Хуулийн этгээдийн бүртгэл

2003 оны 5 дугаар сард “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хуулийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэн баталж, мөн оны 10 дугаар сараас мөрдөж эхэлсэн байна.
“Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан ҮТЕГ-ын даргын 2003 оны 182 дугаар тушаал гарч уг тушаалаар Улсын бүргэлийн албаны дүрэм, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн баримт бичгийг хадгалах журам, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-03, Өөрчлөн байгуулах замаар байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-04, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөл УБ-05, Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл УБ-06, Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах тухай мэдэгдэл УБ-07, Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас УБ-09, Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт дарах баталгааны тэмдгийн загвар, Хуулийн этгээдийн харилцах данс нээх, хаах тухай мэдэгдэл УБ-10, Өргөдөл гаргагчаас баримт бичиг хүлээн авсан тасалбар УБ-11 зэрэг журам, маягт загварыг баталсан байна.
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор «Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай» Засгийн газрын 2004 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол гарч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалт хөтлөх журам, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалтаас лавлагаа өгөхөд хураах үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний загварыг баталсан байна.
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль батлагдахаас өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдээс баримт бичиг хүлээн авах ажлыг 2004 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулжээ. Улсын хэмжээнд 2003 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн 31597 хуулийн этгээд байснаас 18874 хуулийн этгээдээс баримт бичгийг хүлээн авсан нь 59.7 хувьтай байжээ.
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн цахим болон регистрийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хуулийн этгээдийн нэр олгох, түүнийг баталгаажуулах, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах зорилгоор «Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл мэдээллийн систем» болон «Хуулийн этгээдийн нэр»-ийн программыг хийлгэсэн бөгөөд 2004 оноос «Хуулийн этгээдийн нэр»-ийн программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн хуулийн этгээд татвар төлөгчөөр бүртгэгдэхгүй орхигдох байдлыг арилгах, татварын албадаас татвар төлөгчөөр бүртгэсэн тодорхойлолтыг нэг мөр болгох зорилгоор ҮТЕГын даргын 2004 оны 87 тоот тушаалаар «Татвар төлөгчөөр бүртгэсэн, татвар төлөгчөөс хассан тодорхойлолт ТБ-04» маягтыг батлаж, үйл ажиллагаандаа мөрдсөн байна. Улсын бүртгэлийн албанаас иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчлэх үйлчилгээний хугацааг нэмэгдүүлэх зорилгоор ҮТЕГ-ын даргын 2004 оны 175 тоот тушаалаар 2004 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн ажлын 5 өдөр иргэн, аж ахуйн нэгжид үйлчилж байхаар шийдвэрлэсэн. Улсын бүртгэлийн алба нь 2005 оны 4 дүгээр сараас нэг цэгийн үйлчилгээнд шилжиж, компани, улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын болон нөхөрлөл, хоршооны улсын бүртгэл, лавлагааны, хуулийн этгээдийн нэрийн гэсэн чиглэлээр татварын улсын байцаагчдын ажил үүргийн хуваарийг өөрчлөн үйл ажиллагаагаа явуулсан байна.
Хуулийн этгээдийн мэдээллийн системийг өөрчилж шинэчилсэн программ нэвтрүүлэхтэй холбогдуулж 21 аймгийн болон Багануур, Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн улсын бүртгэл хариуцсан байцаагч нарын сургалтыг 2005 оны 5 дугаар сард зохион байгуулсан байна. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, мэдээллийн программыг 2005 оны 6 дугаар сараас улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн байна.
Засгийн газрын 2004 оны 20 дугаар тогтоолоор “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалт бүхий дэвтэр УБ-01” болон “Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ УБ-02”-г хуулийн этгээдийг бүртгэх байгууллагуудын хэмжээнд нэг загвартай болгож мөрдүүлэхээр баталсантай холбогдуулан тус албанд бүртгэлтэй байгаа хуулийн этгээдийг шинэчилсэн бүртгэлд хамруулж шинээр улсын бүртгэлийн гэрчилгээг олгох ажлыг 2005 оны 10 дугаар сараас эхэлсэн.
ҮТЕГ-ын даргын 2005 оны 53 дугаар тушаалаар “Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх шийдвэр УБ-08”, “Хуулийн этгээдийн дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэх мэдэгдэл УБ-12”, “Хуулийн этгээдийн дүрмийн өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах мэдэгдэл УБ-13”, «Хуулийн этгээдийг бүртгэх байгууллагын дугаар», «Хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэрийн дугаар», «Тодорхойлолт УБ-14» зэрэг маягтуудыг батлуулан мөрдөж эхэлсэн байна.
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэг болон бусад холбогдох хэсэг, заалтыг Улсын Дээд Шүүхийн 2006 оны 7 дугаар тогтоолоор тайлбарлаж мөрдүүлсэн бөгөөд мөн Улсын Дээд Шүүхтэй дээрхи хуулийн заалт, тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг ярилцсаны үндсэн дээр хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтыг шүүхийн практикт зөв хэрэглэх тухай зөвлөмжийг гаргуулсан байна.
2007 онд “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хуульд заасан баримт бичгээ ирүүлээгүй 4833 хуулийн этгээдийг татан буулгахаар Шүүхийн байгууллагад нэхэмжлэл хүргүүлж шийдвэрлүүлжээ. Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг бүртгэхтэй холбогдуулан ҮТЕГ-ын даргын 2008 оны 131 тоот тушаалаар “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх аж ахуйн нэгжийн хүсэлт УБ-15”, “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх иргэний хүсэлт УБ-16”-ийг, “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах мэдэгдэл УБ- 17”, “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн бүртгэл УБ-18”- ийг, “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэний бүртгэл УБ-19”, “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийг бүртгэлээс хасах шийдвэр УБ-20”-ийг тус тус баталсан байна.
Үйлдвэр, худалдааны сайдын тушаалаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэнд олгох гэрчилгээний загварыг батлуулсан байна. “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2008 оны 43 дугаар тогтоолоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсантай холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын харьяанд ажиллаж байсан Улсын бүртгэлийн албаны чиг үүрэг шинээр байгуулагдсан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт шилжсэн байна.
Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайдын 2009 оны 2 сарын 16- ны өдрийн 9 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгэгдэж байсан холбоо, сан, шашны байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хүлээлцэх ажлыг зохион байгууллаа.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт