Зөрчлийн хэргийг шалган шийдвэрлэсэн ажиллагааны мэдээ

/2019 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс 30-ны өдрийн байдлаар/

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасан харьяалалын дагуу дараах Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулав. Үүнд:

- Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1-д зааснаар “Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх, хэрэглэх, хадгалах журам зөрчсөн” үндэслэлээр 10 хуулийн этгээдийг 5.000.000 төгрөгөөр;

- 15.23 дугаар зүйлийн 1.1-д зааснаар “Хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй” үндэслэлээр 9 хуулийн этгээдийг 4.500.000 төгрөгөөр;

- 15.24 дүгээр зүйлийн 1-д зааснаар “Тогтоосон хугацаанд иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй” үндэслээр 1 иргэнийг 20.000 төгрөгөөр тус тус торгох шийтгэл оногдуулав.

Мөн Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу 3 хуулийн этгээдэд холбогдох зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад зөрчлийн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзаж, 2 хуулийн этгээдэд Зөрчлийн хэрэг нээн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, улмаар тухайн зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгон Нийслэлийн Прокурорын газарт тус тус  хянуулан шийдвэрлэсэн байна.

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

 

Please publish modules in offcanvas position.