Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс шинэчлэгдлээ.

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд харилцан адилгүй олон төрлийн хураамжийг шат болгон дээр авч, иргэдэд хүндрэл чирэгдэл учруулж байсныг цэгцэлж, үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох ажлын хүрээнд "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай" Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоол батлагдан гарсан. Мөн УИХ-аас Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг баталсан. Энэхүү хууль тогтоомжийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэх бөгөөд улсын бүртгэлийн 128 төрлийн үйлчилгээнд үйлчилгээний хөлс авдаг байсныг 86 болгон бууруулсан.

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХУРААХ УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулиар тогтоосон тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ /төвлөрүүлэх төсөв төгрөгөөр/

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолоор тогтоосон үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /төвлөрүүлэх төсөв төгрөгөөр/

Иргэнээс нийт хураан авах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ /төгрөгөөр/

Хууль зүйн үндэслэл

1. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

1

Төрснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

220 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

үнэ төлбөргүй

220

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.1, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.1 дэх заалт

2

Гэрлэлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

300 /Орон нутгийн төсвийн дансанд

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2800

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.2, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.2 дахь заалт

3

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэх

иргэн тус бүрээс 440 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

3380

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.4, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.2 дахь заалт

4

Гэрлэлт цуцалсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

иргэн тус бүрээс 550 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд /

3600

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.3, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.2 дахь заалт

5

Үрчлэлтийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

330 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2830

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.6, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.2 дахь заалт

6

Эцэг,эх тогтоосныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

330 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2830

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.5, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолынхавсралтын 1.2 дахь заалт

7

Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилснийг бүртгэж гэрчилгээ олгох

220 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2720

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.7, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.2 дахь заалт

8

Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

330 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

үнэ төлбөргүй

330

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.1.8, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.3 дахь заалт

9

Иргэний бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгох

Төрсний гэрчилгээг дахин олгох - 440 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5440

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.2, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.4 дэх заалт

Гэрлэлтийн гэрчилгээг дахин олгох-600 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5600

9

Иргэний бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгох

Гэрлэлт цуцалсаны гэрчилгээг дахин олгох-1100 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

6100

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.2, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.4 дэх заалт

Үрчлэлтийн гэрчилгээ олгох -660 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5660

Эцэг, эх тогтоосны гэрчилгээ дахин олгох -660 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5660

Овог,эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний гэрчилгээ дахин олгох-440 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5440

Нас барсны гэрчилгээ дахин олгох-660 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5660

10

Нийслэлээс аймагт, аймгаас аймагт шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2700

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.4, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.5 дахь заалт

11

Аймгаас нийслэлд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5200

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.4, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.6 дахь заалт

12

Аймаг, нийслэлийн дотор шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

1500 /Улсын төсвийн дансанд/

1700

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.4, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.7 дахь заалт

13

16 нас хүрээгүй хүүхдийн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх

200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

үнэ төлбөргүй

200

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.4, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.8 дахь заалт

14

Түр шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэж, оршин суух үнэмлэх олгох

-

2500 /Улсын төсвийн дансанд/

2500

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.9 дэх заалт

2. Иргэний үнэмлэх олгох үйлчилгээ

15

Иргэний үнэмлэх шинээр олгох

3300 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

13300

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.1, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.1 дэх заалт

16

Иргэний үнэмлэх алдаж үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн, хүчингүй буюу ашиглах боломжгүй болгосноос дахин олгох

25000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

35000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.2, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.1 дэх заалт

17

Иргэний үнэмлэхийг 25, 45 настай иргэнд сольж олгох

3300 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

13300

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.3, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.1 дэх заалт

18

Оршин суух тодорхой хаяггүй Монгол Улсын харъяат иргэнд цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн иргэний үнэмлэх олгох

3300 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

13300

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.3.5, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.1 дэх заалт

19

Иргэний үнэмлэх яаралтай олгох

-

Үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.20 000 төгрөг /Улсын төсвийн дансанд/

Үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. /20000/

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 7.3 дахь заалт

3. Архивын үйлчилгээ

20

Улсын бүртгэлийн хураангуй лавлагаа олгох /иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн /

-

1000 /Улсын төсвийн дансанд/

1000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 3.1 дэх заалт

21

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн жагсаалтаас лавлагаа олгох

2000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

2000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.9 дэх заалт

22

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6.5-д заасны дагуу дэлгэрэнгүймэдээлэл агуулсан лавлагаа өгөх

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

3000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.17 дахь заалт

23

Архивын баримтаас иргэний бүртгэлийн хуулбар хийж, олгох

-

(хуудас тутам) -200 төгрөг /Улсын төсвийн дансанд/

(хуудас тутам) -200 төгрөг

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 3.3 дахь заалт

24

Архивын баримтаас эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хуулбар хийж олгох

-

(хуудас тутам) -500 төгрөг. /Улсын төсвийн дансанд/

(хуудас тутам) -500 төгрөг.

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 3.4 дэх заалт

25

Улсын бүртгэлийн архивын лавлагааны хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч лавлагаа олгох

-

800 /Улсын төсвийн дансанд/

800

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 3.5 дахь заалт

26

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа яаралтай олгох

-

Үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ./Улсын төсвийн дансанд/

Үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 7.3 дахь заалт

4. Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

27

Үндэсний энгийн гадаад паспорт 1 жилээр олгох

5000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

17500 /Улсын төсвийн дансанд/

22500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.4.1, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.1 дэх заалт

Үндэсний энгийн гадаад паспорт 5 жилээр олгох

5000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

27500 /Улсын төсвийн дансанд/

32500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.4.1, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.2 дэх заалт

28

Үндэсний энгийн гадаад паспортын хүчинтэй байх хугацааг сунгах

2500 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

1 жил -2000

1 жил -4500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.4.1, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.3 дахь заалт

2 жил -4000

2 жил -6500

3 жил -6000

3 жил -8500

4 жил -8000 5 жил -10000 /Улсын төсвийн дансанд/

4 жил -10500 5 жил -12500

29

Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн хамт түр хугацаагаар гадаадад зорчих хүүхдэд үндэсний гадаад паспортад хавсаргах үнэмлэх олгох

2500 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

5500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10.4.2, Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.8 дахь заалт

30

Үндэсний энгийн гадаад паспортыг хүчингүй болгох

-

үнэ төлбөргүй

үнэ төлбөргүй

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.5 дахь заалт

31

Гадаад паспортяаралтай олгох

-

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

10000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 7.3 дахь заалт

32

Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн үндэсний энгийн гадаад паспортад хүүхдийн зургийг нааж баталгаажуулах

-

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

3000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.9 дэх заалт

33

Хил орчмын нутагт зорчих нэг удаагийн үнэмлэх олгох

-

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

3000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.10 дахь заалт

34

Хил орчмын нутагт зорчих олон удаагийн үнэмлэх олгох

-

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

10000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.11 дэх заалт

35

Оросын Холбооны Улсад визгүй зорчих хуудас олгох

-

1000 /Улсын төсвийн дансанд/

1000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 4.12 дахь заалт

5. Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

36

Шинээр бий болсон үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг түүний шинээр бий болсныг нотлох баримт бичгийг үндэслэн бүртгэх

тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01 хувь /Улсын төсвийн дансанд/

үнэ төлбөргүй

тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0.01 хувь

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.1 дэх заалт

37

Баригдаж дуусаагүй барилга, байгууламж өмчлөх эрхийг газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг үндэслэн, иргэний өмчийн газар дээр баригдаж байгаа бол газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тухайн газрыг өмчлөгч иргэний зөвшөөрлийг үндэслэн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх

25000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

25000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.2 дахь заалт

38

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан газарөмчлөх эрхийг баталгаажуулах

4000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

үнэ төлбөргүй

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.3, 41.4.5-д заасны дагуу тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлнө.

39

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

4000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

4000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.3 дахь заалт

40

Үл хөдлөх эд хөрөнгө гэрээ, хэлцлийн үндсэн дээр бусдын өмчлөлд шилжих

10 000 000 хүртэл үнийн дүнгийн 0.01 хувь /Улсын төсвийн дансанд/

-

10 000 000 хүртэл үнийн дүнгийн 0.01 хувь

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.4 дэх заалт

10 000 001-100 000 000 хүртэл үнийн дүнгийн 0.02 хувь /Улсын төсвийн дансанд/

-

10 000 001-100 000 000 хүртэл үнийн дүнгийн 0.02 хувь

100 000 000-аас дээш бол үнийн дүнгийн 0.015 хувь /Улсын төсвийн дансанд/

-

100 000 000-аас дээш бол үнийн дүнгийн 0.015 хувь

41

Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх

30000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

30000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.4 дэх заалт

42

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хэмжээ, оршин байгаа газрын харьяалал өөрчлөгдөх

8000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

8000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.4 дэх заалт

43

Эд хөрөнгийг салгаж, нэгтгэснийг бүртгэх

-

8000 /Улсын төсвийн дансанд/

8000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 5.6 дахь заалт

44

Дундаа хэсгээр өмчлөх үл хөдлөх эд хөрөнгийн тодорхой хэсгийн өмчлөх эрхийг өөр этгээдэд шилжсэнийг бүртгэх

6500 /Улсын төсвийн дансанд/

-

6500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.7 дахь заалт

45

Эрхийн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэл хийх

1500 /Улсын төсвийн дансанд/

-

1500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.5 дахь заалт

46

Гэрээг сунгасан, цуцалсан, дуусгавар болсныг бүртгэх, тусгай тэмдэглэл, урьдчилсан тэмдэглэлийг хүчингүй болгох

1500 /Улсын төсвийн дансанд/

-

1500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.6 дахь заалт

47

Гэрээнд өөрчлөлт оруулсныг бүртгэх

-

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 5.9 дэх заалт

48

Эд хөрөнгийн барьцаа (ипотек) болон батлан даалтын гэрээний эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх

-

барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0.05 хувь. /Улсын төсвийн дансанд/

барьцаагаар хангагдах үнийн дүнгийн 0.05 хувь.

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 5.7 дахь заалт

49

Ипотек өөр этгээдэд шилжсэнийг бүртгэх

8200 /Улсын төсвийн дансанд/

-

8200

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.8 дахь заалт

50

Ипотек өмчлөгчид шилжсэнийг бүртгэх

6600 /Улсын төсвийн дансанд/

-

6600

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.9 дэх заалт

51

Ипотекоор хангагдах шаардлагыг өөр шаардлагаар сольсныг бүртгэх

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

5000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.10 дахь заалт

52

Ипотек дуусгавар болсныг бүртгэх

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

3000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.11 дэх заалт

53

Үл хөдлөх эд хөрөнгө түрээслэснийг бүртгэх

8000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

8000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.12 дахь заалт

54

Сервитутыг бүртгэх

Талууд тус бүр 17500 /Улсын төсвийн дансанд /

-

Талууд тус бүрээс17500

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.13 дахь заалт

55

Узуфруктыг бүртгэх

Талууд тус бүр 25000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

Талууд тус бүрээс 25000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.14 дэх заалт

56

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх

55000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

55000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.15 дахь заалт

57

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх

га тутамд 15000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

га тутамд 15000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.16 дахь заалт

58

Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн гэрээг бүртгэх

-

10000 /Улсын төсвийн дансанд/

10000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 5.11 дэх заалт

59

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгож нөхөн олгох

45000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

45000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.18 дахь заалт

60

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож нөхөн олгох

8000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

8000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.19 дэх заалт

61

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэл, хувийн хэргийг хаах

3600 /Улсын төсвийн дансанд/

-

3600

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.20 дахь заалт

62

Хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэх

тухайн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгийн 0.1 хувиар /Улсын төсвийн дансанд/

-

тухайн эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгийн 0.1 хувиар

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 38.1.21 дэх заалт

63

Барьцаалбар бүртгэх

-

3000 /Улсын төсвийн дансанд/

3000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 5.8 дахь заалт

64

Эд хөрөнгийн эрхийнулсын бүртгэлийн үйлчилгээг яаралтай үзүүлэх

-

Энэ хавсралтын 20, 43, 47,48, 58, 63 -д заасан эд хөрөнгийн бүртгэлийн яаралтай үйлчилгээнд үнийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. /Улсын төсвийн дансанд/

Энэ хавсралтын 20, 43,47,48, 58, 63 -д заасан эд хөрөнгийн бүртгэлийн яаралтай үйлчилгээнд үнийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 7.3 дахь заалт

6. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

65

Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ олгох

-

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5000

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 6.2 дахь заалт

66

Хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулах

-

500 /Улсын төсвийн дансанд/

500

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 6.1 дэх заалт

67

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг яаралтай үзүүлэх

-

Энэ хавсралтын 65, 66 дахь хэсэгт заасан үйчилгээг яаралтайгаар үзүүлэхэд үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ./Улсын төсвийн дансанд/

Үйлчилгээний хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолын хавсралтын 7.3 дахь заалт

68

Сонин, сэтгүүлийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

22000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 14.1.1 дэх заалт

69

Олон нийтийн болон хувийн радиог бүртгэх

32000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

32000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 14.1.2 дахь заалт

70

Олон нийтийн болон хувийн телевизийгбүртгэх

100000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

100000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 14.1.3 дахь заалт

71

Кабелийн телевизийг бүртгэх

120000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

120000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 14.1.4 дэх заалт

72

Сонин, сэтгүүл, радио телевиз, кабелийн телевизийн бүртгэлд өөрчлөлт орсныг бүртгэх

20000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

20000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 14.1.5 дахь заалт

73

Нөхөрлөл, компанийг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

22000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1 дэх заалт

74

Хоршоог бүртгэж, гэрчилгээ олгох

13200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

13200

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.2 дахь заалт

75

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

35000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

35000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3 дахь заалт

76

Боловсролын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

15000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

15000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.4 дэх заалт

77

Эрүүл мэндийн байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

20000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

20000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.5 дахь заалт

78

Хуулийн этгээдийн салбар төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэж,гэрчилгээ олгох

10000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

10000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.6 дахь заалт

79

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хугацааг нь сунгах

2200 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

2200

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.7 дахь заалт

80

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин олгох

анх хураасан хураамжийн хэмжээг 1,5 дахин нэмэгдүүлэх/Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

анх хураасан хураамжийн хэмжээг 1,5 дахин нэмэгдүүлэх

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.8 дахь заалт

81

Шашны байгууллагыг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

200000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

200000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3 дахь заалт

82

Төрийн бус байгууллага, сан, холбоо, хөдөлгөөнийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох

22000 /Орон нутгийн төсвийн дансанд/

-

22000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.4 дэх заалт

83

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж байгуулах

750000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

750000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 16.1.3 дахь заалт

84

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хугацааг сунгах

75000 /Улсын төсвийн дансанд/

-

75000

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 16.1.4 дэх заалт

85

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг сольж олгох

анх олгоход хураасан үндсэн хураамж дээр 1.5 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана. /Улсын төсвийн дансанд/

-

анх олгоход хураасан үндсэн хураамж дээр 1.5 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 16.1.5 дахь заалт

86

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрээ, дүрэмд орсон өөрчлөлтийг бүртгэх

35000 төгрөг /Улсын төсвийн дансанд/

-

35000 төгрөг

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 16.1.6 дахь заалт

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт