ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА (ДОӨБ) УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА

I. Уралдаант шалгаруулалтын зорилго 

Техник, технологийн инновацийг эдийн засгийн хөгжлийн нэгэн хөдөлгүүр хүч гэж өргөнөөр хүлээн зөвшөөрдөг юм.  Шинэ технологи нь өдөр тутмын амьдралд бидний өмнө тулгарч байдаг техникийн бэрхшээлийг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан шийдвэрлэх боломжийг олгодог. Ийм технологийг “Appropriate Technology” (AT) буюу “Оновчтой Технологи” гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь хөгжлийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Технологийн инновацийг, түүнчлэн оновчтой технологийг бий болгоход патентийн баримт бичигт агуулагддаг мэдээллийг үндсэн эх сурвалж болгон ашигладаг. Шинэ технологийг боловсруулах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд патентийн мэдээллийг системчилсэн байдлаар дүгнэн үзэж ашиглах хэрэгтэй байдаг. 

Энэхүү уралдаант шалгаруулалт нь өдөр тутмын амьдралд инновацийг бий болгохтой холбоотой нээлттэй уралдаан бөгөөд үндсэн зорилго нь бидний өмнө өдөр тутам тулгарч байдаг техникийн бэрхшээлтэй аливаа асуудлыг шийдвэрлэх, ингэхдээ “Оновчтой Технологи” ба “Оновчтой Загвар”-ын шийдлийг олох, патентийн мэдээллийг ашиглаж сурахад оршино. Түүнчлэн олонтаа гарч байдаг техникийн бэрхшээлийг нэн ялангуяа манай орны нөхцөл байдалд тохируулан шийдвэрлсэн инновациийг дэмжиж урамшуулна. Оролцогчид тодорхой нэг техникийн асуудлыг тодорхойлж оновчтой технологи ба загварыг олох явцад патентийн мэдээллийг судлах хэрэгтэй болно. Өөрөөр хэлбэл, шийдлийг бодож олохдоо патентийн мэдээллийг ашиглах нь энэ уралдааны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох юм. 

Энэхүү уралдаант шалгаруулалтыг ДОӨБ-аас зохион байгуулж байгаа бөгөөд хамтран зохион байгуулагч нь Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, дэмжигч байгууллага нь БНСУ-ын Оюуны өмчийн газар байна. Монгол Улсад зохион байгуулж байгаа уг уралдаанд Монгол Улсын иргэн болон байнгын оршин суугч оролцох эрхтэй юм. 

II. Оролцогч байгууллагууд ба ажил үүргийн хуваарилалт

Энэхүү уралдааныг дараах оролцогч байгууллагууд хамтран зохион байгуулна: 

1) Дэлхийн Оюуны Өмчийн Байгууллага (ДОӨБ)

World Intellectual Property Organization (WIPO)

34, Chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20, Switzerland www.wipo.int

2) Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (МУОӨУБЕГ) 14171 Улаанбаатар хот, 

Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж  Монгол Улс www.ipom.mn                      

МУОӨУБЕГ нь тус уралдааныг хамтран зохион байгуулах бөгөөд логистикийн ба техникийн дэмжлэгийг үзүүлнэ. Түүнчлэн, МУОӨУБЕГ нь хамтран зохион байгуулагчийн хувьд уралдаанд хамарах шаардлагатай мэдээллээр хангах үүрэгтэй бөгөөд уралдаанд оролцох хүсэлтийг хүлээн авах, патентийн мэдээллийг ашиглах боломж олгох, уралдааны үеэр оролцогчдод туслалцаа үзүүлнэ. 

3) БНСУ-ын Оюуны өмчийн газар (БНСУОӨГ)

The Korean Intellectual Property Office (KIPO)

Government Complex-Daejeon,139 Seonsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea (302-701) 

www.kipo.go.kr

Уралдаан явуулах дүрэм, журмыг ДОӨБ, МУОӨУБЕГ, БНСУОӨГ-аас боловсруулсан болно. 

III. Уралдааны явц

1. Уралдааны хуваарь 

2016 оны 10-р сарын 26 – 11-р сарын 25 Олон нийтэд зар түгээх

2016 оны 11-р сарын 29 ба 30  Чиглүүлэх сургалт

2017 оны 3-р сарын 10 Уралдаанд оролцох материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа

2017 оны 4-р сарын 25-26 Эцсийн шалгаруулалт, шагнал гардуулах ёслол, сургалт

2. Уралдаанд оролцоход тавигдах шаардлага

Уралдаанд Монгол Улсын иргэн, байнгын оршин суугч судлаач,  зохион бүтээгч, их  дээд сургуулийн багш, оюутан, сурагч оролцох эрхтэй. 

(Оролцогчид уралдаанд дангаараа эсхүл багаараа оролцох боломжтой)

3. Чиглүүлэх сургалт

Уралдаанд оролцох сонирхол бүхий хүмүүст зориулж патентийн мэдээллийн чиглүүлэх сургалт явуулж уралдааны талаар дэлгэрэнгүй удирдамж өгнө.

4. Уралдаанд оролцох материал ирүүлэх 

Оролцогчид : 

- өөрийн эргэн тойронд байгаа техникийн бэрхшээлийг тодоройлж шийдлийг нь сэдэж олох;

- техникийн шийдлийг гаргахдаа патентийн мэдээллийг ашиглаж түүнд иш татна.

Уралдаанд оролцох материалыг хавсралтад буй стандарт загварын дагуу ирүүлнэ. Оролцогчид өөрийн материалыг дугтуйнд хийж битүүмжлэн нэр, холбоо барих утас, цахим хаягаа тэмдэглэж ОӨУБЕГ-ын Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн газарт (МТҮП, 4-р давхар, өрөөний дугаар-404) хүргүүлнэ. Тогтоосон хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй. 

5. Дүгнэх ба сонгон шалгаруулах

Уралдаанд оролцох материалыг 2 үе шаттайгаар дүгнэнэ. Эхний үе шатанд оролцогчдоос бичгээр ирүүлсэн материалыг дүгнэж үүнээс 10 хүртэлх материалыг дараагийн шатны шалгаруулалтад оруулна. Хоёр дахь үе шатанд оролцогчдын аман танилцуулгыг дүгнэн тэргүүний 3 материалыг шалгаруулна. 

1) Эхний шалгаруулалт 

Ирүүлсэн бүх материалыг хоёр бүлэгт хувааж тус тус дүгнэж 10 хүртэлх материалыг дараагийн шатанд сонгон шалгаруулна. 

Эхний шалгаруулалтын дүнг сонгон шалгаруулах комиссийн гишүүдэд аман танилцуулга хийгдэхээс өмнө танилцуулна (дэлгэрэнгүйг доороос үзнэ үү).

Материал бүрийг дараах байдлаар дүгнэнэ: техникийн бэрхшээлийг хэрхэн судалж дүн шинжилгээ хийсэн (20%), инновацийн түвшин (20%), практикт нэвтрүүлэх боломж/практик ач холбогдол (40%) болон патентийн мэдээллийг ашигласан байдал (20%)..

2) Эхний шалгаруулалтад тэнцсэн материалыг дүгнэх

МУОӨГ-ын зохион байгуулагчид эхний шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдод шалгаруулалтад ирүүлсэн материалыг сайжруулах, аман танилцуулга бэлтгэх, танилцуулах талаар эрх зүйн болон техникийн зөвлөгөө, түүнчлэн патентийн мэдээллийн эх сурвалжийг хэрхэн ашиглаж болох талаар удирдамж өгнө. 

Шалгаруулалтад оролцогчид өөрсдийн эцсийн материалыг патентийн мэдээллийн талаарх зэрэг удирдамжийн дагуу бэлтгэн тогтоосон хугацаанд ирүүлнэ. 

Оролцогч бүр ашигласан патентийн мэдээллийн холбоосыг заан хэрхэн ашигласан, хир үр ашигтай байсан тухай танилцуулна. 

Оролцогчид өөрийн ирүүлсэн материалд үндэслэн аман танилцуулга бэлтгэнэ. 

Оролцогч тус бүр өөрийн танилцуулгыг 15-20 минутанд багтаан хийх бөгөөд үүний дараа асуултад хариулна. 

Эхний 3 байранд шалгарсан шийдлийг аман танилцуулгын дараа зарлана. 

Сонгох шалгаруулах комиссийн бүрэлдэхүүн нь 8 хүртэл хүнээс бүрдэх бөгөөд үүнд төрийн албан хаагч, патент, оновчтой технологийн асуудлаар мэргэшсэн хүмүүс болон бизнесийн салбарын мэргэжилтнүүд байна. Эцсийн шалгаруулалтыг эхний шалгаруулалтын шалгуурыг ашиглаж явуулна.

6. Шагнал

Эхний шалгаруулатад тэнцсэн оролцогчдод: 

  • МУОӨГ ба БНСУОӨГ-ын “Батламж” гардуулна 

Эцсийн шалгарууллатын эхний 3 байрыг эзэлсэн оролцогчдод: 

  • ДОӨБ-ын медаль,
  • мөнгөн шагнал (2,5 сая – 1 дүгээр байр; 1,5 сая – 2 дугаар байр; ба 1 сая – 3 дугаар байр) гардуулж
  • ДОӨБ-ын дараах зайны сургалтад үнэ төлбөргүй хамрагдах эрх олгоно

 - DL 301 Patents

- DL 318 Patent Information Search

- DL 320 Basics of Patent Drafting

Сонгон шалгаруулах комисс шаардлага хангасан материал үгүй байх тохиолдолд шагнал олгохгүй байх эрх эдлэнэ.

7. Дүгнэх сургалт

Аман танилцуулгын дараа оновчтой технологийг боловсруулах болон тэдгээрийг зах зээлийн эргэлтэд оруулах чиглэлээр нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулна. Оролцогчид ирээдүйтэй болон хэрэгтэй шинэ бүтээлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, зах зээлийн эргэлтэд оруулах талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжтой болно. 

IV. Холбогдох дүрэм 

1.Оюуны өмчийн асуудал 

1) Өмчлөл

Оролцогчид өөрийн шинэ бүтээлийн хувьд үндэсний хууль тогтоомжоор олгогдсон бүх эрхийг эдлэнэ. 

2) Нууцлал болон нууцыг задлахгүй байх гэрээ

Уг уралдааныг зохион байгуулахад оролцогч талууд, ялангуяа МУОӨГ, ДОӨБ болон сонгон шалгаруулах комиссийн гишүүд нууцлал болон нууцыг задлахгүй байх гэрээний дагуу нууцыг хадгалах үүрэг хүлээнэ. 

3) Шинэ бүтээлийг хамгаалах

Оролцогчид өөрсдийн шинэ бүтээлийг үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалуулах арга хэмжээ авах асуудлыг хариуцна. 

4) Зөрчил

Патентийн тогтолцооны хүрээнд технологийн тухай мэдээллийг нийтэд түгээн дэлгэрүүлж бусдад шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа хийх боломжийг олгодог тул оролцогчдын энэхүү боломжийг ашиглахыг бүрэн дэмжиж байгаа.  Хэдий тийм боловч судалгаа хийхдээ патентийн тогтолцооны хуулийг чанд сахиж патент эзэмшигчийн эрхийг хүндлэх шаардлагатай. Тиймээс, патентаар хамгаалсан шинэ бүтээлийг ашиглахаар төлөвлөж байгаа тохиолдолд холбогдох зөвлөгөө авахыг уриалж байна. 

2.Уралдаанд ирүүлсэн материалыг буцаах 

Оролцогчдод уралдаанд ирүүлсэн материалын хувийг өөртөө авч үлдэхийг зөвлөж байна. Уралдаанд ирүүлсэн материалын эх хувь болон цахим хэлбэрээр ирүүлсэн хувийн алийг нь ч буцаан олгохгүй. 

Уралдааны дараа ямар ч материалыг буцаан олгохгүйг дахин анхаарна уу. Уралдаан дууссаны дараа бүх материалыг устгах болно. 

3. Дүрэмд захирагдах 

Оролцогчийн уралдаанд оролцож байгааг дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно. 

4. Давуу болон халдашгүй эрх

Энд болон үүнтэй холоотой аливаа мэдээлэлд тусгасан аливаа заалт нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1947 оны оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр баталсан Төрөлжсөн байгууллагуудын давуу эрх болон дархан байдлын талаарх Конвенцийн дагуу ДОӨБ-ын эдлэх давуу болон халдашгүй эрх, түүнчлэн Швейцарийн Холбооны зөвлөл ба ДОӨБ-ын хооронд 1970 оны 12 дугаар сарын 9-нд байгуулсан ДОӨБ-ын эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон хэлэлцээр болон мөн өдөр батлагдсан уг хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Журамд заасныг хөндөхгүй.

5.Арбитрын шүүх

Энэ уралдаан болон түүнтэй холбоотойгоор үүссэн аливаа маргаан, гомдол эсхүл шүүхийн заргыг эвээр шийдвэрлснээс бусад тохиолдолд НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрхийн  комисс (UNCITRAL)-ийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй арбитрын шүүхийн дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

Томилох эрх бүхий албан тушаалтан нь Гааг дахь Байнгын ажиллагаатай арбитрын шүүхийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга байна. 

Нэг арбитрын шүүгчийг томилно.

Арбитрын шүүхийн үйл ажилгааг явуулах газар нь Швейцарь улсын Женев хот байна. 

Арбитрын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх хэл нь англи хэл байна. 

Маргааныг Швейцарийн хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

Хавсралт 1. [Уралдаанд ирүүлэх материалын стандарт загвар]

Уралдаанд ирүүлэх шийдлийн тодорхойлолт

1. Шийдлийн нэр 

2. Техникийн салбар

3. Техник, технологийн мэдээлэл

4. Хураангуй

Техникийн бэрхшээл

Шийдэл

Санал болгож байгаа шинэ бүтээлийн давуу тал, үр нөлөө

5.  Шийдлийн тодорхойлолт

6. Үйлдвэрлэлд ашиглагдах боломжтой байдал

7. Ишлэлийн жагсаалт

Патентийн баримт бичиг

Патентийн бус баримт бичиг

8. Зураг 

Хавсралт 2.  [Дүгнэлтийн тайлан]

ДОӨБ ба Сонгон шалгаруулах комиссд гаргах материалын дүгнэлтийн тайлан 

1. Оролцогч 

2. Тайлангийн хураангуй

3. Ирүүлсэн шийдлийн онцлог

4. Дэлгэрэнгүй дүгнэлт ба тайлбар

-  “Бэрхшээлийн дүн шинжилгээ” (20%)

- “Инновацийн түвшин” (20%)

- “Практикт ач холбогдол” (40%)

- “Патентийн мэдээллийн ашиглалт” (20%)

Хавсралт 3.  [Аман танилцуулгын стандарт загвар]

“Инновацийн шийдэл - бидний амьдралд” аман танилцуулга

1. Дэвшүүлж буй асуудлын мөн чанар, цар хүрээ

2. Техникийн шийдэл

3. Техникийн шийдлийг сэдэж олсон явц, ялангуяа техникийн асуудлыг шийдвэрлэх болон шийдлийг олоход патентийн мэдээллийг хэрхэн, ямар хэмжээнд ашигласан зэргийг талйбарлана. 

4. Практик хэрэглээ ба хүлээгдэж буй үр дүн

Хавсралт 4.  Аман танилцуулгын дүгнэх хуудас

1. Оролцогч

2. Шүүгч

3. Дэлгэрэнгүй дүгнэлт ба тайлбар

- “Бэрхшээлийн дүн шинжилгээ” (20%)

- “Инновацийн түвшин” (20%)

- “Практикт хэрэглэх боломжтой байдал” (40%)

- “Патентийн мэдээллийн ашиглалт” (20%)

4. Дүгнэлтийн хураангуй

5. Тайлбар

Видео мэдээ

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт