Монгол улсын дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газраас үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, хугацаа сунгах, хүчингүй болгох, бүртгэл хөтлөх тухай заавар

Хууль зїйн сайд, Гадаад харилцааны сайдын 2000 оны 136/24 дїгээр тушаалын хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1. Монгол Улсаас гадаад оронд суугаа дипломат болон консулын тєлєєлєгчийн газар нь Монгол Улсын иргэнд їндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, хугацааг сунгах, хїчингїй болгох болон бїртгэл хєтлєхдєє Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 109 дїгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын їндэсний гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам”, энэхїї зааврыг удирдлага болгон ажиллана.

2. Монгол Улсаас гадаад оронд суугаа дипломат болон консулын тєлєєлєгчийн газар нь гадаадад зорчин явах їедээ паспортаа їрэгдїїлсэн, гэмтээсэн, паспортынх нь хуудас ашиглагдаж дууссан зэрэг тохиолдолд Монгол Улсын иргэнд тухайн улсын цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, єєрийнх нь гаргасан єргєдлийг їндэслэн їндэсний гадаад паспорт, буцах їнэмлэх, хїїхдийн їнэмлэхийн аль шаардлагатайг олгоно.

3. Гадаад оронд байнга оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэн хїїхэддээ їндэсний энгийн гадаад паспорт олгуулахыг хїсвэл энэ зааврын 5-д заасны дагуу материал бїрдїїлэн їндэсний энгийн гадаад паспорт авч болно.

4. Гадаад оронд яваа Монгол Улсын зарим иргэнд гадаад паспорт олгох зайлшгїй тохиолдолд тухайн Элчин сайдын яам, консулын газарт энгийн гадаад паспортын нєєц дууссан бол уг асуудлын талаар холбогдох материалыг ИБМУТ-д ирїїлж Монгол Улсад суугаа эцэг, эх, їр хїїхэд паспортыг тухайн иргэний нэрийг зааж Элчин сайдын яам, консулын газарт хїргїїлж болно.
Хоёр. Үндэсний энгийн гадаад паспорт шинээр авахад шаардагдах бичиг баримт, тэдгээрийг хянаж шалгах
5. Їндэсний энгийн гадаад паспорт шинээр авах Монгол Улсын иргэн дор дурдсан материалуудыг бїрдїїлнэ. Їїнд:
а/ гадаад паспорт авах тухай хїсэлтээ илэрхийлсэн єргєдєл;
б/ паспортаа їрэгдїїлсэн, гэмтээсэн тухай тайлбар, тухайн орны цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт /анх удаа паспорт авч буй болон паспортын хуудас нь ашиглагдаж дууссан иргэнд хамаарахгїй/;
в/ иргэний їнэмлэх, эсвэл тєрсний гэрчилгээ;
г/ эгц урдаасаа авахуулсан 4х6 хэмжээтэй хоёр хувь цээж зураг /хар болон туяатай нїдний шилгїй/;
д/ паспорт захиалах хуудас;
е/ паспортын хураамж тєлсєн баримт;
ж/ ИБМУТ-ийн лавлагаа.

6. Монгол Улсын иргэн їндэсний энгийн гадаад паспортынхаа хугацааг сунгуулахдаа энэ зааврын 5 дахь заалтын а, в, д, е, ж-д дурдагдсан материалуудыг бїрдїїлнэ.

7. Гадаадад хувийн хэргээр зорчин явахдаа паспортаа гэмтээсэн, хуудас нь ашиглагдаж дууссан асуудлаар гадаад паспортаа солиулж шинээр паспорт авах хїсэлт гаргасан иргэний тухайн паспортыг нь цоолж хїчингїй болгон энэ тухай дипломат болон консулын тєлєєлєгчийн газрын эрх бїхий албан тушаалтан тушаал гаргаж баталгаажуулна.

8. Гадаадад зорчин явж байхдаа їрэгдїїлсэн энгийн гадаад паспортын оронд шинэ энгийн гадаад паспорт олгуулах хїсэлт тавьсан иргэний хїсэлтэд анхааралтай хандаж хэрхэн, ямар нєхцєлд, ямар дугаартай паспорт їрэгдїїлсэн тухай тайлбар, тухайн орны цагдаагийн байгууллагад тэмдэглїїлж мэдэгдсэн тухай албан бичиг гаргуулан авч, тийм дугаарын паспорт тухайн хїнд олгогдож байсан нь їнэн эсэх болон бусад зєрчлийн талаар ИБМУТ-єєр шалгуулж хариу авсны дараа тухайн паспортыг хїчингїй болгож шийдвэрлэнэ. ИБМУТ факсаар ирсэн мэдээг хїлээн авч 24 цагийн дотор лавлагаа гаргаж єгнє.

9. Паспортынх нь хуудас ашиглагдаж дууссан, паспортаа гэмтээсэн эсвэл їрэгдїїлсэн иргэнээс Монгол Улсын Хууль зїйн сайдын 1997 оны 68 дугаар тушаалаар баталсан журмын заалтын дагуу хїчингїй болгосон тухай хураамж авна. Хураамжийн мєнгийг Гадаад харилцааны яамаар дамжуулан ИБМУТ-ийн холбогдох дансанд шилжїїлнэ.

10. Паспортаа гэмтээсэн, їрэгдїїлсэн иргэний паспортыг хїчингїй болгохын ємнє Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 27 дугаар зїйлийн заалтыг їндэслэн эрх бїхий ажилтан торгууль хїлээлгэнэ.

11. Гадаад паспорт олгох, хугацааг сунгахдаа хїсэлт гаргасан иргэний бїрдїїлсэн материалын дараах зїйлїїдийг хянаж їзнэ. Їїнд:
а/ иргэний їнэмлэх, тєрсний гэрчилгээнд бичигдсэн эцэг, эхийн нэр, сери, регистрийн дугаар зэргийг паспорт авах захиалгын хуудсанд зєв бичигдсэн эсэх;
б/ иргэний їнэмлэхийн болон эзэмшиж байсан гадаад паспортын зураг тухайн иргэний єєрийн дїр тєрхтэй таарч байгаа эсэх;
в/ хэрэв тухайн иргэн 16 нас хїрээгїйгээс иргэний їнэмлэх аваагїй бол тєрсний гэрчилгээ эсвэл Монгол Улсын эрх бїхий байгууллагаас олгосон хїїхдийн хавсралт їнэмлэх байгаа эсэх;
г/ тухайн хїний цээж зураг нь їндэсний гадаад паспортанд наах шаардлага хангаж байгаа эсэх;
д/ гадаад паспорт авах тухай бичсэн єргєдєлд тухайн хїний овог, нэр, оршин суугаа хаяг зєв бичигдсэн эсэх;
е/ урьд нь эзэмшиж байсан гадаад паспортаа хїчингїй болгуулсан эсэх.
Гурав. Гадаад паспортанд бичилт хийх, тїїнийг бїртгэх 
12. Їндэсний гадаад паспорт, тїїнийг орлох баримт бичигт бичигдэх бїх їсгэн бичилтийг эхлээд монгол /кирилл їсгээр/ хэлээр, дараа нь англи /латин їсгээр/ хэлээр, бїх тоон бичилтийг араб цифрээр бичиж, дараах їйлдлїїдийг хийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулна. Їїнд:
а/ паспортын арын хавтасны дотор талд дараах бичилтїїдийг хийнэ. Їїнд: -паспортын дугаар гэдэгт паспортын сери, дугаарыг; -эзэмшигчийн нэр гэдэгт паспорт эзэмшигчийн нэрийг; -овог гэдэгт паспорт эзэмшигчийн эцэг, эхийн нэрийг; -тєрсєн он сар єдєр гэдэгт уг хїний тєрсєн он, сар, єдрийг /єдєр, сар, он гэсэн дарааллаар/; -дуусах хугацаа гэдэгт энэ паспортын хїчинтэй байх хугацаа дуусах он, сар, єдрийг /єдєр, сар, он гэсэн дарааллаар/ тус тус бичнэ;
б/ паспорт эзэмшигчийн зургийн доод тал нь єлзий хээнд орж байхаар зориулалтын зайд тохируулж наагаад ЭСЯ, дипломат болон консулын тєлєєлєгчийн газрындєрвєлжин тэмдгээр зургийн баруун доод єнцєгт дарж баталгаажуулна;
в/ гадаад паспорт олгож байгаа ажилтан паспорт хїсэгчийн захиалгын хуудсан дээр цээж зургийн нэг хувийг наана;
г/ бїх бичилт, зургийг дахин шалгаж зєв хийгдсэн бол хавтасны дотор талд бичсэн бичилт, зургийг хамгаалах зориулалт бїхий наалдамхай гялгар бїрхїїлийн доод хэсгийн хамгаалалт цаасыг авч наасны дараа дээд хэсгийг наана;
д/ паспортын 32 дугаар хуудасны бичлэг хєндлєн хийгдэх бєгєєд хуудасны дунд хэсэгт олгосон байгууллага, олгосон газар гэдэгт олгож байгаа байгууллага нэрээ бичиж, эрх бїхий этгээд гарын їсгээ зуран тамга дарна;
е/ паспортын 30 дугаар хуудсанд хамт авч явах хїїхдийн овог, нэрийг, тєрсєн он, хїйс зэргийг бичин зургийг нэрний дор нааж, жижиг дєрвєлжин тэмдгээр баталгаажуулна;
ж/ паспортын 29 дїгээр хуудсанд сунгалтыг эзэмшигчийн хїсэлтийн дагуу хийж том дєрвєлжин тамга дарж, тїїний доод хэсэгт батлах эрх бїхий албан тушаалтан гарын їсэг зурна /визийн жижиг тэмдгээр баталгаажуулахыг хориглоно/; Тайлбар: паспортыг жилээр сунгадаг болсонтой холбогдуулж сунгалтыг 4-єєс доошгїй удаа тамга дарж хийхээр бодож бичилт, їйлдлийг хийнэ;
з/ хїїхдийн хавсралт їнэмлэхийн зїїн дээд хэсэгт уг хїїхдийг гадаад паспортандаа хавсаргаж хамт авч явах хїний овог, нэр, паспортын сери, дугаарыг бичиж тїїний доорх хэмжээ бїхий зайнд хїїхдийн зургийг нааж баруун доод єнцєгт дєрвєлжин тэмдэг дарна. Тїїний доор їнэмлэхийн хїчинтэй байх он, сар, єдрийг; їнэмлэхний хуудасны дунд хэсэгт їнэмлэх авч байгаа хїїхдийн овог, нэр, тєрсєн єдєр, сар, он, хїйсийг, Монгол Улсын харъяат болох зэргийг бичнэ. Їнэмлэхний хуудасны баруун гар талын хэсэгт олгосон байгууллага, газар, олгосон єдєр, сар, он зэргийг бичин эрх бїхий албан тушаалтан гарын їсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулна.

13. Гадаад паспорт, тїїнийг орлох баримт бичгийг олгосон тухай дараах їзїїлэлтээр бїртгэл хєтєлнє. Їїнд: а/ бїртгэлийн дугаар; б/ эзэмшигчийн овог, нэр; в/ регистрийн дугаар; г/ иргэний їнэмлэхийн сери, дугаар; д/ олгосон паспортын сери, дугаар, хїїхдийн хавсралтын дугаар; е/ олгосон Элчин сайдын яам, консулын газрын нэр.

14. Хїчингїй болгосон гадаад паспортад тусад нь дээрхийн нэгэн адил бїртгэл хєтєлнє.

15. Олгосон гадаад паспорт, тїїнийг орлох бичиг баримт, хїчингїй болгосон паспортын бїртгэлийн бїх їзїїлэлтээр компьютерт оруулахаар материалыг улирал бїр ИБМУТ-д ирїїлнэ.

16. ИБМУТ нь їндэсний гадаад паспорт, холбогдох їнэт цаасны тєлбєр хийсний дараа Гадаад харилцааны яамаар дамжуулан дипломат тєлєєлєгчийн болон консулын газрын албан хэрэгцээнд урьдчилан хїргїїлэх бєгєєд холбогдох тооцоог улирлаар хийж байна.

17. Иргэдээс бїрдїїлж ирїїлсэн гадаад паспорт, хїїхдийн хавсралт паспортын материалыг тус тусад нь їдэж дугаарлан бїртгэлийн дэвтрийн хуулбарын хамт ИБМУТ-ийн архивт хадгална.

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт