A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home1/burtgelg/public_html/forum/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1. Иргэний улсын бүртгэлийг хөтлөхдөө Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Харьяатын тухай хууль, Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмыг мөрдөнө.

 

1.2. Эрх бүхий бүртгэлийн ажилтан /цаашид “улсын бүртгэгч” гэх/ нь иргэний улсын бүртгэлийг хөтлөхдөө нотлох баримтын мэдээлэлд үндэслэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн оффлайн сан /цаашид “мэдээллийн сан” гэх/-д холбогдох мэдээллийг үнэн зөв оруулж, иргэний улсын бүртгэлийн маягт /цаашид “ИУБ маягт” гэх/, төрсний, гэрлэсний гэрчилгээг хэвлэж, бүртгэлийн дэвтэр болон бусад гэрчилгээ /цаашид “гэрчилгээ” гэх/-нд бичилт хийнэ.

 

1.3. Бүртгэлийн ажилтан нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 7.1.1-7.1.5, 7.1.8-7.1.11 дэх хэсэгт заасан бүртгэлийг хөтөлнө.

 

1.4. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээллийн технологийн газар нь Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын газар эсхүл Дипломат төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн бүртгэлийн ажилтанд  оффлайн програмд нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг олгоно.

 

1.5. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээллийн технологийн газар нь Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын газар эсхүл Дипломат төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн албан бичгийг үндэслэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн оффлайн санд нэвтрэх эрхийг цуцална.

 

1.6. Дипломат төлөөлөгчийн газар, бүртгэлийн ажилтан нь улсын бүртгэлийн мэдээллийн оффлайн сангийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 

1.7. Бүртгэлийн ажилтан нь улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээллийн технологийн газарт хандаж, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн оффлайн сангийн програмыг хагас жил тутамд шинэчлүүлнэ.

 

1.8. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас ИУБ маягт, гэрчилгээний үнэт цаас, бүртгэлийн дэвтрийг холбогдох журмын дагуу захиалан авч, Дипломат төлөөлөгчийн газарт хүргүүлнэ.

 

1.9. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь тухайн оны гэрчилгээний үнэт цаасны зарцуулалт, төлбөр хураамжийн тайланг гаргаж, дараа оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлэх ба бүртгэлийн байгууллагын ажилтан тайланг хүлээн авсан даруйдаа энэ тухайгаа тогтмол хариу мэдээлнэ.

 

1.10. Бүртгэлийн ажилтан нь бүртгэл хөтөлсөн ИУБ11, ИУБ14, ИУБ15, ИУБ16, ИУБ18, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн шинээр бүртгэсэн ИУБ31, иргэний үнэмлэхийн хугацаа сунгалтыг бүртгэсэн ИУБ31, гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн ИУБ30 маягтын А, Б талыг нотлох баримтын хамт Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 1.10-т заасан хугацааны дотор улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газарт хүргүүлнэ.

 

1.11. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газрын эрх бүхий улсын бүртгэгч энэхүү зааврын 1.10-т заасан баримт бичгийг хүлээн авч, ажлын 5 өдрийн дотор иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд баталгаажуулна.

 

1.12. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газрын эрх бүхий улсын бүртгэгч нь Дипломат төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн бүртгэлийн зөрчилтэй, баримт бичгийн бүрдүүлбэр дутуу болон нотлох баримт нь шаардлага хангахгүй бүртгэлийг ажлын 7 өдрийн дотор буцаан хүргүүлнэ.

 

1.13. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь энэхүү зааврын 1.12-т заасан бүртгэлийн зөрчлийг арилгаж, ажлын 21 өдөрт багтаан Улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газарт ирүүлнэ.

 

1.14. Бүртгэлийн ажилтан нь энэхүү зааврын 1.10-т заасан бүртгэлийг хөтлөхдөө улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын иргэний баримтын архивын лавлагааг үндэслэнэ.

 

1.15. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын албан ёсны цахим хаягаар энэхүү зааврын 1.14-т заасан лавлагаа авах хүсэлтийг ирүүлсэн бол Дипломат төлөөлөгчийн газарт уг лавлагааг цахим хэлбэрээр ажлын 3 өдрийн дотор, эх хувийг төрийн шуудангаар хүргүүлнэ.

 

1.16. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас иргэний лавлагаа авах хүсэлт нь Цахим гарын үсгийн тухай хуульд заасны дагуу тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.

 

1.17. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь хилийн чанадад амьдарч буй Монгол Улсын иргэний хүсэлтээр иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд яаралтай тусгуулах бүртгэлийн нотлох баримт бичгийг цахим хэлбэрээр, эх хувийг дипломат шуудангаар улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газарт ирүүлж болно.

 

1.18. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний бүртгэлийн газрын эрх бүхий улсын бүртгэгч энэхүү зааврын 1.17-д заасан бүртгэлийн нотлох баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд ажлын 3 өдрийн дотор баталгаажуулан хариу мэдэгдэнэ. Дипломат шуудангаар ирүүлсэн эх хувьтай тулгалт хийнэ.

 

1.19. Дипломат төлөөлөгчийн газарт иргэн өөрийн биеэр ирж Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6, 8, 10-т заасан бүртгэлийн ИУБ маягт, бүртгэлийн дэвтэрт гарын үсэг зурах боломжгүй бол тухайн иргэний нотариатаар гэрчлүүлсэн өргөдлийг үндэслэн гэрчилгээг олгож болно.

 

1.20. Нотлох баримт нь зөрүүтэй, бүрэн бус, үнэн зөвийг тогтоох боломжгүй бол Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.3-т заасны дагуу бүртгэл хөтлөхөөс татгалзана.

 

Хоёр. Төрсний бүртгэл хөтлөх

           2.1. Төрсний бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 2 дугаар зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

2.2. Төрсний бүртгэлийг хөтлөхдөө тухайн улсад хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн гэрчилгээ, тодорхойлолтыг үндэслэнэ.

2.3.      Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсөн хүүхдийн төрсний бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6.4-т заасны дагуу хөтөлнө.

Гурав. Гэрлэсний бүртгэл хөтлөх

3.1.       Гэрлэсний бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

3.2.      Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн, эсхүл нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэж бүртгүүлсэн нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид харшлахгүй бол Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.4-т заасан баримт бичиг, түүний албан ёсны баталгаажуулсан орчуулгыг үндэслэн бүртгэж болно.

Дөрөв. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл хөтлөх

 

4.1.      Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 4 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

 

4.2.  Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу  гэрлэлтээ дуусгавар болгуулсон гэрлэгчдийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн боловч Монгол Улсын гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийг хөтлөхгүй.

Тав. Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл хөтлөх

 

5.1.      Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

Зургаа. Эцэг/эх/ тогтоосны бүртгэл хөтлөх

 

6.1.      Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

Долоо. Нас барсны бүртгэл хөтлөх

 

7.1.      Нас барсны бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

7.2.      Нас барсны бүртгэлийг хөтлөхдөө Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13.1-т заасан баримт бичиг, түүний албан ёсны баталгаажуулсан орчуулгыг үндэслэнэ.

Найм. Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл хөтлөх

 

8.1.       Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 11 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

8.2.      Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд хамрагдсан иргэний бүртгэлийг нууцлал бүхий тусгай сүлжээгээр дамжуулан ирүүлж болно.

Ес. Иргэний үнэмлэхийн бүртгэл хөтлөх

 

9.1.      Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийг Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журмын 12 дугаар зүйлд заасны дагуу хөтөлнө.

9.2.      Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийг хөтлөхдөө Монгол улсад байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг үндэслэн бүртгэнэ.

9.3.      Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд хамрагдсан иргэний иргэний үнэмлэхийг Монгол Улсаас авах бол байнга оршин суугаа газрын Иргэний бүртгэлийн хэлтэст баталгаажуулах, Дипломат Төлөөлөгчийн газраар дамжуулан авах бол Иргэний бүртгэлийн газар баталгаажуулна.

Арав. Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэл хөтлөх

 

10.1. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлж , бүртгэл нь баталгаажсан 16-аас дээш насны иргэнээс, 16-аас доош насны хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчөөс энгийн гадаад паспорт авах хүсэлтийг хүлээн авна.

 

10.2.   Дипломат төлөөлөгчийн газарт энгийн гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан иргэний зураг нь 3 байт /pixel*480000 pixel=1440000 bytes=1.37/мегабай/-аас багагүй хэмжээтэй байх чанарын шаардлагыг хангасан байна.

 

10.3.   Дипломат төлөөлөгчийн газраас цахим хэлбэрээр ирүүлсэн зураг нь тухайн хүний регистрийн дугаартай байна.

10.4.   Дипломат төлөөлөгчийн газар нь энгийн гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан иргэний мэдүүлэг, зургийн нууц үгээр нээгдэх интернетийн тусгай сүлжээ ашиглан  Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

10.5. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь иргэний энгийн гадаад паспорт авах хүсэлт, мэдүүлгийн эх хувийг албан бичгийн хамт дипломат шуудангаар Гадаад харилцааны яамаар дамжуулан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ажлын 22 хоногийн дотор ирүүлнэ.

10.6. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний бүртгэлийн газар нь энгийн гадаад паспорт авахаар хүсэлт  гаргасан иргэний цахим хэлбэрээр ирүүлсэн мэдүүлэг, зургийг хүлээн авч, зөрчилгүй тохиолдолд холбогдох журмын дагуу бүртгэл хөтөлж, ажлын 5 хоногийн дотор иргэний энгийн гадаад паспортыг албан бичгийн хамт Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлнэ.

10.7. Гадаад Харилцааны яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар нь. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас ирүүлсэн энгийн гадаад паспортыг ажлын 10 хоногийн дотор Дипломат төлөөлөгчийн газарт хүргүүлнэ.

10.8. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь энэхүү зааврын дагуу олгосон энгийн гадаад паспортын тоо, мэдээлэл /иргэний эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн дугаар, гадаад паспортыг дугаар, олгосон огноо/-ийг сар бүрийн 30-ны өдрийн байдлаар Дипломат төлөөлөгчийн газар тус бүрээр гаргаж, Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлнэ.

10.9. Төрийн захиргааны удирдлагын газар нь Дипломат төлөөлөгчийн газраас захиалахаар ирүүлсэн үндэсний энгийн гадаад паспортын тэмдэгтийн болон үйлчилгээний төлбөр, холбогдох бусад зардлыг Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас ирүүлсэн албан бичиг, нэхэмжлэхийг үндэслэн тухайн оны 3,6,9,12 дугаар сарын 5-ны өдрийн дотор холбогдох дансанд шилжүүлж, Дипломат төлөөлөгчийн газрын төсвөөс  суутгана.     

Арван нэг.  Иргэний улсын бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгох

 

11.1.  Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэний улсын  бүртгэлийн баримт бичгийг дахин олгож болно.

11.2. Бүртгэлийн ажилтан нь иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг үндэслэн баримт бичгийг дахин олгохдоо анхны бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

11.3. Улсын бүртгэлийн үнэ хураамжийг тогтоосон Засгийн газрын тогтоолд заасны дагуу дахин олгосон баримт бичгийн төлбөрийг хураан авна.  

 

Арван хоёр. Хариуцлага

 

12.1.       Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх хууль тогтоомжийг зөрчсөн бол холбогдох хуульд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.

posted by admin, 2 years ago
Зохиогчийн эрх © 2017 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.