Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам”-ын төсөлд санал авч байна

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна. Иймд та бүхэн энэхүү журмын төсөлд өгөх саналаа 3 дугаар сарын 30-ийг дуустал хугацаанд This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар илгээнэ үү.

 

СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ,  СОНГОГЧ ШИЛЖИХ  ЖУРАМ  

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуулах, нягтлан шалгаж, давхардлыг арилгах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй иргэнийг бүртгэх, сонгуулийн эрх бүхий иргэний иргэний улсын бүртгэлийн өөрчлөлтийг тусгах, сонгогч шилжих, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргүүлэх, санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбараас иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-өөр, гарын хурууны хээ шалгах төхөөрөмж ажиллах боломжгүй болсон, түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчийн иргэний үнэмлэхийн регистрийн дугаараар тулган шалгаж бүртгэлийн хуудас олгох болон сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэхтэй холбогдсон бусад  үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 

1.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагын холбогдох салбар, нэгжийн  улсын /ахлах/ бүртгэгч, улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан нь сонгогчдын нэрийн жагсаалтад оруулах өөрчлөлтийг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас гаргасан лавлагааг үндэслэн оруулах, нягтлан  шалгах, оруулсан  өөрчлөлтийн үнэн зөвийг тус тус хариуцна. 

1.3.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, нягтлан шалгах, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой   үйл ажиллагаанд Сонгуулийн тухай хууль болон энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө. 

Хоёр. Сонгуулийн хэсгийн дугаарыг тогтоох, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгуулийн хэсэгт бүртгэх, нягтлан шалгах, 

  2.1. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь тухайн сум дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн оршин суугчдын байнга оршин суугаа газрын бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн гаргасан сонгуулийн эрх бүхий иргэний тоог Сонгуулийн тухай хуулийн 23.1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан сум, дүүргийн хурлын Тэргүүлэгчид  хүргүүлнэ. 

  2.2. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь сум, дүүргийн хурлын Тэргүүлэгчдээс Сонгуулийн тухай хуулийн 23.5 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг зарласан тогтоолыг хүлээн авна. 

 2.3. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын /ахлах/ бүртгэгч нь сум, дүүргийн хурлын Тэргүүлэгчдийн сонгуулийн хэсэг байгуулсан тогтоолыг хүлээн авснаас хойш 3 хоногийн дотор  санал авах байр, түүнд хамаарах хаягийн мэдээллийг  иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд тусгана. 

 2.4. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь энэ журмын 2.3-д заасан үйл ажиллагааг гүйцэтгэж дуусмагц, сум, дүүргийн хурлын Тэргүүлэгчдийн сонгуулийн хэсэг байгуулсан тогтоолын эх хувийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад албан бичгийн хамт хүргүүлнэ. 

 2.5. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний улсын бүртгэл хариуцсан нэгж нь  иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд энэ  журмын 2.3-д заасны дагуу тусгасан мэдээллийг сум, дүүргийн хурлын Тэргүүлэгчдийн сонгуулийн хэсэг байгуулсан тогтоолын мэдээлэлтэй тулган шалгана

 2.6. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж нь иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд тусгасан энэ журмын 2.5-д заасан үйл ажиллагааг гүйцэтгэж дуусмагц, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд сонгуулийн хэсгийг улсын хэмжээнд  нэгээс эхлэн давхардахгүй байхаар дугаарлана. 

 2.7. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний улсын бүртгэл хариуцсан нэгж нь  сонгуулийн хэсгийн дугаар тогтоосон тухай улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын тушаалыг Сонгуулийн ерөнхий хороонд 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ. 

  2.8. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж нь энэ журмын 2.6 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг үндэслэн сонгуулийн хэсэгт хаягийн бүртгэлтэй сонгуулийн эрх бүхий иргэнд хэсэг оноох ажлыг гүйцэтгэнэ. 

2.9. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эрх бүхий улсын /ахлах/ бүртгэгч энэ журмын 2.8-д заасан үйл ажиллагааг гүйцэтгэж дуусмагц,  хэсэг оноогдсон сонгогчдын мэдээллийг нягтлан шалгана: 

2.9.1.  сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй  сонгуулийн эрх бүхий иргэн сонгуулийн хэсэгт бүрэн  бүртгэгдсэн эсэх; 

2.9.2.  сонгуулийн эрх бүхий иргэний мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бүртгэгдсэн эсэх; 

2.9.3. сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй  сонгуулийн эрх бүхий иргэний иргэний улсын бүртгэлийн  өөрчлөлт тусгагдсан эсэх; 

2.9.4. сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлсэн сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг оруулсан эсэх; 

2.9.5. сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй нас барсан, Монгол Улсын харьяатаас гарсан иргэн сонгуулийн хэсэгт  бүртгэгдсэн байх эсэх. 

 2.10. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эрх бүхий улсын /ахлах/ бүртгэгч  энэ журмын 2.9-д заасан мэдээллийг бүрэн нягтлан шалгаж дуусмагц, Сонгуулийн тухай хуулийн 61.6 дахь хэсэгт заасан хугацаанаас өмнө сонгогчдын нэрийн жагсаалтад дараах өөрчлөлтийг оруулна: 

2.10.1. сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй сонгуулийн эрх бүхий иргэний жагсаалтад бүртгэгдээгүй  иргэнийг нэмж бүртгэх; 

2.10.2.  энэ журмын 2.9.2, 2.9.3-т заасан нөхцөл үүссэн бол нотлох баримтыг үндэслэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд мэдээллийг тусгах; 

2.10.3. энэ журмын 2.10.4-т заасан нөхцөл үүссэн бол иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг үндэслэн нэмэх; 

2.10.4.  энэ журмын 2.10.5-т заасан сонгуулийн эрх бүхий иргэний холбогдох бүртгэлийн мэдээллийг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасах. 

Гурав. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудаст байрлуулах, танилцуулах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, түүнд өөрчлөлт оруулах 

3.1. Улсын бүртгэлийн  асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг Сонгуулийн тухай хуулийн 61.6 дахь хэсэгт заасан хугацаанд өөрийн www.burtgel.gov.mn  цахим хуудаст байрлуулна. 

3.2. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь цахим хуудаст байрлуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад Сонгуулийн тухай хуулийн 61.12 дахь хэсэгт заасан өөрчлөлтийг тусгана. 

3.3. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас хүргүүлсэн програмд сонгуулийн тухай хуулийн 61.8 дахь хэсэгт заасан төрийн байгууллага нь сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг тусгаж, санал авах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө цахим болон цаасан хэлбэрээр ирүүлнэ. 

3.4. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Сонгуулийн тухай хуулийн 61.9 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу  сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь тухайн сонгогчийн нэрийн арын “Тайлбар” гэсэн хэсэгт “Түр хасав” гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээг хийнэ.3.5. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас Сонгуулийн тухай хуулийн 61.11 дахь хэсэгт заасан сонгогчдын нэрийг хасна. 

3.6. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас Сонгуулийн тухай хуулийн 62.7 дахь хэсэгт заасан Гадаад улсад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн сонгогчийн нэрийг хасна. 
3.7. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гадаад улсад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд нягтлан шалгаж, зөрчилтэй сонгогчийн нэрийг хасч сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэнэ.

Дөрөв. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо, салбар комисст хүргүүлэх  

4.1. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь энэ журмын 3 дахь хэсэгт заасан үндэслэлээр өөрчлөлт орсон сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд нягтлан шалгаж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээллийн санг үүсгэнэ. 

4.2. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг 3 хувь хэвлэж, Сонгуулийн тухай хуулийн 61.12-т заасан хугацаанд аймаг, дүүргийн сонгуулийн  хороонд 2 хувийг нь хүргүүлнэ. 

4.3. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь гадаад улсад санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нягтлан шалгаад, салбар комисст санал авах өдрөөс 5-оос доошгүй хоногийн өмнө  цахим хэлбэрээр буцаан хүргүүлнэ. 

4.4. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээлцэж буй этгээдүүд нь хүлээлцсэн тухай актыг 2 хувь үйлдэж, гарын үсэг зурна. 

4.5. Салбар комисс энэ журмын 4.3-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээн авсан тухайгаа улсын бүртгэлийн  асуудал эрхэлсэн төрийн  захиргааны байгууллагын албан ёсны цахим хаягаар ирүүлнэ. 

Тав.  Сонгуулийн хэсгийн санал авах байранд хүргүүлсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах 

  5.1.  Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын /ахлах/ бүртгэгч иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас дараах лавлагааг гаргаж, сум хорооны улсын бүртгэгчид 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ: 

 5.1.1. Сонгуулийн тухай хуулийн 64.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонгогчдын нэрийн    жагсаалтанд сонгогчийг нэмэх лавлагаа; 

 5.1.2. Сонгуулийн тухай хуулийн 64.4 дэх хэсэгт заасны дагуу “Түр хасав” тэмдэглэгээг сэргээсэн тухай лавлагаа; 

 5.1.3. Сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, хүйс, регистрийн дугаар, оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн өөрчлөлтийн тухай иргэний улсын бүртгэлийн лавлагаа; 

 5.1.4.   Сонгуулийн тухай хуулийн 61.12.4 дэх хэсэгт заасан  нас барсан, Монгол Улсын харьяатаас гарсан бүртгэлийн лавлагаа; 

 5.1.5.  Сонгуулийн тухай хуулийн 65.2 дахь хэсэгт  заасан сонгуулийн хэсгээс сонгогч шилжин явсан, сонгогч шилжин ирсэн лавлагаа; 

 5.1.6.  Сонгуулийн тухай хуулийн 62.7 дахь хэсэгт заасан гадаад улсад санал өгөхөөр бүртгүүлсэн сонгогчийг  хасах лавлагаа 

 5.2.  Сум, хорооны улсын бүртгэгч энэ журмын 5.1 дэх хэсэгт  заасан лавлагааг санал авах байранд ажиллах улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд нэн даруй хүлээлгэн өгнө. 

5.3. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журмын 5.1-д заасан лавлагааны дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт санал авах өдрөөс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө өөрчлөлт оруулна.   

5.4. Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт оруулсан өөрчлөлтийг лавлагаа тус бүрээр тулган шалгаж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг  санал авах өдрөөс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө хэвлэнэ. 

5.5.  Сонгогчдын нэрийн жагсаалт, сонгогчдын нэрийн жагсаалтын өөрчлөлтийн тайлангийн 1 хувийг  аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд актаар хүлээлгэн өгнө. 

5.6. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журамд заасан лавлагаа болон сонгогчдын нэрийн жагсаалтын өөрчлөлтийн тайлангийн 1 хувийг санал авах байранд өгөх бөгөөд санал авах байр энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ. 

5.7. Энэхүү журамд заасан лавлагааг зөвхөн  улсын бүртгэлийн байгууллагын салбар, нэгжээс олгох бөгөөд газар, хэлтсийн дарга, сум, хорооны улсын бүртгэгчийн гарын үсэг, тэмдэг, итгэмжлэгдсэн ажилтны гарын үсгээр тус тус  баталгаажсан байна. 

 5.8. Лавлагаа нь бар код, давтагдашгүй дугаар бүхий үнэт цаасан дээр хэвлэгдсэн байна.  

Зургаа. Сонгогч шилжих   

6.1. Сонгогч шилжихдээ Сонгуулийн тухай хуулийн 65.2 дахь хэсэгт заасан санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө өөрийн байнга оршин суугаа газрынхаа харьяа санал авах байранд батлагдсан маягтын дагуу хүсэлт гаргана. 

6.2. Санал авах байр шилжин явах сонгогчийн иргэний үнэмлэх болон шалтгааныг үндэслэн “Сонгогч шилжих хуудас”-т тухайн сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, оршин суугаа хаягийг бичиж, санал авах байрын ахлах зохион байгуулагч гарын үсэг зурж, сонгуулийн хэсгийн тэмдэг дарж  баталгаажуулна. 

6.3. Улсын  бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан санал авах байрын ахлах зохион байгуулагчийн баталгаажуулсан “Сонгогч шилжих хуудас”-ыг үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалт  дахь “Тайлбар хэсэгт” сонгогч шилжин явсан тухай тэмдэглэн, “Сонгогч шилжин явсан тухай “ хэсгийг авч, хуудсыг  иргэнд олгоно. 

6.4. Санал авах байр шилжин ирсэн сонгогчийн  иргэний үнэмлэхийг  үндэслэн “Сонгогч шилжих хуудас”-т шилжин ирсэн тухай тэмдэглэж, хуудсыг улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд шилжүүлнэ. 

6.5. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журмын 6.4-т заасан “Сонгогч шилжих хуудас”-ыг үндэслэн сонгогчийн нэрийн жагсаалтад сонгогчийг нэмж бүртгэж, “Тайлбар” хэсэгт сонгогч шилжин ирсэн тухай тэмдэглэнэ. 

6.6. Улсын бүртгэлийн  байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан нь сонгогч шилжин явсан, сонгогч шилжин ирсэн тухай мэдээллийг жагсаалтаар  сум, хорооны улсын бүртгэгчид 2 хоногийн дотор хүргүүлнэ. Сум, хорооны улсын бүртгэгч аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлнэ. 

6.7.  Аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эрх бүхий улсын бүртгэгч энэ журмын 6.6-д заасан мэдээллийг иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд тусгаж, энэ журмын 5.1.5-д заасан лавлагааг итгэмжлэгдсэн ажилтанд хүргүүлнэ.  

Долоо.Санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг тулган шалгаж, бүртгэлийн хуудас олгох 

7.1.Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан нь сонгуулийн санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийн техник хэрэгсэлийг бүрэн хариуцан ажиллах ба саналаа  өгөхөөр ирсэн сонгогчийн  мэдээллийг тухайн сонгуулийн хэсгийн сонгогчдын цахим бүртгэлийн сангаас дараах байдлаар шалгана: 

7.1.1. сонгогч биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийг уншуулан таниулж, сонгогчийн цахим бүртгэл дэх зураг, мэдээллийг тулгах; 

7.1.2.  хэрвээ тухайн сонгогчийн хурууны хээ уншигдахгүй бол сонгогчийн иргэний үнэмлэх дэх регистрийн дугаар, оршин суух хаяг, гэрэл зургийг сонгогчийн цахим бүртгэлийн мэдээлэлтэй тулгаж, тэмдэглэл үйлдэх. 

7.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан цахим хэлбэр бүхий сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас “Бүртгэлийн хуудас”-ыг хэвлэж, сонгогчид олгоно. 

7.3. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар саналаа өгсөн сонгогчийн регистрийн дугаарыг сонгогчийн цахим бүртгэлийн мэдээллийн санд уншуулан бүртгэлийн хуудсыг хэвлэж, 1 хувийг санал авах байрын ахлах зохион байгуулагчид өгнө. 

7.4.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хөтлөхөөр үүрэг хүлээсэн санал авах байрын зохион байгуулагч энэ журмын 7.2-т заасны дагуу олгосон сонгогчийн “Бүртгэлийн хуудас”-ын 1 хувийг хураан авч, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад сонгогчоор гарын үсэг зуруулна. 

7.5. Улсын бүртгэлийн байгууллагын  итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журмын 7.1-д заасны дагуу сонгогчийн мэдээллийг шалгахад тухайн сонгогч уг санд бүртгэгдээгүй бол “Бүртгэлийн хуудас”-ыг олгохгүй. 

 7.6. Сонгогчийн иргэний үнэмлэхийн хаягийн бичвэр нь сонгогчдын нэрийн жагсаалтын хаягийн бичвэрээс бичилт өөр боловч нэг утгыг илэрхийлж байвал  Бүртгэлийн хуудас-ыг олгоно. 

 7.7. Санал авах өдөр Сонгуулийн тухай хуулийн 64.4-т заасан үндэслэлээр сонгогчийн нэрийн жагсаалтад “Түр хасав” нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн  сонгогчийн  бүртгэлийг дараах журмын дагуу сэргээнэ: 

7.7.1.Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь  сонгуулийн хэсгийн ахлах зохион байгуулагч, улсын бүртгэлийн  байгууллагын  итгэмжлэгдсэн ажилтан нарт  сонгогчийн цахим бүртгэлийн сангийн   “Түр хасав”   тэмдэглэгээг сэргээх  кодыг  санал авахаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө хүлээлгэн өгсөн байна. 

7.7.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан энэхүү журмын 7.7-д зааснаар сонгогчийн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн мэдээллийг шалгаж, сонгуулийн хэсгийн ахлах зохион байгуулагчид мэдэгдэж, бүртгэлийг сэргээх талаар протокол үйлдэнэ. 

 7.7.3. Энэ  журмын 7.7.1-д заасан сэргээх кодыг улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан, сонгуулийн хэсгийн ахлах зохион байгуулагч  нар сонгогчийн цахим бүртгэлийн санд оруулан иргэнд энэхүү журмын 7.2-т заасан “Бүртгэлийн хуудас”-ыг олгоно.  

 7.8. Энэхүү журмын 7.7-д заасны дагуу “Түр хасав” тэмдэглэгээг  сэргээсэн  сонгогч сонгогчийн нэрийн жагсаалтанд гарын үсэг зурж,  баталгаажуулна. 

 7.9.  Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийн нээлтийн, зөөврийн хайрцагийн, явцын, “Түр хасав”-аас сэргээсэн болон  хаалтын тайланг тогтоосон хугацаанд хэвлэж, сум, дүүргийн улсын бүртгэгчид мэдээлнэ. 

7.10. Энэ журамд заасан сонгогчдын бүртгэлийн мэдээг сум, дүүргийн улсын бүртгэгч аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст, аймаг, дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэс улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нэгтгэн батлагдсан маягтын дагуу тогтоосон хугацаанд  ирүүлнэ.  

 Найм.  Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан  

8.1. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга нь итгэмжлэгдсэн ажилтны ажиллах орон тооны хязгаар, ажил үүргийн хуваарийг батална. 

8.2. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтныг тагнуулын байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын аймаг, нийслэл дэх салбарын дарга  энэ журмын 8.1 дэх хэсэгт заасан хязгаарт багтаан томилж,  түүнд “Итгэмжлэгдсэн ажилтан-аар ажиллах үнэмлэх олгоно. 

8.3.  Сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим болон цаасан хувилбартай танилцах, өөрчлөлт оруулах, сонгогчийн бүртгэлийг тулган шалгах үүрэг бүхий Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнаас холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нууцын баталгаа гаргуулсан байна. 

8.4. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журмын 8.1 дэх хэсэгт заасан ажил үүргийн хуваарь,  гэрээнд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй. 

8.5. Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан албан үүргээ биелүүлээгүй буюу хангалтгүй биелүүлсэн, ажлын хариуцлага алдсан, албан тушаалаа урвуулан ашигласан бол энэ журмын 8.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаалтан гэрээг цуцлах эрхтэй. 

                                                                                                                                               Ес. Бусад  

9.1.  Сонгогчийн  бүртгэлийн төхөөрөмжийг аймаг, дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэх, сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбарт лавлагааг үндэслэн өөрчлөлт оруулах,  бүртгэлийн төхөөрөмжийг санал авах байранд хүргүүлэх, санал авах байранд санал авах өдөр хүртэл хадгалах,  бүртгэлийн төхөөрөмжийг буцаан хүргэх  үйл ажиллагаа нь цагдаагийн байгууллагын хамгаалалт, тагнуулын байгууллагын хяналтанд байна. 

9.2. Сонгогчдын  нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих чиглэлээр гарсан улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын хуульд нийцсэн шийдвэрийг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага биелүүлэх үүрэгтэй. 

9.3. Сонгогчдын нэрийн жагсаалыг үйлдэхтэй холбогдуулан төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага улсын бүртгэлийн байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй. 

9.4.  Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны  байгууллага нь  сонгуулийн болон холбогдох төрийн  болон төрийн бус байгууллага, иргэн, улс төрийн намд сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой зөвхөн  Сонгуулийн хуулинд заасан мэдээллийг гаргаж өгнө.                     

Видео мэдээ

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт