Монгол улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Монгол Улсын иргэн байнга оршин сууж байгаа засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөөд бүрмөсөн буюу түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэхэд энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2. Иргэн байнга оршин сууж байсан засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөөд 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухыг бүрмөсөн шилжин суурьших, 180 хоног болон түүнээс доош хугацаагаар шилжин суухыг түр шилжин суурьших гэнэ.

1.3. Бүх шатны сургууль, дамжаанд суралцах болон эмчлүүлж сувилуулахаар шилжигчид хугацаа харгалзахгүйгээр түр шилжсэнд тооцогдоно. Харин батлан хамгаалах, тагнуул, хил хамгаалах, гааль, төмөр зам, цагдаагийн байгууллагын шийдвэрээр 1 жилээс дээш хугацаагаар засаг захиргааны өөр нэгжид ажиллахаар томилогдсон иргэн тухайн оршин суух нутаг дэвсгэрийн иргэний бүртгэлийн албанд бүртгүүлж, иргэний үнэмлэхдээ тэмдэглэл хийлгэнэ.

1.4. Иргэнийг аймгаас аймагт, аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, мэдээлэх үүргийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хүлээнэ.

1.5. Иргэнийг аймаг болон нийслэлийн дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, мэдээлэх үүргийг сум, дүүргийн Засаг дарга хүлээнэ.

1.6. Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэхтэй холбоотой харилцааг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн   4 дэх хэсэгт заасны дагуу зохицуулна.

1.7. Энэхүү журмын биелэлтэд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв, түүний орон нутгийн алба болон тэдгээрийн холбогдох албан тушаалтан (иргэний бүртгэл, мэдээллийн хяналтын улсын байцаагч зэрэг) эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хяналт тавина.

Хоёр. Иргэн  шилжин  суурьших тухай  хүсэлт гаргах, түүнийг хүлээн авч шийдвэрлэх

2.1. Аймгаас аймагт, аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт шилжин суурьшихыг хүссэн иргэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт, аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьшихыг  хүссэн иргэн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт байнга оршин сууж байгаа баг, хороогоороо уламжлан өргөдөл гаргана.

2.2. Өргөдөлдөө овог, эцэг (эх)-ийн нэр, нэр, ам бүлийн байдал, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн эрхэлж байгаа ажил, мэргэжил, шилжих болсон шалтгаан, аль сум, дүүрэг, баг, хороонд шилжин суурьших болон амьдрах хаягийг тодорхой бичнэ.

2.3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь шилжин суурьших тухай иргэдийн хүсэлтийг Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

2.4. Иргэний шилжин суурьших тухай өргөдлийг шийдвэрлэх асуудлыг дор дурдсан үндэслэлээр түр хойшлуулж болно:

2.4.1. шүүхийн тогтоолоор баривчлагдсан, ял тэнсэн, эсхүл албадан ажил хийж байгаа бол шийтгэлийн хугацааг дуустал;

2.4.2. гэмт хэрэгт сэжигтэн, яллагдагчаар татагдсан бол уг хэргийг шийдвэрлэгдтэл;

2.4.3. гэр бүлээ цуцлуулах өргөдөл өгсөн бол энэ тухай шүүхийн шийдвэр гартал;

2.4.4. ажиллаж байсан татвар, банк, санхүүгийн байгууллагадаа өр төлбөртэй бол түүнийг барагдуултал;

2.4.5. асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээ орхиж байгаа бол түүнийг хэрхэхийг шийдтэл;

2.4.6. иргэний баримт бичгийн зөрчилтэй бол түүнийг арилгатал;

2.4.7. цэргийн албыг биеэр хаахаар татагдсан бол тухайн албыг хаах хугацаа дуустал;

2.4.8. хуульд заасан бусад үндэслэл.

Гурав. Шилжин суурьших хөдөлгөөнийг  бүртгэх, мэдээлэх

3.1. Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 26.3-т заасны дагуу дараахь баримт бичгийг үндэслэн иргэний шилжин суурьших хөдөлгөөнийг шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх дэвтэр (цаашид "Бүртгэлийн дэвтэр" гэх)-т бүртгэнэ:

3.1.1. Монгол Улсын иргэний үнэмлэх;

3.1.2. Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрээгүй бол түүний төрсний гэрчилгээ;

3.1.3. гадаад улсад байнга оршин суудаг Монгол Улсын иргэн бол үндэсний гадаад паспорт;

3.1.4. хорих газраас суллагдсан хүн бол шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газраас олгосон магадалгаа;

3.1.5. иргэнийг тухайн хүн мөн болохыг гэрчлэх бусад баримт бичиг;

3.1.6. батлан хамгаалах болон цагдаагийн байгууллагын алба хаагч бол томилогдсон тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр;

3.1.7. оршин сууж байсан нутаг дэвсгэрийн сум, дүүрэг, хорооны хүн амын бүртгэлээс хасуулсан тухай тодорхойлолт.

3.1.8. оршин сууж байсан нутаг дэвсгэрийн цэргийн штабын цэргийн бэлтгэл үүрэгтний бүртгэлээс хасуулсан тухай тодорхойлолт.

3.2. Иргэн аливаа засаг захиргааны нэгжид 180 хоногоос дээш хугацаагаар буюу бүрмөсөн шилжиж ирсэн бол  10 хоногийн дотор холбогдох сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт оршин суугаа газрынхаа хаягаар бүртгүүлж иргэний үнэмлэхдээ тэмдэглэл хийлгэнэ.

3.3. Түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг дор дурдсан журмаар бүртгэнэ:

3.3.1. иргэн 31-180 хоногийн хугацаагаар буюу түр шилжин суурьших тохиолдолд байнга оршин суудаг нутаг дэвсгэрийнхээ бүртгэлийн дэвтэрт "түр эзгүй" гэсэн тэмдэглэл хийлгэж, түр оршин сууж байгаа нутаг дэвсгэрийнхээ баг, хорооны Засаг даргад долоо хоногийн дотор бүртгүүлэх бөгөөд баг, хорооны Засаг дарга нь бүртгэлийн дэвтэрт "түр суугч" гэсэн тэмдэглэлийг заавал хийж Түр оршин суух үнэмлэхийг иргэнд олгох бөгөөд түр шилжин суурьшигчдын мэдээг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт сар бүрийн 5-ны дотор ирүүлнэ. Түр оршин суух үнэмлэхийн загварыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

3.3.2. иргэн түр оршин суух хугацаандаа байнга оршин суудаг нутаг дэвсгэртээ хүндэтгэх шалтгаанаар буцаж чадахгүйд хүрвэл түр оршин суух тэмдэглэлдээ сунгалт хийлгэж болох бөгөөд сунгах хугацаа нь 180 хоногоос илүүгүй байна;

3.3.3. бүх шатны сургуулийн удирдлага хичээлийн шинэ жил эхэлснээс хойш 1 сарын дотор засаг захиргааны бусад нэгжээс шилжин суралцагч иргэдийн овог, нэр, оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг тухайн аймаг, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлж хүн амын бүртгэлд бүрэн хамруулах арга хэмжээ авна;

3.3.4. иргэдийн аймаг, нийслэлийн дотор түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг тэдний өргөдөл болон энэ журмын 3.1-д заасан холбогдох баримт бичгийг үндэслэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, аймаг, хот дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг энэ тухай тодорхойлолт (ХААТР-22 маягт), хүн амын бүртгэлээс хасуулсан тодорхойлолтыг үндэслэн бүртгэнэ;

3.3.5. иргэдийн аймгаас аймагт, аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг тэдний өргөдөл болон энэ журмын  3.1-д заасан холбогдох баримт бичгийг үндэслэн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар; аймаг, хотод бүрмөсөн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг энэ тухай тодорхойлолт (ХААТР-24 маягт), хүн амын бүртгэлээс хасуулсан тухай тодорхойлолт, аймаг, нийслэлд бүрмөсөн шилжин ирэх хөдөлгөөнийг энэ тухай тодорхойлолт (ХААТР-23 маягт)-ыг үндэслэн тус тус бүртгэнэ;

3.3.6. бүртгэлийн дэвтрийн загвар, маягтыг Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв батална.

3.3.7. засаг захиргааны нэгжийн хооронд шилжин явсан, ирсэн иргэний хувийн хэргийг 30 хоногийн дотор холбогдох аймаг, нийслэл, дүүргийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба тухайн иргэний шилжин очсон нутаг дэвсгэрийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанд хүргүүлнэ.

3.3.8. тухайн засаг захиргааны нэгжид шилжин ирээд тодорхой хаягаар суурьшсан, шилжүүлгээ албан ёсоор хийлгээгүй, өөрийн биеэр очих санхүүгийн боломжгүй энэхүү журмын 2.4-т заасан шилжин суурьшихыг түр хойшлуулах үндэслэлгүй иргэний хувийн хэргийг тухайн иргэний хүсэлтийг үндэслэн оршин сууж байгаа газрын иргэний бүртгэлийн байгууллагын албан ёсны хүсэлтээр шилжүүлж өгнө.

3.4. Шилжин суурьших хөдөлгөөнийг дор дурдсан журмаар мэдээлнэ:

3.4.1. шилжин ирэгсэд, явагсдын бүртгэлийг сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эрхлэн хөтөлж, сумын Засаг даргын Тамгын газар сар бүрийн мэдээг дараа сарын эхний 10 хоногийн дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар түүнийг мөн сарын эхний 15 хоногийн дотор Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд;

3.4.2. дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар сар бүрийн мэдээг дараа сарын эхний 10 хоногийн дотор Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд мэдээлнэ;

3.4.3. Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв шилжин суурьших хөдөлгөөний мэдээг хагас жил тутамд нэгтгэн Үндэсний статистикийн газарт гарган өгнө.

3.4.4. гадаад улсад 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суугаа тухайгаа Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэний тухай мэдээллийг Гадаад хэргийн яам цахим сүлжээгээр тухай бүр Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд ирүүлнэ.

3.4.5. цэргийн алба хааж байгаад халагдсан иргэний бүртгэлийг аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цэргийн штаб, хорих ял эдэлж байгаад суллагдсан иргэний бүртгэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гаргаж төв, орон нутгийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагад хүргүүлнэ.

Дөрөв. Хариуцлага

4.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн иргэн, албан тушаалтанд сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон иргэний бүртгэл, мэдээллийн хяналтын улсын байцаагч хууль тогтоомжид заасны дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.

(2007 оны 10 сарын 10-ны өдрийн 263 тоот тогтоолоор орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав.)

Хэл сонгох

Хайлт

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт