn, montsame.mn shuud.mn, times.mn, Ikon.mn, news.mn сайтад зураггүй мэдээлэл өгч байршуулсан.
 • Мөн сурталчилгааны төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллого 5 сарын 1-нд дуусна” титрэн зарыг Монголын Үндэсний олон нийтийн телевизийн Цагийн хүрдээр 10 хоногийн турш урсгасан. МNB, TV5, Sbn, Ntv, Etv, Bloomberg телевизүүдэд өгч цацуулсан.

Инновацийн шийдэл-бидний амьдрал” уралдаант шалгаруулалтыг зохион байгуулахтай холбогдулан:
Тус уралдааныг зохион байгуулахтай холбогдуулан сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, төсвийг батлуулав. Төлөвлөгөөний дагуу Өдрийн сонин, Өглөөний сонинд шилдэг илтгэлийн уралдааны зарыг  2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны дугаарт нийтлүүлэв. Мөн Эрдэм, шинжилгээний байгууллага болон Их, Дээд сургууль зэрэг 60 гаруй байгууллагад уралдаант шалгаруулалт явуулах тухай албан бичгийг боловсруулж, удирдамжийн хамт хүргүүлэв. Түүнчлэн “Инновацийн шийдэл-бидний амьдралд” уралдаант шалгаруулалтын рекламыг шинэчлүүлж хийлгэсэн бөгөөд рекламыг Монголын Үндэсний телевиз, UBS, TV5 телевиз, news.mn, zaluu.com мэдээллийн сайтад тус тус цацаж нийтэд хүргэсэн. Мөн сурталчилгааны фостер, плакат нийт 300-г хэвлүүлж, Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн газартай хамтран Их, дээд, сургууль болон иргэдийн хөл хөдөлгөөн ихтэй газарт байршуулж, тогтоосон. Энэхүү уралдаант шалгаруулалтын талаарх мэдээ, зарыг 6 телевиз, 7 мэдээллийн сайтад, өдөр тутмын 3 сонин, Монголын радиод  өгч олон нийтэд хүргэж ажиллав. Үүний зэрэгээ и-иэйл маркетинг сурталчилгаа хийж 350 гаруй групп, 15 мянган аж ахуй нэгж байгууллагын и-мэйлрүү уралдааны талаарх бүхий л мэдээллийг хүргүүлэн сурталчилж ажиллав.
Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд
Энэ хүрээнд  хэрэгжүүлсэн ажлыг иргэд, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор зохион байгуулсан Хэвлэлийн бага  хуралд нийт 35 хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг урьж оролцуулан мэдээ, сурвалжлага бэлтгүүлсэн болно.  Монголын Үндэсний телевизээр 3 өдрийн турш бичлэг хийлгэж, Засгийн газрын 100 хоногийн бүрэн хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 10 минутын нэвтрүүлэг бэлтгүүлэн байгууллагын цахим хуудаст, фэйж хуудаст тус тус байршуулсан. 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд ОӨУБЕГ-ын даргыг Монголын Үндэсний телевизийн Зочны цагт оролцуулах ажлыг зохион байгуулав. ХЗДХЯ-нд ажлаа тайлагнах Хэвлэлийн бага хуралд 11 хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг оролцуулж, мэдээ сурвалжлага бэлтгүүлэв. Үүнд: телевиз 8, өдөр тутмын сонин 2, мэдээлллийн сайт 1 болно. Мөн Засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлыг тайланг Тамгын газраас авч редакторлахаас гадна шаардлагатай фото зурагнууд, холбогдох мэдээллийг нэмж Үндэсний шууданд, Монголын Үнэн сонинд тус тус нийтлүүлэв.
ОӨУБЕГ-ын 76 жилийн ой, бүртгэлийн ажилтны баярын хүрээнд Улсын бүртгэлийн ажилтны баярын хурлын талаарх мэдээллийг нэмэлтээр 6 мэдээллийн сайтуудад байршуулан олон нийтэд хүргэлээ. Мөн ХЗДХ-ын сайд С.Бямбацогт-ын “Монголын үнэн” сонин,  ОӨУБЕГ-ын дарга Р.Содхүүгийн Улсын бүртгэлийн ажилтны өдөрт зориулсан мэндчилгээг “Үндэсний шуудан” сонинд,  нэмэлтээр www.news.mn, www.zaluu.com сайтуудад байршуулан олон нийтэд хүргэв. Түүнчлэн Улсын бүртгэлийн ажилтны өдрийг тохиолдуулан МҮОНТ-ийн Зочны цаг 30 минутын хөтөлбөрт  /давталттай / ОӨУБЕГ-ын дарга Р.Содхүүг оролцуулав.
Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, хийсэн онцлох ажлын талаар 10 минутын видео нэвтрүүлгийг цахим хуудас, фэйсбүүк пэйж хуудсанд  байршуулан олон нийтэд сурталчлав.

14.2. Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр болон утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, факсаар хүлээн авч шийдвэрлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;

Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх нөхцөл боломжийг хангасан байна.

Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг тус газрын цахим хуудас дахь Зочны дэвтэр, Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах утас 1800-1890, иргэнд ээлтэй утас 70122014, Засгийн газрын https://zasag.mn цахим хуудасны 11-11 мэдээллийн төв болон бичгээр тус тус хүлээн авч хуулийн хугацаанд зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэн хариу өгч ажиллаж байна.

14.3. Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах албан хаагчийн нэр, албан тушаал, утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулах;

Иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэж, холбогдох мэдээллийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж, нийтэд мэдээлсэн байна.

Иргэдийг хүлээж авах цагийн хуваарь, өргөдөл, гомдол хүлээж авах ажилтны овог нэр, өрөөний дугаар, утасны дугаар, хаяг, байршлын талаарх мэдээллийг шинэчилж www.burtgel.gov.mn цахим хуудаст байршуулан ажиллав. Мөн  иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн  2016 оны 3 дугаар улирлын мэдээг цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээллээ. Түүнчлэн үйлчилгээний 1, 2, 3-р байрны болон ерөнхий газрын мэдээллийн самбарт иргэдийг хүлээж авах цагийн хуваарь, өргөдөл гомдол хэрхэн гаргах талаар болон  шийдвэрлэлтийн мэдээллийг  шинэчлэн байршуулав.

14.4. Иргэдийн өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлсэн байх;

2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаарУлсын бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утсанд 57999 иргэн холбогдож, https://burtgel.gov.mn цахим хуудас дахь Зочны дэвтэрт 170 иргэн санал, хүсэлт ирүүлснийг судлан үзэж тухай бүр холбогдох хариуг өгч ажилласан.
Шинэчлэлийн Засгийн газрын www.zasag.mn цахим хуудас дахь 11-11 төвд тус байгууллагын албан хаагчид болон үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар 432 иргэн хандсанаас санал хүсэлт 178, гомдол 233, шүүмжлэл 20, талархал 1, өргөдөл 0 тус тус байна. Дээрх санал, хүсэлт, гомдол, шүүмжлэлийг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллалаа.
2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаартус газарт иргэд байгууллагаас нийт 7864 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлсэнээс бичгээр 6281, 11-11 төвөөр 432, цахим хэлбэрээр 232, утсаар 420, биечлэн уулзсан 796, бусад хэлбэрээр 2-г тус тус хүлээн авч, тухай бүр шийдвэрлэн, иргэдэд хариу өгч ажиллаж байна.
Тайлант хугацаанд тус газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн 2016 оны 01-04 дугаар сарын мэдээ болон 2016 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын мэдээг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт тухай бүр байршуулж мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж байна.

15

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах

15.1. Авлига, хүнд суртал болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлох судалгааны ажлыг бусад хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэх. Түүний дагуу урьдчилан сэргийлэх удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

Арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.

 

Нийт албан хаагчдаас авлига, хүнд суртал болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлох талаар социологийн судалгааг авч ажилласан. Мөн авлига, хүнд суртал болон ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй бүртгэлийн байгууллагын ажлын байр, албан тушаалыг тодорхойлох судалгааны ажлыг төрийн бус байгууллагаар хийлгэхээр судлан ажиллаж байна.

15.2. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломжийг судлах, нэвтрүүлэх, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах,үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд тайлангийн хугацаанд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:

 • Нэрийн сан дахь ургийн овгийн мэдээллийг шууд оруулж байх програмын боловсруулсан.

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд анх удаа бүртгүүлж байгаа  иргэний ургийн овгийг зөвхөн ерөнхий газраас мэдээллийн санд тусгаж байсан нь  шат дамжлагыг бий болгож байсан тул аймаг, дүүргүүд нэрийн сан дахь ургийн овгийн мэдээллийг шууд оруулж байх програмын захиалгыг Мэдээлэл технологийн газар хүргүүлж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр үйлчилгээний хөнгөн шуурхай байдал хангагдсан.

 • Гадаад паспортын үйлчилгээний заал, танхимд ухаалаг дарааллын  системийг нэвтрүүлэх

Гадаад паспортын үйлчилгээний заал, танхимд ухаалаг дарааллын  системийг нэвтрүүлэн үйлчилгээний танхимыг камержуулан хяналт тавьснаар улсын бүртгэгч зөвхөн дугаар авсан иргэний хурууны хээг  шалгаж, гадаад паспортын хүсэлтийг хүлээн авч байна.  Энэ нь төрийн албан хаагчийн зүгээс танил талдаа давуу байдал олгон дугааргүй үйлчлэх, эзэн нь байхгүй материалыг хүлээн авах зэрэг авилгал үүсч болох эрсдлийг бууруулж байна.. 

 • Хөдөө, орон нутагт гадаад паспорт шат дамжлагыг бууруулах

Шинээр гадаад паспорт авах иргэний хүсэлтийг Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хүлээн авч, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийг хөтөлж, гадаад паспортын захиалгын хуудсыг хэвлэн тус хэлтэст ирүүлдэг болсон.  Үүний үр дүнд хөдөө, орон нутгаас гадаад паспорт захиалга авах үйлчилгээний дамжлагыг нэг шатаар бууруулсан. Өөрөөр хэлбэл хөдөө орон нутгаас ирсэн гадаад паспортын материал тус газрын орон нутаг хариуцсан улсын бүртгэгчид хүргэгдэн, паспорт захиалгын хуудсыг хэвлэсний дараа давхар хяналтын улсын бүртгэгч хянаж, гадаад паспорт хэвлэх үйлдвэрт хүргүүлдэг байсан бол хөдөө орон нутгаас паспортын  захиалгын хуудас хэвлэж тус газар ирүүлснээр материалыг давхар хяналтын бүртгэгч хянаж, үйлдвэрт хүргүүлэн үйлчилгээний шат дамжлагыг нэгээр  бууруулсан.

 • Торгуулийн хураамжийг POS машинаар төлөх үйлчилгээ үзүүлэх:

Иргэн, хуулийн этгээдийн торгуулийн хураамжийг POS машинаар төлдөг болох үйлчилгээг Голомт банктай хамтран нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

 • “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” ажиллуулж, улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх

  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн талаарх Засгийн газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  Дүнжингарав Мишээл, Драгон төвийн байранд  “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-үүдэд  улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

 • Хүн амын төвлөрөл ихтэй сумдад эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэх

Хүн ам болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн төвлөрөл ихтэй зарим сумдыг эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн  /ePRS/ системд холбох ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд ЭХЭБ-ийн сүлжээ татаж, улсын бүртгэгч томилуулсан. Сүлжээний төхөөрөмж захиалсан, бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна. Төв аймгийн Лүн сумын бүртгэлийн нэгжийг эрхийн бүртгэлийн сүлжээнд холбож Лүн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэ сант, Өндөрширээт, Заамар, Угтаал, Цээл, Баянхангай, Аргалант зэрэг 9 сумын 24 мянган иргэнд  эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг ойртуулсан.

16

Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэ-рийг биелүүлэх

16.1. АТГ-аас зөрчил арилгуулахаар болон    хариуцлага тооцож арга хэмжээ авахуулахаар хүргүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу   шаардлагатай  арга хэмжээг авч ажиллах;

Ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авсан байна.

 

2016 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар тус газрын албан хаагчдаас албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, ёс зүйн болон сахилгын зөрчил гаргасан үндэслэлээр нийт 6 тушаалаар 6 албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хууль болон,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Улсын бүртгэлийн ажилтны ёс зүйн дүрэм, тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.

16.2. АТГ-ын мөрдөн байцаагчаас гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн мэдэгдлийг биелүүлэх,  арга хэмжээ зохион байгуулах;

Ирүүлсэн мэдэгдлийн дагуу гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгасан байна.

Нийслэлийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор хууль цаазын зөвлөх Д.Дашиймаагаас ОӨУБЕГ-т ирүүлсэн 22 дугаартай мэдэгдлийн дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган удирдлагаар батлуулан Хяналтын газар, Иргэний бүртгэлийн газартай хамтран прокурорын мэдэгдэлд дурдсан албан хаагчдад холбогдох хууль тогтоомжийг танилцуулан цаашид зөрчил гаргахгүй байх талаар сануулга өгч ажилласан.
Прокурорын газраас ирүүлсэн мэдэгдэлтэй холбогдуулан АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн мэдүүлгийн бүрдүүлэлт дүн шинжилгээний албаны ажилтан комиссор Д.Эрдэнэцэцэгтэй хамтран ашиг сонирхлын зөрчил мэдэгдэл тайлбар гаргах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар соён гэгээрүүлэх сургалтыг зохион байгуулав

16.3. Авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгож, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох;

Холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулсан байна.

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж байгаа дүрэм, журам, заавар, шийдвэрт авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн зүйл, заалт алга байна.

16.4. АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж  ажиллах;

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан хаагчийн талаарх мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.

АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд албан хаагчдад ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулан  нийтэд мэдээлж байна.
.

Хоёр. Авлигатай тэмцэх санал, санаачилга

17

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргий-лэх арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх

17.1. Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг цаг хугацаандаа хэрэгжүүлж ажиллах;

Төлөвлөгөө боловсруулж, төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

 

Тус газрын албан ёсны цахим хуудас https://burtgel.gov.mn болон мэдээллийн самбарт авлигын эсрэг үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах буланг ажиллуулж, мэдээллийг тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна.
Уг ажлын хүрээнд иргэд тус газрын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх бүх мэдээллийг  энгийн ойлгомжтой, хүртээмжтэй шуурхай байдлаар хүргэх, зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээний баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн жагсаалт, маягтыг татаж авах, хайлт хийх зэрэг хэрэгтэй мэдээллээр энгийн хялбар аргаар  үзэх, ашиглах боломжийг бий болгож өгсөн.

17.2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг 11 дүгээр сарын 15-ны дотор АТГ-т хүргүүлэх, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл, ололт амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх саналыг тайланд тусгасан байх;

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг тогтоосон хугацаанд АТГ-т хүргүүлсэн байна.

Тус газрын 2016 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г боловсруулж, ерөнхий газрын даргаар батлуулан, Авлигатай тэмцэх газар болон нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар, 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон бусад газар, хэлтэст хүргүүлэн, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.
Мөн тус газрын 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан, 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын цахим хуудаст байршуулж олон нийтэд мэдээлж байна.

18

Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт

18.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал санаачилгад нэгдэх,

Санал, санаачилгад нэгдсэн байна.

 

АТГ-аас судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний SICA ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн 2016 оны Шударга байдлын үнэлгээ, судалгааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн тус байгууллагад 1 болон түүнээс дээш жил ажиллаж буй албан хаагчдын нэрсийн жагсаалтыг гарган хүргүүлж, шуурхай хуралдаанд удирдлага болон газар хэлтсийн дарга нарт танилцуулж мэдээлэл хийсэн. Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний SICA ХХК-ийн судалгааны 2 ажилтныг сонгогдсон албан хаагчид болон тус байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдээс судалгаа, мэдээлэл авах боломжоор хангаж, 2 өдөр хамтран ажилласан.
Мөн Өвөрхангай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага хувийн хэвшлийн байгууллагаас гарсан санал санаачилгад нэгдэх үйл ажиллагааны хүрээнд Өвөрхангай аймгийн 2013 оны ИТХ-ийн 82 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хамгаалах”  дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Арвайхээр сумын 2 дугаар сургуулийн дэргэдэх тусгай бүлгийн сурагчдын “Хүүхэд бүхэн хайрын хаан”-2 урлагийн тоглолтыг “Найзуудаа дэмжицгээе” аян өрнүүлэхэд хэлтсийн ажилчдаас хандив цуглуулж, аянд нэгдсэн.
Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан санал санаачилгад нэгдэн хамтран ажиллаж байна.

18.2. Байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд /Газар, хэлтсийн дарга нар/ авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт, үлгэр жишээ байдлаа илэрхийлж нэгээс доошгүй ажил шинээр санаачилж зохион байгуулах;

Авлигын эсрэг ажлыг шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн байна.

Тус газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд АТГ-ын Соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран,  гарын авлага, материаыг тус газраас гаргуулан авч, Нийслэлийн Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд тарааж, албан хаагч болон иргэдэд танилцуулан ажиллахыг үүрэг болгон ажиллаж байна.
Гадаад паспорт олголтыг програмд оруулж, иргэд олголтоос гадаад паспорт авахад зарцуулах хугацааг 2 дахин багасгах зорилгоор олголтын заалыг зориулалтын дагуу тоноглож, энэ чиглэлээр Мэдээллийн технологийн газартай хамтарч ажилласан. Уг програмыг амжилттай туршиж байна.
Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээний танхим, 1, 2 дугаар  давхарт иргэдэд зориулсан ширхэг мэдээллийн самбар хийсэн. Энэхүү самбарыг хийх санхүүжилт нь төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж байгууллагын төсвөөр шийвэрлэх боломжгүй байсан тул тус газар өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо дайчилж, дээрх самбарыг хийлгэж, иргэдийг мэдээллээр ханган ажилласан.
Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга нарын санаачлагаар бүх албан хаагчдын компьютер болон нөөтбүүкэн дээр “Бид авлига авахгүй, өгөхгүй” гэсэн логоог хэвлүүлэн наасан.

18.3. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгийг байгууллагын төсөвт тусган санхүүжүүлэх;

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн байна.

Авлигатай тэмцэх газартай хамтран байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдын төлөөллийг оролцуулан 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа явуулсан. Сургалтын үеэр холбогдох боршур, плакат, ухуулах материалыг тараан ажилласан.
Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс байгууллагын холбогдох зардлаас 2016 онд мэдээллийн самбарт байршуулах гарын авлага хэвлэх зориулалтаар 56.0 мянган төгрөгийг зарцуулж сумдын бүртгэгч нарт хүргүүлж ажилласан. Авилгагүй хамт олон хөлтэй самбар хийлгэж бүх албан хаагчид “БИД АВИЛГАГҮЙ ХАМТ ОЛОН“ нэртэй хуудсанд гарын үсэг зурж аймгийн ЗДТГ-ын хүлээлгийн танхимд байршуулсан.

19

Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх

19.1. Албан тушаалтан, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион байгуулах;

Сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна.

 

Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын тасралтгүй сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах  үүднээс сургалт, семинар зохион байгуулах замаар албан хаагчдын мэдлэг чадавхийг дээшлүүлж, мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилтын хүрээнд 2016 онд  Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс 21 удаагийн сургалт, семинар зохион байгуулж төв орон нутгийн давхардсан тоогоор 2410  албан хаагчийг хамруулсан бөгөөд иргэд, төрийн албан хаагчид болон гадаад дотоодын олон улсын байгууллагын ажилтнууд оролцсон 16 удаагийн сургалт семинарыг бусад газар, хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж  нийтдээ 7466 хүнийг хамруулж хууль тогтоомжийг таниуллаа.
Улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны нэгдсэн сургалт, семинар
Улсын бүртгэл статистикийн газрыг шинэчлэн байгуулсантай холбогдуулан Салбарын удирдах ажилтны сургалтыг 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-наас 29-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.
2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа ололт амжилтыг дүгнэж, цаашид хийж гүйцэтгэх ажлаа  төлөвлөх, төрийн үйлчилгээг үнэн зөв, бодитой хүргэхийн тулд өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллах дүрэм, журам, заавар зөвлөмж, онол практикийн мэдлэг олж авах зорилготой  зохион байгуулагддаг уг сургалтад төв орон нутгийн нийт 135 удирдах албан хаагчид хамрагдлаа.
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын бүтэц зохион байгуулалт шинээр батлагдсан, Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд орон нутгийн удирдах ажилтны нэгдсэн сургалтыг 10 дугаар сарын 3-4-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтад  21 аймгийн 63 албан хаагчийн хамрууллаа.
Мөн бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, шинээр хэрэгжиж эхлэх эрх зүйн актуудын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор  орон нутаг болон нийслэлийн нийт удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг 12 дугаар сарын 09-ны өдөр зохион байгуулж  55 удирдах ажилтан оролцов.
Хууль тогтоомжийг сурталчлах хүрээнд албан хаагчдад зориулсан сургалт
Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны 1/2129 тоот албан бичгээр орон нутаг дахь сумдын улсын бүртгэгч, статистикийн ажилтнуудыг бүрэн хамруулж,  шаардлагатай хууль тогтоомж, анхаарах асуудлуудаар нэмэлт сэдэв боловсруулж мэдээлэл хүргэсэн.
Энэхүү сургалтад 21 аймгийн Бүртгэл, статистикийн газрын нийт 759 албан хаагчдыг хамруулсан байна.
Барьцааны гэрээний мэдэгдлийг бүртгэх, барьцаанд байгаа эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийг хэрхэн шилжүүлэх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг түдгэлзүүлэхэд анхаарах асуудлуудын талаар Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас төвийн болон Нийслэлийн Дүүргүүдийн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын ахлах бүртгэгч нарт чиглэл мэдээлэл өглөө. Энэхүү мэдээллийг 2 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 26 албан хаагчийг хамруулсан.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт зориулсан ээлжит сургалтыг 5 дугаар сарын 09-ны өдөр зохион байгуулж нийтдээ УБСЕГ, Нийслэл, дүүргийн 63 улсын бүртгэгчийг оролцууллаа.
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт зориулсан “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тулгамдсан асуудал, барьцааны гэрээний бүртгэл, е-PRS2 програмын өөрчлөлт” сэдэвт хэлэлцүүлэг- сургалтыг 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр зохион байгуулж 93 албан хаагчийг хамрууллаа.
Хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус барьцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс 12 дугаар сарын 14-ны өдөр онлайнаар эд хөрөнгийн эрхийн 77 бүртгэгчийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулав.
УБСЕГ-ын 2016 онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр  Хуулийн Этгээдийн Бүртгэлийн Улсын бүртгэгч нар болон Аймаг, Нийслэлийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хариуцсан нийт 28 бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтыг зохион байгуулахад ХСИС-тай хамтран ажиллаж  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Тамга тэмдэг болон баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэнийг таньж мэдэх арга зүй”  сэдвээр  багш Цагдаагийн ахмад н.Сүлдийг урьж оролцууллаа.
Түүнчлэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт зориулсан ээлжит онлайн сургалтыг Боловсрол сургалтын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэх нь сэдвээр 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 24 албан хаагчийг хамруулан зохион байгуулахаар төлөвлөн хөтөлбөр боловсруулаад байна.
Тус газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар болон аймаг нийслэлийн хяналтын чиг үүрэг бүхий 34 албан хаагчийг хамруулан “Улсын байцаагчийн дүгнэлт үйлдэх арга зүй” сэдвээр 5 сарын 13-ны өдөр онлайн сургалтыг зохион байгууллаа.
Авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвээр Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 7 дугаар сарын 05-ны өдөр сургалт зохион байгуулж 50 гаруй албан хаагчийг хамрууллаа.
Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаар  зохион байгуулсан сургалт
Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллого 2016.04.01-ээс орон даяар эхлэхтэй холбогдуулан орон нутгийн болон нийслэлийн Бүртгэл, статистикийн хэлтсийн дарга нарыг хамруулсан сургалтыг 2016 оны 03 дугаар сарын 24-нөөс 25-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтад нийтдээ 64 удирдах албан хаагч хамрагдсан бөгөөд сургалтын хөтөлбөрт шинээр батлагдсан бүртгэлийн  хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаар мэдээлэл өгсний сацуу  Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр нарийвчилсан чиглэл хүргэлээ.
Захиргааны ерөнхий хууль шинээр батлагдан энэ оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхтэй холбогдуулан энэхүү хуулийн талаар мэдээлэл өгөх сургалтыг Хууль зүйн яамтай хамтран 3 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа. Энд нийт 86 ажилтан оролцож шинээр батлагдсан хуулийн талаар тодорхой мэдээлэлтэй боллоо.
Хууль Зүйн сайдын 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн А/210 тоот тушаалаар батлагдсан “Хууль сахиулах салбарын инновацийн дэд бүтэц /2015-2020/-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах үүднээс Хууль Сахиулахын Их Сургуулиас “Хууль сахиулах салбарын инноваци” сэдэвт лекц, ярилцлагыг 03 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад нийт газар, хэлтсүүдийн төлөөлөл бүхий нийт 36   албан хаагч оролцлоо.
Монгол улсад эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дунд хугацааны стратеги, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь”, “Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг ерөнхий газрын 30 гаруй албан хаагчдыг хамруулан 12 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэ сургалтад Хүний эрхийн үндэсний комисс, Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн зөвлөх, Замын Цагдаагийн газраас холбогдох мэргэжлийн хүмүүс сургагч багшаар ажиллалаа.
Иргэдэд зориулсан эрх зүйн сургалтын чиглэлээр
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх  ээлжит сургалтыг  энэ сарын 15-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа.
Улсын хэмжээнд 108 000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг гэсэн статистик бий бөгөөд эдгээр иргэдийн эрхзүйн  мэдлэг дутмагаас болж эрх нь зөрчигдөх, төрийн үйлчилгээг авч чадахгүй хугацаа алдах тохиолдол бий.
Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд Улсын бүртгэл, статистикийн  үйлчилгээ, үйл ажиллагааг таниулах, Иргэн, Эд хөрөнгийн эрхийн, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл болон Статистикийн мэдээлэл, Сонгуулийн хуулийн талаар эрх зүйн ойлголт өгөх нь энэхүү сургалтын  зорилго байлаа.
Энэ удаагийн сургалтад Сэргээн Засалт Хөгжлийн Үндэсний төвийн багш, оюутнууд  болон Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болох нийт  65 гаруй иргэн хамрагдлаа.
Сургалтад хамрагдсан сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж сургалтын үйл ажиллагааг дохионы хэлээр тайлбарлан таниуллаа.
Мөн бичиг баримтаа гээгдүүлсэн, үрэгдүүлээд дахин авах гэж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тухайн өдөр СБД-ийн Бүртгэл, статистикийн хэлтэс захиргааны хариуцлагын хөнгөлөлттэйгөөр дахин авах боломжоор хангасан нь сайшаалтай байлаа.
Хэрэглэгчийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтын чиглэлээр
УИХ-ын хууль тогтоох үйл ажиллагааны судалгаа, шинжилгээний чадавхийг сайжруулах зорилгоор Статистик мэдээллийн нэгдсэн санг ашиглах, мэдээлэл боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх арга зүйн сургалтыг /2016.03.30/ Төрийн ордны Нээлттэй сонсголын танхимд зохион байгууллаа.
Сургалтанд УИХ-ын Тамгын газрын Судалгааны хэлтэс, Хяналт үнэлгээний хэлтсийн Төсвийн шинжилгээний хэсэг, Эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын албаны ажилтнууд, УИХ-ын гишүүдийн зөвлөх, туслах нийт 42 хүн сургалтад хамрагдлаа.
УИХ-аар хэлэлцэн баталж буй хууль, тогтоомжийн эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо судалгааг сайжруулах, судалгаа, мэдээллээр уян хатан, шуурхай хангах, судлаач, шинжээчдийн техник шинжилгээний ур чадварыг сайжруулахад уг сургалт чухал ач холбогдолтой боллоо. 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Сургалтын төвтэй хамтран төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн статистикийн мэдээлэл, судалгаа хариуцсан 25 ажилтанд 2016 оны 4 сарын 14-ний өдөр сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтаар Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар, Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны төвийн ажилтнууд “Статистикийн үндсэн аргуудыг ашиглах нь”, “Статистикийн тухай ойлголт, судлах зүйл”,  “Хүн амын статистикийн мэдээлэл, тэдгээрийг тооцох арга зүй”, “Нийгмийн салбарын статистикийн мэдээлэл, тэдгээрийг тооцох арга зүй”, “Гэмт хэргийн статистик судалгаа шинжилгээ хийхдээ SPSS программ ашиглах нь” сэдвээр хичээл зааж, оролцогчдын сонирхсон асуултад хариулав.
Хууль зүйн сургуулийн оюутнуудад байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцуулах ажлын хүрээнд Шихихутуг дээд сургуулийн эрх зүйн 3-р ангийн 25 оюутнуудад байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцуулах сургалтыг 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

19.2. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлэх;

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг зөв үнэлсэн байна.

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр байгууллагын дотоод журамд санал оруулсан. Мөн албан хаагчид, нэгжийн үйл ажиллагааг хараат бус хөндлөнгийн нөлөөлөлгүй үнэлэх зорилгоор "Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал"-ын боловсруулж, 12 сарын 8-ны өдөр ерөнхий газрын даргын А/416 тушаалаар батлуулсан.

19.3. Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын хүрээнд илрүүлсэн авлигын зөрчилд арга хэмжээ авч, албан хаагчдад цахим хуудсаар мэдээлэх;

Авлигын зөрчилд арга хэмжээ авсан байна.

Хяналтын газраас Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хийсэн гүйцэтгэлийн шалгалтаар үйлчилгээний хураамж төлөөгүй байсан зөрчлийг илрүүлж нөхөн төлүүлсэн. Дотоод аудитын хүрээнд авлигын зөрчил одоогоор илрээгүй байна.

19.4. Бусад байгууллага, иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчилд арга хэмжээ авч, цахим хуудсаар мэдээлэх;

“Монгол болгаргео” ХК-ийн бүртгэлийн хувьцааны бүртгэл, хяналтын байцаагчийн дүгнэлттэй холбоотой АТГ-аас гаргасан гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийгдэж гомдолд дурдсан асуудал тогтоогдоогүй болно.

19.5. Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтаар илэрсэн авлигын гэмт хэрэг /шүүхээр шийдвэрлэгдсэн/ ба бусад зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах.

Авлигын зөрчилтэй холбоотой асуудлыг арилгах арга хэмжээ авах

Иргэн З.Загдсүрэнгээс АТГ-т гаргасан гомдолыг шалгуулахаар ОӨУБЕГ-т шилжүүлсэн ба АТГ-ын албан бичгийн дагуу Өмнөговь аймгийн УБХ-ийн даргатай холбогдох ёс зүйн зөрчил байгаа эсэхийг шалгах ажиллагаа хийгдэж байна.

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт