Боловсрол, сургалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын анхааралд

Монгол Улсын Их Хурлаас 2018 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, мөн оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэн.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд:

“Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөхөөс өмнө соёл, боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэнд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийг тус байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1.2-т заасан компани, эсхүл 7.1.3-т заасан холбоо /төрийн бус байгууллага/-ны, 7.1.4-т заасан сан хэлбэрээр бүртгэх ажлыг улсын бүртгэлийн байгууллага хариуцан зохион байгуулна.” гэж, 3 дугаар зүйлд:

“Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдсөнөөс хойш 2 жилийн хугацаанд энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хүсэлт, холбогдох бусад баримт бичгийг улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлж, бүртгүүлнэ.” гэж тус тус заасан.

Хууль хэрэгжиж эхэлсэнээс хойш 1 жилийн хугацаанд боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагаар бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээдийн 95 хувь нь хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй буюу улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй байна.

Иймд хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд аян зохион байгуулж, шаардалагатай зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажиллаж байгаа тул дээрх хуулийн этгээдүүд хуулийн хугацаанд буюу 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд бүртгэлээ хийлгэнэ үү.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН

 БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

Please publish modules in offcanvas position.