Хуулийн этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулах журамд өөрчлөлт оруулах төсөлд санал авч байна

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгон баталгаажуулах үйл ажиллагааны явцад тулгамдаж буй бэрхшээлтэй болон тодорхойгүй асуудлуудыг шийдвэрлэх, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилгоор журмаа шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна.

Иймд та бүхэн энэхүү журмын төсөлд өгөх саналаа 3 дугаар сарын 31-ний дотор This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. хаягаар илгээх боломжтой.

Д/д 2015 оны А/41 тушаалаар батлагдсан журам Шинэ журам /төсөл/
Нэг.Нийтлэг үндэслэл
1 1.1.Энэхүү журмаар Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуулийн  этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна. 1.1.Энэхүү журмаар Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу хуулийн  этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
2 1.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9.5-д заасны дагуу хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулахад улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын баталсан маягтыг хэрэглэнэ. 1.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9.5-д заасны дагуу хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулахад улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын баталсан маягтыг хэрэглэнэ.
3 1.3.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журмын 1.3-т заасан харъяалал харгалзахгүй гаргана. 1.3.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журмын 1.3-т заасан харъяалал харгалзахгүй гаргана.
4 1.4.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газарт нэр олгохгүй бөгөөд тухайн хуулийн этгээдийн нэрээр нэрлэгдэнэ. 1.4.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газарт нэр олгохгүй бөгөөд тухайн хуулийн этгээдийн нэрээр нэрлэгдэнэ.
5 1.5.Иргэн, хуулийн этгээд нь дараах тохиолдолд хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийлгэнэ: 1.5.Иргэн, хуулийн этгээд нь дараах тохиолдолд хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийлгэнэ:
6 1.5.1.хуулийн этгээд шинээр болон өөрчлөн байгуулагдах; 1.5.1.хуулийн этгээд шинээр болон өөрчлөн байгуулагдах;
7 1.5.2.хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөх. 1.5.2.хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөх;
8   1.5.3.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч бүгд өөрчлөгдөх.
Хоёр. Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлт гаргах
8 2.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь нэр баталгаажуулах хүсэлтийг биечлэн эсхүл цахим хэлбэрээр гаргаж болно. 2.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь нэр баталгаажуулах хүсэлтийг биечлэн эсхүл цахим хэлбэрээр гаргаж болно.
9 2.2.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийг дараах эрх бүхий этгээд гаргана: 2.2.Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах хүсэлтийг дараах эрх бүхий этгээд гаргана:
10 2.2.1.хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага; 2.2.1.хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага;
11 2.2.2.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч; 2.2.2.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч;
12 2.2.3.итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд. 2.2.3.итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд.
13 2.3.Хуулийн этгээд татан буугдсан, оноосон нэрээ өөрчилсөнийг улсын бүртгэлд бүртгэснээс хойш 30 хоногийн дараа тухайн нэрийг олгож болно. 2.3.Хуулийн этгээд татан буугдсан, оноосон нэрээ өөрчилсөнийг улсын бүртгэлд бүртгэснээс хойш 30 хоногийн дараа тухайн нэрийг олгож болно.
14 2.4.Иргэн, хуулийн этгээд ажлын нэг өдөрт 3 хүртэл нэрийг баталгаажуулж болно. 2.4.Хуулийн этгээд оноосон нэрээ нийт 3 удаа өөрчилж болно.
    2.5.Иргэн, хуулийн этгээд ажлын нэг өдөрт 3 хүртэл нэрийг баталгаажуулж болно.
Гурав.Хуулийн этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулахад тавигдах шаардлага
15 3.1.Хуулийн этгээдийн нэр нь Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, Хуулийн этгээдийнулсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардсан буюу бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил төсөөтэй байхыг хориглоно. 3.1.Хуулийн этгээдийн нэр нь Иргэний хуулийн 27 дугаар зүйл, Хуулийн этгээдийнулсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардсан буюу бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил төсөөтэй байхыг хориглоно.
16 3.2.Хуулийн этгээдийн нэр нь кирилл үсгээр бичигдсэн байна. 3.2.Хуулийн этгээдийн нэр нь зөвхөн кирилл үсгээр бичигдсэн байна.
17 3.3.Хуулийн этгээдийн нэр нь гадаад үгийн авиан дуудлага болон бичвэрийн хувьд ижил төсөөтэй байж болохгүй.             Жишээлбэл: Нэкст, Некст гэх мэт. 3.3.Хуулийн этгээдийн нэр нь гадаад үгийн авиан дуудлага болон бичвэрийн хувьд ижил төсөөтэй байж болохгүй. Харин гадаад үгний орчуулга хамаарахгүй. Жишээлбэл: Нэкст – Некст, Грийнд лэнд – Ногоон газар  гэх мэт.
18 3.4.Гадаад үг, үсэг болон тоогоор илэрхийлэгдсэн хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр галиглан бичнэ. Жишээлбэл: Топ солюшн, Эй Би Си, Гурван шагай гэх мэт. 3.4.Гадаад үг, үсэг болон тоогоор илэрхийлэгдсэн хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр галиглан бичнэ. Жишээлбэл: Топ солюшн, Эй Би Си, Гурван шагай,Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургууль гэх мэт.
19 3.5.Энэ журамд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдийн нэр тодорхой утга илэрхийлэхгүй, дан үсгээс бүрдэж болох ба энэ тохиолдолд бүх үсэг томоор бичигдэх бөгөөд хооронд нь тэмдэг, тэмдэглэгээ хийхгүй. Жишээлбэл: ББАААД, ЦТМС, ПАДЭ, ББАЦ, ЧГ гэх мэт. 3.5.Энэ журамд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээдийн нэр тодорхой утга илэрхийлэхгүй, дан үсгээс бүрдэж болох ба энэ тохиолдолд бүх үсэг томоор бичигдэх бөгөөд хооронд нь тэмдэг, тэмдэглэгээ хийхгүй. Жишээлбэл: ББАААД, ЦТМС, ПАДЭ, ББАЦ, ЧГ гэх мэт.
20 3.6.Хуулийн этгээдийн нэрийн урд болон ард хуульд заасан үйл ажиллагааны чиглэлийг илэрхийлсэн үг эсхүл товчилсон үгийг бичнэ. Жишээлбэл: “Алтан төгрөг ББСБ”, “Монгол даатгал”, “Хадгаламжийн банк”, “Монаудит”, “Өмгөөллийн мэргэн ХХН” гэх мэт. 3.6.Хуулийн этгээдийн нэрийн урд болон ард хуульд заасан үйл ажиллагааны чиглэлийг илэрхийлсэн үг эсхүл товчилсон үгийг бичнэ. Жишээлбэл: “Алтан төгрөг ББСБ”, “Сод даатгал”, “Монгол банк”, “Сүлд аудит”, “Өмгөөллийн мэргэн ХХН” гэх мэт.
21 3.7.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8.1.5, 8.1.6-д заасан хуулийн этгээдийн нэрийг эрх бүхий байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардуулахгүйгээр баталгаажуулна.                 Жишээлбэл: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Архангай аймгийн эрүүл мэндийн төв гэх мэт. 3.7.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8.1.5, 8.1.6-д заасан хуулийн этгээдийн нэрийг эрх бүхий байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардуулахгүйгээр баталгаажуулна. Жишээлбэл: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Архангай аймгийн эрүүл мэндийн төв гэх мэт.
22 3.8.Хуулиар хориглосон эсхүл нийтийн зан суртахуунд сөргөөр нөлөөлөх үгээр хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулахгүй.             Жишээлбэл: Терроризм, галт зэвсэг, хар тамхи, мансууруулах бодис, мөрийтэй болон бооцоот тоглоом, казино, садар самуун явдал болон тамхи, тамхины үйлдвэрийн нэр гэх мэт. 3.8.Хуулиар хориглосон эсхүл нийтийн зан суртахуунд сөргөөр нөлөөлөх үгээр хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулахгүй. Жишээлбэл: Терроризм, галт зэвсэг, хар тамхи, мансууруулах бодис, мөрийтэй болон бооцоот тоглоом, казино, садар самуун явдал болон тамхи, тамхины үйлдвэрийн нэр гэх мэт.
23 3.9.Төрийн бус байгууллагын нэрийг гадаад үг, товчилсон үсгээр баталгаажуулахгүй. Жишээлбэл: Монголиан девелопмент ассоциаци, МХӨТ нийгэмлэг гэх мэт. 3.9.Төрийн бус байгууллагын нэрийг гадаад үг, товчилсон үсгээр баталгаажуулахгүй. Жишээлбэл: Монголиан девелопмент ассоциаци, МХӨТ нийгэмлэг гэх мэт.
24 3.10.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэлтэй оноосон нэрийн өмнө эсхүл хойно нь зохион байгуулалтын хэлбэр заасан үгсийн хамт баталгаажуулахгүй. Жишээлбэл: “Төмөр” гэж нэртэй хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй бол “Төмөр корпораци”,“Төмөр групп“, “Төмөр холдинг”, “Төмөр консерциум” гэх мэт. 3.10. Энэ журмын 3.9 дахь заалт нь орчуулагдах боломжгүй олон улсын нэршил болсон нэр үг хамаарахгүй бөгөөд Хэл зохиолын хүрээлэнгээс тодорхойлолт авсан байна. Жишээлбэл: Спортын төрлүүдийн нэр,  мэргэжлийн үг, хэллэг, гэх мэт.
25 3.11.Энэ журмын 3.10 дахь заалт нь тухайн нэрийг анх баталгаажуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдэд хамаарахгүй. 3.11.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэлтэй оноосон нэрийн өмнө эсхүл хойно нь МН, Эм Жи Эл, Мон, Монгол  болон зохион байгуулалтын хэлбэр заасан үгсийн хамт баталгаажуулахгүй. Жишээлбэл: “Төмөр” гэж нэртэй хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй бол “Төмөр МН”, “Төмөр монгол”, “Төмөр корпораци”,“Төмөр групп“, “Төмөр холдинг”, “Төмөр консерциум” гэх мэт.
26   3.12.Энэ журмын 3.11 дахь заалт нь тухайн нэрийг анх баталгаажуулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн хуулийн этгээдэд хамаарахгүй.
27   3.13.Хуулийн этгээдийн нэрийг дан тоогоор эсхүл урд болон ард нь тоо бичиж олгохгүй. Жишээлбэл: Далан тав, Баян наян найм гэх мэт
28   3.14.Хуулийн этгээдийн нэр нь бичвэрийн хувьд үгийн үеэр ижил төсөөтэй байж болохгүй. Жишээлбэл: “Мон чанар”, “Монгол чанар”, “Баян гео”, “Баян геологи”, “Сод инж”, “Сод инженер”, “Юни мед”, “Юни медикал”, “Эко систем”, “Экологи систем”, “Бум”, “Буман”, “Итгэл”, “Итгэлт” гэх мэт
29   3.15.Төрийн бус байгууллагын нэрийг академи, холбоо, нийгэмлэг, зөвлөл, дээд зөвлөл, төв, хүрээлэн, институт, нэгдэл, танхим, клуб, эвлэл, хороо, сүлжээ, хөдөлгөөн гэх мэт нэрээр ялгаж олгохгүй. Жишээлбэл: Монголын малчдын холбоо – Монголын малчдын зөвлөл – Монголын малчдын клуб – Монголын малчдын нийгэмлэг г.м  
30   3.16. Хуулийн этгээдийн нэрийг хаяг байршил заасан үгээр ялгаж олгохгүй. Төв аймгийн нутгийн зөвлөл - Улаанбаатар хот дахь Төв аймгийн нутгийн зөвлөл, Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл -  Сэлэнгэ аймаг дахь Ховд аймгийн нутгийн зөвлөл,  Соёл боловсролын төв -  Хятад дахь соёл боловсролын төв гэх мэт.
Дөрөв.Хуулийн этгээдийн нэр олгох, баталгаажуулах
31 4.1.Улсын бүртгэгч нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлд заасан хүсэлтийг үндэслэн улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд хуулийн этгээдийн нэрийг шалгаж, холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн тохиолдолд баталгаажуулна. 4.1.Улсын бүртгэгч нь энэхүү журмын 2 дугаар зүйлд заасан хүсэлтийг үндэслэн улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд хуулийн этгээдийн нэрийг шалгаж, холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн тохиолдолд баталгаажуулна.
32 4.2.Нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болж байгаа хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулна. 4.2.Нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болж байгаа хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулна.
33 4.3.Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болсон хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулна. 4.3.Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болсон хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулна.
34 4.4.Хуваах замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болсон хуулийн этгээдийн нэр тус бүрийг баталгаажуулна. 4.4.Хуваах замаар өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тохиолдолд шинээр бий болсон хуулийн этгээдийн нэр тус бүрийг баталгаажуулна.
35 4.5.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14.3-д заасны дагуу  хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулснаас хойш ажлын 10 өдөр хадгална. Энэ хугацаа улс төрийн нам, шашны байгууллагын нэрийн баталгаажуулалтад хамаарахгүй. 4.5.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14.3-д заасны дагуу  хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулснаас хойш ажлын 10 өдөр хадгална. Энэ хугацаа улс төрийн нам, шашны байгууллага, боловсрол сургалтын байгууллагын нэрийн баталгаажуулалтад хамаарахгүй.
36 4.6.Хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг энэ журмын 4.5-д заасан хугацаанд гаргаагүй бол нэрийн баталгаажуулалт хүчингүй болно. 4.6.Хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг энэ журмын 4.5-д заасан хугацаанд гаргаагүй бол нэрийн баталгаажуулалт хүчингүй болно.      
Тав.Бусад
37 5.1.Хуулийн этгээдийн нэр бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардаж олгогдсон тохиолдолд нэр баталгаажуулсан огноо, дугаарыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага шийдвэрлэнэ. 5.1.Хуулийн этгээдийн нэр бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардаж олгогдсон тохиолдолд нэр баталгаажуулсан огноо, дугаарыг үндэслэн улсын бүртгэлийн байгууллага шийдвэрлэнэ.

Видео мэдээ

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт