"Нэг иргэн, нэг бүртгэл" үндэсний хөтөлбөр

Төсөл

           Засгийн газрын 2017 оны

. . .  дугаар тогтоолын хавсралт

 

“НЭГ ИРГЭН, НЭГ БҮРТГЭЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Нэг иргэн, нэг бүртгэл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар бүртгэлийн тогтолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн болон цахим бизнес, онлайн банкны үйлчилгээг жигд, тэгш авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.”, “улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжүүлж, үндэсний цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.”, “улсын бүртгэлийн архивыг бүхэлд нь цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгоно.” гэж тус тус заасан.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 159 дугаар тогтоолоор “Төрийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ыг баталсан. Уг журмаар суурь цахим мэдээллийн сан гэж иргэний бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хаягийн бүртгэл, газрын кадастерын мэдээллийн санг хэлнэ гэж тодорхойлсон.

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 47 дугаар тогтоолоор баталсан “2017-2025 онд төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-д хаягжилтын системийн уялдааг сайжруулж нэгдмэл болгоно, цахим заcгийг тасралтгүй хөгжүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, хатуу болон зөөлөн дэд бүтэц, төрийн цахим үйлчилгээг нэгдсэн бодлоготой хөгжүүлж, төрийн цахим ой санамж болох мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн бүтэн, нэгдмэл, аюулгүй байдлыг хангаж нэг эх сурвалж бүхий мэдээлэл, нээлттэй өгөгдлийг бий болгож хөгжүүлэхээр тусгасан байна.

Улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн сан нь Монгол Улсад  хамгийн том буюу 60 орчим терабайтхэмжээтэй өгөгдөл хадгалах зориулалт бүхий нийт 67 сервер, 8төхөөрөмжтэй бөгөөд нийт 37 мэдээллийн сан, 400 гаруй оффлайн дэд сан, сонгуулиийн үйл ажиллагаанд 2082 файл хэлбэрийн сан ашиглагдаж байна. Нийт 42 төрлийн програм хангамжийг 21 аймаг, 9 дүүрэг, 330 сум, 152 хороо, хилийн чанад дахь 31 улсын 52 дипломат төлөөлөгчийн газарт  ашиглаж байна.

 

            Улсын бүртгэлийн байгууллага нь иргэний 19, эд хөрөнгийн 26, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 10, зохиогчийн эрхийн 3, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн 33, архивын 24, нийт 81 төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Тухайлбал 2016 онд  иргэний 691,975, эд хөрөнгийн 393,222, хуулийн этгээдийн бүртгэл 62,551 бүртгэл бүртгэж, архивын 209,842 лавлагаа, хуулбар олгож, аж үйлдвэрийн өмчийн 6,728, зохиогчийн эрхийн 855 бүртгэлийг тус тус бүртгэн баталгаажуулж,  нийт 1,365,173 үйлчилгээг үзүүлсэн байна.

Дээрх бүртгэлүүдийг бүртгэхэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн бусад байгууллагуудаас нотлох баримтыг бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг бөгөөд иргэн олон шат дамжлагаар дамжиж, цаг хугацаа алдаж байгаа нь төрийн үйлчилгээний ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байх, түргэн шуурхай хүргэх зарчмыг хангахгүйд хүрч байна.

Мөн хаягийг нэгдсэн стандартгүйгээр олон байгууллага олгодог, орон нутгийн иргэдийн Хурлын шийдвэрээр засаг, захиргааны нэгж ойр ойрхон өөрчлөгддөг, иргэд шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээ цаг хугацаандаа хийлгэдэггүй, орон байраа бусдад худалдсан ч хаягаа шилжүүлдэггүй зэрэг олон шалтгааны улмаас иргэний байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэл бүрэн цэгцрэхгүй байна. Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд 2017 оны 2 дугаар сарын 08-ны өдрийн байдлаар 10-аас дээш сонгогчтой 13794 хаягт нийт 190334 сонгогч бүртгэлтэй, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сан болон хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн сангийн хаягийн мэдээлэл   зөрүүтэй 340215 иргэн, шилжин ирсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй 18 насанд хүрсэн 21493 иргэн байна. Үүнээс шалтгаалан сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд хаягийн зөрчил гарсаар байна.

Улсын бүртгэлийн архивт өнөөгийн байдлаар иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, оюуны өмчийн бүртгэлийн төрөлжсөн 94.000.000 (ерэн дөрвөн сая)гаруй хуудас бүхий баримт хадгалагдаж байна.

 

Улсын хэмжээнд бүртгэлийн архив 33 байршилд байршиж байгаа бөгөөд тэдгээрээс 8 аймаг, 1 дүүрэг архивын зориулалтын өрөөтэй, бусад архивууд зориулалтын бус байртай, архивын байрны хүрэлцээгүйгээс зарим аймаг, дүүргийн архивын материал хонгилын давхар, автомашины гражид байгаа нь архивын баримт хадгалах орчны стандарт шаардлагыг хангаж чадахгүй, улсын бүртгэлийн эх нотлох баримт бүхий архив үрэгдэх, устгагдах өндөр эрсдэлтэй байна. Архивын байрны багтаамж, хүрэлцээ нь өнөөгийн  шаардлагыг хангахгүй, зориулалтын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдаагүй, баримт бичиг шилжүүлэх, тээвэрлэхэд  аюулгүй байдал алдагдсанаас устах, гэмтэх эрсдэлтэй,  иргэн, хуулийн этгээдийн архивын эх нотлох баримт бүрэн цахимжаагүйн улмаас хэрэглээнд ашиглах боломжгүй нөхцөл байдал тулгараад байна.

 

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгай чиг үүргийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид бүртгэлийн байгууллага гэх/-д ашиглагдаж байгаа улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн хадгалалт, хамгаалалт, цахим сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах замаар мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглан төрийн үйлчилгээ, лавлагааг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, Монгол Улсын иргэн бүртээ олгосон иргэний үнэмлэхийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллага, хуулийн этгээд иргэний мэдээлэлд нэвтрэх эрх, хил хязгаарыг нь хууль, эрх зүйн баримтаар тодорхой зааж өгч, албажуулах, Монгол Улсад хаягийн нэг стандарт, нэгдсэн санг бий болгох, иргэний хаягийн шинэчилсэн бүртгэлийг явуулах, төрийн ой санамжийг бий болгох, түүнд суурилсан бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх зэрэг зайлшгүй шаардлагад тулгуурлан “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг боловсруулав.

 

Энэ хөтөлбөрт хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

 

“Үндэсний ой санамж” гэдэг нь суурь мэдээлэл болох иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, хаягийн сангийн бүрэн бүтэн, нэгдмэл, аюулгүй байдлыг хангах нэг эх сурвалж бүхий мэдээллийн санг хэлнэ.

 

“Нэг иргэн, нэг бүртгэл” гэдэг нь нэг эх сурвалжаар суурь мэдээллийн санг бүрдүүлж, иргэний давхцахгүй өгөгдөлд үндэслэн иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагуудад ашиглагдах нэгдсэн мэдээллийг төрийн мэдээлэл солилцох системээр дамжуулан хэрэглэх цахим засаглалын үйл ажиллагааг хэлнэ.

 

“Иргэний давхцахгүй өгөгдөл” гэдэг нь тухайн иргэний мэдээллийгдавхардуулахгүй нэг утгаар тодорхойлох хурууны хээ, регистрийн дугаар, иргэний бүртгэлийн дугаар, тоон гарын үсгийг хэлнэ.

 

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт

 

2.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бүртгэлийн тогтоолцоог үе шаттай төгөлдөржүүлж, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, жигд, тэгш авах нөхцөлийг бүрдүүлэх, улсын бүртгэлийн архивыг цахимжуулж, газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгох зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд үндэсний ой санамжийг сайжруулж, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, чадавхжуулах, цахим хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2. Хөтөлбөрийн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Зорилт 1. Бүртгэлийн байгууллагын системийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа техник ба програм хангамж, мэдээллийн санг сайжруулах;

Зорилт 2. Архивын эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулж, хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангаж, боловсронгуй болгох;

Зорилт 3. Дэд бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулж, иргэний баримт бичиг үйлдвэрлэх хэвлэх үйлдвэрийг өргөтгөх;

Зорилт 4. Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгө, оюуны өмчийн мэдээллийн санг чанаржуулах,нэгдсэн удирдлага бүхий систем бий болгох;

Зорилт 5. Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгох;

Зорилт 6. Бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлж, шинэ дэвшилтэт технологийн шаардлагад нийцүүлэн хүний нөөцийг чадавхжуулах;

Зорилт 7. Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, иргэний үнэмлэхийн бичил санах ойд цахим өгөгдлийг суурилуулах;

Зорилт 8. Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт оруулж, төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй авах нөхцлийг бүрдүүлэх;

Зорилт 9. Төрийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох.

Гурав. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

3.1. Хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.1.1. Иргэний бүртгэлийн програм хангамжийг шинэчлэн сайжруулах;

3.1.2. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн програм хангамжийг шинэчлэн           сайжруулах;

3.1.3. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн програм хангамж боловсруулах;

3.1.4. Архивын нэгдсэн програм хангамжийг боловсруулах;

3.1.5. Оюуны өмчийн  мэдүүлгийг цахимаар хүлээн авах програм хангамж боловсруулах;

3.1.6. Оюуны өмчийн хайлтын модулиудыг шинэчлэн боловсруулах;

3.1.7.Автоматаарнөөцлөлтхийхпрограмхангамжбийболгох;

            3.1.8. Цахимжуулсанмэдээллийгбүртгэлдашиглахпрограмболовсруулах;

3.1.9. Бүхмэдээллийнсангуудыгхянадагпрограмхангамжтайболох;

3.1.10. Бүртгэлийн тайлангийн програм, иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл шалгах програмыг боловсруулж, нэвтрүүлэх;

3.1.11. Бүртгэлийн системд ашиглагдаж байгаа сервер, компьютер, тоног төхөөрөмжийн 80-аас доошгүй хувийг шинэчилэх;

3.1.12. Сүлжээний зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох;

3.1.13. Нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй Нийслэлийн  67 хороо, хүн ам ихээр төвлөрсөн томоохон сумдыг шат дараалалтайгаар улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох;

3.1.14. Цахилгааны тасалдлаас урьдчилан сэргийлэх 2 талын тэжээлийн үүсгүүр, нэгдсэн сүлжээ, сервер, үйлчилгээний байруудыг хангах хүчин чадал бүхий цахилгааны нөөц эх үүсвэртэй болгох.

 

3.2. Хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.2.1. Архивын байранд тавигдах шаардлагад нийцсэн зориулалтын байрны зураг төслийг гаргаж, бариулах, зарим бүртгэлийн нэгжийн архивын орчин нөхцлийг сайжруулж, засвар үйлчилгээ хийх;

   3.2.2. Архивын эх нотлох баримтыг цахимжуулахад шаардагдах програм хангамж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах;

   3.2.3.Иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын эх нотлох баримтыг цахимжуулах.

3.3.Хөтөлбөрийн  3 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.3.1.Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн нууцлал бүхий бэлдэц, бичилтийг хийх, үндэсний энгийн цахим гадаад паспортад бичилт хийх хүчин чадалтай улсын тусгай үйлдвэрийг байгуулж ажиллуулах;

3.3.2.Иргэний иргэний үнэмлэхийн бэлдэцийг бэлтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж,  дагалдах хэрэгсэл худалдан авах;

3.3.3.Иргэний иргэний үнэмлэхийн хэвлэх үйлдвэрийн байрыг өргөтгөх бэлтгэл ажлыг хангаж, бариулах;

3.3.4.Олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн үндэсний энгийн цахим гадаад паспорт хэвлэх машиныгхэрэглээнд нэвтрүүлэх;

3.3.5.Үндэсний энгийн гадаад паспортын мэдээллийг хүлээн авах, дамжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, төв, орон нутгийн нэгжүүдийг хангах.

3.4.Хөтөлбөрийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.4.1. Олон улсын технологийн чиг хандлагад нийцүүлж бүртгэлийн чиглэл тус бүрээр зааглагдсан олон салангид байгаа мэдээллийн сангуудыг нэгдсэн нэг удирдлагатай системд оруулах, нэгдсэн кодчилолд нийцүүлэх;

3.4.2. Иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, оюуны өмчийн бүртгэлийн мэдээллийн санг цэгцлэх,улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн чанарыг сайжруулах;

3.4.3. Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгө, оюуны өмчийн нэгдсэн мэдээллийн хайлтын санг хөгжүүлж улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас нэгдсэн мэдээлэл бүхий тайлангийн системийг боловсруулах.

3.5. Хөтөлбөрийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.5.1. Төрийн байгууллагуудтай хамтран хаягийн шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах;

3.5.2. Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санг бий болгох;

3.5.3. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн систем дэх  газрын нэгж талбарын дугаарыг газрын кадастрын суурь мэдээллийн сантай холбож, уялдуулах; 

3.5.4. Газар зүйн мэдээллийн санд суурилсан хаягийн нэгдсэн санд үндэслэн иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн шинэчилсэн хаягийг бүртгэх;

3.5.5.Улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн иргэний оршин суугаа хаягийг иргэний үнэмлэхийн бичил санах ойд бичих ажлыг зохион байгуулах.

3.6.Хөтөлбөрийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.6.1.Бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдыг сургах, шинэ дэвшилтэт технологийн шаардлагад нийцүүлэн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах,  давтан сургах, чадавхжуулах;

3.6.2.Бүртгэлийн төв, орон нутгийн нэгжийг мэргэшсэн, ур чадвар бүхий боловсон хүчнээр хангах;

3.6.3.Мэдээллийн технологийн чиглэлийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, тогтвортой ажиллах орчин нөхцлийг бий болгох.

3.7.Хөтөлбөрийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.7.1.Тоон гарын үсгийг иргэний үнэмлэхийн бичил санах ойд суурилуулж олгох тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас авах;

3.7.2.Шинээр хэвлэгдэх иргэний үнэмлэхийн бичил санах ойд тоон гарын үсгийн түлхүүрийн хослолыг үүсгэх, чипийн файлын бүтэц, карт хэвлэх системийн болон PKI идэвхжүүлэх програм хангамжийг боловсруулах;

3.7.3.Иргэдэдолгогдсониргэнийүнэмлэхийн PKI аплетыгшинэчилж, 2048 биттүлхүүрийнхослолыгбичихболомжтойгоорпрограмхангамжийгболовсруулах;

3.7.4.Иргэнийүнэмлэхийн бичил санах ойд тусгагдсан тоон гарын үсгийнмэдээллийгтанихпрограм боловсруулах;

3.7.5.Бүртгэлийн анхан шатны нэгжээр дамжуулан иргэдэд тоон гарын үсгийг олгох ажлыг эхлүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх.

3.8.Хөтөлбөрийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.8.1.Монгол Улсын Засгийн Газрын 2015 оны 254 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төрийн үйлчилгээний цахим системд бүртгэлийн 12 үйлчилгээг холбож, цахим хэлбэрт шилжүүлэх;

3.8.2.Улсын бүртгэлийн иргэн, эд хөрөнгө, хуулийн этгээд, оюуны өмчийн боломжит үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хөтлөн явуулах системийг боловсруулах

3.8.3.Хөдөлгөөнт холбооны технологид суурилсан бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлж, хөгжүүлэх;

3.8.4.Бүртгэлийн үйлчилгээнд банкны цахим төлбөрийн системийг нэвтрүүлэх;

3.8.5.Төрийн бусад байгууллагуудын мэдээллийн сантай  холбогдож, бүртгэлийн үнэн зөв, шуурхай байдлыг хангах;

3.8.6. Монгол Улсын шинээр төрсөн иргэний регистрийн дугаарыг амаржих газар, эмнэлэгт олгох нөхцөлийг бүрдүүлэх.

3.9.Хөтөлбөрийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

3.9.1.Бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй болон хязгаарлагдмал хүрээнд ашиглаж болох мэдээллийг нээлттэй ашиглуулах боломжийг бүрдүүлэх;

3.9.2.Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 159 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, бүртгэлийн байгууллагын тогтмол үйлчилгээнүүдээ “Үндэсний дата” төвд програмчилж, гарган өгөх;

3.9.3.Бүртгэлийн байгууллага бусад төрийн байгууллагаас шаардагдах мэдээллээ “Үндэсний дата” төвөөр дамжуулан авч, үйлчилгээндээ ашиглах.

 

 

Дөрөв.Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт

 

4.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ:

4.1.1.Хөтөлбөрийн 1 дүгээр зорилтыг хэрэгжүүлснээр бүртгэлийн байгууллагын системийн хэмжээнд ашиглагдаж байгаа техник ба програм хангамж, мэдээллийн сан шинэчлэгдэж боловсронгуй болсон байна.

4.1.2.Хөтөлбөрийн 2 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлснээр архивын эх нотлох баримтыг цахимжуулахад шаардагдах програм хангамж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, архивын эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулж, архивын зориулалтын байртай болж, үйл ажиллагаа сайжирснаар анхан шатны нэгжээс үзүүлэх бүртгэлийн үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарч иргэдэд хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх боломжоор хангагдана.

4.1.3.Хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлснээр дэд бүтэцийг шинэчлэн зохион байгуулж, иргэний баримт бичиг үйлдвэрлэх хэвлэх үйлдвэрийг өргөтгөснөөр үндэсний энгийн цахим гадаад паспортад бичилт хийх хүчин чадалтай улсын тусгай үйлдвэр байгуулагдаж, төрөөс олгож буй баримт бичгийн болон иргэний мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал хангагдсан байна.

4.1.4.Хөтөлбөрийн 4 дүгээр зорилтыг хэрэгжүүлснээр олон улсын технологийн чиг хандлагад нийцүүлэн бүртгэлийн мэдээллийн сан, програм хангамжид мэдээллийн сангийн удирдлагын шинэ технологи нэвтрүүлж, сайжруулснаар бүртгэлийн мэдээллийн сан нэгдсэн удирдлагатай болж,суурь цахим мэдээллийн сангийн үнэн зөв, найдвартай байдал бий болсон байна.

4.1.5.Хөтөлбөрийн 5 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлснээр газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хаягжуулалтын нэгдсэн санд иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн хаягийн сан холбогдож, улсын хэмжээнд хаягийн нэгдсэн стандартад шилжсэн байна.

4.1.6.Хөтөлбөрийн 6 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлснээр бүртгэлийн байгууллагын хүний нөөцийн мэдлэг, ур чадвар дээшилж, бүртгэлийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

4.1.7.Хөтөлбөрийн 7 дүгээр зорилтыг хэрэгжүүлснээр тоон гарын үсгийг иргэний үнэмлэхийн бичил санах ойд суурилуулсанаар  цахиморчиндиргэнийгтаних нөхцөл бүрдэж, төрийнүйлчилгээгилтод, шуурхай, хүртээмжтэй, хүндсурталгүйхүргэнэ.

4.1.8.Хөтөлбөрийн 8 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлснээр төрийн үйлчилгээний цахим системд бүртгэлийн 12 үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүлж төрөлт, нас баралтын мэдээллийн сантай улсын бүртгэлийн мэдээллийн санг холбож, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна.

4.1.9.Хөтөлбөрийн 9 дүгээр зорилтыг хэрэгжүүлснээр “төрийнцахиммэдээлэлсолилцохсистем”-ээр дамжуулан улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд суурилсан үнэн зөв иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг солилцож, төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

4.2. Хөтөлбөрийн үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр тооцно:

 

4.2.1.Бүртгэлийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй техник тоног төхөөрөмжийн 80 хувь нь шинэчлэгдсэн, бүртгэлийн системүүд сайжирсан, аюулгүй байдал, найдвартай хэвийн тогтмол үйл ажиллагаатай  бүртгэлийн цогц систем, програм хангамжтай болсоноор албан хаагчид, иргэн, хуулийн этгээдийн хэрэглээнд нийцүүлсэн хэрэглэгчдэд ээлтэй бүртгэлийн болон лавлагаа мэдээллийн систем, програм хангамжтай болсон байна.       

4.2.2. Мэдээллийн сангийн удирдлагын шинэ технологи бүхий нэгдсэн сантай болсон байна.

4.2.3.Нийслэлийн  67 хороо, хүн ам ихээр төвлөрсөн томоохон 10 сумыг улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбосон байна.

4.2.4.Архивын эх нотлох баримтыг бүрэн цахимжуулсан, иргэд архивын лавлагааг цахим хэлбэрээр авах нөхцөл бүрдсэн, архивын зориулалтын байртай болсноор үйл ажиллагаа нь сайжирсан байна.

4.2.5.Бүртгэлийн 18 төрлийн үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжиж, цаасан суурьт бүртгэлийн хэрэглээ багассан байна.

4.2.6.Газар зүйн мэдээллийн системд үндэслэсэн хаягийн мэдээллийг бүртгэлийн үйлчилгээнд авч ашигладаг болсон байна.

4.2.7.Газар зүйн мэдээллийн санд суурилсан хаягийн нэгдсэн сан, стандарт бий болгож, хаягийн нэгдсэн сангийн мэдээлэлд үндэслэн хаяг олгодог болсон байна.

4.2.8.Иргэний цахим үнэмлэхийн бичил санах ойд иргэний оршин суугаа хаяг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулснаар төрөөс иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ хялбаршиж, төрийн болон цахим бизнес, онлайн банкны үйлчилгээг жигд, тэгш авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ, цахим засаглалын үйлчилгээг нэвтрүүлэх баад суурь бүрдсэн байна.

4.2.9.Өрхийн бүртгэл, төрөлт, нас баралт, нас баралтын шалтгааны бүртгэл болон иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд суурилж гаргаснаар  ЭМЯ болон бүртгэлийн байгууллагын  төрөлт, нас баралтын тоон мэдээний зөрүү арилж, төрийн халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлж, цаг хугацаа, улсын төсвийн зардал хэмнэнэ.

4.2.10.Үндэсний энгийн цахим гадаад паспортад бичилт хийх хүчин чадалтай улсын тусгай үйлдвэр байгуулагдаж, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна.

4.2.11.Байгууллагын 100 албан хаагчийг чадавхижуулж, гадаад дотоодын урт болон богино хэмжээний сургалтад хамруулсан байна. 

4.2.12өрийн байгууллагууд мэдээллээ харилцан солилцож, иргэд тоон гарын үсгээр баталгаажуулан төрийн үйлчилгээг авдаг болсон байна.

4.2.13.Нийгмийн халамж, даатгал, эрүүл мэнд, боловсролын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бусад төрийн байгууллагыг бодитой, үнэн зөв, шуурхай мэдээллээр хангана.

4.2.14.Улсын хэмжээнд иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгө, оюуны өмчийн статистик тоон мэдээ үнэн зөв гарсан байна.

4.2.15.Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн горимд шилжсэн, үндэсний цахим баримт бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлсэн байна.

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх боломжийг нэмэгдүүлснээр Монгол Улсад бүртгэлийн үйлчилгээг хүн бүр тэгш хүртэх нөхцөл бүрдсэн байна.

4.2.16. Хүн ам зүйнүндсэн үзүүлэлтээргаргаж байгаа эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтийг өрхийн нийгэм, эдийн засагтай холбох, хүн амын ердийн хөдөлгөөний талаарх тоон мэдээг улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас гаргах, олон улсын жишигт нийцсэн статистик шинээр бий болно.

 

Тав.Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт,

санхүүжилт, хэрэгжүүлэх хугацаа

 

            5.1.Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон бүртгэлийн байгууллага нь “Нэг иргэн, нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцаж, зохион байгуулалт, арга зүйн зөвлөмжөөр хангана.

 

           5.2.Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон бүртгэлийн байгууллага нь “Нэг иргэн, нэг бүртгэл хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллана.

 

            5.3.“Нэг иргэн, нэг бүртгэл хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж буй ажлын явцын талаар тухай бүр олон нийтэд мэдээлэл хийх ажлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд хариуцна.            

 

5.4.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг улсын төсвөөс бүрдүүлнэ.

 

5.5.Хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

 

Зургаа.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээний төлөвлөгөө

 

6.1.Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь жил бүр үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулна.

 

6.2.Хууль зүй, дотоод хэргийн яам хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг жил бүр Засгийн газарт танилцуулна.

 

6.3.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийг үндэслэн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтэд холбогдох хууль, журамд заасны дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

 

6.4.Хөтөлбөрийн явцын болон үр дүнгийн үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмж нь холбогдох бодлогын баримт бичиг боловсруулах үндэслэл болно.

 

 

АЖЛЫН ХЭСЭГ

 

 

 

Хэл сонгох

Хайлт

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт