Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн, хууль тогтоомж зөрчсөн улсын бүртгэгч нарт хариуцлага тооцлоо

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газраас "Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүртгэлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн, хууль тогтоомж зөрчсөн улсын бүртгэгч нарт хариуцлага тооцуулах саналыг холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж, байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэл бэлтгэн нийт албан хаагчдад мэдээлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлын мэдээг танилцуулж байна. 

Үүнд, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 03 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Төрийн байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлээгүй төрийн албан хаагч, албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээнд тусгаж байх ажлын хүрээнд:

• Хадгаламж банкны эрх хүлээн авагчаас ирүүлсэн хүсэлтийг шалгах явцад хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариуг өгөөгүй байсан тул Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Эрдэнэжаргалын Нарангаравт Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/66 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх хэсэгт зааснаар сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

• Мөн төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн, хууль хэлбэрэлтгүй хэрэгждэг соёлыг тогтоож иргэдийн итгэлийг хүлээсэн ил тод, хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй  арга хэмжээг зохион байгуулж хэвших ажлын хүрээнд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх эсэх талаар ажлын 2 өдрийн дотор шийдвэр гаргаж, энэ тухай өргөдөл гаргагчид бичгээр эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ гэж заасныг зөрчсөн байх тул, хяналтын улсын байцаагчийн 2019 оны 175 дугаар дүгнэлтийг үндэслэн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Жанцангийн Оюумаад УБЕГ-ын даргын 2019.02.18-ны өдрийн Б/73 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчиж хуулиар хүлээсэн албан үүрэгтээ хариуцлагагүй хандсан нь тус газраас хийсэн шалгалтаар тогтоогдсон тул Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Жанцангийн Оюумаад УБЕГ-ын даргын 2019.05.10-ны өдрийн  Б/199 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 заасан дагуу 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгон төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчиж хуулиар хүлээсэн албан үүрэгтээ хариуцлагагүй хандсан нь тус газраас хийсэн шалгалтаар тогтоогдсон тул Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Даваасүрэнгийн Гангамөрөнд УБЕГ-ын даргын 2019.05.10-ны өдрийн Б/198 дугаар тушаалаар, Энхбатын Эрдэнэбилэгт Б/197 дугаар тушаалаар тус тус Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.2 заасан дагуу албан тушаалын цалинг 6 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 

• Эрхийн улсын бүртгэлийн Г-2203000016 дугаарт бүртгэлтэй улсын бүртгэлийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэн бүртгэхдээ нотлох баримтад үндэслэж, үнэн зөв хөтлөөгүй нь хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр тогтоогдож байх тул Сүхбаатар дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Гэлэграашийн Өлзийбаярт УБЕГ-ын даргын 2019.03.15-ны өдрийн Б/112 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар 48.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу албан тушаалын цалинг 2019.03.20-ны өдрөөс эхлэн 3 сарын хугацаагаар 20%-иар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4.3, 20 дугаар зүйлийн 20.1.8 дахь заалтыг зөрчин бүртгэсэн нь хяналтын улсын байцаагчийн 2019 оны 88 дугаар дүгнэлтээр тогтоогдсон тул Сэлэнгэ аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Доржийн Отгонцэцэгт УБЕГ-ын даргын 2019.03.25-ны өдрийн Б/119 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар 48.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу албан тушаалын цалинг 2019.03.25-ны өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаагаар 20%-иар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5, 19 дүгээр зүйлийн 19.4.1, 19.4.3 дахь хэсэгт заасныг зөрчин хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтөлсөн нь хяналтын улсын байцаагчийн 2019 оны 643 тоот дүгнэлтээр тогтоогдсон тул Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Баасанжавын Гэрэлзулд УБЕГ-ын даргын 2019.03.27-ны өдрийн Б/124 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар 48.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу албан тушаалын цалинг 2019.03.25-ны өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаагаар 20%-иар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдүүлэх, хяналт тавих чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны А/164 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтээр тогтоогдож байх тул Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Манжлхамын Хувьзаяад УБЕГ-ын даргын 2019.04.10-ны өдрийн Б/162 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2019.04.10-ны өдрөөр тасалбар болгон төрийн албанаас халах сахилгын  шийтгэл ногдуулсан.

• Эрхийн улсын бүртгэлийн Ү-2003018160 дугаарт бүртгэлтэй Ласт интернэшнл ХХК-ийн өмчлөлд бүртгэгдсэн эд хөрөнгийг иргэн Д.Б, Б.Д нарт салган бүртгэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчиж бүртгэсэн нь А/124 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр тогтоогдож байх тул Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Шагдарын Цэндсүрэнд УБЕГ-ын даргын 2019.04.10-ны өдрийн Б/164 дүгээр тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2019.04.04-ний өдрөөр тасалбар болгон төрийн албанаас халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

• Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан эд хөрөнгийн  эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагаанд хяналт тавих үндсэн чиг үүргээ хангалтгүй хэрэгжүүлсэн нь А/124 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр тогтоогдож байх тул Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Б.Хишгээд УБЕГ-ын даргын 2019.04.10-ны өдрийн Б/165 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 2019.04.04-ний өдрөөс албан тушаалын цалинг 6 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын  шийтгэл ногдуулсан.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

 

Please publish modules in offcanvas position.