Монгол улсын иргэний харъяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт, түүнийг бүрдүүлэх журам

Хууль зїйн сайдын 1996 оны 1 дїгээр тушаалын 1-р хавсралт

1.Харъяатын асуудлаарх хїсэлтийг Монгол Улсад оршин суугаа хїмїїс аймаг, нийслэлийн Засаг даргаар, гадаад улсад оршин суугаа хїмїїс Монгол Улсаас тухайн улсад суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газраар дамжуулан тус тус гаргана.

2.Иргэний харъяаллын асуудлаар хїсэлт хїлээн авсан аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дараах їйл ажиллагаа явуулна:
а. энэ жагсаалтын 4-7-д заасан бичиг баримтын бїрдлийг шалгаж, бїрдэл дутуу материалыг бїрэн бїрдэлтэй болгох;
б. хїсэлт гаргагчийн талаар оршин суугаа сум, дїїрэг, баг, хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт, дїгнэлтийг гаргуулан авах;
в. иргэний харъяаллын асуудлаар ирїїлсэн бичиг баримтын бїрдлийг бїрэн гэж їзвэл зохих дїгнэлт гаргаж, албан ёсны саналын хамт 1 сарын дотор Монгол Улсын Харъяатын асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллагад хїргїїлнэ.

3.Иргэний харъяалалын асуудлаар хїсэлт хїлээн авсан дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газар дараах їйл ажиллагаа явуулна:
а. энэ жагсаалтын 4-7-д заасан бичиг баримтын бїрдлийг шалгаж, бїрдэл дутуу материалыг бїрэн бїрдэлтэй болгох;
б. иргэний харъяаллын асуудлаар гаргасан єргєдлийн хураамж тєлїїлэх;
в. иргэний харъяаллын асуудлаар ирїїлсэн бичиг баримтын бїрдлийг бїрэн гэж їзвэл хїсэлт гаргагчийн талаар тодорхойлолт гаргаж, єєрийн саналын хамт 1 сарын дотор Монгол Улсын харъяатын асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллагад хїргїїлнэ.

4.Монгол Улсын харъяат болох тухай хїсэлт гаргагч дор дурдсан материал бїрдїїлнэ. Їїнд:
а. єргєдєл /Монгол Улсын ерєнхийлєгчийн нэр дээр гаргаж, Монгол Улсын харъяат болохыг хїссэн шалтгаан; аль улсад ямар хугацаагаар аж тєрж, ажиллаж байсан; хэзээ, ямар хэргээр Монгол Улсад ирсэн; эцэг, эх, эхнэр буюу нєхєр, хїїхэд аль улсын харъяат болох; єргєдєл гаргагч одоо аль улсад аж тєрж, ажиллаж байгаа зэрэг єєрийн болон гэр бїлийн байдлыг тодорхой бичнэ. /хавсралт №2/;
б. гурван їеийн намтар;
в. биеийн байцаалт /хавсралт/;
г. Монгол Улсад тїр оршин суух їнэмлэхийн хуулбар /гадаадад оршин суугаа хїсэлт гаргагчид хамаарахгїй/;
д. тєрсний гэрчилгээний хуулбар;
е. 16 хїртлэх насны хїїхэдтэй бол хїїхдийн тєрсний гэрчилгээний хуулбар;
ж. гэр бїлтэй болон гэрлэлтийн баталгааны хуулбар;
з. 16 нас хїрээгїй хїїхэдтэй хїмїїсийн хувьд Харъяатын тухай хуулийн 7 дугаар зїйлийн 2, 16 дугаар зїйлийн 2-д заасан тохиолдолд хїїхдийнхээ иргэний харъяаллыг єєрчлєх талаар харилцан тохиролцсон тухай бичгээр гаргасан хїсэлт /гарын їсгийг нотариатаар батлуулна/;
и. Харъяатын тухай хуулийн 16-18-д заасны дагуу тїїний бичгээр гаргасан зєвшєєрєл /гарын їсгийг нотариатаар батлуулна/;
к. хуулийн 4 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсгийн шаардлагыг хангасан тухай харъяалж буй орны эрх бїхий байгууллагын эсхїл тухайн улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газрын тодорхойлолт;
л. сэтгэл мэдрэлийн євчин буюу гоц халдварт євчингїй болохыг нотолсон эрїїл мэндийн тодорхойлолт;
м. амьжиргааны эх їїсвэрийн талаарх тодорхойлолт;
н. цээж зураг /3 хувь/. Хэрэв гэр бїлийн гишїїний хамт Монгол Улсын харъяат болохыг хїсвэл єргєдлєє хамтран гаргаж болно. Харъяалалгїй хїний хувьд энэ зїйлийн ”к’-д заасан тодорхойлолтыг шаардахгїй.

5.Хїсэлт гаргагчийн оршин суугаа газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, гадаад улсад суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газар, Монгол Улсын бусад эрх бїхий байгууллагын тодорхойлолтод тухайн иргэний Монгол Улсад хэдэн жил оршин сууж, аж тєрж буй байдал, ам бїлийн бїрэлдэхїїн, амьжиргааны эх їїсвэр, нийгмийн дэг журам хангах болон иргэний бусад їїргээ хэрхэн биелїїлдэг, монгол хэл, їндэсний уламжлал, зан заншил, хууль тогтоомжийн талаар хэр зэрэг мэдлэг эзэмшиж, хїндэтгэн биелїїлдэг тухай тодорхой бичсэн байна.

6. Монгол Улсын харъяатаас гарахыг хїсэгч дор дурдсан материал бїрдїїлнэ.Їїнд:
а. єргєдєл /Монгол Улсын Ерєнхийлєгчийн нэр дээр гаргаж, Монгол Улсын харъяатаас гарах болсон шалтгаан; Монгол Улс болон гадаад улсад хэдий хугацаагаар аж тєрж, ажиллаж, суралцаж байсан; аль улсын харъяат болох хїсэлтэй байгаа; эцэг, эх, эхнэр, нєхєр, хїїхэд аль улсын харъяат, хэзээ, хаана, аж тєрж, ажиллаж байсан, одоо хаана, юу эрхэлж байгаа, хїїхэдтэй бол хэзээ хаана тєрсєн, аль улсын харъяат байлгах талаар эцэг буюу эхтэй нь тохиролцсон эсэх тухай тодорхой бичнэ. /хавсралт №3/;
б. гурван їеийн намтар; в. биеийн байцаалт /хавсралт №3/;
г. хїїхэдтэй бол хїїхдийнхээ иргэний харъяаллыг єєрчлєх талаар харилцан тохиролцсон тухай эцэг, эхийн бичгээр гаргасан хїсэлт /гарын їсгийг нотариатаар батлуулна/; д. Монгол Улсын иргэний паспорт, тєрсний гэрчилгээний хуулбар;
е. 16-18 хїртлэх насны хїїхдийн Монгол Улсын иргэний паспорт, тєрсний гэрчилгээний хуулбар болон уг хїїхдийн иргэний харъяалалаа єєрчлєх тухай бичгээр гаргасан санал /гарын їсгийг нотариатаар батлууна/;
ж. 16 хїртлэх насны хїїхдийн тєрсний гэрчилгээний хуулбар;
з. гэр бїлтэй бол гэрлэлтийн баталгааны хуулбар, гэрлэлтээ цуцлуулсан бол энэ тухай эрх бїхий байгууллагаас гаргасан албан ёсны шийдвэрийн хуулбар;
и. Монгол Улсын иргэний харъяалалаас гарсан тохиолдолд цаашид тухайн гадаад улсад оршин суухыг зєвшєєрсєн эрх бїхий байгууллагын албан ёсны зєвшєєрєл;
к. амьжиргааны эх їїсвэрийн талаарх тодорхойлолт;
л. татварын алба, шїїх, цагдаа, боловсролын багууллагад иргэний єр тєлбєр, нэхэмжлэл байгаа эсэх тухай тодорхойлолт;
м. єргєдлийн хураамж тєлсєн тухай баримт;
н. Цээж зураг /3 хувь/.

7. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга, орон нутгийн цагдаагийн байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа, харъяатаас гарах тухай хїсэлт гаргасан хїний талаар тодорхойлолт гаргахдаа тїїний хувьд татварын алба, шїїх, цагдаа, боловсролын байгууллагаас єр тєлбєрийн тухай нэхэмжлэл, бусад асуудлаарх мэдээлэл байгаа эсэхийг бичиж, холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргасан байна. Гадаад улсад Монгол Улсын дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газрын тэргїїн нь гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугаа, харъяатаас гарах тухай хїсэлт гаргасан хїний талаар тодорхойлолт гаргахдаа тїїний хувьд тус улсын шїїх, цагдаагийн тухай нэхэмжлэл, Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдээс єр тєлбєрийн тухай нэхэмжлэл, Монгол Улсын эсрэг хэрэг зєрчил їйлдсэн хэрэгт шалгагдаж, шїїгдэж байгаа тухай мэдээлэл байгаа эсэхийг бичиж, холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргасан байна.

8. Иргэний харъяаллын асуудлаар гаргасан хїсэлт хїлээн авсан Монгол Улсын харъятын асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллага дараах їйл ажиллагаа явууулна:
а. энэ жагсаалтын 4-7-д заасан бичиг баримтын бїрдлийг 10 хоногийн дотор шалгаж, бїрдэл дутуу материалыг гїйцээж авах буюу бїрэн бїрдэлтэй болгуулахаар ирїїлсэн газарт буцаан хїргїїлнэ;
б. хїсэлт гаргасан иргэн Монгол Улсын харъяат болох, харъяатаа сэргэээн тогтоолгох, харяатаас гарах нь улсын аюулгїй байдалд харшлах эсэх тухай Тагнуулын тєв байгууллагаас 1 сарын дотор албан ёсны санал, дїгнэлтийг авна;
в. єргєдєл гаргасан хїний иргэний бїртгэлийн талаар лавлагаа авах, бїртгэлд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах, тїїнчлэн холбогдох бусад асуудлаар Цагдаагийн тєв байгууллагаас 1 сарын дотор албан ёсны санал дїгнэлтийг авна;
г. иргэний харъяаллын асуудлаар ирїїлсэн бичиг баримтын бїрдлийг бїрэн болсон гэж їзвэл хїн тус бїр дээр зохих дїгнэлт гаргаж, албан ёсны саналынхаа хамт 1 сарын дотор Ерєнхий сайдад танилцуулж, Монгол Улсын Ерєнхийлєгчид єргєн барина.

9. Харъяатын асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллага иргэний харъяаллын асуудлаар гарсан Монгол Улсын Ерєнхийлєгчийн зарлигийг хїлээн авсны дараа уг шийдвэрийг биелїїлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах бєгєєд 7 хоногийн дотор материал ирїїлсэн холбогдох байгууллага бїрт мэдэгдэнэ.

10. Иргэний харъяаллын асуудлаар гарсан Монгол Улсын Ерєнхийлєгчийн зарлигийн биелэлтийн тухай мэдээг холбогдох аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, цагдаагийн байгууллага тїїнчлэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллага болон тус улсаас гадаад улсад суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газар хагас жил тутамд харъяатын асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв байгууллагад гарган єгч байна.

 

Монгол Улсын Хууль зїйн сайдын 1996 оны 1 дїгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРЄНХИЙЛЄГЧ ………………………………….. ТАНАА ЄРГЄДЄЛ


Харъяалах улсын нэр
Овог, нэр
Тєрсєн газар, он, сар, єдєр
Одоо оршин суугаа улсын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр
Монгол Улсын харъяат болох /харъяатаа сэргээн тогтоолгох/-ыг хїсч буй шалтгаан
Хїсэлтийн утга
Гарын їсэг
Єргєдєл гаргасан он, сар, єдєр /Энэ анкетийн хариултыг бичгийн машин буюу бэхээр гаргацтай, цэвэр, їнэн зєв тодорхой бичсэн байна.
/ МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЪЯАТ БОЛОХЫГ ХЇСЭГЧИЙН БИЕИЙН БАЙЦААЛТ
Овог………………………………..
Нэр………………………………….
Биеийн зураг Гарын їсэг…………………………


1. Овог нэр /таны паспорт болон тїр оршин суух їнэмлэх дээр хэн гэж бичигдсэн болох/регистрийн дугаар
2. Аль улсын ямар нэртэй газар тєрсєн /он, сар , єдєр/
3. Хїйс
4. Яс, їндэс
5. Нийгмийн гарал
6. Одоо аль улсын харъяат
7. Юуны гишїїн байсан ба одоо юуны гишїїн
8. Хаана, ямар сургуулийг хэдэн оноос хэдэн онд суралцаж тєгссєн, ямар хэл бичиг мэдэх, ямар мэргэжилтэй болох
9. Хаана ямар байгууллагад ямар ажил, хэдий хугацаагаар хийж ирсэн, одоо ямар ажил хийж байгаа, ямар гавъяа, шагналтай болох
10. Хэдийд, хаанаас олгосон ямар хугацаатай, хэдэн тоот паспорттай, Монгол Улсад тїр оршин суух їнэмлэхийн дугаар
11. Шїїхээр шийтгэгдсэн бол юуны учир, ямар зїйл ангиар, хэдийд, хаана шийтгїїлж, хаана, хэдэн жил ял эдэлсэн, ялын хугацааг дуусгасан эсэх
12. Хэдэн оны хэдэн сард хэн, хэний хамт ямар бичиг баримттайгаар, аль хязгаараар, ямар хэргээр /урилга, хил зєрчсєн, тєрийн орогнол/ Монгол Улсад ирсэн болох
13. Монгол Улсад ирснээс хойш ямар хэргээр, аль улсад хэдий хугацаагаар явсан, хэдийд буцаж ирсэн
14. Монгол Улсад таны тєрєл садан хэн, хэн хаана ямар ажил, сургууль эрхэлдэг болох
15. Гадаадын аль улсад таны эцэг, эх, тєрєл садан, эхнэр, нєхєр, хїїхэд хэн, хэн байдаг, тэдний нас, эрхэлж буй ажил, сургууль
16. Таны гэр бїлийн хэн хэн, аль улсын харъяат болох, хаана, юу хийж байгаа, гэр бїлийн баталгааны дугаар, ам бїлийн бїрэлдэхїїн, тэд таны юу болох, тэдний нас, эрхэлж буй ажил, сургууль
17. Таны Монгол Улсын харъяат болохыг хїсэж буй учир шалтгаан юу болох
18. Та одоо хаана, ямар ажил эрхэлж, орлогын ямар эх їїсвэрээр амьдардаг болох
19. Одоогийн оршин суугаа сум, хороо, аймаг, нийслэл, гэрийн хаяг, цаашид хаана суух ба ямар ажил эрхлэх хїсэлтэй болох, утас, факсын дугаар

 

Миний хамт Монгол Улсын харъяат болох 16-аас доош насны хїїхэд:

 

 

Би Монгол Улсын харъяат болохоо илэрхийлж:
-єргєдєл
-биеийн байцаалт
-гурван їеийн намтар
-оршин суугаа газрын засаг захиргааны байгууллагын тодорхойлолт
-4х6 хэмжээний 3 хувь зураг
-тїр оршин суух їнэмлэх, тєрсєн /їрчлэн авсан/ хїїхдийн тєрсний гэрчилгээ, гэр бїлийн баталгааны хуулбар орчуулгын хамт /нотариатаар батлуулсан/
-Хуулийн 4 дїгээр зїйлийн 2 дахь хэсгийн шаардлагыг хангасан тухай харъяалж буй улсын эрх бїхий байгууллагын эсхїл тухайн улсаас Монгол Улсад суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газрын тодорхойлолт зэргийг бїрдїїлэв.
Биеийн байцаалтыг їнэн зєв бичсэн

…………………… 19….оны….сарын…….-ны єдєр

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт