Иргэний шинэчилсэн бүртгэл явуулах журам

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын
2010 оны . . . дугаар тушаалын хавсралт
НЭГ. Нийтлэг үндэслэл


1.1. Энэхүү журмын зорилго нь иргэний шинэчилсэн бүртгэл /цаашид “Шинэчилсэн бүртгэл” гэх/ явуулах ажиллагааг зохион байгуулах, иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, тэдгээрт хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2. Монгол Улсын харьяат иргэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 5.3.1, 5.3.9, 5.3.12-т заасан төрсний, иргэний үнэмлэхийн, иргэний байнгын оршин суугаа газрын бүртгэлийг баталгаажуулах, 5.1.11-д заасан биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийг (гарын хурууны хээ) шинээр бүртгэнэ.

1.3. Хилийн чанадад амьдарч буй Монгол Улсын харьяат иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх асуудлыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хамтран баталсан журмаар зохицуулна.
1.4. Монгол Улсын иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх ажлыг улсын бүртгэгч, хорооны бүртгэлийн ажилтан /цаашид ”Бүртгэлийн ажилтан” гэх/ гүйцэтгэнэ.

ХОЁР.Иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэхэд баримтлах зарчим

2.1. Иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэхдээ дараах зарчмыг баримтлана. Үүнд:
2.1.1. иргэний шинэчилсэн бүртгэл нь эх нотлох баримтад үндэслэсэн байх;
2.1.2. иргэний баримт бичиг зөрчилгүй байх;
2.1.3. 16-аас дээш насны иргэнийг биечлэн бүртгэх;
2.1.4. 16-аас доош насны иргэний хувьд түүний эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч) нь бүртгүүлэх.

ГУРАВ. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

3.1. Иргэн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүртгүүлнэ:
3.1.1. иргэний үнэмлэх;
3.1.2. төрсний гэрчилгээ (1951 оноос хойш төрсөн иргэн);
3.1.3. Гэр бүлийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон бол шүүхийн шийдвэр, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж, түүний хуулбар.
3.1.4. Хүүхэд асрамжийн газар амьдарч байгаа бол тухайн байгууллагын тодорхойлолт.

ДӨРӨВ. Иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх ажиллагаа

4.1. Бүртгэлийн ажилтан 3.1-д заасан баримт бичгийг үндэслэн бүртгэлийн ажиллагааг явуулна. Үүнд:
4.1.1. иргэний регистрийн дугаараар иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас хайлт хийнэ;
4.1.2. биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтын программын төлөв дээр иргэний овог, эцэг (эх)-ийн нэр, нэр, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс,иргэний үнэмлэхийн дугаар харагдана. Эдгээр мэдээллийг иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний мэдээлэлтэй тулган шалгана;
4.1.3. биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтын шинээр оруулах мэдээллийг асуулгын дагуу бүртгэнэ;
4.1.4. иргэний цээж зураг, биеийн давхцахгүй өгөгдлийг (гарын 10 хурууны хээ) зориулалтын төхөөрөмжөөр зааврын дагуу авч, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санд хадгална;
4.1.5. биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн сангаас ИУБ31 маягтыг хэвлэн, иргэнээр шинэчилсэн бүртгэлд үнэн зөв бүртгүүлсэнийг нотлуулж, гарын үсэг зуруулна;
4.1.6. иргэний “иргэний үнэмлэх” дээр шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлснийг нотлох тэмдэглэл хийж, (код бүхий ломбоор лацдаж) ИУБ-31 маягтын тасалбарыг иргэнд олгоно;
4.1.7. иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл иргэний баримт бичиг дэх мэдээлэлтэй зөрүүтэй тохиолдолд төрсний, үрчилсний, овог, эцэг (эх)-ийн нэр, нэр өөрчилсний гэрчилгээ болон иргэний үнэмлэхийг үндэслэн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

ТАВ. Бүртгэлийн ажилтан шинэчилсэн бүртгэлийн хадгаламжийн нэгж үүсгэх

5.1.Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн 20 иргэн тутамд нэрийн жагсаалтыг 2 хувь хэвлэн бүртгэлийн ажилтан тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
5.2. 5.1 дэх жагсаалтыг 250 хүртэл хуудсаар дэвтэрлэж, архивын хадгаламжийн нэгж үүсгэнэ.
5.3. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэний цахим мэдээллийг зөөврийн хадгалах хэрэгсэлд хуулж, бичлэг хийсэн он, сар, өдөр, аймаг,нийслэл, сум, дүүрэг, хорооны нэрийг бичиж товьёогжуулна.
5.4. Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтыг гэмтээсэн, хүчингүй болгосон тохиолдолд маягт бүрийн «А» талд тайлбар хийж, бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагчид актаар шилжүүлнэ.

ЗУРГАА. Шинэчилсэн бүртгэлийн хадгаламжийн нэгжийг бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлэх

6.1.Иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэсэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягт, нэрийн жагсаалт, цахим мэдээлэл бүхий зөөврийн хадгалах хэрэгслийг сумын бүртгэлийн ажилтан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 14, хорооны бүртгэлийн ажилтан дүүргийн Бүртгэл, мэдээллийн тасагт 7 хоногийн дотор тус тус хүргүүлнэ.

6.2. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэний нэрийн жагсаалт бүхий 250 хуудсаар дэвтэрлэсэн архивын хадгаламжийн нэгжийн 1 хувийг бүртгэл хийгдсэн сум, хороонд үлдээж, 1 хувийг аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, дүүргийн Бүртгэл, мэдээллийн тасагт тус тус хүргүүлнэ.

6.3. Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь сумын бүртгэлийн ажилтны ирүүлсэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтыг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар галиглан “Б” талыг иргэний баримтын архивт үлдээн, “А” талыг нэрийн жагсаалтаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний баримтын архивт, цахим мэдээлэл бүхий хадгалах зөөврийн хэрэгслийг Мэдээлэл технологийн газарт 7 хоногийн дотор тус тус хүргүүлнэ.

6.4. Дүүргийн Бүртгэл, мэдээллийн тасаг нь хорооны бүртгэлийн ажилтны ирүүлсэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтыг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар галиглан нэрийн жагсаалтаар “Б” талыг Нийслэлийн бүртгэлийн газарт, “А” талыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний баримтын архивт, цахим мэдээлэл бүхий хадгалах зөөврийн хэрэгслийг Мэдээлэл технологийн газарт 7 хоногийн дотор тус тус хүргүүлнэ.

ДОЛОО. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэдийн хураангуй мэдээллийг биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулах, шалгах

7.1. Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, дүүргийн Бүртгэл, мэдээллийн тасаг нь сум, хорооны бүртгэлийн ажилтны ирүүлсэн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэдийн зөөврийн хадгалах хэрэгсэл дэх хураангуй мэдээллийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санд 3 хоногийн дотор оруулна.

7.2. Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санд иргэний гарын хурууны хээ, иргэний бүртгэл шалгагдана.

7.3 Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн сан болон иргэний улсын бүртгэлийн мэдээлийн сан дахь биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл давхардаагүй, мэдээлэл зөрчилгүй иргэнд иргэний бүртгэлийн дугаар олгогдоно.

7.4 Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл нь давхардсан иргэний мэдээллийг Бүртгэлийн хяналтын газарт шилжүүлнэ.

НАЙМ.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн маягтыг хүлээн авах

8.1 .Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтыг нэрийн жагсаалтын дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний баримтын архив хүлээн авна.


8.2. Иргэний бүртгэлийн дугаар олгогдсон иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн (ИУБ-31) маягтыг Иргэний баримтын архивын архивч баталгаажуулан иргэний хувийн хэрэгт байрлуулна.

8.3. Иргэний бүртгэлийн дугаар олгогдоогүй иргэний ИУБ31 маягт болон архивын эх нотлох баримтыг Иргэний бүртгэлийн газарт шилжүүлнэ.

8.4 Архивын эх нотлох баримттай зөрүүтэй, архиваас эх нотлох баримт нь олдоогүй иргэний ИУБ31 маягтыг Бүртгэлийн хяналтын газарт шилжүүлнэ.

ЕС. Иргэн шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдснийг мэдээлэх

9.1. Иргэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын цахим хуудас, нэгдсэн лавлах 1890 дугаарын утаснаас асуух болон бусад хэлбэрээр холбогдож нийслэлд 15 хоног, орон нутагт 25 хоногийн дараа “шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн нь баталгаажсан“ эсэх мэдээллээ авна.

9.2. Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн, иргэний бүртгэлийн дугаар олгогдсон иргэний мэдээлэл, нэрийн жагсаалтыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн байгууллага болон Улсын бүртгэлийн аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх нэгжид тус тус цахим болон цаасан хэлбэрээр 30 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

9.3. Иргэний бүртгэлийн дугаар олгогдоогүй иргэний мэдээллийг Улсын бүртгэлийн аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх нэгж сум, дүүргийн бүртгэлийн ажилтанд мэдээлнэ.

АРАВ. Шинэчилсэн бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт тавих

10.1. Шинэчилсэн бүртгэлийн ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүргийг Улсын бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

10.2. Шинэчилсэн бүртгэлийн ажиллагаанд дараах чиглэлээр хяналт тавина. Үүнд:

10.2.1. иргэнийг шинэчилсэн бүртгэлд бүртгэх;

10.2.2. бүртгэлийн ажилтны бүрдүүлсэн шинэчилсэн бүртгэлийн хадгаламжийн нэгжид;

10.2.3. иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн материалыг бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлэх;

10.2.4. шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийг цахим санд оруулах;

10.2.5. биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн маягтыг архивын материалтай тулгах;

10.2.6. биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдээллийн санд иргэний мэдээллийг шалгах;

10.2.7. иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн ажиллагааны програм хангамж, сүлжээний аюулгүй байдал, нууцлал:

10.2.8. иргэний бүртгэлийн дугаар олголт;

10.3. Хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч нь иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихад ‘’Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам’’-ыг мөрдлөг болгон ажиллана.

10.4. Шинэчилсэн бүртгэлийн ажиллагаа, бүртгэлийн ажилтны сахилгын хэм хэмжээ, энэ журмын биелэлтэд тавих хяналтыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүх шатны удирдлага хэрэгжүүлнэ.

10.5. Шинэчилсэн бүртгэлд хяналт тавих ажиллагаанд тусгай техник, тоног төхөөрөмж ашиглаж болно.

АРВАННЭГ. БУСАД

11.1.Энэхүү журмын холбогдох заалтыг зөрчсөн буруутай албан хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт